ინსტიტუტის შესახებ

2017

პუბლიკაცია

1115

კონფერენცია

359

პროექტი/გრანტი

37

ინტელექტ. საკუთრება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი დაარსდა 1960 წლის 03 ოქტომბერს. ინსტიტუტში დაარსების დროიდან მიმდინარეობს ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის ინტერდისციპლინარული კვლევები. ინსტიტუტის მიზნები მოკლედ: 1.კვანტური სისტემების მართვა, საბაზისო ელემენტების აგება კვანტური გამომთვლელისათვის და კვანტური და კლასიკური ალგორითმების სირთულის კვლევა. დინამიური მრავალნიშნა ლოგიკის თეორიის განვითარება ნეირონულ ქსელებში მათი გამოყენების მიზნით. . 2. არასრულ ბაზრებზე აქტივთა ფასების განსაზღვრისთვის საჭირო რისკ-ნეიტრალური ზომების წარმოდგენების მიღება და მათი აპროქსიმაციის მეთოდების დამუშავება. სტოქასტურ პროცესთა პროგნოზირების მეთოდების განვითარება. 3. ჩაის ფოთლის შერჩევითი კრეფის მექანიზაციის ამოცანაში კიბერნეტიკის მეთოდების გამოყენების ეფექტიანობის კვლევა. 4. ცალკეული ნეირონის დონეზე ინფორმაციის მიღების, გადამუშავება–შენახვის და გადაცემის საკითხების კვლევა. ამ პროცესებზე გარეშე ელექტრომაგნიტური ველების ზეგავლენის შესწავლა. 5. ბიოსამედიცინო კვლევები უროლოგიური ორგანოების კიბოს ადრეულ სტადიაზე დიაგნოსტირების მიზნით. 5. დოპირებული მაღალტემპერატურული ზეგამტარებისა და კობალტიტური თერმოელექტრიკების ფუნქციონალური პარამეტრების გაზომვა და ანალიზი, მათი ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით გამოყენების ფართო არეალისთვის. 6. ინსტიტუტში შეიქმნა ინფორმაციული და ავტომატური მართვის უწყვეტი ტექნოლოგიური ხაზი მულტიფუნქციონალური მაგნიტური ნანონაწილაკების სინთეზირებისთვის. შესაბამისად შეისწავლება სიმსივნური დაავადებების მკურნალობის შესაძლებლობები ცოცხალ ორგანიზმებში. 7. ბიოლოგიური ობიექტების ოპტიკურ–სპექტროსკოპიული შესწავლა. სპექტროსკოპიულ გადასვლებზე დაფუძნებული კვანტური ინფორმაცია და გამოთვლები. 8. ანიზოტროპული მასალების (როგორიცაა ნახევარგამტარები და თხევადი კრისტალები) ოპტიკური, ელექტრო- და ფოტო-ოპტიკური თვისებების შესწავლა. თხევადი კრისტალების ლაზერული გამოსხივების კვლევა. 9. ახალი ნანომასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება, მათი ნანოხელსაწყოებში გამოყენების მიზნით. 10. ფოტო და თერმოქრომული თხევადი კრისტალების დამუშავება ოპტიკური და სითბური ველების ვიზუალიზაციისათვის. კვლევები წამლის კონტროლირებადი მიწოდების სისტემების შესაქმნელად, სიმსივნური უჯრედების ვიზუალიზაციისა და დაშლის მიზნით. ტიტანიუმის დიოქსიდის ნანონაწილაკებზე დაფუძნებული გარემოს გამწმენდი ფირების შექმნა. მზის გამოსხივების კონცენტრატორების დამუშავება. 11.ოპტიკის, პოლარიზაციული ჰოლოგრაფიის და ოპტიკური მასალების ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების გაგრძელება, მათ შორის სრულად სტოქსის პოლარიმეტრიაში, ინსტიტუტში შექმნილი პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული ელემენტის საფუძველზე .

სტრუქტურული ერთეულები

1. მათემატიკური კიბერნეტიკის განყოფილება 2. სტოქასტური ანალიზისა და მათემატიკური მოდელირების განყოფილება 3. სახეთა ამოცნობის გამოყენებითი სისტემების განყოფილება 4. ბიოკიბერნეტიკული სისტემების განყოფილება 5. გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტებისა და ნანომასალების განყოფილება 6. ნანოკომპოზიტების ლაბორატორია 7. ოპტიკისა და სპექტროსკოპიის განყოფილება 8. ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ლაბორატორია 9. პოლარიზაციულ–ჰოლოგრაფიული კვლევების ლაბორატორია 10. ოპტიკურად მართვადი ანიზოტროპული სისტემების განყოფილება 11. თერმო და ფოტოქრომული სტრუქტურების ლაბორატორია

სამეცნიერო დანადგარები

აპარატის დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები გამოშვების წელი ექსპლუატაციაში მიღების წელი დანადგარის დანიშნულება გამოყენების მიზანი ტექნიკური მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-17 / საბჭოთა წარმოების 1-100 ვ; 1 კომი-10 მეგაომი 1974 1974 ძაბვის და წინაღობის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-26 / საბჭოთა წარმოების 0.1-300 ვ 1975 1975 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-26 / საბჭოთა წარმოების 0.1-300 ვ 1984 1984 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
გენერატორი Г3-112/1 / საბჭოთა წარმოების 1-10⁵ ჰერცი 1983 1983 იმპულსების წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
გენერატორი Г3-112 / საბჭოთა წარმოების 1-10⁵ ჰერცი 1985 1985 იმპულსების წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-50 / საბჭოთა წარმოების 1-100 ვ 1987 1987 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-50 / საბჭოთა წარმოების 1-100 ვ 1987 1987 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
მონოქრომატორი МДР-2 / საბჭოთა წარმოების ინფრაწითელი, ულტრაიისფერი 1972 1972 სპექტრული ანალიზი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
მონოქრომატორი МДР-3 / საბჭოთა წარმოების ინფრაწითელი, ულტრაიისფერი 1974 1974 სპექტრული ანალიზი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
მილივოლტმეტრი В3-36 / საბჭოთა წარმოების 3 მილივოლტი-3 ვოლტი 1985 1985 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ნანოვოლტმეტრი 273 / პოლონეთი 1 მიკროვოლტი-10 მილივოლტი 1985 1985 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
სპექტრომეტრი ИСК-21 / საბჭოთა წარმოების ინფრაწითელი სპექტრომეტრი 1969 1969 სპექტრული ანალიზი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
გამაძლიერებელი У7-1 / საბჭოთა წარმოების სიხშირის დიაპაზონი 0-100 კჰც, გაძლიერების კოეფიციენტი 600 ომი დატვირთვისათვის არის 10დბ-801დბ, გაძლიერების კოეფიციენტის ცდომილება ±0,1 დბ. 1984 1984 მუდმივი და ცვლადი დენის სიგნალების გასაძლიერებლად სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
სელექციური ნანოვოლტმეტრი - 237 / პოლონეთი 1 მიკროვოლტი-100 მილივოლტი 1986 1986 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ნანოვოლტმეტრი 232Б / პოლონეთი 1 მიკროვოლტი-30 მილივოლტი 1988 1988 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ნანოვოლტმეტრი 232В / პოლონეთი 1 მიკროვოლტი-30 მილივოლტი 1987 1987 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ანალიზ. დროის რეალურ მასშტ. ГДРО1012 / პოლონეთი 0.3 მილივოლტი-30 ვოლტი 1983 1983 ელექტრო სიგნალების ანალიზატორი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
გენერატორი Г3-112/1 / საბჭოთა წარმოების 1-10⁵ ჰერცი 1988 1988 იმპულსების წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ნახევარგამტ. ხელ. მახასიათ. მზომი Л2-56А / საბჭოთა წარმოების, ქ. ლვოვი შემავალი ძაბვის გაზომვის დიაპაზონი 1 მკვ-400მეგავ, გაზომვის ცდომილება 3-5%, ქსელის ზაბვა 220±22 ვ, სიხშირე 50±5 ჰც, 1988 1988 სხვადასხვა ნახევარგამტარების პარამეტრების გასაზომად სამეცნიერო ამორტიზებული
ტერაომეტრი Е6-13А / საბჭოთა წარმოების 10²-10¹³ ომი 1989 1989 წინაღობის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ლაზერის გამოსხ. მზომი ОСИ-ЭМ / საბჭოთა წარმოების 1-100 ჯოული; 1-100 ვატი 1989 1989 ლაზერული გამოსხივების ენერგიის და საშუალო სიმძლავრის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С1-112А / საბჭოთა წარმოების 1 მიკროწამი–30 მილიწამი 1989 1989 ელექტრონული სიგნალების ანალიზატორი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В3-36 / საბჭოთა წარმოების 10 მილივოლტი-1000 ვ 1989 1989 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-50 / საბჭოთა წარმოების 1ვ-100ვ 1989 1989 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
დოზიმეტრი ИЛД-2М / საბჭოთა წარმოების 0.49-11 მიკრომეტრი 1989 1989 ლაზერული გამოსხივების პარამეტრების გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
გენერატორი ГВИ-2М / საბჭოთა წარმოების ძაბვის სიხშირე 50 ჰც, იმპულსური ძაბვის მაქსიმალური გამოსავალი: პირველ საფეხურზე 20 კვ, მეორე საფეხურზე 10 კვ, მესამეზე – 5 კვ, სიმძლავრე 1,5 კვ, დაგროვების ტევადობა 40 მკფ. 1989 1989 მაღალი ძაბვის ქსელებში დაზიანების დასადგენად, ძაბვის სიდიდე 35 კვტ-მდე. სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ნანოვოლტმეტრი Р 237 / საბჭოთა წარმოების 1 მიკროვოლტი-100 მილივოლტი 1989 1989 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-49 / საბჭოთა წარმოების 0-400 ვ 1989 1989 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ციფრული ხელსაწყო Ф-266 / საბჭოთა წარმოების ძაბვის დიაპაზონი ±0.1 ვ, წამში შესრულებული გაზომვები 10, ძაბვის ცდომილება 0.1%, ტემპერატურის ცდომილება 0.2% , კოდური გამოსასვლელი 8421, ლოგიკური ,,1" 2ვ–დან 5.25 ვ–მდე, ლოგიკური ,,0" – 0.4ვ–დან 0.8 ვ–მდე. ძაბვა 220 ვ, სიხშირე 50ჰც, სიმძლავრე 45 ვა. 1990 1990 მუდმივი დენის გაზომვა, ტემპერატურის გაზომვა თერმოწყვილების საშუალებით სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-37 / საბჭოთა წარმოების 1000 ვ; 10 მეგაომი 1990 1990 ძაბვის და წინაღობის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-36 / საბჭოთა წარმოების 10 მვ – 1000 ვ 1981 1981 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-26 / ლვოვი, ЗАПАДПРИБОР მუდმივი დენის ძაბვის გაზომვის დიაპაზონი 30 მვ-300 ვ, ცდომილება ±2% 1977 1977 ზომავს ცვლადი და მუდმივი დენის ძაბვას, ასევე მუდმივი დენის წინაღობას სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
გონიომეტრი Г-5 / საბჭოთა წარმოების ცდომილება ერთი ხერხით - 5¹¹ , პირამიდული კუთხის გაზომვის ცდომილება - 10¹¹ 1984 1984 კუთხის მზომი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-35 / ლვოვი, ЗАПАДПРИБОР ზომავს მუდმივი დენის ძაბვას 1000 ვ–მდე, სინუსოიდალურ ძაბვას 1000 ვ–მდე, მუდმივი დენის წინაღობა 10 ომი, გაზომვის ცდომილება მუდმივი დენის ±0.2%, ცვლადი დენის (±0.4+3)% 1985 1985 გამოიყენება მუდმივი, ცვლადი დენის და მუდმივი დენის წინაღობის გასაზომად. სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი OWON SDS82022 / ჩინეთი ჰორიზონტალური შკალა (S/div) 1ns/div~100s/div, step by1~2~5 ფრონტის ზრდის დრო ≤1.17ns დისპლეი: 8” ფერადი LCD, 800x600 პიქსელი, 65535 ფერი არხების რაოდენობა: 2 + 1 (გარე სინქრონიზაციის) ჩაწერების ხანგრძლივვობა: მაქს.10M შესასვლელების რეჟიმები: DC, AC , Ground შემავალი იმპედანსი 1MΩ±2%, პარალელურად10pF±5pF არხების იზოლაცია: 50MHz: 100 : 1, 10MHz: 40 : 1 მაქს. შემავალი ძაბვა: 400V (PK-PK) (DC + AC PK-PK) მ.დ. ზრდის სიზუსტე ±3% მ.დ. საშუალო სიზუსტე 16: ±(3% rdg + 0.05 div) for △V კორექცია ნიმუშის კოეფიციენტის მიხედვით: 1X, 10X, 100X, 1000X ვერტიკალური გარჩევადობა: (A/D) 8 ბიტი გარჩევადობა (2 Channels simultaneously) ვერტიკალური მგრძნობიარობა: 2mV/div~10V/div საკომუნიკაციო ინტერფეისი: USB, USBflash disk storage, Pass/fail, Lan 2017 2017 გამოიყენება ელექტრული სიგნალების ამპლიტუდურ და სიხშირულ პარამეტრებზე დასაკვირვებლად, გასაზომად და ჩასაწერად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სახარატო ჩარხი ТВИ-1-3 / საბჭოთა წარმოების, როსტოვის ქარხანა МАГСО დასამუშავებელი დიამეტრი 200 მმ, ცენტრებს შორის მანძილი 300 მმ, დამუშავების სიღრმე 16 მმ, ელ. ძრავის სიმძლავრე 0.6 კვტ, ბრუნთა რიცხვის სიხშირის დიაპაზონი 120-710 ბრ/წთ 1956 1956 სასწავლო სახარატო ჩარხი, გამოიყენება ყველანაირი სახარატო დანიშნულებისათვის, სასკოლო სწავლებისთვის სამეცნიერო/სასწავლო მუშა მდგომარეობა
მონოქრომატორი ДМР-4 / საბჭოთა წარმოების 250ნმ- 2500ნმ 1961 1961 სპექტროსკოპია სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჰოლოგრაფიული მაგიდა УНК / საბჭოთა წარმოების მთელი ლაზერული სპექტრი ხილულ უბანში 200-დან 5000 ნანომეტრამდე 1980 1980 ოპტიკა, ჰოლოგრაფია სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მილივოლტმეტრი В3-5 / საბჭოთა წარმოების 1-300ვ 1969 1969 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მილივოლტმეტრი В3-56 / საბჭოთა წარმოების 1-300ვ 1976 1976 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მილივოლტმეტრი В3-56 / საბჭოთა წარმოების 1-300ვ 1976 1976 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
იმპულსების გენერატორი Г5-63 / საბჭოთა წარმოების 0-1მჰც 1981 1981 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიხშირმზომი Ч3-44 / საბჭოთა წარმოების 0.1-100მჰც 1985 1985 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
იმპულსების გენერატორი Г5-54 / საბჭოთა წარმოების 0-1მჰც 1968 1968 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების ბლოკი Б5-49 / საბჭოთა წარმოების 0-300ვ 1987 1987 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების ბლოკი Б5-50 / საბჭოთა წარმოების 0-99ვ 1987 1987 ელექტრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი TDS8104 / უცხოური, კომპანია OWON, WWW.OWON.COM.CNმპანია OWON, WWW.OWON.COM.CN 10ჰც-100მჰც 2018 2018 ელექრონული გაზომვები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დერივატოგრაფი / უნგრეთი ტემპერატურის ინტერვალი 1400°C; გაცხელების სისწრაფე 0.6°C-20°C-მდე/წთ; გაზომვის ინტერვალი 0.5-10 გ.; ცდომილება 20მგ–ზე 1%, 50-დან 100მგ–მდე 0.5%. 1968 1968 გამოიყენება ჰერმენტული და ტერმოგრავიმეტრული ანალიზის ერთდროული შესრულებისთვის სამეცნიერო ამორტიზებული
დერივატოგრაფი / უნგრეთი ტემპერატურის ინტერვალი 1400°C; გაცხელების სისწრაფე 0.6°C-20°C-მდე/წთ; გაზომვის ინტერვალი 0.5-10 გ.; ცდომილება 20მგ–ზე 1%, 50-დან 100მგ–მდე 0.5%.რატურის ინტერვალი 1400°C; გაცხელების სისწრაფე 0.6°C-20°C-მდე/წთ; გაზომვის ინტერვალი 0.5-10 გ.; ცდომილება 20მგ–ზე 1%, 50-დან 100მგ–მდე 0.5%. 1970 1970 გამოიყენება ჰერმენტული და თერმოგრავიმეტრული ანალიზის ერთდროული შესრულებისთვის სამეცნიერო ამორტიზებული
ანალიზური სასწორი AS22OR2 / პოლონეთი მაქსიმალური წონა 220 გ, ზომავს 0.0001 გ სიზუსტით. 2018 2018 გამოიყენება ქიმიური ნივთიერებების ასაწონად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ტექნიკური სასწორი AMW-2000 / აშშ აწონვის დიაპაზონი 10გ–6800გ–მდე. ზომავს 1.25 გ სიზუსტით (საშუალო სიზუსტის კლასი) 2018 2018 ფხვიერი ნივთიერებების გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლღობის აპარატი MPA / India MART ლღობის მაქსიმალური ტემპერატურა 300°C 2008 2008 გამოიყენება ნივთიერების ლღვობის ტემპერატურის გასაგებად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ძაბვის წყარო Б5-10 / საბჭოთა წარმოების რეგულირებული მუდმივი ძაბვ+H72:H118ა 2–300ვ ფარგლებში 1976 1976 რადიოელექტრონული სქემების კვება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვარვარების ძაბვის წყარო Б2-1 / საბჭოთა წარმოების ცვლადი ძაბვა 2–220ვ 1976 1976 რადიოელექტრონული აპარატურის კვება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ტრანზისტორების გამომცდელი Л2-38 / საბჭოთა წარმოების სიხშირე: 100; 250; 400 მჰც. გაზომვის დიაპაზონი: (0,5...30) მა. Ids = 50 მა 1986 1986 ტრანზისტორების ცტატიკური პარამეტრების გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ტრანზისტორების გამომცდელი Л2-38 / საბჭოთა წარმოების სიხშირე: 100; 250; 400 მჰც. გაზომვის დიაპაზონი: (0,5...30) მა. Ids = 50 მა 1986 1986 ტრანზისტორების ცტატიკური პარამეტრების გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროფოტომეტრი СФ-26-01 / საბჭოთა წარმოების სამუშაო დიაპაზონი 190-1100ნმ. სინათლის წყაროები: წყალბადის ნათურა ულტრაიისფერ დიაპაზონში და ვარვარების ნათურა. სინათლის დისპერსიისთვის გამოიყენება კვარცის პრიზმა 1980 1980 სინათლის შთანთქმის გაზომვა 190–1100 ნმ დიაპაზომში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დანადგარი УМРЗ / საბჭოთა წარმოების დაფენისთვის გამოიყენება სამელექტროდიანი პლაზმური სისტემა. სამიზნის ძაბვა 5 კვ. ანოდური დენი –5 ა. განმუხტვის დენი–500 მა. ვაკუუმი 10–5 ტორი. 1966 1966 თხელი დიელექტრიკული, ნახევარგამტარული და ლითონური ფირების დაფენა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიხშირის მზომი Ф-5043 / საბჭოთა წარმოების სიხშირების გაზომვა 25–20000ჰც უბანში 1980 1980 სიხშირების გაზომვა ელექტრულ სქემებში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიხშირის მზომი Ф-5043 / საბჭოთა წარმოების სიხშირების გაზომვა 25–20000ჰც უბანში 1980 1980 სიხშირების გაზომვა ელექტრულ სქემებში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვაკუუმური დაფრქვევის დანადგარი УВН-78 Д-1 / საბჭოთა წარმოების მექანიკური და დიფუზიური ტუმექანიკური და დიფუზიური ტუმბოები. მაქსიმალური ვაკუუმი 2×10-5 ტორი. დაფენის ტემპერატურა 500˚C.მბოები. მაქსიმალური ვაკუუმი 2×10-5 ტორი. დაფენის ტემპერატურა 500˚C. 1966 1966 ლითონისა და დიელექტრიკების თხელი ფირების დაფენა თერმული აორთქლებით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამოგამომცდელი Л2-54 / საბჭოთა წარმოების გაზომვის რეჟიმები ტრანზისტორისთვის: Iэ = 1 მა; Iэ = 5 მა Uк = 4,5 ვ; Uк = 4,5 ვ დიოდისთვის: Iგარღ = 5-100 მა Iპირდაპ = 5-300 მა; Uშებრ= 10-400 ვ 1983 1983 რადიოდეტალების პარამეტრების გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С8-14 / საბჭოთა წარმოების ჩაწერის სიჩქარე 3000კმ/წმ; გაშვების ზოლო: არაუმეტესი 50 მჰც; აღწარმოების დრო: 40 წმ. 1983 1983 ელექტრული სიგნალების ანალიზი სამეცნიერო ამორტიზებული
სახარატო ჩარხი ТВ-320 / საბჭოთა წარმოების სახარატო–ხრახნსაჭრელი ჩარხი. სიმძლავრე:2.5 კვტ; სიჩქარე: 2000 ბრუნი/წთ; დასამუშავებელი მასალის მაქსიმალური დიამეტრი:–320 მმ. საჭრისის გრძივი წანაცვლება:0.03-0.49 მმ/ ბრუნზე. 1962 1962 ლითონის დეტალების დამზადება ტექნოლოგიური და ექსპერიმენტალური კვლევებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
წყარო Б5-24 / საბჭოთა წარმოების სტაბილიზებული მუდმივი ძაბვის წყარო. მაქს. 400ვ. 1978 1978 ელექტრული გამზომი სქემების კვება სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-43 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის იმპულსური წყარო.10ვ, 2ა. 1983 1983 ელექტრული ბამზომი სქემების კვება სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
საბურღი ჩარხი НС-12А / საბჭოთა წარმოების ბრუნვის სიჩქარე: 450, 710, 1400, 2500, 4500 ბრუნი/წთ; მაქსიმალური დიამეტრი: 12 მმ; ბურღვის მაქს. სიღრმე: 100მმ. 1961 1961 საბურღი სამუშაოები სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
სახარატო ჩარხი 1Е-61М / საბჭოთა წარმოების სახარატო–ხრახნსაჭრელი ჩარხი. დიუმიანი და მეტრული ხრახნების მოჭრა. სიმძლავრე 4.5 კვტ; ბრუნთა რიცხვი: 1335 ბრ/წთ; მაქსიმალური ზომა დასამუშავებელი დეტალის: 320 მმ; 1962 1962 ლითონის დეტალების დამზადება ტექნოლოგიური და ექსპერიმენტალური კვლევებისთვის სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
საპრიალებელი ჩარხი / საბჭოთა წარმოების ბრუნთა რიცხვი მაქსიმალური–1500/წთ. მაგიდის დიამეტრი 50 სმ. 1980 1980 მინისა და კვარცის ოპტიკის გაპრიალება სამეცნიერო ამორტიზებული
გენერატორი Г3-112 / საბჭოთა წარმოების დაბალი სიხშირის გენერატორი10 ჰც–10გჰც 1988 1988 გამზომი სიგნალის გენერირება სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-49 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო. გამოსავალი მაქსიმალური ძაბვა 100ვ, დენი 1 ა. 1987 1987 ელექტრული გამზომი სქემების კვება სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
მილიომმეტრი Е6-18/1 / საბჭოთა წარმოების მილიომმეტრი დიაპაზონით 0.1 მომი–100ომი. 1986 1986 ელექტრული ხელსაწყოების და კომპონენტების წინაღობის გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
თერმომეტრი 790 (კბ) PIROMETR AXIOMETR:1 (AX-7531)/AXIOMET პოლონეთი პირომეტრი, მაქს. ტემპერატურა 800° C 2015 2015 ტემპერატურის გაზომვა ტექნოლოგიურ პროცესებსა და ექსპერიმენტებში სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო მულტიმეტრი keithey 2400/Tektronix აშშ მაქსიმალური კვების დენი–1ა. ძაბვა–200ვ. მინიმალური გაზომილი დენი–1 პა, ძაბვა– 100 ნა 2016 2016 ნანომასალებზე დამზადებული ხელსაწყოების პარამეტრების გაზომვა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
Philips CM12 transmis. el. mikroskop. komp./Philips ჰოლანდია გამჭოლი ელექტრონული მიკროსკოპი .ამაჩქარებელი ძაბვა 120კვ. კათოდი LaB6 1992 2019 ნანომასალების მორფოლოგიის, სტრუქტურის, ზუსტი ზომების კვლევა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-26 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის ძაბვის გაზომვა: 30 мВ - 300 В (0,3-1-3-10-30-100-300 В); გაზომვის ძირითადი ცდომილება: 2,5% (ყველა ქვედიაპაზონზე); ცვლადი დენის ძაბვის გაზომვის დიაპაზონი დაბალსიხშირული (20 ჰც - 20 კჰც) შესასვლელიდან: 200 მილივოლტი - 300 ვოლტი (1-3-10-30-100-300ვ); გაზომვის ძირითადი ცდომილება: 4%; წინაღობის გაზომვის დიაპაზონები 10 ომი - 1000 მგომი (0,1 - 1 - 10-100 კილოომი; 1 - 10-100 მგომი); ძირითადი ცდომილება არაუმეტეს 2,5%; 1982 1985 ლაბორატორიული კვლევის პირობებში მუდმივი და ცვლადი დენის ძაბვის გაზომვა. სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი უნივერსალური В7-26 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის ძაბვის გაზომვა: 30 мВ - 300 В (0,3-1-3-10-30-100-300 В); გაზომვის ძირითადი ცდომილება: 2,5% (ყველა ქვედიაპაზონზე); ცვლადი დენის ძაბვის გაზომვის დიაპაზონი დაბალსიხშირული (20 ჰც - 20 კჰც) შესასვლელიდან: 200 მილივოლტი - 300 ვოლტი (1-3-10-30-100-300ვ); გაზომვის ძირითადი ცდომილება: 4%; წინაღობის გაზომვის დიაპაზონები 10 ომი - 1000 მგომი (0,1 - 1 - 10-100 კილოომი; 1 - 10-100 მგომი); ძირითადი ცდომილება არაუმეტეს 2,5%; 1982 1982 რადიოტექნიკური მოწყობილობების შემოწმება ლაბორატორიისა და საველე პირობებში. სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
გენერატორი МГИ-2 (Г5-15) / საბჭოთა წარმოების ორივე პოლარობის იმპულსების ხანგრძლივობის დიაპაზონი: 0,1 მკწმ-დან 10 მკწმ-მდე; იმპულსების მიმდევრობის სიხშირე : 40ჰც-დან 10000ჰც-მდე; კვება : 220ვ, 50ჰც; მოხმარებული სიმძლავრე: 200ვტ; გაბარიტები: 405×315×215მმ; მასა: 12კგ. 1973 1973 რადიოტექნიკური მოწყობილობების შემოწმება ლაბორატორიისა და საველე პირობებში. სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-9 / საბჭოთა წარმოების გამოსასვლელი ძაბვის მუშა დიაპაზონი: 2-დან 100 ვოლტამდე; დატვირთვის დენის ზღვრული დასაშვები მნიშვნელობა: 1 ამპერი; ხელსაწყოს კვების ძაბვა: 220±22ვ, 50±0,5ჰც; 1973 1973 რადიოელექტრონული სქემებისა და მოწყობილობების კვება სტაბილიზებული მუდმივი ძაბვით. სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
სახარატო ჩარხი უნივერსალური / ქ. ულიანოვსკის მანქანათმშენებელი ქარხანა მსუბუქი კლასის სახარატო ჩარხი, ელ. ძრავის სიმძლავრე 4.5 კვტ., ბრუნთა რიცხვი 335 ბრ/წთ. 1965 1965 მაღალი სიზუსტის სახარატო ოპერაციებისათვის სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
საფრეზი ჩარხი უნივერსალური 675 / საბჭოთა წარმოების მუშა მაგიდის ფართობი 200 х 500; მაგიდის მაქსიმალური ჰორიზონტალური გადაადგილება 320 მმ; მაგიდის მაქსიმალური ვერტიკალური გადაადგილება 300 მმ; 1962 1962 მაღალი სიზუსტის დეტალების დამზადება ლაბორატორიის პირობებში. სამეცნიერო სარემონტო
ოსცილოგრაფი 736A OSCIL.X1 ST16B / ჩინეთი კვების ძაბვა: 220 ვ, 50 ჰც 2015 2015 ოსცილოგრაფი ელექტრონული სქემების დამუშავების, აწყობის პროცესში სიგნალის ფორმაზე დაკვირვების და კორექტირების საშუალებას იძლევა. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მულტიმეტრი 769 (კბ) TES SINO MS8209 / ჩინეთი მუდმივი ძაბვა: 400მ/4/40/400/600ვ: ±0.7% ცვლადი ძაბვა: 400მ/4/40/400ვ: ±0.8%, 600ვ: ±1.0% წინაღობა: 400/4კ/40კ/400კ/4მომ: ±1.2%; 40მომ: ±2.0% ტევადობა: 4ნ/40ნ/400ნ/4მკ/40მკ/200მკ: ±3.0% ტემპერატურა: -20°С -400°С: ±3.0%(0.1°С), 20°С - 1000°С: ±3.0%(1°С) გაბარიტები: 158 x 78 x 39 მმ. 2015 2015 ელექტრონულ სქემებზე მუშაობისას (მათ შორის საველე პირობებში) ელექტრული გაზომვების განხორციელება. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სახარატო ჩარხი სამაგ. უნივერს A-4020 / BERNARDO, AUSTRIA სიმძლავრე 250ვტ; სიხშირე 50 ჯც; დენი 2 A; წონა 36 კგ. 2016 2016 სახარატო დანიშნულება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В3-43 / საბჭოთა წარმოების ცვლადი ძაბვის ვოლტმეტრი 3მვ-300ვ 10კჰც-1000მჰც 1987 1987 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო/საგანმანათლებლო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გონიომეტრი ГС-5 / საბჭოთა წარმოების ფოკ. მანძ. 400მმ სხივ.დიამეტრი 50მმ გადიდება *50 1978 1978 კუთხის მზომი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გონიომეტრი ГС-5 / საბჭოთა წარმოების ფოკ. მანძ. 400მმ სხივ.დიამეტრი 50მმ გადიდება *50 1978 1978 კუთხის მზომი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა/ნულოვანი გამოყენება
ლაზერი (კვანტური გენერატორი) ЛГ 106-М / საბჭოთა წარმოების Ar + ლაზერი Λ(nm): 458,476,488,496,502,514 სიმძლავრე 1ვტ 1982 1982 ლაზერის გამოსხივება სამეცნიერო სარემონტო
კვების წყარო Б5-24 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 200-400ვ დენი 5მა 1979 1979 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-50 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 1-299ვ დენი 0,001-0,299 ა 1980 1980 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-50 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 1-299ვ დენი 0,001-0,299 ა 1979 1979 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი ЛТН-102В (გადაკეთებულია) / საბჭოთა წარმოების Nd + : Y3 Al 5 O12 -ის იმპულსური ლაზერი 20 ნანოწამი, იმპულსის ენერგია 2,5 მილი ჯოული 1980 1980 ლაზერის გამოსხივება სამეცნიერო სარემონტო
მიკროვოლტმეტრი В3-40 / საბჭოთა წარმოების ცვლადი ძაბვის გამზომი 10 მკვ-300 ვ სიხშირე: 5ჰც - 5 მჰც 1978 1978 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო/საგანმანათლებლო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მონოქრომატორი УМ-2 / საბჭოთა წარმოების საკვლევი დიაპაზონი 380 – დან 1000 ნმ – მდე.; სპექტრარული ფერები: იისფერი, ლურჯი იისფერი, ცისფერი, მწვანე, ყვითელი, წითელი. 1979 1979 სინათლის დისპერსია სამეცნიერო/საგანმანათლებლო მუშა მდგომარეობა/ნულოვანი გამოყენება
საბურღი ჩარხი ИС-12А / საბჭოთა წარმოების სამაგიდო საბურღი ჩარხი 1962 1962 მექანიკური სახელოსნო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხი СД-2 / საბჭოთა წარმოების საშლიფ საპოლირებელი ჩარხი 1967 1967 ოპტიკური სახელოსნო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხი მინის საშლიფი А/14001-7 / საბჭოთა წარმოების საშლიფი ჩარხი 1965 1965 ოპტიკური სახელოსნო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროგრაფი ИСП-30 / საბჭოთა წარმოების სამუშაო დიაპაზონი 200-600 ნმ 1980 1980 გამოსხივების სპექტრის ფიქსაცია სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროგრაფი ДФС-452 (გადაკეთებულია სპექტრომეტრად) / საბჭოთა წარმოების სამუშაო დიაპაზონი 190-1100 ნმ 1982 1982 სპექტრების ჩაწერა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В3-57 / საბჭოთა წარმოების ცვლადი ძაბვის ვოლტმეტრი სამუშაო დიაპაზონი 10მკვ-300ვ 5ჰ-5მჰ 1980 1980 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С1-81 / საბჭოთა წარმოების ერთარხიანი. სიხშირე 0-20მჰც დრო 18ნწმ 1979 1979 პერიოდული სიგნალების ვიზუალიზაცია და გაზომცა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გენერატორი Г6-26 / საბჭოთა წარმოების სიხშირე 0,001ჰც-10000ჰც ძაბვა 1მლვ-10ვ 1980 1980 სპეციალური ფორმის ელექტროიმპულსების გენერატორი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-50 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 1-299ვ დენი 0,001-0,299 ა 1982 1982 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამაძლიერებელი У7-3 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი და ცვლადი დენის გამაძლიერეველი. სიხშირე 0-1მჰც. გაძლერება 1-10 1984 1984 მუდმივი და ცვლადი დენის გამაძლიერებელი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С1-122 a/2 / საბჭოთა წარმოების სიხშირე 0-100მჰც დრო 5ნწმ/დანაყ-50წმ/დანაყ 1986 1986 პერიოდული სიგნალების ვიზუალიზაცია და გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-49 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,1-99,9ვ დენი 0,001-0,999 ა 1988 1988 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-47 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,1-29,9ვ დენი 0,01-2,99ა 1988 1988 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ნანოვოლტმეტრი В2-38 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის ძაბვის გამზომი 1ნვ-2ვ 1989 1989 მცირე ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-34А / საბჭოთა წარმოების 0.1 - დან 1000 ვ – მდე; სიხშირე 50ჰრ. 1989 1989 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-34А / საბჭოთა წარმოების 0.1 - დან 1000 ვ – მდე; სიხშირე 50ჰრ. 1989 1989 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროვოლტმეტრი В6-9 / საბჭოთა წარმოების სელექტიური მიკროვოლტმერტრი ძაბვა 1მკვ- 10ვ; სიხშირე 20ჰც-100კჰც 1990 1990 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სიხშირული სელექციით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროვოლტმეტრი В6-9 / საბჭოთა წარმოების სელექტიური მიკროვოლტმერტრი ძაბვა 1მკვ- 10ვ; სიხშირე 20ჰც-100კჰც 1990 1990 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სიხშირული სელექციით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროვოლტმეტრი В6-9 / საბჭოთა წარმოების სელექტიური მიკროვოლტმერტრი ძაბვა 1მკვ- 10ვ; სიხშირე 20ჰც-100კჰც 1990 1990 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სიხშირული სელექციით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროვოლტმეტრი В6-9 / საბჭოთა წარმოების სელექტიური მიკროვოლტმერტრი ძაბვა 1მკვ- 10ვ; სიხშირე 20ჰც-100კჰც 1990 1990 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სიხშირული სელექციით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ძაბვის წყარო Б5-49 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,1-9,9ვ დენი 0,01-4,99 ა 1988 1988 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ძაბვის წყარო Б5-49 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,1-9,9ვ დენი 0,01-4,99 ა 1988 1988 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მუდმივი ძაბვის გამაძლიერებელი У5-11А / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის გაძლიერება 10-15-10-2 ძაბვის გაძლიერება 10-4-2*102 1989 1989 მუდმივი ძაბვის გამაძლიერებელი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მუდმივი ძაბვის გამაძლიერებელი У5-11А / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის გაძლიერება 10-15-10-2 ძაბვის გაძლიერება 10-4-2*102 1989 1989 მუდმივი ძაბვის გამაძლიერებელი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამაძლიერებელი У7-6 / საბჭოთა წარმოების დიფერენციალური გამაძლიერებელი დიაპაზონი 0-300კჰც 1988 1988 ფართოდიაპაზონის დიფერენციალური გამაძლერებელი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამაძლიერებელი მუდმივი ძაბვის Ф-8025 / საბჭოთა წარმოების ძაბვა 220 ვ, სიხშირე 50 ჰც, სიმლავრე 7 ვ/ა; შემავალი წინაღობა 10 მომი. 1988 1988 გამაძლიერებელი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამაძლიერებელი მუდმივი ძაბვის Ф-8025 С/12 / საბჭოთა წარმოების ძაბვა 220 ვ, სიხშირე 50 ჰც, სიმლავრე 7 ვ/ა; შემავალი წინაღობა 10 მომი. 1989 1989 გამაძლიერებელი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-43А / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0-10ვ დენი 0-3ა 1990 1990 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კომპარატორი 3003 / საბჭოთა წარმოების კალიბრირებული ძაბვის დიაპაზონი: 10ნვ-11,111ვ გაძლიერება 20ნვ-10ვ დატვირთვა 5მა 1988 1988 ძაბვის კომპარირება და გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С1-103 / საბჭოთა წარმოების ორსხივიანი ფრონტის ხანგრძლივობა 100-170ნწმ სიხშირის დიაპაზონი 20ჰც-10მჰც 1988 1988 პერიოდული სიგნალების ვიზუალიზაცია და გაზომცა სამეცნიერო სარემონტო
გენერატორი Г3-122 / საბჭოთა წარმოების დაბალსიხშირული გენერატორი 0,001ჰც-20მჰც სინუსოიდა, მართკუთხა 1989 1989 დაბალსიხშირული გენერატორი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გენერატორი Г3-122 / საბჭოთა წარმოების დაბალსიხშირული გენერატორი 0,001ჰც-20მჰც სინუსოიდა, მართკუთხა 1989 1989 დაბალსიხშირული გენერატორი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-48 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,1-49,9ვ დენი 0,001-0,999ა 1989 1989 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-48 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,1-49,9ვ დენი 0,001-0,999ა 1989 1989 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-48 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,1-49,9ვ დენი 0,001-0,999ა 1989 1989 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-47 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,1-29,9ვ დენი 0,01-2,99ა 1989 1989 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-46 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,01-9,99ვ დენი 0,01-4,99ა 1988 1988 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ნანოვოლტმეტრი 232 / საბჭოთა წარმოების სელექტიური ნანოვოლტმეტრი სიხშირე 1ჰც-100კჰც 1990 1990 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სიხშირული სელექციით სამეცნიერო სარემონტო
მაგნიტური ინდუქციის გამზომი РШ1-10 / საბჭოთა წარმოების მაგნიტური ინდუქციის გამზომი 0,01ტლ-2ტლ 1989 1989 მაგნიტური ინდუქციის გაზომვა. მაგნიტებისა და სოლენოიდებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ელ. ხმაურის კოეფიციენტის გამზომი 1/5 28 / საბჭოთა წარმოების ხმაურის კოეფიციენტის გამზომი სამუშაო დიაპაზონი 25,84 გჰც-37,5გჰც 1989 1989 ხმაურის კოეფიციენტის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროვებერმეტრი Ф-191 / საბჭოთა წარმოების მიკროვებერმეტრი მცირე მაგნიტური ნაკადების გამზომია. დიაპაზონი: 0-2000 მკვბ 1989 1989 მცირე მაგნიტური ნაკადების გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამაძლიერებელი Ф-8024 / საბჭოთა წარმოების ძაბვა 220 ვ, სიხშირე 50 ჰც, სიმლავრე 5 ვ/ა; შემავალი წინაღობა 10 მომი. 1990 1990 გამაძლიერებელი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მაგნიტური ინდუქციის გამზომი Щ1-9 / საბჭოთა წარმოების მაგნიტური ინდუქციის გამზომი. მაგნიტებისათვის 25-2500 მტლ და სოლენოიდებისთვის 57-700მტლ 1989 1989 მაგნიტური ინდუქციის გაზომვა. მაგნიტებისა და სოლენოიდებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამზომი კომპ. ხმაურის Х5-29 / საბჭოთა წარმოების ხმაურის კოეფიციენტის გამზომი სამუშაო დიაპაზონი 1 გჰც-4გჰც ხმაურის კოეფიციენტი 0-30დბ 1990 1990 ხმაურის კოეფიციენტის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამზომი იმპედანცის Е7-14 / საბჭოთა წარმოების იმპედანცის გამზომი დიაპაზონები ტევადობა 0,001პფ-1ფ ინდუქრივობა 1ნჰ-კჰ წინაღობა 0,1მომ-1გომ 1990 1990 იმპედანცის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროვოლტმეტრი В6-9 / საბჭოთა წარმოების სელექტიური მიკროვოლტმერტრი ძაბვა 1მკვ- 10ვ; სიხშირე 20ჰც-100კჰც 1990 1990 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სიხშირული სელექციით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-45А / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის წყარო ძაბვა 0,01-49,9ვ დენი 0-0,5ა 1990 1990 მუდმივი დენის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ძაბვის გამყოფი В-3027 / საბჭოთა წარმოების გამყოფის კოეფიციენტები 10; 100; 1000 1990 1990 ძაბვის გამყოფი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კალიბრატორი П-321 / საბჭოთა წარმოების მუდმივი დენის კალიბრატორი დენი: ძაბვა: 10 მვ-10ვ 1990 1990 დენის პტოგრამული კალიბრება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გენერატორი Г4-83 / საბჭოთა წარმოების მაღალი სიხშირის სიგნალების გენერატორი 5 გჰც–10.5 გჰც 1990 1990 მაღალი სიხშირის სიგნალების გენერირება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამზომი მოწყობილობა К2-4 / საბჭოთა წარმოების მაღალსიხშირული ტალღგამტარის ფაზისა და მოდულის გაზომვა სიხშირე: 4გჰც-5,5გჰც ტალღის სიგრძე: 7,5სმ-5,4სმ 1990 1990 ტალღგამტადის ფაზისა და მოდულის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამაძლიერებელი 0001 / საბჭოთა წარმოების ძაბვა 220 ვ; სიხშირე 50 ჰც; სამუშაო დიაპაზონი 8-18 ჰც; შემავალი სიმძლავრე 2 მვტ; გამავალი სიმძლავრე 360 მვტ. 1990 1990 სიმძლავრის გამაძლიერებელი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ანალ. ციფრული გარდამქმნელი 77077 / საბჭოთა წარმოების მოიცავს 10 არხს, გარდაქმნის სიხშირე 4000 თვლა/წმ. ეს ხდება ათივე არხის ერთდოული ჩართვისას. შემავალი სიგნალის დიაპაზონი 0-დან 3.3 ვ - მდე. თანრიგი АЦП 12 ბიტი. 1990 1990 ელექტროსიგნალების ანალოგიურ ციფრული გარდაქმნა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ანალ. ციფრული გარდამქმნელი 77077 / საბჭოთა წარმოების მოიცავს 10 არხს, გარდაქმნის სიხშირე 4000 თვლა/წმ. ეს ხდება ათივე არხის ერთდოული ჩართვისას. შემავალი სიგნალის დიაპაზონი 0-დან 3.3 ვ - მდე. თანრიგი АЦП 12 ბიტი. 1990 1990 ელექტროსიგნალების ანალოგიურ ციფრული გარდაქმნა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამზომი Щ1-9 / საბჭოთა წარმოების მაგნიტური ინდუქციის გამზომი. მაგნიტებისათვის 25-2500 მტლ და სოლენოიდებისთვის 57-700მტლ 1990 1990 მაგნიტური ინდუქციის გაზომვა. მაგნიტებისა და სოლენოიდებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოპტიკური მაგიდა ОСК-2 / საბჭოთა წარმოების ობიექტივის დიამეტრი 150 მმ; ობიექტივის ფოკუსური მანძილი 1600 მმ. 1980 1980 ოპტიკური სადგამები და დამჭერები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკრომანიპულატორების კომპლექტი / საბჭოთა წარმოების მოძრაობა X ღერის მიმართულებით 40 მმ, მოძრაობა Y ღერის მიმართულებით 30 მმ, მოძრაობა Z ღერის მართულებით 30 მმ, სიზუსტე 1/100 მმ 1975 1975 გამოიყენება მიკროელექტროდების მიკროსკოპული გადაადგილებისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპეც. ფორმის სიგნალ. გენერატორი Г6-27 / საბჭოთა წარმოების 220 ვოლტ, 50 ერცი, 30 ვოლტამპერი 1983 1983 იმპულსების წყარო სამეცნიერო ნულოვანი გამოყენება, ამორტიზებული
დაბალი სიხშირის გენერატორი Г3-118 / საბჭოთა წარმოების 200 ვოლტი, 50 ერცი, 50 ვოლტ-ამპერი, 400 ჰერცი 1983 1983 იმპულსების წყარო სამეცნიერო ნულოვანი გამოყენება, ამორტიზებული
დაბალი სიხშირის გენერატორი Г3-36А / საბჭოთა წარმოების სიხშირე 0-200 კილოჰერცი, გამოსავალი ძაბვა 5 მილივოლტი-5 ვოლტი 1978 1978 იმპულსების წყარო სამეცნიერო ნულოვანი გამოყენება, ამორტიზებული
ოსცილოგრაფი SMART SDS8302 / Batronix, გერმანია სიგანე 200 მეგაჰერცი, მონაცემის აღების თანრიგი 2GSa/s; მეხსიერების სირრმე თითეულ არხზე 10 mpts. Aდამტებითი ინტერფეისი VGA, დისპლეი 8" TFT LCD 65535 ფერით.ინტერფეისებიUSB PC შეერთბა. 2017 2017 გამოიყენება ბიოლოგიური პოტენციალების დასამზერად და შესასწავლად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სტიმულატორი მუდმივი დენის EF 180 EU / ADINSTRMENTS, ავსტრალია შეერთების ტიპი: ორი 4 მმ სოკეტი კონფიგურაცია: მართკუთხა, მონოფაზური იმპულსები პროგრამული უზრუნველყოფით იმპულსის ამპლიტუდის და ხანგრძლივობის უსაფრთხოება: ერთი მრავალფეროვანი ინდიკატორი; უI ძაბვა: 100 ვოლტი ფიქსირებული დენის დიაპაზონი: 100 მიკროამპერი- 1 მილიამპერი ან, 10 მილიამპერი სრული მასშტაბის დენის აწევის დროს: 2018 2018 გამოიყენება სხვადასხვა ბიოლოგიური ობიექტების დენის იმპულსების სტიმულაციისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ბოჭკოვან ოპტიკური გამანათებელი / Am Scope, აშშ ცვლადი ინტენსივობის 150 ვატიანი ჰალოგენური ოპტიკური ბოჭკოვანი სინათლის წყარო, მაღალი ინტენსივობის 24ვ/150 ვატი კვარცის ჰალოგენური ნათურა, ჰაერით გაგრილების სიტემა, კელვინის 3200 გრადუსიანი ნათურა, დურალის მეტალის კონსტრუქცია 2018 2018 გამოიყენება საკვლევი ბიოლოგიური უჯრედების გასანათებლად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დენის და ძაბვის წყარო / Voltgraft, გერმანია სიმძლავრე 22,5 ვატი, ტექნოლოგია - ხაზოვანი რეგულირებადი PSU, წონა 1,9 კგ, შესავალი ICE 320 c14, ტიპი - ბენჩი, გამოსავალი ძაბვა 15 V მუდმივი დენი, ზომები: 88x153x167, კავშირები - 4 მმ უსაფრთხოების სოკეტები 2018 2018 გამოიყენება სხვადასხვა სქემებისა და ელექტრული წრედების კვებისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
უჯრედშიდა ელექტრომეტრი eleqtrometer ar IE-251 A / Warner Instruments, აშშ 220-260 ვოლტი, 50-60 ჰერცი, 0.017 ამპერი 2018 2018 გამოიყენება ნეირონების ბიოპოტენციალების გასაძლერებლად მათი შემდგომი დაკვირვების მიზნით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაბორატორიული ელექტრონული (ანალიზური) BASE BA2004B სასწორი / Biobase Biodustry (Shandong) Co LTD, ჩინეთი 110/220 ვოლტი±10%, 50/60 ჰერცი;ბატერეის გარეშე, გაზომვის ინტერვალი 0-2000 გრ, სიზუსტე 0.1 მილიგრამი 2018 2018 გამოიყენება სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების ასაწონად, რომლებიც შემდგომ იხმარება ბიოლოგიურ კვლევებში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
წყლის დისტილატორი AE LAB YAZD-10 / ARY Group გამოსავალი : 4 გალონი დღეში (16 ლიტრი): ზომა : სიგანე 20 სმ სიმაღლე 36 სმ , მასა 3.5 კგ კამერის მოცულობა 4 ლ, უჟანგავი ფოლადის; შემგროვებელი კონტეინერი მინის 4ლ . ძაბვა 220ვ 50 ჰც 2018 2018 გამოიყენება წყლის დისცილაციისათვის, რომლის გარეშე ბიოლოგიური კვლევები შეუძლებელია სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
პორტატიული ვიდეო ცისტოსკოპი C41 / Zuhai Minhao Technology Co Ltd, ჩინეთი ბატარეა 3.7ლითიუმის იონები, 100-240 ვოლტი, 50-60 ჰერცი , 70ვოლტამპერი 2019 2019 გამოიყენება პროსტატისა და საშარდეს კიბოს ვიზუალიზაცია შესწავლისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-45 / საბჭოთა წარმოების გამოსავალი ძაბვის დიაპაზონი 0.1-49.9 ვ; გამოსავალი დენის ძალის დიაპაზონი 0.001-0.499 A (ამპერი); გამოსავალი ძაბვის რეგულირების საფეხურები 100mv (მვ); გამოსავალი დენის ძალის რეგულირების საფეხურები 1 ma (მა); გამოსავალი ძაბვის ცდომილება -დაყენების სიზუსტე ±0.5%; გამომავალი დენის ძალის ცდომილება ±1.0%. 1986 1986 მუდმივი რეგულირებადი ძაბვის წყარო; რეგულირებადი მუდმივი დენის ძალის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ხელსაწყოების მზომი Р-4833 / საბჭოთა წარმოების ხელსაწყოს სიზუსტის კლასი მისი გამოყენების შემთხვევაში: 1. როგორც მუდმივი დენის ბოგირი 0.1; 2. როგორც მუდმივი დენის პოტენციომეტრის 0.05; 3. როგორც წინაღობათა მაღაზიის 0.02/1.5•10¯⁴. დიაპაზონი: მისი, როგორც ბოგირის გამოყენების წინაღობათა გაზომვისას 10¯⁴–დან 10⁶ ომი – მდე. 1988 1988 უნივერსალური ხელსაწყო წინაღობების ხიდისებური მეთოდით გაზომვისათვის, გამოიყენება კვლევისას სქემაში წინაღობის ჩასანაცვლებლად (დასარეგულირებლად). სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მეგომეტრი Е6-16 / საბჭოთა წარმოების, ქ. ლვოვი გაზომვის დიაპაზონი 2 ომი-200 მეგაომი, ცდომილება 1,5%, წონა 1,9 კგ. 1986 1986 მუდმივი დენის წინაღობის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ავტოტრანსფორმატორი АОСН-20-220-75-44 / უკრაინა, ქ. ლვოვი ძაბვა 220ვ, სიხშირე 50-60 ჰერცი, ფაზების რაოდენობა 1, უქმი სვლის დენი არაუმეტეს 3 ა, უქმი სვლის დანაკარგი 50 ვტ, რეგულირებადი წრედების რაოდენობა 2, მასა არაუმეტეს 43 კგ. 2000 2000 ცვლადი დენის ძაბვის მდორე რეგულირებისათვის, ნომინალური სიხშირე 50 ჰერცი. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გენერატორი Г3-33 / საბჭოთა წარმოების, ქ. ლვოვი სიხშირის დიაპაზონი 20000 ჰც-200000 ჰც–მდე. გენერატორის გამომავალი წინაღობა გათვლილია შეთანხმებულ დატვირთვაზე, 6, 60, 600, 6000 ომი. მოთხოვნადი სიმძლავრე არაუმეტეს 150 ვტ. 1985 1985 დაბალსიხშირიანი საფეხურებიანი რადიოაპარატურის კვლევისა და რეგულირებისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В7-26 / საბჭოთა წარმოების 30mV-300V 1969 1969 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В3-13 / საბჭოთა წარმოების 0.5mV - 300V 1983 1983 ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გენერატორი Г3-33 / საბჭოთა წარმოების 20Hz-200kHz 1970 1970 ბგერითი სიხშირეების გენერაცია სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გენერატორი Г3-56 / საბჭოთა წარმოების 20Hz-200kHz 1970 1970 ბგერითი სიხშირეების გენერაცია სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-31 / საბჭოთა წარმოების 30V, 2A 1970 1970 მუდმივი ძაბვის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-30 / საბჭოთა წარმოების 50V, 1.2A 1970 1970 მუდმივი ძაბვის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მილივოლტმეტრი В3-38 / საბჭოთა წარმოების 100mcV - 300V 1971 1971 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მილივოლტმეტრი В3-38 / საბჭოთა წარმოების 100mcV - 300V 1971 1971 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროსკოპი МИН-8 / საბჭოთა წარმოების გადიდება 17.5-1350. პოლარიზაციული 1970 1970 ნიმუშების შესწავლა პოლარიზებულ სინათლეში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ტევადობების ხიდი Е8-2 / საბჭოთა წარმოების 10pF-100mcF 1970 1970 ტევადობის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მილივოლტმეტრი В3-40 / საბჭოთა წარმოების 10mcV - 300V 1969 1969 ცვლადი ძაბვის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С1-94 / საბჭოთა წარმოების 10mV - 300V, 0.1mcs-0.5s 1985 1985 ოსცილოგრამების მიღება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ინტერფენციული მიკროსკოპი Epival/ საბჭოთა წარმოების გადიდება 32-1000. არაპოლარიზაციული, ბინოკულარული 1971 1971 მიკროსკოპული ობიექტების შესწავლა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სახარატო ჩარხი ТВШ-3 / საბჭოთა წარმოების მაქსიმალური დიამეტრი - 100მმ 1971 1971 სახარატო სამუშაოების ჩატარება სამეცნიერო სარემონტო
კვების წყარო Б5-31 / საბჭოთა წარმოების 30V, 2A 1971 1971 მუდმივი ძაბვის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების წყარო Б5-49 / საბჭოთა წარმოების 100V, 1A 1970 1970 მუდმივი ძაბვის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვაკუუმური პოსტი ВУП-5 / საბჭოთა წარმოების 10‑3 Pа 1988 1988 ვაკუუმური დაფენვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჰოლოგრაფიული დანადგარი УИГ-12 / საბჭოთა წარმოების მასა 1500კგ, 2200მმ x 1500მმ 1970 1970 ოპტიკური სქემების აწყობა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დანადგარი УИГ-22М / საბჭოთა წარმოების მასა 1500კგ, 2200მმ x 1500მმ 1970 1970 ოპტიკური სქემების აწყობა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროფოტომეტრი UV-VIS / Perkin-Elmer, აშშ 300nm-800nm 2005 2005 ოპტიკური გამტარებლობის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დაბალი სიხშირის გენერატორი Г3-109 / საბჭოთა წარმოების 20Hz-200kHz 1987 1987 ბგერითი სიხშირეების გენერაცია სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოპტიკური მიკროსკოპი CSMD828S30 / ჩინეთი გადიდება 40-2000. არაპოლარიზაციული, ბინოკულარული 2015 2015 მიკროობიექტების შესწავლა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროსკოპი OMAX M83FLRC140U3 / ჩინეთი გადიდება: 100X,200X,400X,1000X. 2015 2015 ოპტიკურ-პოლარიზაციული ექსპერიმენტები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროფოტომეტრი (კბ) / ჩინეთი 400ნმ - 800ნმ, ერთსხივიანი 2015 2015 სინათლის სპექტრებია გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
წნეხი (დატვირთვა 10 ტ) / ჩეხეთი სიმძლავრე 12 ტ; წნევის ძალი 120 კილონიუტონი; წნეხის ზომა 600x800x1460 მმ; წონა 88 კგ. 2003 2016 ფხვიერი მატერიალების ნიმუშების ფრორმირება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მულტიმეტრი Hioki im3523 / Hioki, იაპონია იმპედანსის გაზომვა 5მვ–დან 5ვ–მდე სიხშირის დიაპაზონში 40 ჰერციდან 200 კჰერცამდე. 2018 2018 იმპედანსის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
საშრობი კარადა pol-EKO SLN 180 STD g oven / პოლონეთი ციფრულად მართვადი, ტემპერატურული ინტერვალი, ოთახის ტემპერატურიდან 300˚C-მდე 0,1˚C-ით სიზუსტით. 2018 2018 პოლიმერული და არაპოლიმერული ფირების დაფენა და გამოშრობა. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
აზოტის ლაზერი / გერმანია ტალღის სიგრძე 337 ნმ, სიმძლავრის პიკი 100 კვტ, იმპულსის ხანგრძლივობა 2,5 ნწმ. 2018 2018 ლაზერული იმპულსების გენერეცია სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროფოტომეტრი avaspec ULS4096CL EVO / ჰოლანდია 350-800nm, გარჩევადობა 0.2nm 2018 2018 ოპტიკური სპექტრების გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი / ჩინეთი 532nm, 10ns, 1J 2019 2019 ლაზერების საღებარებზე დატუმბვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გონიომეტრი Г-5 / საბჭოთა წარმოების კოლიმატორის გადიდება 40X ობიექტივის ფოკუსური მანძილი, მმ 400 ობიექტივის დიამეტრი, მმ 50 ავტოკოლიმატორის ხედვის არე 50 ავტოკოლიმატორის გარჩევადობის ზღვარი 30 ოპტიკური მიკრომკირის შკალის დანაყოფის ფასი 1>> ზღვრული ცდომილება კუთხის გაზომვისას 5 ზღვრული ცდომილება პირამიდალობის კუთხის გაზომვისას 10>> გაბარიტული ზომები, მმ 610X260X370 წონა, კგ 30 1981 1981 წარმოადგენს ლაბორატორიული ტიპის საკონტროლო გამზომ ხელსაწყოს. გამოიყენება პრიზმების კუთხეების და პირამიდალობის, ასევე გამჭვირვალე და გაუმჭვირვალე სხეულების ბრტყელი გაპრიალებული წახნაგების ნორმალებს შორის კუთხეების გასაზომად სამეცნიერო ნულოვანი გამოყენება
ვოლტმეტრი В2-27 / საბჭოთა წარმოების გაზომვის დიაპაზონი 1-1000 ვ 1984 1984 გამოიყენება ძაბვის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В3-38 / საბჭოთა წარმოების ძაბვის დიაპაზო-ნი 1-300ვ 1984 1984 მუდმივი დენის ძაბვის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი В3-38 / საბჭოთა წარმოების გაზომვის დიაპაზონი 1, 10, 100, 1000 ვ 1985 1985 მუდმივი დენის ძაბვის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვოლტმეტრი Ф4214, Ф4310, Ф5033 / საბჭოთა წარმოების ძაბვის გაზომვის დიაპაზონი 100მვ-1000ვ 1983 1983 განკუთვნილია ძაბვის გაზომვისთვის მუდმივი დენის ქსელში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დიქტოგრაფი ДХР-2 / საბჭოთა წარმოების სპექტრული დიაპაზონი 185 - 1000 ნმ 1981 1981 განკუთვნილია წრიული დიქროიზმის სპექტრული დამოკიდებულების გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიმძლავრის გამზომი ИМО-2, ИМО-2Н / საბჭოთა წარმოების სიმძლავრია გაზომვის დიაპაზონი 1 მილივატიდან 100 ვატამდე 1978 1978 განკუთვნილია ლაზერების გამოსხივების საშუალო სიმძლავრის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიმძლავრის გამზომი ИМО-2, ИМО-2Н / საბჭოთა წარმოების სიმძლავრია გაზომვის დიაპაზონი 1 მილივატიდან 100 ვატამდე 1978 1980 განკუთვნილია ლაზერების გამოსხივების საშუალო სიმძლავრის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიმძლავრის გამზომი ИМО-2, ИМО-2Н / საბჭოთა წარმოების სიმძლავრია გაზომვის დიაპაზონი 1 მილივატიდან 100 ვატამდე 1978 1978 განკუთვნილია ლაზერების გამოსხივების საშუალო სიმძლავრის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიმძლავრის გამზომი ИМО-2Н / საბჭოთა წარმოების სიმძლავრია გაზომვის დიაპაზონი 1 მილივატიდან 100 ვატამდე 1979 1979 განკუთვნილია მუდმივი და იმპულსური ლაზერების გამოსხივების საშუალო სიმძლავრის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიმძლავრის გამზომი ИМО-2Н / საბჭოთა წარმოების სიმძლავრია გაზომვის დიაპაზონი 1 მილივატიდან 100 ვატამდე 1979 1979 განკუთვნილია მუდმივი და იმპულსური ლაზერების გამოსხივების საშუალო სიმძლავრის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიმძლავრის გამზომი ИМО-2Н / საბჭოთა წარმოების სიმძლავრია გაზომვის დიაპაზონი 1 მილივატიდან 100 ვატამდე 1979 1979 განკუთვნილია მუდმივი და იმპულსური ლაზერების გამოსხივების საშუალო სიმძლავრის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიმძლავრის გამზომი Е7-11 / საბჭოთა წარმოების სიმძლავრია გაზომვის დიაპაზონი 1-50 ვატი 1983 1983 განკუთვნილია ინდუქტივობის, ტევადობის და წინაღობის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიმძლავრის გამზომი ИМ1-2 / საბჭოთა წარმოების სინათლის იმპულსის ხანგრძლიობის გაზომვა დიაპაზონში 5-300 ნწ 1983 1983 განკუთვნილია განზოგადოებული ამპლიტუდის დადებითი და უარყოფითი პოლარობის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი ЛПМ-11 / საბჭოთა წარმოების ტალღის სიგრძე 441,6 ნმ, სიმძლავრე 40 მილივატი 1979 1979 განკუთვნილია ლაბორატორიულ კვლევებში გამოყენებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი ЛГН-215 / საბჭოთა წარმოების ტალღის სიგრძე 632.8 ნმ, სიმძლავრე 50 მილივატი 1976 1976 განკუთვნილია კოჰერენტული გამოსხივების მიღებისთვისსპექტრის წითელ უბანში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი ЛГН-215 / საბჭოთა წარმოების ტალღის სიგრძე 632.8 ნმ, სიმძლავრე 50 მილივატი 1976 1976 განკუთვნილია კოჰერენტული გამოსხივების მიღებისთვისსპექტრის წითელ უბანში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი ЛГН-215 / საბჭოთა წარმოების ტალღის სიგრძე 632.8 ნმ, სიმძლავრე 50 მილივატი 1976 1976 განკუთვნილია კოჰერენტული გამოსხივების მიღებისთვისსპექტრის წითელ უბანში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მონოქრომატორი МДР-4-2 / საბჭოთა წარმოების მუშა დიაპაზონი 190-4000 ნმ 1972 1972 განკუთვნილია მონოქრომატული გამოსხივებისთვის ფართო სპექტრულ დიაპაზონში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მილივოლტმეტრი В4-14 / საბჭოთა წარმოების გაზომვის დიაპაზონი 10-1000 მვ 1974 1974 განკუთვნილია ძაბვის ამპლიტუდის გასაზომად სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
მილივოლტმეტრი В4-12 / საბჭოთა წარმოების გაზომვის დიაპაზონი 1-1000 მვ 1981 1981 განკუთვნილია ძაბვის ამპლიტუდის იმპულსის გაზომვისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კვების მაღაზია Б5-50 / საბჭოთა წარმოების ცდომილება გასული ძაბვა +- 0,05%; გასული დენი 0,1 % 1973 1973 განკუთვნილია რადიოტექნიკური დანადგარის კვების მუდმივი ძაბვის და დენისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ნანოვოლტმეტრი Р-341 / საბჭოთა წარმოების გაზომვის დიაპაზონი 10-1000 ნვ 1983 1983 განკუთვნილია მცირე დენის და ძაბვის გაზომვისთვის მუდმივი დენის ქსელში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С8-12 / საბჭოთა წარმოების მაქსიმალური სიხშირე 50 მჰ 1983 1983 განკუთვნილია ერთჭერადი და პერიოდული ელ. სიგნალების ფორმის კვლევისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორსხივ. ოსცილოგრაფი С1-74 / საბჭოთა წარმოების გაშლის კოეფიცენტი 106 წ; ცდომილება 4% 1982 1982 განკუთვნილია ელ.სიგნალების ვიზუალური დაკვირვებით ან ფოტოგრაფიით შესწავლა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოპტიკური მერხი OCK-2 / საბჭოთა წარმოების სიგრძე 4 მ 1979 1979 ოპტიკური სქემების ასაწყობად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოპტიკური მერხი OCK-2 / საბჭოთა წარმოების სიგრძე 4 მ 1979 1979 ოპტიკური სქემების ასაწყობად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოპტიკური მერხი OCK-3 / საბჭოთა წარმოების სიგრძე 4 მ 1980 1980 ოპტიკური სქემების ასაწყობად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოპტიკური მერხი OCK-3 / საბჭოთა წარმოების სიგრძე 4 მ 1980 1980 ოპტიკური სქემების ასაწყობად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროფოტომეტრი SPECORD / გერმანია სპექტრული დიაპაზონი 250-800 ნმ, ულტრაიისფერი და ხილური დიაპაზონი 1976 1976 განკუთვნილია სპექტრული დამოკიდებულებების გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროფოტომეტრი СФ-4А / საბჭოთა წარმოების სპექტრული დიაპაზონი 220-1100 ნმ 1971 1972 განკუთვნილია ნიმუშების შთანთქმის და გამტარებლობის სპექტრის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტრომეტრი ДФС-452 / საბჭოთა წარმოების სპექტრული დიაპაზონი 190-1100 ნმ 1979 1979 განკუთვნილია ნიმუშების გამოკვლევისათვის ფართო სპექტრულ დიაპაზონში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტრომეტრი ИСП-51 / საბჭოთა წარმოების გაზომვის დიაპაზონი 365-600 ნმ 1984 1984 სხვადასხვა ნივთიერების შთანთქმის და გამტარებლობის სპექტრის მიღება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხი საბურღი ВСУ-2 / საბჭოთა წარმოების ბურღვის სიხშირე 330-2500 ბრ/წ საბურღი პატრონა 1-16 მმ 1961 1965 ჩარხი გამოიყენება ბურღისთვის,ზედაპირის დასამუშავებლად,ხრახნის მოსაჭრელად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხი საბურღი ЭСВ-3 / საბჭოთა წარმოების ცაცვის ბრუნვის სიხშირე 150-2800 ბრ/წთ მაქსიმალური ხვრელის დიამეტრი 25 მმ 1972 1972 ჩარხი გამოიყენება ხისა და ლითონის დეტალების საბურღად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხი საბურღი 2У106 / საბჭოთა წარმოების ცეცხვის ბრუნვა 280-1600 ბრ/წთ მაქსიმალური ხვრელის დიამეტრია 3 მმ მაქსიმალური ხვრელის+C40 სიღრმე 40 მმ 1972 1972 დანიშნულებაა დეტალებში მცირე დიამეტრის ხვრელების მიღება და დამუშავება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხი სახარატო სასკოლო ТВ-4 / საბჭოთა წარმოების ზედაპირების დამუშავება, ხრახნილის მოჭრა, ბურღვა 1965 1965 დანიშნულებაა სხვადასხვა დეტალების გამოჩარხვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მაგიდის ჩარხი სახარატო Д-60 / საბჭოთა წარმოების დეტალის მაქსიმალური დიამეტრი 50 მმ ჩარხის სიმძლავრე 0.75 კვტ 1971 1971 ჩარხის დანიშნულენაა სხვადასხვა სახარატო სამუშაოების ჩატარება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხი КУСОН-3 / კორეა დეტალის დიამეტრი 43 სმ , დეტალის მაქსიმალური სიგრძე 1 მ 1968 1968 ჩარხის დანიშნულებაა მრავალი სახარატო ოპერაციების ჩასატარად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხი საღ. სასწ. НГФ-110 Ш3 / საბჭოთა წარმოების ფრეზის მაქსიმალური დიამეტრი 110 მმ 1977 1977 განკუთვნილია საღარავი სამუშაოებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხი საღარავი КОМУНАРАС / საბჭოთა წარმოების სიმძლავრე 1,2კვტ, ბრუნვის რიცხვი 2800 ბრ/წთ 1971 1971 დანიშნულებაა დეტალების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ზედაპირების დამუშავება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მაგიდა დაბალტემპერატ. НС280/75 / საბჭოთა წარმოების მაგიდის მუშა ზედაპირი 20 მმ 1979 1979 ზედაპირების დასაფენად და გასაყინად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დანადგარი УИГ-2М / საბჭოთა წარმოების ზომები 1 x 2.5 მ; 1974 1974 ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური სქემების აწყობისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დანადგარი УИГ-22 / საბჭოთა წარმოების ზომები 1 x 2.5 მ; 1986 1986 ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური სქემების აწყობისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დანადგარი УИГ-22 / საბჭოთა წარმოების ზომები 1 x 2.5 მ; 1986 1986 ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური სქემების აწყობისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დანადგარი УИГ-22/1 / საბჭოთა წარმოების ზომები 1 x 2 მ; 1977 1978 ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური სქემების აწყობისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დანადგარი УИГ-1М / საბჭოთა წარმოების ზომები 1 x 2 მ; 1973 1973 ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური სქემების აწყობისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დანადგარი УИГ-1М(И) / საბჭოთა წარმოების ზომები 1 x 2 მ; 1973 1973 ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური სქემების აწყობისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
დანადგარი შესამოწმებელი / საბჭოთა წარმოების სიგრძე 8 მ, ლაზერულ 1980 1982 ოპტიკური ექსპერიმენტების ფაქიზი მონაცემების განსაზღვრა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ფოტომეტრიული მერხი ФСМ / საბჭოთა წარმოების სიგრძე 3 მ 1981 1981 განკუთვნილია შუქის ძალის გასაზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიხშირმზომი Ч3-33 / საბჭოთა წარმოების სიხშირის გაზომვის დიაპაზონი 20 გც - 60 მგც 1978 1978 განკუთვნილია სიხშირის მზომი აპარატურის და ხელსაწყოების გაზომვსთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიხშირმზომი Ч3-33 / საბჭოთა წარმოების სიხშირის გაზომვის დიაპაზონი 20 გც - 60 მგც 1978 1978 განკუთვნილია სიხშირის მზომი აპარატურის და ხელსაწყოების გაზომვსთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიხშირმზომი Ч3-34 / საბჭოთა წარმოების სიხშირის გაზომვის დიაპაზონი 20 გც - 60 მგც 1986 1987 განკუთვნილია სიხშირის მზომი აპარატურის და ხელსაწყოების გაზომვსთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ელექტროკარდიოგრაფი УЗКАР-3 / საბჭოთა წარმოების სამუშაო სიხშირე 2.65 მეჰაჰერცი 1987 1987 ულტრაბგერული იმპულსების მისაღებად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკრო სიმყარის მზომი ПМТ-3 / საბჭოთა წარმოების სიმყარის გასაზომი დიაპაზონი 1 - 10 სიმყარის ერთეული 1974 1974 განკუთვნილია მიკრო სიმყარის გასაზომად ლაბორატორიულ პირობებში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი SDL-473-400T / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 473 ნმ, სიმძლავრე 400 მილივატი 2009 2009 განკუთვნილია ლაბორატორიულ კვლევებისთვის, გამოიყენება ოპტიკურ სქემებში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაბორატ. ელექტ. ანალიზ. სასწორი / პოლონეთი გაზომვის დიაპაზონი 0.1 - 220 გრამი 2016 2016 განკუთვნილია ლაბორატორიული გაზომვებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მინის ლინზების დასამ. ოპტიკური მოწყობილობა / ჩინეთი დამუშავების დიამეტრის დიაპაზონი 20 - 60 მმ 2018 2018 ოპტიკური დეტალების დასამზადებელი სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მაგნიტური სარეველა გამაცხელებლით / ჩინეთი ხსნარის მასა 1 ლ, მაქსიმალური ტემპერატურა 100 გრადუსი 2018 2018 სხვადასხვა ქიმიური ხსნარების მომზადება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერული მოწყობილობა (ლაზერი) / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 473 ნმ, სიმძლავრე 1 ვატი 2018 2018 კოჰერენტული აქტინური სინათლის წყარო სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სასწორი ანალიზური / ჩინეთი გაზომვის დიაპაზონი: 10 მგ-დან 310 გ-მდე 0,1 მგ წაკითხვისუნარიანობა, რეაგირების დრო (სტაბილიზაციის დრო) 2-3 წმ. 2015 2015 სასწორი გამოიყენება სინთეზისთვის საჭირო რეაგენტების ასაწონად. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაბორატორიული ცენტრიფუგა TDZ4A / ჩინეთი მაქს. სიჩქარე - 4000 rpm; მაქს. RCF - 2580xg; მაქს. ტევადობა; დროის ინტერვალი - 1წთ~99წთ; ხმაური - ≤62dB(A); კვების წყარო - AC220±22V 50/60Hz 3A; ენერგომოხმარება - 250W. 2015 2015 მოწყობილობა გამოიყენება თხევადი ნიმუშების ფრაქციებად გამოსაყოფად ცენტრიდანული ძალის ზემოქმედების შედეგად. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვაკუუმური ტუმბო (SHB III) ZHENGZHOU GREATWALL (HIDING) / ჩინეთი ყველაზე დიდი ვაკუუმი 0.098 Mpa; ერთი თავუკადან გამონადენის მოცულობა 10 ლ/წთ; გამოსადენი თავუკების რაოდენობა 2; ავზის მოცულობა 15 ლ; ცირკულაციური ხარჯი 80 ლ/წთ; სიმძლავრე 180 W; კორპუსის მასალა კოროზიულ-ტექნიკური პლასტმასი; მოთხოვნები კვებისადმი 200V/50Hz. 2016 2016 ვაკუუმის ტუმბო შექმნილია ჭავლური ნაკადის გამოყენებით უარყოფითი წნევის შექმნის პრინციპზე და სამუშაო სითხის სახით რეცირკულირებული წყლის გამოყენებაზე, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს ვაკუუმური პირობები ქიმიური ექსპერიმენტებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
გამაცხელებელი (TG-2005 RT-200C) / ჩინეთი ძაბვა: 220 ვ; სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: 25 - 300 ℃; ციფრული გარჩევადობა: ±0.1c; ტემპერატურის მერყეობა: ±0.1c; ავზის მოცულობა: 10ლ; გათბობის სიმძლავრე: 1.6კვტ 2016 2016 გათბობა/გაციების სისტემა- თერმო ცირკულატორი, მინის ორმაგ კედლიან (ჟაკეტირებულ) ქიმიურ რეაქტორთან ერთობლიობაში (შეერთების შემდეგ) უზრუნველყობს სარეაქციო არეში სამუშაო ტემპერატურულ დიაპაზონში საჭირო ტემპერატურის შენარჩუნებას. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მინის რეაქტორი (TORT-1 L) / ჩინეთი მოცულობა: 1ლ; რეაქციის ტემპერატურა: -80~300℃; ცვლადი დენის ძრავი, ჯაგრისების გარეშე, ნაპერწკლის გარეშე; მუდმივი ბრუნვის სიჩქარე 0-1400 ბრუნი/წთ-ში; გადამუშავების და დისტილაციის სისტემა; გამოიყენება ქიმური ლაბორატორიებისთვის; მოყვება რეაქციის შერევის ჭურჭელი. volume:1L; 2016 2016 მინის ორმაგ კედლიან (ჟაკეტირებულ) რეაქტორთი- გამოიყენება ქიმიური რეაქციების განსახორციელებლად. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
როტაციული ამაორთქლებელი (RE-52AA) / ჩინეთი მინის მასალა - GG-17; დამხმარე მასალა - ანტისეპტიკური პლასტმასის შესხურება; ჭურვის მასალა - ანტისეპტიკური პლასტმასის დაფრქვევა 250*365*150მმ; კონტეინერის შიდა მასალა - უჟანგავი ფოლადი 240*120მმ; მბრუნავი ბოთლის მოცულობა - 0.5ლ 24# სტანდარტული აპერტურა; ვაკუუმის ხარისხი - 0.098 მპა; მბრუნავი სიმძლავრე - 30W უჯაგრისო ელექტრო მანქანა; ბრუნვის სიჩქარე - 0-120 ბრ/წთ; გათბობის სიმძლავრე - 1კვტ; აბაზანის ქვაბის ტემპერატურის კონტროლის დიაპაზონი - 0-99℃; ტემპერატურის სიზუსტე - ±1℃; ძაბვა/სიხშირე (V/Hz) - 220V/50Hz; ზედა და ქვედა მანძილი - 120 მმ; ტემპერატურის კონტროლის რეჟიმი - ტემპერატურის ჭკვიანი კონტროლი; აბაზანის ქვაბის ტემპერატურის კონტროლის დიაპაზონი - 0-400℃. 2016 2016 როტაციული ამაორთქებელი არის საყოველთაოდ ხმარებადი ლაბორატორიული ინსტრუმენტი ქიმიურ ლაბორატორიაში, რომელიც ძირითადად გამოიყენება დიდი რაოდენობით აქროლადი გამხსნელის უწყვეტი დისტილაციისთვის უარყოფითი წნევის ქვეშ, სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მაგნიტური მომრევი გამათბობლით (Heater With) / ჩინეთი ოპერაციული სიჩქარის დიაპაზონი 100-1000 rpm; გათბობის ადგილების რაოდენობა - 4; გასახურებული სითხის მაქსიმალური მოცულობა - 3 ლ; ფირფიტის სამუშაო ზედაპირი - ცეცხლგამძლე; ფირფიტის გათბობის მაქსიმალური ტემპერატურა - 100°C; გამათბობელი ელემენტის სიმძლავრე - 300 ვტ; ფირფიტის ტემპერატურის შენარჩუნების სიზუსტე - 1%; ენერგიის მოხმარება - 1020 W. 2016 2016 ლაბორატორიული მოწყობილობა EMS-18C მაგნიტური მომრევი გამათბობლით ფართოდ გამოიყენება ანალიტიკურ კოლოიდურ ქიმიაში; ბიოქიმია, ფარმაცევტიკა, მედიცინა, სხვადასხვა დარგებში ქიმიური რეაციების მიმდინარეობისას. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
PH მეტრი Hanna Instruments GroChek PH / აშშ pH-ის დიაპაზონი 0-12; ტემპერატურული შუალედი 0-1300С; სამუშაო წნევა : 2.5 ბარამდე; დიაფრაგმა კერამიკული ტიპის; დიაფრაგმის რაოდენობა : 1. 2018 2018 pH მეტრი არის მოწყობილობა წყალბადის მაჩვენებლის გასაზომად, რომელიც ახასიათებს წყალბადის იონების აქტივობას ხსნარებში, წყალში, საკვებ პროდუქტებში და ნედლეულში, გარემო ობიექტებში და წარმოების სისტემებში ტექნოლოგიური პროცესების უწყვეტი მონიტორინგისთვის, მათ შორის აგრესიულ გარემოში. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
თერმოსტატიკური და დახურული ულტრაბგერითი რეაქტორი TOPTION Model Number: TOPT-6000 / ჩინეთი მინის ორკედლიანი რეაქტორი 1 ლ მოცულობის, გააჩნია ულტრაბგერითი ჰომოგენიზატორის თავაკის მიერთების პლათფორმა, ასევე უზრუნველყოფილია ვაკუუმის შექმნის შესაძლებლობა 2018 2018 თერმოსტატიკური და დახურული ულტრაბგერითი რეაქტორ გამოიყენება სონოქიმიური სინთეზის განსახორციელებლად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ვაკუუმური ტუმბო / FX MODEL Number FX60 / ჩინეთი ბრუნვის სიჩქარე 1420 bრ/წთ;ცხენის ძალა: 2.2Kw, ვაკუუმი 0.0004mbar; ტუმბოს სიჩქარე: 37cfm 50Hz; ძაბვა:220V----460V. 2018 2018 ტუმბო გამოიყენება ავტომატიზირებულ ქიმიური რეაქტორის სისტემაში ინერტული აირის გარემოს (ან ვაკუუმის) შესაქმნელად. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სამაგიდო ლაბორატორიული pH მულტიმეტრმზომი /Hanna Instruments, მოწყობილობის მოდელი edge@Multiparameter pH Meter HI2020-01 / ჩინეთი pH-ის დიაპაზონი 0-16 (გარჩევადობა 0.001); გახსნილ ჟანგბადი - 0.00 - 45.00 მგ/ლ; ხსნარის ელექტროგამტარებლობა - 0.00 to 29.99 μS/cm; გარჩევადობა 0.01 μS/cm; სიზუსტე : ±1% of reading; კომპიუტერთან შესაერთებელი მინი USB პორტი. 2018 2018 ხელსაწყო ზომავს როგორც სითხის მჟავე ტუტოვან ბალანსს (pH), ასევე დამატებითი სენსორების edge HI2020-ს წყალობით შეუძლია გაზომოს ხსნარში გახსნილი ჟანგბადი (DO) და ხსნარის ელექტროგამტარებლობა (ED). სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
შლენკის ხაზი /Precision Labware. LLC / აშშ ოთხპორტიანი ორმაგი ბოროსილიკატური მინის კოლექტორი (ბუდის ზომა 15 O-Ring), ცივი დამგროვებელი/ჩამჭერით, ბარბოტერითა და აქსესორიებით. 4 მმ ორმაგი სიღრუის ვაკუუმური მინის სტოპკოკისაგან შემდგარი პორტები. პორტები აღჭურვილია ორი 14/20 და ორი 24/40 შიდა საკინძეებით. დაშორება ორ მეზობელ პორტებს შორის შეადგენს 127 მმ, კოლექტორის საერთო სიგრძე შეადგენს 635 მმ. 2018 2018 შლენკის ხაზი არის მილისებური მინის აპარატი, რომელიც გამოიყენება ქიმიური მანიპულაციების უჰაეროდ შესასრულებლად. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაბორატორიული რეაქტორის pH სენსორი /Mettler TOLEDO Ph Electrode 405-dpas-sc-k8/120 / აშშ ლაბორატორიული რეაქტორის pH სენსორი განკუთვნილია რექციის დროს მიმდინარე მჟავე ტუტოვანი ბალანსის დასადგენად 2018 2018 pH სენსორი საჭიროა pH-ის გამზომი მოწყობილობაზე მისაერთებლად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მაგნიტომეტრი /Deri ng(Dering Magner Tech Co, LTD) Model:VSM 550 100 (ვიბრაციული მაგნიტომეტრი Lake Shore 7300) / აშშ მაგნიტური მომენტის გაზომვის დიაპაზონი: 10-2 ემუ - 300 ემუ (მგრძნობიარობა : 5×10-5 ემუ; ფარდობითი სიზუსტე (30 ემუ): უმჯობესი ვიდრე ±1% ; განმეორებადობა (30 ემუ): უმჯობესი ვიდრე ±1%; სტაბილურობა (30 ემუ) : წინასწარი გახურება 24 სთ, უწყვეტი მუშაობა 24 სთ (±1%.); ტემპერატურული დიაპაზონი : -196℃ to 900℃; მაგნიტური ველის ბიჯი ფიქსირებული მანძილისთვის (დაშორებისთვის) შეადგენს 40 მმ, პოლუსის ზედაპირის დიამეტრი - 60 მმ; მაგნიტური ველი: მიეწოდება ელექტრომაგნიტიდან 0 დან 2,0 ტესლამდე. 2018 2018 მაგნიტომეტრი გვაძლევს ინფორმაციას რბილი და მყარი ფერომაგნიტურ-ფერიმაგნიტური მასალების მაგნიტური თვისებების შესახებ, როგორიცაა გაჯერებული (MS) და ნარჩენი (MR) დამაგნიტება, კოერციტიული ველები (HC) და კიურის ტემპერატურა (TC), სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ნანო და მიკრო ნაწილაკების ანალიზატორი. Litesizer 500 / ავსტრია ზომები - (WxDxH) 460 x 485 x 135 მმ; სინათლის წყარო - 40 მვტ 658 ნმ ლაზერი; გასაზომი სიდიდეები - ნაწილაკების ზომა, ზეტა პოტენციალი, მოლეკულური მასა, გატარების კოეფიციენტი; გაზომვის დიაპაზონი - 0.3 ნმ-დან 10 მკმ-მდე, -600-დან +600 მვ-მდე, 980 და-დან 20 მდა-მდე; ნიმუშის მოცულობა - მინიმუმ 20 μL. 2012 2021 ანალიზატორი შექმნილია ნანო და მიკროზომის ნაწილაკების მახასიათებლების შესასწავლად დისპერსიებსა და ხსნარებში. განსაზღვრავს ნაწილაკების ზომას, ძეტა პოტენციალს და მოლეკულურ წონას სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროწისქვ. – თვის (პლანეტა) საპირწონე ჭიქა / Fritsch / ჩინეთი (გერმანია) საპირწონე ჭიქა, 1200 გრამი, ნაწრთობი ფოლადი 2011 2016 სარეაქციო ნარევის გადასაფქვავი ჭიქის საპირწონე სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სამრეწველო (მცირე მასშტაბის) აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროწისქვ. – თვის (პლანეტა) 20 მლ საფქვავი ჭიქა / Fritsch / ჩინეთი (გერმანია) საფქვავი ჭიქა პლანეტარული წისქვილისთვის მომატებული სისალის ნივთიერებისთვის, ცირკონიუმის შიდა ზედაპირით, ნაწრთობი ფოლადი 2011 2016 სარეაქციო ნარევის მოთავსება გადასაფქვავად სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სამრეწველო (მცირე მასშტაბის) აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
საგლინავი ჩარხი მავთულისთვის / Durston / ჩინეთი (დიდი ბრიტანეთი) DRM C 100, 30.3 კგ, 360 მმ, 200 მმ, 320 მმ, 9 კვალი, 5.5 მმ საგლინავი სისქის მაქსიმუმი, 4, 3, 2, 1.5 მმ გვერდული გაფართოება, მავთულის მაქს. სიგრძე 7 მმ 2015 2016 მართკუთხედი განივკვეთის სადენების გაგლინვა (მაგალითად, PIT (Powder in Tube) ტექნოლოგიით დამზადებული ზეგამტარი სადენების) სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სამრეწველო (მცირე მასშტაბის) მუშა მდგომარეობა
ანალიტიკური სასწორი HANYU HY JF CN / HANYU / ჩინეთი FA 1204N, 120 გრ., სიზუსტე 0.1 მგ., ადაპტერი AC110-240V, ზომები 340mm(L)*215mm(W)*350mm(H), თეფში 80 მმ 2015 2017 სარეაქციო კაზმის ასაწონად სამეცნიერო, საგანმანათლებლო მუშა მდგომარეობა
პრესფორმა რგოლისებური ფოლადის / Labtools / ჩინეთი (რუსეთი) რგოლისებრი, რგოლის ფორმის ნიმუშის დასაწნეხად, ნაწრთობი ფოლადი 2018 2018 რგოლის ფორმის ნიმუშების დაწნეხვა ფხვნილისგან სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სამრეწველო (მცირე მასშტაბის) მუშა მდგომარეობა
საგლინავი ჩარხი მავთულისთვის / Durston / ჩინეთი (დიდი ბრიტანეთი) DRM C 150, 49 კგ, 430 მმ, 220 მმ, 365 მმ, 11 კვალი, 6 მმ სისქე მაქსიმუმ, დოლურას დიამეტრი 60 მმ, გვერდული გაფართოება 4, 3, 2, 1.5 მმ 2015 2018 მრგვალი განივკვეთის სადენების გაგლინვა (მაგალითად, PIT (Powder in Tube) ტექნოლოგიით დამზადებული ზეგამტარი სადენების) სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სამრეწველო (მცირე მასშტაბის) მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი 7401 X2 SDS7102 100 MHZ / Owon / ჩინეთი 100 MHz, 1 GSa/s, 10 Mpts, VGA, usb, 8 TFT LCD, 65535 ფერი, 2 არხი 2016 2018 ხელსაწყოთა შესასვლელ პორტში შემავალი სიგნალის ვიზუალიზაციისთვის სიგნალის სიხშირული, დროითი და ლოგიკური ანალიზისთვის სამეცნიერო, საგანმანათლებლო მუშა მდგომარეობა
ნათურა მიკროსკოპ. OSRAMHBO100W2 / OSRAM / ჩინეთი 100w DC, 2200 lm, 10.0 mm D, 200 h 2013 2015 ვერცხლისწყლიანი ნათურა, ულტრაიისფერი სპექტრის მისაღებად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროსკოპის ოკულარული კამერა CCD kamera / OMAX / ჩინეთი 3.1MP, Sony 1/1.8 color CCD, 3.45 um x 3.45 um, 62dB, USB 2.0, 0.80 kg 2013 2016 მიკროსკოპის სასაგნე მაგიდაზე მოთავსებული ნიმუშის გამოსახულების მონიტორის ეკრანზე გადატანა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოპტიკურ ბოჭკოვანი CCD D otonics Qwave VIS NIR/RGB Photonics (გერმანია)/ Qwave Spectrometer (VIS, NIR) ფოკუსური მანძილი: 75 მმ; რიცხვითი აპერტურა :0.1; მესერი: 600 შტრ./მმ; შესავალი ღრეჩო: 20 μმ; სპექტრალური გარჩევისუნარიანობა ხილულ (VIS) დიაპაზონში: 0.5 ნმ; სპექტრალური გარჩევისუნარიანობა ახლო ინფრაწითელ (NIR) დიაპაზონში: 0.3 ნმ; პარაზიტული სინათლე < 0.05 % 2016 2016 სპექროსკოპიული სამუშაოები ხილულ და ახლო ინფრაწითელ სპექტრალურ უბნებში (400 - 1000 ნმ). შესაძლებელია აბსორბციული, არეკვლის და რამან-სპექტროსკოპია ბიოსამედიცინო ოპტიკის მიმართულებით. მაგალითად, ფერიტინის კონცენტრაციის განსაზღვრა კოვიდ-19-ის შემთხვევაში. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტრომეტრების ნაკრები OceanOptics OCEAN NIR ES BUNDLE REFLECTA NCE/Ocean Optics (ა.შ.შ.)/Ocean FX VIS-NIR Spectrometer მესერი: 600 შტრ./მმ; სპექტრალური დიაპაზონი: 350-1000 ნმ; სიჩქარე: 4500 სკანირება წამში; ცვლადი შესავალი ღრეჩო 10 - 200 μმ; გარჩევისუნარიანობა დამოკიდებულია ღრეჩოს ზომაზე. 2019 2019 დროში გარჩევითი და სტაციონარული სპექტროსკოპია; ბიოსამედიცინო ოპტიკის აპლიკაციები: ოქსიმეტრია, ფოტოპლეტისმოგრაფია. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ჩარხდი ბრტყლად სახეხი (მოდელი 3Д70В) / ქ. ორშა, ,,красный борец" მაგიდის ზომები 400მმ/160მმ, დასამუშავებელი ზედაპირის ზომები 400მმ/160მმ, დასამუშავებელი დეტალის სიმაღლე 320 მმ, დასამუშავებელი დეტალის მაქსიმალური მასა 50 კგ. სახეხი წრის ზომები 250 მმ, 25 მმ, 32 მმ, სახეხი შპანდელის ბოლოს დიამეტრი 25 მმ, ელ. ძრავის სიმაძლავრე 1 კვტ. ჩარხის სრული წონა 1500 კგ. 1975 1975 სახეხი სამუშაოები ფართო მასშტაბით პატარა და საშუალო გაბარიტებზე სამეცნიერო სარემონტო
სახარატო უნივერსალური დაზგა 1 И 611 П / ქ. იჟევსკი, ქარხანა ИЖ დასამუშავებელი დეტალის დიამეტრი 250 მმ და 125 მმ; დასამუშავებელი დეტალის სიგრძე 500 მ, ელექტრო ძრავების რაოდენობა 3 ცალი; მთავარი ძრავის სიმძლავრე 3 კვტ.; ზომები 1770მმ/970მმ/1300მმ; წონა 1120 კგ. 1967 1968 სახეხი სამუშაოები ფართო მასშტაბით პატარა და საშუალო გაბარიტებზე სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ელ. გენერატორი (ჰონდა/იაპონია) ძაბვა 220 ვ, მუდმივი ძაბვა 12ვ, სიხშირე 50 ჰც, გამომავალი სიჩქარე 1 Ø, მიმდინარე 8.3 A 1997 1997 დენის წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ელ. გენერატორი (ჰონდა/იაპონია) ძაბვა 220 ვ, მუდმივი ძაბვა 12ვ, სიხშირე 50 ჰც, გამომავალი სიჩქარე 1 Ø, მიმდინარე 8.3 A 1997 1997 დენის წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ელ. გენერატორი (ჰონდა/იაპონია) ძაბვა 220 ვ, მუდმივი ძაბვა 12ვ, სიხშირე 50 ჰც, გამომავალი სიჩქარე 1 Ø, მიმდინარე 8.3 A 1997 1997 დენის წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ელ. გენერატორი (ჰონდა/იაპონია) ძაბვა 220 ვ, მუდმივი ძაბვა 12ვ, სიხშირე 50 ჰც, გამომავალი სიჩქარე 1 Ø, მიმდინარე 8.3 A 1997 1997 დენის წყარო სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 180 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სართულიანი ამწოვი კარადა (სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 100 სმ, სიმაღლე 200 სმ 2019 2019 მავნე აირების გასაწოვად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 160 სმ, სიმაღლე 160 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ორ სექციანი ქიმიური მაგიდა (სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ) / საქართველო, ანალიზ ხელსაწყო სიგანე 60 სმ, სიმაღლე 150 სმ 2019 2019 სარეაქციო მანიპულაციებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
CCD LINEPEC SPEQTROMETER/Specra Physics (ა.შ.შ.)/ Oriel LineSpec\TM CCD Spectrometer მესერი: 400 და 1200 შტრ./მმ; სპექტრალური დიაპაზონი: 200-1000 ნმ; ღრეჩო 10 - 200 μმ; გარჩევისუნარიანობა დამოკიდებულია ღრეჩოს ზომაზე. 2007 2007 სტაციონარული სპექროსკოპია ულტრაიისფერ, ხილულ და ახლო ინფრაწითელ სპექტრალურ უბნებში (200 - 1000 ნმ). შესაძლებელია მაკრომოლეკულების (დნმ, ცილები) აბსორბციული სპექტროსკოპია , ასევე არეკვლის და რამან-სპექტროსკოპია სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
GRAT 1200 L/MM 350 RBLZ M 125/Specra Physics (ა.შ.შ.)/ სპექტრომეტრის მესერი 1200 შტრ./მმ 2007 2007 მესერი გამოიყენება ულტრაიისფერი (UV) უბნის შესწავლისას სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
10 MICRON FIXED SLTL/Specra Physics (ა.შ.შ.)/ სპექტრომეტრის ღრეჩო 10 μმ 2007 2007 შემავალი ხვრელი, როდესაც მნინელოვანია გარჩევისუნარიანობა. სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
FIXED SLIT (100 UM)/Specra Physics (ა.შ.შ.)/ სპექტრომეტრის ღრეჩო 100 μმ 2007 2007 შემავალი ხვრელი, როდესაც მნინელოვანია მგრძნობიარობა, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ნაკლებად. სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
Hg Ar CALIBRAITION SET/Specra Physics (ა.შ.შ.)/ Hg-Ar დასაკალიბრებელი სპექტრალური ნათურა 110 VAC, 60 Hz 2007 2007 სპექტრომეტრების დაკალიბრება სამეცნიერო მუშა მდგომარეობა
ლაზერი MBL-473 nm-50m W10% Stability / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 473 ნმ, სიმძლავრე 50 მვტ. 2008 2008 ლუმინესცენციური ნივთიერებების ოპტიკურად აღგზნება. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ანალიზური სასწორი / პოლონეთი მაქსიმალური ასაწონი 200 გრ, აწონვის სიზუსტე 0,1 მგ, სამუშაო ტემპერატურა 17-35 გრადუსი. 2012 2012 სხვადასხვა ნივთიერებების, ნარევების და ა. შ. მაღალი სიზუსტით მომზადება. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიქსერი ლაბორატორიული FAITHFULL / ჩინეთი 100-2500 ბრ/წთ 2018 2018 ნარევების დამზადება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიქსერი ლაბორატორიული Caframa, კანადა 40-2000 ბრ/წთ 2018 2018 ნარევების დამზადება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სიმძლავრის გამზომი Solar lightuv minder model 3d erythema dsul+uva intesitv meter 3.751 / ინგლისი UVA და SUV MED/h, mW/cm2 2018 2018 UVA და ადამიანის ერითემული დოზის გაზომვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროფოტომეტრი avaspec-ULS2048CL-EVO-RS-UA / აშშ სამუშაო ინტერვალი 200-1100 ნმ, გარჩევადობა 1 ნმ 2018 2018 სპექტრალური ანალიზი, ოპტკური მონაცემების ვიზუალიზაცია- დამუშავება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტროფოტომეტრი AvaSpec-2048USB2-VA / Avantes, ნიდერლანდები VIS/NIR, 360-1100 nm, 200 μm SMA 905, USB 2.0, 16 bit, 175 x 110 x 44 mm (1 channel), 716 gr. 2007 2009 ახლო ინფრაწითელიდან ულტრაიისფერ უბნამდე სპექტრის გაშიფვრა და ეკრანზე გამოტანა, დამუშავება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მიკროსკოპის ოკულარული კამერა DCM510 / Scopetek / ჩინეთი CMOS, 1/2.5 inch, 3.1 Mpx, 7 frames/sec, 67.4 dB, 400nm~1000nm, 0.5V / lux-sec@550nm, USB 2.0, D 23.2mm, CS mount lens 2007 2009 მიკროსკოპის სასაგნე მაგიდაზე მოთავსებული ნიმუშის გამოსახულების მონიტორის ეკრანზე გადატანა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სინათლის წყარო FiberLight 2TM 6/10 / FiberLight / ჩინეთი Deut. 200-1100 nm, 6 W, 157 x 55 x 37 mm, ≥5x10-8 W/Sr @ 240 nm, Tungsten: 400-1100 nm, 5 Vdc, 45 mAdc, ≥2000 h 2009 2010 ახლო ინფრაწითელიდან ულტრაიისფერ უბნამდე სპექტრის სინათლის გამოსხივება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
სპექტრომეტრი Ava Spec-2048-USB2-VA / ნიდერლანდები Cymmetrical Czerny -Turnen, 75 mm focal length; 200-1000 nm; 0.04-2. nm, depemding on configuration; CCD linear array, 2048 pixels 2009 2009 ნივთიერების დაიონებული ნაწილაკების დასაყოფად მათი მასის მიხედვით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მულტიმეტრი / Aligent 344 10A / ჩინეთი ციფრული მულტიმეტრი 6.5 digit გაზომვის დიაპაზონი 100000 მვ-1000000ვ, ცდომილება ±0.0050x10-0.0006x10`ზღვარი. 2011 2011 ნახევარგამტარული მოწყობილობების ელექტრული მახასიათებლების (ვოლტ-ამპერული, ვოლტ-ტევადური) კვლევა და პარამეტრების (გახსნილი წრედის ძაბვა, მოკლე ჩართვის დენი) გაზომვა ლაბორატორიულ პირობებში. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი SDL-457-200T / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 457 ნმ, სიმძლავრე 200 მილივატი 2009 2009 ლაზერი განკუთვნილია ლაბორატორიულ კვლევებისთვის, ნიმუშების დასხივებისთვის სამეცნიერო ამორტიზებული
ინტერფეისის პლატა АЦП/ЦАП პროგ. უზრ. / უკრაინა სიგნალის დონე 100 მილივოლტიდან 2.5 ვოლტამდე 2009 2009 ანალოგ-ციფრული/ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელი, გამოიყენება ლაბორატორიულ ფოტომეტრულ სქემაში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი SDL-473-200T / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 473 ნმ, სიმძლავრე 200 მილივატი 2010 2010 ლაზერი განკუთვნილია ლაბორატორიულ კვლევებისთვის, ნიმუშების დასხივებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი SDL-532-300T / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 532 ნმ, სიმძლავრე 300 მილივატი 2010 2010 ლაზერი განკუთვნილია ლაბორატორიულ კვლევებისთვის, გამოიყენება ოპტიკურ სქემებში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი CNI 473nm - 1200 / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 473 ნმ, სიმძლავრე 1.2 ვატი 2020 2020 გამოიყენება ოპტიკურ სქემებში პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული ელემენტების ჩასაწერად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
საშრობი კარადა / პოლონეთი ტემპერატურის დიაპაზონი 30-300 გრად. C 2021 2021 ლაბორატორიაში მიღებული პოლარიზაციულად მგრძნობიარე მასალების ნიმუშების გასაშრობად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ციფრულ ანალოგური გარდამქმნელი / უკრაინა 16 ბიტიანი გარდამქმნელი 2021 2021 გამოიყენება ლაბორატორიულ ფოტომეტრულ სქემაში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი blu lazer 488nm 100 mW BLM488T3 / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 488 ნმ, სიმძლავრე100 მილივატი 2021 2021 გამოიყენება ოპტიკურ სქემებში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი ინფრაწითელი 1064 nm 150 mW / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 1064 ნმ, სიმძლავრე150 მილივატი 2021 2021 გამოიყენება ოპტიკურ სქემებში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
კამერა CCD / კანადა მატრიცის ზომა 24 x 36 მმ 2022 2022 განკუთვნილია ოპტიკური გამოსახულების გადასაყვანად ანალოგურ ელექტრულ სიგნალად ან ციფრულ მონაცემთა ნაკადად. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი Givit Lazer LSR - 445 nm 6W / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 445 ნმ, სიმძლავრე 6 ვატი 2016 2016 ლაზერი განკუთვნილია ლაბორატორიულ კვლევებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი Givit Lazer LSR - 405 nm - 500 / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 405 ნმ, სიმძლავრე 500 მილივატი 2016 2016 ლაზერი განკუთვნილია ლაბორატორიულ კვლევებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი Civit Lazer LSR - 635nm 300MW / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 635 ნმ, სიმძლავრე 300 მილივატი 2016 2016 ლაზერი განკუთვნილია ლაბორატორიულ კვლევებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ინტენსიობ.გამზომი ფოტომეტრ. CCD კამერა / ა.შ.შ. მატრიცის ზომა 20 x 25მმ 2016 2016 განკუთვნილია ოპტიკური გამოსახულების გადასაყვანად ანალოგურ ელექტრულ სიგნალად ან ციფრულ მონაცემთა ნაკადად. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ეკვატორული კომპ. მართვადი ტელესკოპური GPS მიმღებით /ა.შ.შ. კომპიუტერიზებული, ძრავის ტიპი - Low cog DC servo motors, მობრუნების დიაპაზონი - 7-დან 77 გრადუსამდე, ფეხის სიგრძე - 44 to 64, პორტები - Autoguider 2016 2016 ასტრონომიული ობიექტების შესწავლისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ასტრონომიული ტელესკოპისთვის ავტომატური მიყოლების მოწყობილობა / აშშ მაძიებლის აპერტურა: 50 მმ; გარჩევა: 1280 x 960 (1,228,800 total); გარჩევა: 1280 x 960 (1,228,800 total); პიქსელის ზომა: 3.75 x 3.75 მკმ; -სენსორი: 0.3MP Color CMOS sensor; - სენსორის ზომა: 1/3; Video frame rate: Up to 200 fps; ექსპოზიციის დიაპაზონი: 0.00002s to 600s 2016 2016 ასტრონომიული ობიექტების შესწავლა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
Lazeri Givin Lazer ISR - 473nm - 300 / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 473 ნმ, სიმძლავრე 300 მილივატი 2016 2016 ლაზერი განკუთვნილია ლაბორატორიულ კვლევებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ინფრაწითელი ლაზერის მოდული / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 808 ნმ 2010 2010 განკუთვნილია ლაბორატორიული კვლევისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი SDL-473-500T / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 473 ნმ, სიმძლავრე 500 მილივატი 2010 2010 ლაზერი განკუთვნილია ლაბორატორიული კვლევების ჩასატერებლად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი (4 არხიანი) არხების რაოდენობა 4, გამტარუნარიანობა 100 მჰ 2013 2013 ექსპერიმენტის დროს ინფორმაციის ჩასაწერად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი (2 არხიანი) არხების რაოდენობა 2, გამტარუნარიანობა 100 მჰ 2013 2013 ექსპერიმენტის დროს ინფორმაციის ჩასაწერად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი (2 არხიანი) არხების რაოდენობა 2, გამტარუნარიანობა 100 მჰ 2013 2013 ექსპერიმენტის დროს ინფორმაციის ჩასაწერად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
არევის ხელსაწყო PLANETARY MICRO / Fritsch / ჩინეთი (გერმანია) fritsch pulverisette 7, 1100 ბრ/წთ–მდე; სასარგებლო სივრცე 2x30 მლ; 2 ჭიქა აგატის ან ცირკონიუმის ბურთებით; რევერსი; ფქვის პროცესი – მშრალი, სველი, 44 კგ, 40 x 58 x 36 cm 2010 2010 სარეაქციო კაზმის გადასაფქვავად მიკრო, სუბმიკრო და ნანომასშტაბში სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სამრეწველო (მცირე მასშტაბის) მუშა მდგომარეობა
საფქვავის ჭიქები / Fritsch / ჩინეთი საფქვავი ჭიქა პლანეტარული წისქვილისთვის აგატის შიდა ზედაპირით, ნაწრთობი ფოლადი, 20 მლ 2009 2010 სარეაქციო ნარევის მოთავსება გადასაფქვავად სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, სამრეწველო (მცირე მასშტაბის) მუშა მდგომარეობა
TektroniX DMM 6500 ციფრული სკანირებადი მულტიმეტრი / Keythley / ჩინეთი 15 ფუნქცია, მგრძნობელობა 100 ნვ, 10 პიკოამპერი, 1 µOhm, 5 ინჩ დისპლეი, 7 მლნ ჩანაწერის შენახვა, usb, LAN, usb-TMC, accessory card slot 2018 2019 მრავალარხიანი ციფრული მულტიმეტრი, კომპლექსური გაზომვების დინამიურ რეჟიმში ჩასატარებლად სამეცნიერო, საგანმანათლებლო მუშა მდგომარეობა
TektroniX 2000 SCAN დაფის პლატა / Keythley / ჩინეთი 10 არხი, 2 პოლუსი, კონფიგურაციით 4 პოლუსიანზე, DC signals: 110 VDC, 1 A switched, 30 VA (resistive load) AC signals: 125 VRMS or 175 VACPEAK, 1 A switched, 62.5 VA (resistive load) 2018 2019 ციფრულ მულტიმეტრზე სიგნალის დინამიური სკანირების დაფის პლატა, ჩამონტაჟებული მულტიმეტრში სამეცნიერო, საგანმანათლებლო მუშა მდგომარეობა
TektroniX 2001 TCSCAN თერმოწყვილის დაფა / Keythley / ჩინეთი 10 არხი, DC სიგნალი: 110 V DC, 1 A switched 30 VA (resistive load) AC სიგნალი: 125 VRMS ან 175 V AC პიკი 1 A switched 62.5 VA (resistive load) 2018 2019 ციფრულ მულტიმეტრში ჩამონტაჟებული პლატა მრავალარხიანი თერმოწყვილური გაზომვებისთვის სამეცნიერო, საგანმანათლებლო მუშა მდგომარეობა
უჯრედშიდა ელექტრომეტრი IE251A / ვარნერ ინსტრუმენტს Warner Instruments, აშშ 220-260 ვოლტი ; 60-50 ჰერცი, 0.017 ამპერი 2010 2010 გამოიყენება ნეირონების ბიოპოტენციალების გასაძლერებლად მათი შემდგომი დაკვირვების მიზნით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
Spectar NF-5035 პორტატიული სპექტრ. საანალ. / Aaronia AG, გერმანია სიხშირის ინტერვალი: 1 ჰც-1 მეგაჰც; დონეები 1 ნანტესლა- 2 მილიტსლა, ფილტრის სიგანე 0.3 ჰერცი, სიზუსტე 3%, ანალოგური შესავალი 200 ნანოვოლტი- 200 მილივოლტი 2010 2010 გამოიყენება დაბალი სიხშირის ელეტრომაგნიტუი ველების დეტექტირებისათვის. შეისწავლება ამ ველების ბიოლოგიური ეფექტები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
პიეზო მანიპულატორი PM 20 / მარშჰაუსერ ვეტზლარი Marzhauser, გერმანია 230/115 ვოლტი; 750/1100 მილიამპერი,;; 8 ვოლტამპერი 2011 2011 გამოიყენება მიკროელექტროების მიკროსკოპიული გადაადგილებისთვის, რათა არ მოხდეს ბიოლოგიური უჯრედების დაზიანება მიკროელექტროდების მატში მოთავსების დროს. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მექანიკური მანიპულატორი MD4 / Marzhauser Wetzlarმ გერმანია X-ღერძის გასწვრივ მოძრაობა 37 მმ. : Y ღერძის გასწვრივ მოძრაობა 20 მმ; Z ღერძის გასწვრივ მოძრაობა 25 წონა 700გრ 2011 2011 გამოიყენება სხვადასხვა ბიოლოგიური ინსტუმენტის მიკროსკოპიული გადაადგილებისათვის, ბიოლოგიურ უჯრედებე მანიპულაციის მიზნით. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მინის მიკროელექტროდების გასაჭიმი P-30 / Sutter Instrument Company, აშშ 220-240 ვოლტი, 50-60 ჰერცი, 25 ამპერი 2011 2011 გამოიყენება ბოროსილიკატის კაპილარების გასაჭიმად, მიკროლელექტროდების დამზადების მიზნით. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
CCD კამერა H6741CE / Tucsen, ჩინეთი Saturation: 59%, Lightness: 53.1%,The values in the RGB color space are: Red: 103 (40.39%), Green: 65 25.49%).Blue: 206 (80.78%) 2015 2015 გამოიყნენება პროსტატის და სხვა ორგანოების კიბოვანი ქსოვილების სამეცნიერო შესწავლისათვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ნანოვოლტმეტრი აქსესუარებით / Keythley 2182 A / ჩინეთი 2 არხი, 10mV-100 V, რეზოლუცია 1 ნანოვოლტი–10 მიკროვოლტი, 100V/120V/220V/240V 2019 2019 ძაბვის გაზომვა დინამიურ რეჟიმში დიდი დიაპაზონითა და სიზუსტით სამეცნიერო, საგანმანათლებლო მუშა მდგომარეობა
დენის გადამწოდი lonphysics CM-01-L for pulse application, mgrZnobiaroba 1 mv/a, maqsimaluri pikuri deni 500 ka, efeqturi 600 a. / lonphysics CM-01-L for pulse application / ION PHYSICS CORPORATION/აშშ მგრძნობიარობა 1 მვ/ა, მაქსიმალური პიკური დენი 500 კა, ეფექტური 600 ა. 2018 2018 მოწყობილობა გამოიყენება იმპულსურ ტექნოლოგიებში პიკური დენის დროზე დამოკიდებულების გასაზომად ოსცილოგრაფის დახმარებით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ძაბვის გადამწოდი/გამყოფი, 1000:1, მაქსიმალური პიკური ძაბვა 18 კვ., ეფექტური 12 კვ.; შესავალი იმპედანსი 200 მომი1.5 პფ, სიხშირე 0..150 მჰც / Caltest CT4026 / Cal Test Electronics/ჩინეთი გასაზომი და გამომავალი ძაბვის პროპორც. კოეფიციენტი 1000:1, მაქსიმალური პიკური ძაბვა 18 კვ, ეფექტური 12 კვ, შესავალი იმპედანსი 200 მომი | 1.5 პკფ, სიხშირე 0..150 მჰც 2018 2018 მოწყობილობა გამოიყენება 12 კვ-მდე ეფექტური და 18 კვ-მდე პიკური ძაბვის ცვლილების გასაზომად დროში ოსცილოგრაფის დახმარებით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
წნევის სენსორი DMP320 0.5 mwm, 40-60 Bar / DMP320 / BD-Sensors/ჩინეთი რეაგირების დრო 0.5 მწმ, წნევის დიაპაზონი: 0-400 ბარი აბსოლუტური, გამომავალი სიგნალი: 0.1 -10 ვ 2018 2018 სითხეში აბსოლუტური და პიკური წნევის გასაზომად ოსცილოგრაფის დახმარებით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ინფრაწითელი ტემპერატურული სენსორი USB interfeisiT / Omega OS-MiniUSBSN21 / Omega Engineering Inc/ჩინეთი არამეტალური ზედაპირებიდან გაზომვის დიაპაზონი 20-1000°C, რეაგირების დრო 125 მწმ 2018 2018 ინფრაწითელი ტემპერატურული სენსორი ზომავს მყარი ან თხევადი ზედაპირის ტემპერატურას კონტაქტის გარეშე. usb- ინტერფეისის დახმარებით შესაძლებელია მისი კომპიუტერთან შეერთება და კომპიუტერული პროგრამის დახმარებით ტემპერატურის ცვლილების მონიტორინგი. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი Rigol DS1204B / Rigol DS1204B / RIGOL USA/აშშ ოთხარხიანი ციფრული ოსცილოგრაფი DS1204B; 4 ანალოგური არხი, გატარების ზოლი 200მჰც; ანალოგური არხების შესავალი წინაღობა და ტევადობა 1 მომი | 18პფ; ანალოგური სიგნალის დისკრეტიზაციის სიხშირე რეალურ დროში - 1 (2) გიგაანათვალი/წმ (ნახევარ არხებზე) ექვივალენტი - 25 (50) გიგაანათვალი/წმ; ფრონტი 1.75ნწმ; ანალოგური არხის მაქსიმალური მეხსიერება: 8000/16000 კ წერტილი თითო/ ნახევარ არხზე; ვერტიკალური დიაპაზონი 2მვ..10ვ /დანაყოფზე, 8 ბიტი; ჰორიზონტალური დიაპაზონი 1ნწმ-50წმ /დანაყოფზე; არხებს შორის მაქსიმალური დაყოვნება - 500პწმ, მაქსიმალური შემავალი ძაბვა - 300ვ; 2018 2018 ციფრული ოსცილოგრაფი გამოიყენება ძაბვის ტალღური სიგნალების შესამოწმებლად და ძაბვის დროის მიხედვით ვარიაციების ვიზუალური წარმოდგენისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი 1GS/S (owon) / ჩინეთი ხაზის გამტარუნარიანობა 100 მგგ, არხების რაოდენობა - 2 2014 2014 ოსცილოგრაფს აქვს დიდი მეხსიერება, ფართო დინამიური დიაპაზონი და სხვადასხვა ჩასაწერი შესაძლებლობები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი MDL-III 405 50mW / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 405 ნმ, სიმძლავრე 50 მილივატი 2014 2014 ნიმუშების დასხივებისთვის, ლაბორატორიული კვლევისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
ლაზერი MDL-III 532 50mW / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 532 ნმ, სიმძლავრე 50 მილივატი 2014 2014 ნიმუშების დასხივებისთვის, ლაბორატორიული კვლევისთვის, გამოსხივების გაზომვისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
პორტატიული ლაზერი PGL III 808 50mW / ჩინეთი ტალღის სიგრძე 808 ნმ, სიმძლავრე 50 მილივატი 2014 2014 ინფრაწითელი პორტატიული ლაზერი განკუთვნილია ლაბორატორიული კვლევებისთვის, ნიმუშების დასხივებისთვის ინფრაწითელ უბანში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
მულტიმეტრი- UNIT UT804 / ჩინეთი მუდმივი ძაბვის გაზომვის არეალი 600mv/6V/60V/600V/1000V; 400mv/4V/40V/400V/1000V სიზუსტე ±(0,025% + 5 ) ცვლადი ძაბვის გაზომვის არეალი600mv/6V/60V/600V/1 000V 4V/40V/400V/1000V სიზუსტე ±(0,4% + 30 ) ცვლადი ძაბვის გაზომვის სიხშ. ზოლი 100KHz;მუდმივი დენის გაზომვის არეალი.600μA/6000μA/60mA/600mA/10A 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A სიზუსტე ±(0,7% + 15 ) ცვლადი დენის გაზომვის არეალი 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A; 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A სიზუსტე ±(0,7% + 15); წინაღობვის გაზომვის არეალი 600Ω/6k/60k/600k/6M/60MΩ 400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ სიზუსტე ±(0,3% + 40) ტევადობის გაზომვის არეალი 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF; სიზუსტე ±(1% +20 digits); ტემპერატურის გაზომვის არეალი -40...1000°C; სიზუსტე ±(1% + 30°C; სიხშირის გაზომვის არეალი 6kHz/60kHz/600kHz/6mHz/60mHz; 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/4mHz /40mHz/400mHz; სიზუსტე ±(0,01% +8); RS 232C; USB 2017 2017 ელექტრული სიგნალის პარამეტრების გააზომად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა
პროგრამირებადი მუდმივი დენის წყარო 2260B-30-108 USB/LAN პორტებით/ჩინეთი გამოსავალი დიაპაზონი: 0–30 V; 0–108 A; 0–1080 W; პროგრამირების სიზუსტე: ძაბვით 10 mV, დენით 100 mA. 2018 2020 გამოყენება მუდმივი ძაბვის სიგნალის გენერირებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება/მუშა მდგომარეობა

სამეცნიერო ნაგებობები

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

პროექტის ნომერი/შიფრი პროექტის დასახელება კონკურსის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია საგრანტო ბიუჯეტი დაწყების/დასრულების თარიღები ხელმძღვანელი ძირითადი პერსონალი
NIKOP Project N07-09 (აშშ) GRANT NO:000140710857 Biosonar Imaging For Multiple-Target ClassificationClearance memorandum grants with educational and nonprofit institutionsსპონსორი: Mr. Michael Vaccaro Office of Naval Research,875 North Randolph Street, Suite 1425, Code 321US94000 დოლარი2007 - 2009თ. ზორიკოვი თ. ზორიკოვი, ჯეიმს ა. სიმონს
NER-19--5263დნმ–ის ბაზაზე ვერცხლისა და ოქროს ნანომავთულების შექმნა და მათი შესწავლა სპექტროსკოპული და ელექტრონულ მიკროსკოპული მეთოდითფუნდამენტური კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი23200 ლარი11.03.2020–11.03.2011მელიქიშვილი ზაზა (წამყვანი ორგანიზაცია თსუ) მელiქიშვილი ზაზა
N : # 1.10.02Forward and backward stochastic differential Equations and their applications in probabilistic-statistical modelingფუნდამენტური კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი/2001 – 2005 ტ. ტორონჯაძე "M. Mania, R. Tevzadze, N. Lazrieva, T. Shervashidze, Z. Tsigroshvili,, O. Purtukhia "
N. ST07/3-172Martingale methods in optimal control, mathematical finance and statisticsფუნდამენტური კვლევების გრანტიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 98 445 ლარი2008 – 2009 ტ. ტორონჯაძეM. Mania, R. Tevzadze, N. Lazrieva, T. Shervashidze, Z. Tsigroshvili "
N. GNSF/ST09_471_3-104First and second order Backward Stochastic differential equations and their application to stochastic control and financial mathematicsშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის კონკურსი შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი98 845 ლარი25.04.2013--25.04.2015მ. მანია "T. Toronjadze, O. Purtukhia, R. Tevzadze, N. Lazrieva, T. Shervashidze, Z. Tsigroshvili, B. Chickvinidze, T. Uzunashvili"
IZ73Z0_127943 /1 გარემოსდაცვითი და ენერგეტიკის მიზნებისათვის ერთგანზომილებიანი ნიტრიდული და ოქსიდური ნანომასალების მიღება ჰიდრაზინზე დაფუძნებული ტექნოლოგიით. შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი, სამეცნიერო თანამშრომლობა აღმოსავლეთ ევროპასა და შვეიცარიას შორის.შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 30000 CHF2011-2012დ. ჯიშიაშვილი (საქართველო), გ. პაცკე ( შვეიცარია) "დ. ჯიშიაშვილი; ზ. შიოლაშვილი; ნ. მახათაძე; ა. ჯიშიაშვილი;"
SRNSF N04/05-2016, USTC #6204ნანომავთულების გაზრდის ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება და აირების ზემგრძნობიარე სენსორების დამზადება. მიზნობრივი კველვებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და STCU - უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი.34 950 აშშ დოლარი01.06.2016 – 01.06. 2018დ. ჯიშიაშვილი "დ. ჯიშიაშვილი; ზ. შიოლაშვილი; ა. ჭირაქაძე; ლ. ჩხარტიშვილი; ნ. მახათაძე; ა. ჯიშიაშვილი; გ. ჭონიშვილი."
PhDF2016_113ერთგანზომილებიანი ნანომასალების სინთეზი ჰიდრაზინის ორთქლში და მათი თვისებების კვლევა.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2016 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლეებო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსი. შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი21 000 ლარი2016–2017დ. ჯიშიაშვილია. ჯიშიაშვილი
# 7089 კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერეთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა. მიზნობრივი კვლევებისა და გaნვითაარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსი, 2017 წელიმეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)30050 დოლარი23.03.2018 22.03. 2020ა. ჭირაქაძედ. ჯიშიაშვილი; ზ. შიოლაშვილი; ნ. მახათაძე; ა. ჯიშიაშვილი
YS-19-087ფართოზონიანი ნახევარგამტარული ნანომასალების სინთეზი და კვლევა ულტრაიისფერ უბანში მომუშავე ფოტოდეტექტორებში გამოსაყენებლად. ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტით დაფინანსების კონკურსი.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი49200 ლარი2019-2021ლ. ჩხარტიშვილი ა. ჯიშიაშვილი
საგრანტო ხელშეკრულება № PhDF2016_59ზოგიერთი ფერომაგნიტური ნანოსითხის ტექნოლოგია და ფიზიკური თვისებებიდოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 41800 ლარი23.09.2016 02.11.2018მარხულია ჯანომარხულია ჯანო
PG/54/3-250/1ელექტროჰიდრავლიკური დანადგარის ეფექტურობის განსაზღვრა სამედიცინო გამოყენების წვრილდისპერსიული მაგნეტიტის შემცველი ნანოსითხის მისაღებადახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტებიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი10500 ლარი23.12.2014 - 23.12.2015 ვ. მიქელაშვილი ვ. მიქელაშვილი
YS17_15Synthesis of bio-applicable magnetic nanofluid using plasma generation in liquid2017 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტების კონკურსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი58300 ლარი10/01/2016 - 10/01/2018ვ. მიქელაშვილივ. მიქელაშვილი
#20192124იმპულსური რკალური განმუხტვის ეფექტის გავლენის შესწავლა ბიოლოგიური გამოყენების მაგნიტური ნანონაწილაკების ზედაპირულ მოდიფიკაციაზეCERIC-ERIC კვლევითი მივლინების გრანტიცენტრალური ევროპის კვლევითი ინფრასტრუქტურის კონსორციუმი1100 EURO30-08-2019 - 30.08.2020ვ. მიქელაშვილი შ. კეკუტია, ჯ. მარხულია, მ. ბოგარი
AR-19-1211სამედიცინო დანიშნულების მულტიფუნქციონალური მაგნიტური ნანოსისტემის სინთეზი ინოვაციური ტექნოლოგიითგამოყენებითი კვლევების გრანტიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი419730 ლარი23.12.2019-23.12.2022შალვა კეკუტია ჯ. მარხულია, ვ. მიქელაშვილი, ლ. სანებლიძე
FR/451/7-230/13სუპერპარამაგნიტური რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკების (SPIONs ) გამოყენების პერსპექტივები ჭრილობების შეხორცებაშიფუნდამენტური კვლევების გრანტიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი149650 ლარი01.04.2014 -01.04.2017მარინა აბულაძე "შ. კეკუტია, ლ. სანებლიძე, თ. სულაძე ნ. ნამჩევაძე თ. ცერცვაძე, ვ. სოხაძე "
AR/96/3-250/13მოდიფიცირებული მაგნიტური ნანონაწილაკების სინთეზის უწყვეტი ტექნოლოგიური ხაზგამოყენებითი სამეცნიერო გრანტიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი199800 ლარი04.04.2014 -04.04.2016.შალვა კეკუტია ჯ. მარხულია, ვ. მიქელაშვილი, ლ. სანებლიძე და ნ. ჩხაიძე
GNSF/ST06/4-019 კოლექტიური მოდების გავრცელების ზოგიერთი საკითხი სისტემაში ზედენადი სითხე-ფოროვანი გარემო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი53000 ლარი21.11.2006-21.05.2009შალვა კეკუტია ნიკოლოზ ჩხაიძე
20177016ახალი მართვადი ტექნიკით მიღებული ბიოსამედიცინო გამოყენების რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკების სტრუქტურისა და მორფოლოგიის კომპლექსური კვლევაცენტრალური ევროპის კვლევითი ინფრასტრუქტურის კონსორციუმი -CERIC-ERIC გრანტიცენტრალური ევროპის კვლევითი ინფრასტრუქტურის კონსორციუმი -CERIC-ERICCERIC-ERIC კონსორციუმი20/11/2017-20/11/2019ჯანო მარხულიამარხულია ჯანო, ვლადიმერ მიქელაშვილი
საგრანტო ხელშეკრულება № CARYS-19-976ანტისიმსივნური წამლით ფუნქციონალიზებული მაგნიტური ნანონაწილაკების თერაპიული ზემოქმედების შეფასება სარძევე ჯირკვლის სიმსივნურ უჯრედზე.გამოყენებითი კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი249420 ლარი30.07.2020წ–30.07.2021წმარხულია ჯანო 1.მარხულია ჯანო 2.კეკუტია შალვა 3.მიქელაშვილი ვალერი 4.სანებლიძე ლია 5. ცერცვაძე თამარი, 6. ლელაძე ნინო; 7. მაისურაძე ნინო
საგრანტო ხელშეკრულება № FR/395/6-420/13გაზრდილი შესაძლებლობების მქონე აზოსაღებარებთან შერწყმული ახალი ტიპის სპიროპირანებიფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი, სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი109 650 ლარი31.03.2014 - 01.10.2016ჯიმშერ მაისურაძე "შ. ახობაძე, ი. მჟავანაძე ჟ. ურჩუხიშვილი"
GNSF/STO8/4-425სპიროპირანების შემცველი სისტემები ფოტოქიმიური მეხსიერების ელემენტებისათვის.2009 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის მიზნით გამოცხადებული საგრანტო კონკურსი.საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი90 000 ლარი01.03.2009-28.02.2011ჯაფარიძე კოხტა ზურაბიშვილი ცისანა, მაისურაძე ჯიმშერი, დევაძე ლალი, სეფაშვილი ნინო, კაციაშვილი მაია.
N-114 ნანოსტრუქტურირებული თხევადკრისტალური პოლიმერული ფირები ინფორმაციის ასახვის თანამედროვე სისტემებისათვისსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2011 წელისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 11 000 ლარი06/05/2011-31/12/2011კოხტა ჯაფარიძეგია პეტრიაშვილი, ლალი დევაძე, ცისანა ზურაბიშვილი, ჯიმშერ მაისურაძე, იზოლდა მჟავანაძე, მზია გუგავა, დავით ონიანი
11/12 შიფრი № FR/349/G430/11ფოტოქრომული სპიროპირანული სისტემების ფოტომგრძნობიარობის გაზრდის ახალი მეთოდი. 2012 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის მიზნით გამოცხადებული საგრანტო კონკურსი.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი84 000 ლარი 26.03.2012 - 26.03.2014კოხტა ჯაფარიძე "ჯიმშერ მაისურაძე, ცისანა ზურაბიშვილი, ნინო სეფაშვილი, მზია გუგავა, ჟუჟუნა ურჩუხიშვილი"
AR/54/4-100/11ქაღალდის საფუძველზე დამზადებული ქოლესტერული თხევადკრისტალური ინტერფერენციული სარკე ახალი სახეობის ამრეკლავი დისპლეებისათვის.გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2011 წლის კონკურსიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი168 000 ლარი01/04/2012 -01/04/2014გია პეტრიაშვილიჯაფარიძე კოხტა, ცისანა ზურაბიშვილი, დევაძე ლალი, სეფაშვილი ნინო, ფონჯავიძე ნინო
FR 217330ახალი სახეობის კვლავჩამწერი ოპტიკური დამგროვებელი სპიროპირანით დოპირებული თხევადკრისტალური ორფენოვანი პოლიმერული ფირის საფუძველზე.ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი140 000 ლარი 12. 12 2016 – 12.12. 2018გია პეტრიაშვილიცისანა ზურაბიშვილი, ლალი დევაძე, ნინო სეფაშვილი, ნინო ფონჯავიძე
GNSF/ST08--474მაღალტემპერატურული ზეგამტარი მასალების თვისებების გაუმჯობესების კვლევა დოპირებითა და დასხივებითფუნდამენტურ კვლევათა კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი99000 ლარი01.03.2009-28.02.2011ალექსანდრე შენგელაია ალექსანდრე შენგელაია, ნიკოლოზ მარგიანი, იზოლდა მჟავანაძე, ნათელა პაპუნაშვილი, ალექსანდრე მაისურაძე, ვახტანგ ჟღამაძე, იოსებ მეცხვარიშვილი
GNSF/ST09_844_7-121მიკრო და ნანომეტრის ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზეფუნდამენტურ კვლევათა კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი150000 ლარი22.01.2010 - 22.01.2013ნიკოლოზ მარგიანი ნიკოლოზ მარგიანი, იზოლდა მჟავანაძე, ნათელა პაპუნაშვილი, თამაზ მედოიძე, დალი ძანაშვილი ალი, მაგდა მეცხვარიშვილი, იოსებ მეცხვარიშვილი
N 11–tr-066ბორით დოპირებული (Bi,Pb)-2223 HTS ზეგამტარის ფაზური ევოლუცია სამოგზაურო გრანტიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი1549,71 ლარი11.08.2011- 17.08.2011ნიკოლოზ მარგიანი ნიკოლოზ მარგიანი
2012_tr_266(Bi,Pb)- 2223 HTS–ის ზეგამტარ თვისებებზე ბორის შემცველი დოპანტების ზეგავლენა სამოგზაურო გრანტიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი877,39 ლარი29.04.2012 –04.05.2012ნიკოლოზ მარგიანი ნიკოლოზ მარგიანი
SC /38/6-260/13ნანოტექნოლოგიის გამოყენებით მიღებული მაღალტემპერატურული ზეგამტარის ფიზიკური თვისებების კვლევაკვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობითშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი6000 ლარი11.12.2013 – 11.03.2014ნიკოლოზ მარგიანი ნიკოლოზ მარგიანი, ქეთევან სადრაძე, გიორგი მუმლაძე
2014_tr_394(Bi,Pb)-2223 HTS ზეგამტარ თვისებებზე Pb(BO2)2–ით დოპირების ზეგავლენასამოგზაურო გრანტიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი3081,48 ლარი27.04.2014 –02.05.2014ნიკოლოზ მარგიანინიკოლოზ მარგიანი
DI-18-479ბისმუტის ფუძიანი მოწინავე ზეგამტარი მასალების შემუშავება დოპირებითა და მაღალენერგეტიკული გადაფქვითRESEARCH WITH PARTICIPATION OF COMPATRIOTS RESIDING ABROADშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი209830 ლარი13.12.2018–12.12.2021ზურაბ ადამია არმენ კუზანიანი, ზურაბ ადამია, ნიკოლოზ მარგიანი, იამზე ქვარცხავა, ვახტანგი ჟღამაძე, გიორგი მუმლაძე, დალი ძანაშვილი, თინათინ სარაშვილი, ლევან გაბისონია
FR-18-4976კობალტის ფუძიანი თერმოელექტრიკების ფუნქციონალური თვისებების დახვეწა დოპირებითა და მაღალენერგეტიკული გადაფქვითფუნდამენტური კვლევების   საგრანტო  პროგრამის  კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი218555 ლარი27.02.2019–26.02.2022ნიკოლოზ მარგიანი ნიკოლოზ მარგიანი, ვახტანგი ჟღამაძე, იამზე ქვარცხავა, გიორგი მუმლაძე, მაია ბალახაშვილი
CARYS-19-675კალციუმის კობალტიტის საფუძველზე მაღალეფექტური თერმოელექტრული მასალების შემუშავება დოპირებითა და ნანოინჟინერიითგამოყენებითი კვლევების   საგრანტო  პროგრამის  კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი249000 ლარი31.07.2020-29.07.2021ნიკოლოზ მარგიანინიკოლოზ მარგიანი, ვახტანგი ჟღამაძე, იამზე ქვარცხავა, გიორგი მუმლაძე
PHDF-19-421ბორის ნაერთებით დოპირებული ბისმუტის ფუძიანი მაღალტემპერატურული ზეგამტარების საფუძველზე თხელი ფირების შემუშავებადოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი10500 ლარი26.09.2019 - 26.03.2020გიორგი მუმლაძე გიორგი მუმლაძე
GNSF/ST08/1-365ოპტიკური ინფორმაციის ჩაწერა პოლარიზებული სინათლით მართვადი ფაზური გადასვლების დროს ორგანულ ნაერთებშიგამოყენებითი კვლევების   საგრანტო  პროგრამის  კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი56000 ლარი02.03.2009 - 01.03.2011ტარიელ ებრალიძე ტარიელ ებრალიძე, ნადია ებრალიძე, გიორგი მუმლაძე
#266155 Re-creation and building of capacities in Georgian ICT Research Institutes” (GEO-RECAP)FP7 - INCO. 2010-6.1: Eastern Euro­pe and South Cau­casus. European Commission 397719 ევრო01.11.2010 – 31.10.2012გიორგი გიორგობიანი (გამოთვლითი მათ. ინსტიტუტიდან), გიორგი მუმლაძე (თანაკოორდინატორი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტიდან) MICM, Institute of Cybernetics, ICARTI, GIRAF, ERCIM
AR/216/6-450/12 ( № 30/30)ახალი ტიპის ფუნქციურად გრადიენტული პოლიმერული მასალების მიღება და მათ საფუძველზე ოპტიკური ელემენტების დამზადებაგამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი206400 ლარი22.04.2013 22.04.2015ლევან ნადარეიშვილი ნონა თოფურიძე, ტარიელ ებრალიძე, ინეზა ფავლენიშვილი, თამარ ნაკაიძე, ბარბარა კილოსანიძე, გიორგი კაკაურიძე
FR/466/4-103/11ციფრული გამოსახულების სეგმენტაცია და სეგმენტირებული გამოსახულების აღწერაფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2011 წლის კონკურსიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი80000 ლარი26.03.2012– 26.03.2014ოთარ თავდიშვილი თამაზ სულაბერიძე, თეა თოდუა
№GNSF/ST06/4-080ოპტიკური რელაქსაციური და ტრანსპორტის პროცესები ნახევარგამტარულ ნანოსტრუქტურებშიფუნდამენტური კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი100000 ლარი14.11.2006–14.11.2008ციციშვილი ელენეციციშვილი ელენე, მშველიძე გენრი, გოგოლინი ოლეგი, ჯანელიძე რუსიკო, ბაქრაძე ოთარი, ედილაშვილი ვახტანგი
№ GNSF–021მინაბოჭკოვანი ელემენტების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება და მათი თვისებების კვლევაფუნდამენტური კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი115821 ლარი2006-2009რაფაელ თხინვალელი ჯუმბერ ნაკაიძე, შალიკო გვათუა, იუჯინ ბლაგიძე, თამარ ნაკაიძე, თამარ გიუნაშვილი
GRANT/ST 09_270_3-105 (# 1-3/91)Unification, free algebras and projectivity in the varieties with residooms სესფ გრანტი მათემატიკაშისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი146454 ლარი2010-2012რევაზ გრიგოლიარევაზ გრიგოლია, რამაზ ლიპარტელიანი ტატიანა კისელიოვა, როლანდ ომანაძე
FR/299/6-110/14ძლიერად ანიზოტროპული ახალი მასალების და სპინ-ტრიპლეტური შენაერთების ელექტრონული სპინური რელაქსაციის და დინამიკის შესწავლა ნულოვან და სუსტ მუდმივ მაგნიტურ ველებშიფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2014 წლის კონკურსი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 115170 ლარი 05/05/2015 – 05/05/2018ე. ხალვაში ე. ხალვაში, ნ. ფოკინა, მ. ელიზბარაშვილი
STCU/GNSF # 6297ექსტრემალურ სიტუაციებში ობიექტების განლაგებისა და ტვირთების გადაზიდვის დაგეგმარებაუკრაინაში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის და GNSF-UNTC გრანტისესფ–უნტც70000 აშშ დოლარი30/06/2017-30/11/2018გ. სირბილაძე გ. სირბილაძე, ბ. ღვაბერიძე, ბ. მაცაბერიძე, გ. ბოლოთაშვილი, გ. მგელაძე, ზ. მოდებაძე
# 3-105პროექციულობა, უნიფიკაცია და სტრუქტურული სისრულე MV-ალგებრების მრავალსახეობაში სესფ გრანტი მათემატიკაშისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი90 420 ლარი2008 - 2010რევაზ გრიგოლია რევაზ გრიგოლია, რამაზ ლიპარტელიანიმი ტატიანა კისელიოვა
STCU/GNSF 09/5015 (#547)ოპერატორებიანი ფაზილოგიკის გამოყენება ცოდნაზე დაფუძნებულ სისტემებში უკრაინაში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის და GNSF-UNTC გრანტისესფ–უნტც69974 აშშ დოლარი2009 - 2011 რევაზ გრიგოლია რევაზ გრიგოლია, რამაზ ლიპარტელიანი, ტატიანა კისელიოვა, ვიაჩისლავ მესხი.
GNSF/CNRS09/561ლოგიკის სტრუქტურული და გამოთვლითი თვისებებისაქართველო–საფრანგეთის ორმხრივი გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი–საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი20000 ევრო01/03/2010 – 29/02/2012რევაზ გრიგოლია, მიშელ პარიგოტრევაზ გრიგოლია, დავით გაბელაია, რამაზ ლიპარტელიანი, ტატიანა კისელიოვა, როლანდ ომანაძე
GRANT/ST 09_270_3-105 (# 1-3/91)უნიფიკაცია, თავისუფალი ალგებრები და პროექციულობა რეზიდუუმის მქონე ალგებრათა ზოგიერთ მრავალსახეობებში. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეეროვნული ფონდის გრანტი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი146454 ლარი01/03/2010 – 28/02/2013რევაზ გრიგოლიარევაზ გრიგოლია, რამაზ ლიპარტელიანი, ტატიანა კისელიოვა, როლანდ ომანაძე.
GNSF/CNRS № 09/09ლოგიკის სტრუქტურული და გამოთვლითი თვისებები IIშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული ფონდი და საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის გრანტი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი–საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი 30000 ევრო01/03/2012 – 28/02/2014რევაზ გრიგოლია მიშელ პარიგოტ რევაზ გრიგოლია, დავით გაბელაია, რამაზ ლიპარტელიანი ტატიანა კისელიოვა, როლანდ ომანაძე
INTAS 2005-1000008-7805ბიფურკაცია, სინგულარობა და მონოდრომია IC-INTAS-ის საგრანტო კონკურსიIC-INTAS - International Association for the promotion of cooperation with scientists from the independent states of the former Soviet Union (INTAS)150 000 ევრო01/10/2006-30/09/2008დ. სირსმა დ.სირსმა , ვ. ვასილიევი, ს. მ. გუსეინ-ზადე, ვ. ზაკალიუკინი, ვ. ს.კულიკოვი, გ. ხიმშიაშვილი, გ. გიორგაძე, ვ. ებელინგი, ჯ. ბრასელეტი, ვ. გორიუნოვი, ა. კამპილო, ს. იანეცკო
სესფ გრ. N 3–174ლის ალგებრები და განსაკუთრებულობათა თეორიაშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის კონკურსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი/2008-2009გ. ხიმშიაშვილი გ. ხიმშიაშვილი, გ. გიორგაძე
სესფ გრ.N 1-3/85ელიფსური სისტემები რიმანის ზედაპირებზე და მათი გამოყენებებიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის კონკურსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი100000 ლარი10/01/2010 - 10/01/2012გ. გიორგაძე გ. გიორგაძე, ვ. ჯიქია, გ. ახალაია, ნ. კალდანი, გ. მაქაცარია, ნ. მანჯავიძე, ე. გორდაძე
STCU 5622მონოდრომიული კვანტური გამოთვლები უკრაინაში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის და GNSF-UNTC გრანტის კონკურსისესფ–უნტც70 000 აშშ დოლარი01.09.2012_ 31.08.2014 გ. გიორგაძე გ.გიორგაძე, მ. ჯიბლაძე
FR/59/5-103/13ევკლიდურ სივრცეეში შეზღუდვების მქონე დისკრეტული კონფიგურაციების გეომეტრიაფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2013 წლის კონკურსი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი100000 ლარი2014-2016გ. ხიმშიაშვილი გ. ხიმშიაშვილი, გ. გიორგაძე
RF17_96რიმან-ჰილბერტის ამოცანები რიმანის ზედაპირებზე და ჰოლომორფული ფიბრაციის ინვარიანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 210 000 ლარი20/12/017-30/08/2021გ. გიორგაძე გ. გიორგაძე, გ. გულაღაშვილი, ვ. ჯიქია, ნ. მანჯავიძე, გ. მაქაცარია, გ. ახალაია
101008140— H2020-MSCA-RISE-2020  მატრიც-ფუნციის ეფექტური ფაქტორიზაციის ტექნიკა: თეორია, რიცხვითი ანალიზი და მნიშვნელოვანი განმოყენებები.Horizon 2020-MSCA-RISE-2020ევროკომისია1 821 600 ევრო01/09/2021-01/03/2026გ. მიჩურისი და გ. გიორგაძე გ. მიჩურისი, გ. გიორგაძე, ლ. ეფრემიძე
№3307,,ფოტომგრძნობიარე ქილარული თხევადკრისტალური ფაზებიGRDF GRDF- აშშ–ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი ყოფილი საბჭოთა კავშირის დამოუკიდებელი სახელწიფოებისათვის 28000 აშშ დოლარი04.03.2003წ.– დან 18 თვეგურამ ჭილაია 1.ჭილაია გურამ,პეტრიაშვილი გია, ჭანიშვილი ანდრო, თავზარაშვილი სვეტლანა,მაჭარაშვილი ნუგზარი, ცინცაძე სოფიო
№GG-50 ,,ბიოლოგიურად აქტიური ანტირაქიტული მზის ულტრაიისფერი გამოსხივების ეკოლოგიური მონიტორინგი და ,,Vita Dსაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტიუკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი91945 ლარი01.04.2002–დან 36 თვეგურამ ჭილაია
GEP 2-2648-TB-05 "ოპტიკურად გადართვადი და გადაწყობადი ქირალური ლაზერები თხევადი კრისტალების საფუძველზე ""CRDF (Civilian Research & Development Foundation, USA) საგრანტო პროექტი №GEP2-2648-TB-05 (2005-2006) "ა.შშ.–ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF)64000$ მ.შ. 52800 $=94512 ლარი კიბ. ინსტ. 11200$ –აშშ19.08.05წ. – 18 თვეგურამ ჭილაია აშშ–ს მხრიდან – ფორდჰემის უნივ. ფიზ.განყ.შიბაევი პეტრე ვალერის ძე. კიბ. ინსტ. მხრიდან:ჭილაია გურამ, ჭანიშვილი ანდრო, არონიშიძე მარინა,გოდიბაძე ბაგრატ–სტუ, პეტრიაშვილი გია, თავზარაშვილი სვეტლანა, თევდორაშვილი ქეთევან, ცინცაძე სოფიო–სტუ.
GNSF/ST07/3–-177ოპტიკური ინფორმაციის ჩაწერა პოლიმერით სტაბილიზირებულ ფოტონუღ თხევად კრისტაკლებშიფუნდამენტური კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი98 000 ლარი22.02.2008- 31.01.2010ჭილაია გურამი 1. ჭილაია გურამი 2. პეტრიაშვილი გია 3. არონიშიძე მარინა 4.თავზარაშვილი სვეტლანა 5 თევდორაშვილი ქეთევან 6.ჭანიშვილი ანდრო
№GNSF/ST07/6-222თხევად კრისტალური ლაზერის სიმსივნის ადრეულ დიაგნოსტიკის ოპტიკური ხელსაწყოებისათვისფუნდამენტური კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი98 000 ლარი04.03.2008- 31.01.2010ჭილაია გურამი 1. გურამ ჭილაია 2.გია პეტრიაშვილი 3.ანდრო ჭანიშვილი 4. მარინა არონიშიძე 5.სვეტლანა თავზარაშვილი 6. ქეთევან თევდორაშვილი
№11/22ჰოლოგრაფიული ლაზერი ორმაგი განაწილებული უკუკავშირებითფუნდამენტური კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი95800 ლარი26.03.2012–02.10.2014ანდრო ჭანიშვილი 1.ჭანიშვილი ანდრო 2.ჭილაია გურამი 3.ვარდოსანიძე ზურაბი 4.არონიშიზე მარინა 5.თავზარაშვილი სვეტლანა 6. თევდორაშვილი ქეთევანი
FR/217162ოპტიკური ინფორმაციის ჩაწერა თხევადი კრისტალის გამოსხივების თვისების ფოტო –მოდულაციის საფუძველზეფუნდამენტალური კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი205100 ლარი12.12.2016–12.12.2018ანდრო ჭანიშვილი 1.ჭანიშვილი ანდრო 2.ჭილაია გურამი 3.ვარდოსანიძე ზურაბი 4..თავზარაშვილი სვეტლანა 5. თევდორაშვილი ქეთევანი .6.ბაწილაშვილი ნინი
№04/25,,ინფორმაციის ჩაწერა ოპტიკურად აქტიურ ქოლესტერულ თხევად კრისტალებში"ერთობლივი საგრანტო პროექტი CNRS №04/25 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი20000 ევრო31.03.3014წ.–დან 24 თვე (2014-2016)გურამ ჭილაია გურამ ჭილაია, ანდრო ჭანიშვილი, ნინო ფონჯავიძე
№FR/403/4-100/13სინათლით მართვადი გიროტროპია თხევად კრისტალებში იმფორმაციის ჩასაწერადფუნდამენტური კვლევების გრანტისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი119750 ლარი31.03.2014წ–31.09.2016წჭილაია გურამი 1.ჭილაია გურამი 2. ჭანიშვილი ანდრო 3. თავზარაშვილი სვეტლანა 4. თევდორაშვილი ქეთევანი 5 .ნახუცრიშვილი ირაკლი
№ 2.5.02არასტაციონარული ტალღური ველების პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული რეგისტრაციასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის 2003 წლის დადგენილება № 21საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 5913 ლარი21.02.2002-13.02.2003ბარბარა კილოსანიძე გიორგი კაკაურიძე, ვლადიმერ ტარასაშვილი, ვალენტინა შავერდოვა, ელენე ოსეპაიშვილი, სვეტლანა პეტროვა, ანა ფურცელაძე
№2.5.04პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული ჩაწერის კვლევა დინამიურ პოლარიზაციულად მგრძნობიარე არეებშისაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის 2004 წლის დადგენილება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 6072 ლარი01.01.2004 --31.12.2005ბარბარა კილოსანიძე ვლადიმერ ტარასაშვილი, გიორგი კაკაურიძე, ვალენტინა შავერდოვა, ელენე ოსეპაიშვილი, სვეტლანა პეტროვა, ანა ფურცელაძე
BPG#01/06Polarization-holographic system for protection of documents, valuable papers and industrial productsSTEP Science & Technology Enterpreneurship Program, Business Partnership GrantU.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) and DOBERA Ltd. (Georgia)5000 USD (CRDF) and 1000 USD (DOBERA Ltd.)26.02.2006 -26.02.2007გიორგი კაკაურიძე ბარბარა კილოსანიძე, იური მშვენიერაძე
№ GNSF/ST06/4-022ფართო სპექტრულ უბანში პოლარიზაციულად მგრძნობიარე მარეგისტრირებელი არეების მიღება, კვლევა და გამოყენება2006 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი96 000 ლარი02.11.2006-02.11.2008ვლადიმერ ტარასაშვილი ვლადიმერ ტარასაშვილი; ვალენტინა შავერდოვა; ანა ფურცელაძე; სვეტლანა პეტროვა; ნინო ობოლაშვილი
BPG#05/07Development of automatic portatable fast-operating polarization-holographic saccharimeter for the control of quality of beer in the process of productionSTEP Science & Technology Enterpreneurship Program, Business Partnership GrantU.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) and VD-group Ltd. (Georgia) 5000 USD (CRDF) and 500 USD (VD-Group Ltd.)15.01.2007 15.01.2008ბარბარა კილოსანიძე გიორგი კაკაურიძე, იური მშვენიერაძე
BPG# 01/09 და GRDF-GNSF/08-524ინოვაციური ამრეკლი ტიპის პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დამცავი სისტემა დოკუმენტების, ფასიანი ქაღალდების და სამრეწველო პროდუქტებისთვისმეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (STEP) ბიზნეს-პარტნიორების გრანტები (BPG) 2008 ფარგლებში გამოცხადებული 2008 წლის ერთობლივი კონკერსი U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) (გრანტი BPG# 01/09), საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF (გრანტი GNSF/08-524) და DOBERA Ltd. (Georgia)40000 ლარი (CRDF), 500 ლარი (DOBERA Ltd.) და 31665 ლარი (GNSF)01.01.2009 01.01.2010გიორგი კაკაურიძე ბარბარა კილოსანიძე, იური მშვენიერაძე, ირაკლი ჩაგანავა
GNSF/ST08/1-364ოპტიკურ საკომუნიკაციო ქსელებში ინფორმაციის არხების სივრცული კომუტაცია დინამიური პოლარიზაციული ჰოლოგრამების მეშვეობით2008 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის კონკურსისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF) 123000 ლარი01.03.2009 31.08.2011ბარბარა კილოსანიძე გიორგი კაკაურიძე, იური მშვენიერაძე, ირაკლი ჩაგანავა
GNSF/ST08/1-363ინოვაციური პოლარიმეტრული მეთოდის შემუშავება დროის რეალურ მასშტაბში ოპტიკური დისტანციური ზონდირებისა და ობიექტების ამოცნობისათვის2008 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის კონკურსისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF) 122500 ლარი01.03.2009 31.08.2011გიორგი კაკაურიძე ბარბარა კილოსანიძე გიორგი კაკაურიძე, იური მშვენიერაძე, ირაკლი ჩაგანავა
AR/216/6-450/12 ( № 30/30)ახალი ტიპის ფუნქციურად გრადიენტული პოლიმერული მასალების მიღება და მათ საფუძველზე ოპტიკური ელემენტების დამზადებაგამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი206400 ლარი22.04.2013 22.04.2015ლევან ნადარეიშვილი ნონა თოფურიძე, ტარიელ ებრალიძე, ინეზა ფავლენიშვილი, თამარ ნაკაიძე, ბარბარა კილოსანიძე, გიორგი კაკაურიძე
AR/220/4-100/12 (№ 30/22)ინოვაციური დროის რეალურ მასშტაბში მომუშავე პოლარიმეტრული მოწყობილობის შემუშავება სხვადასხვა კონსტრუქციებსა და დეტალებში დაძაბული მდგომარეობისგანაწილების განსაზღვრისათვისგამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი204000 ლარი15.04.2013 -15.04.2015გიორგი კაკაურიძე ბარბარა კილოსანიძე, იური მშვენიერაძე, ირაკლი ჩაგანავა
№FR/292/6-120/13არაპოლარიზებული სინათლის ფენომენი პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიულ ინტერფერომეტრიაში: ჩაწერა, მარეგისტრირებელი არეები, გამოყენებაფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 2013შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი99600 ლარი03.31.2014-03.31.2016ვალენტინა შავერდოვა ვალენტინა შავერდოვა, ვლადიმერ ტარასაშვილი, ანა ფურცელაძე, სვეტლანა პეტროვა, ნინო ობოლაშვილი
№ FR/316/6-120/14პოლარიზებული ლუმინესცენციის ფენომენი ჰოლოგრაფიული მეხსიერების ამოცანებში: მარეგისტრირებელი არეები, კვლევა, გამოყენების პერსპექტივაფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი, 2014 წ.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი99 700 ლარი 04.05.2015-04.05.2017ვლადიმერ ტარასაშვილი ვლადიმერ ტარასაშვილი, ვალენტინა შავერდოვა, ანა ფურცელაძე, სვეტლანა პეტროვა, ნინო ობოლაშვილი
№ 6069 და MTCU/78/4-103/14 (№ 04/06)სახეთა ამოცნობის ახალი სისტემა ფოტოანიზოტროპული კოპიების საფუძველზემიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2014 წლის კონკურსიScience & Technology Center in Ukraine (STCU) პროექტი № 6069 და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტი № MTCU/78/4-103/14 (№ 04/06) 34531 USD (პროექტი № 6069) და 35000 ლარი (პროექტი № MTCU/78/4-103/14 E9(№ 04/06))01.03.2015 - 01.03.2017ბარბარა კილოსანიძე გიორგი კაკაურიძე, იური მშვენიერაძე, ირაკლი ჩაგანავა, ანა პურცელაძე
AR/209/6-120/14უნივერსალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული სპექტროპოლარიმეტრის შემუშავება ასტრონომიული ობიექტების შესწავლისათვის2014 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი228000 ლარი27.04.2015 - 27.04.2017 ბარბარა კილოსანიძე გიორგი კაკაურიძე, ირაკლი ჩაგანავა, ვაჟა კულიჯანიშვილი, თემურ კვერნაძე, გიორგი ქურხული, დავით ხუციშვილი
AR-19-1154რეალურ დროში მომუშავე უნივერსალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული სპექტროელიფსომეტრი2019 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 389800 ლარი23.12.2019 - 23.12.2022ბარბარა კილოსანიძე გიორგი კაკაურიძე, ირაკლი ჩაგანავა, იური მშვენიერაძე, ირინე ქობულაშვილი, ნინო კუნცევა-გაბაშვილი+H5
?MMF/GSMA გაზომვების პროგრამის II ფაზა: “სითბოს გამოყოფის მიზეზების შესწავლა მცირე სიმძლავრის გამოსხივებისასკონკურსის გარეშე, გრანტი კონტრაქტის საფუძველზემობილურის მწარმოებელთა ფორუმი (MMF) და GSM ასოციაცია(GSMA)/2005-2010რევაზ ზარიძე რევაზ ზარიძე, მიხეილ პრიშვინი, ლიანა მანუკიანი, ვერიკო ჯელაძე, ლალი ბიბილაშვილი
#30/09RF დასხივებისა და ელექტრომაგნიტური დაბინძურების შესწავლაგამოყენებითი კვლევების საგრანტო კონკურისიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი160 000 ლარი05.2013- 05.2015მიხეილ პრიშვინი მიხეილ პრიშვინი, რევაზ ზარიძე, ვერიკო ჯელაძე, ლალი ბიბილაშვილი
YS15_2.1.2_56EM დასხივების ზემოქმედების შესწავლა ადამიანზე მოდელებზე მცირე და დიდმასშტაბიან სცენარებშიახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 46799 ლარი 12.2015-12.2017ვერიკო ჯელაძე ვერიკო ჯელაძე
17_629ქვერცეტინ-დაკავშირებული მაგნიტური ნანონაწილაკების ანტიეპილეფსიური პოტენციის შესწავლა ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებშიფუნდამენტალური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 193 362 ლარი19/12/2017-19/06/2020ნანული დორეული ბესარიონ ფარცვანია, მანანა ჩიქოვანი, ბუციკო ჩხარტიშვილი, მარიამ ქურასბედიანი
FR/617/7-270/13ქართული ენდემური ყურძნის ჯიშის „საფერავის“ ფლავონოიდების გავლენა ვირთაგვებში კაინის მჟავას ეპილეფსიური სტატუსით განპირობებულ თავის ტვინის ფუნქციათა დარღვევებზე.ფუნდამენტალური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი160 000 ლარი4/04/2015-4/04/2017ნანული დორეული ბესარიონ ფარცვანია, მანანა ჩიქოვანი, ბუციკო ჩხარტიშვილი, მარიამ ქურასბედიანი
GNSF-l- 6/89ქართული ყურძნის ფლავონოიდები: ბიოქიმიური თავისებურებები და ფიზიოლოგიური ეფექტებიფუნდამენტალური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი150 000 ლარი21/01/2010-21/01/2013ნანული დორეული ბესარიონ ფარცვანია, მანანა ჩიქოვანი, ბუციკო ჩხარტიშვილი, მარიამ ქურასბედიანი.
G-1318ორექსინერგული სისტემის გავლენა თავის ტვინის ეპილეფსიურ აქტივობაზესაერთშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრის (ISTC) კონკურსისაერთშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC)165 000 აშშ დოლარი18/01/2009-18.01.2011ნანული დორეული ბესარიონ ფარცვანია, ზაურ ჭახნაკია, გივი დიდებაშვილი, მანანა ჩიქოვანი, ბუციკო ჩხარტიშვილი
G-1187სხვადასხვა სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველების ეფექტების გამოკვლევა ცალკეულ ნეირონზესაერთშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრის (ISTC) კონკურსისაერთშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC)86 000 აშშ დოლარი01/03/20010-01/06/2008ბესარიონ ფარცვანია თამაზ სულაბიძე, ლევან შოშიაშვილი, ზურაბ მოდებაძე
06-01-28SM 1800–ში გამოყენებული ელექტრომაგნიტური ველების ცალკეულ ნეირონზე ზეგავლენის გამოკვლევაფუნდამენტალური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი133 240 ლარი03/01/2010-03/01/2012ბესარიონ ფარცვანია თამაზ სულაბიძე, ლევან შოშიაშვილი, ზურაბ მოდებაძე
AR/31/8-314/14ახლო ინფრაწითელ გამოსხივებაზე დაფუძნებული ახალი სამედიცინო მოწყობილობა პროსტატის კიბოს ადრეულ სტადიაზე ვიზუალიზაციისა და დიაგნოსტირებისთვისგამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი177 000 ლარი01/04/2015-01/04/2017ბესარიონ ფარცვანია ალექსანდრე ხუსკივაძე, თამაზ სულაბერიძე, ნინო ფონჯავიძე, ომარ ცინცაძე
G-2188ადრეულ სტადიაზე პროსტატის კიბოს ვიზუალიზაციის გამოკვლევასაერთშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრის (ISTC) კონკურსისაერთშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC)127 700 აშშ დოლარი01/03/2016-01/03/2018ბესარიონ ფარცვანია ალექსანდრე ხუსკივაძე, თამაზ სულაბერიძე, გოირგი ქოჩიაშვილი, დავით ქოჩიაშვილი, ქეთევან ჩუბინიძე

კონტაქტი

ტელ: +995322187633

ვებ გვერდი: https://cybernetics.ge/

ელ.ფოსტა: tamaz.sulaberidze@gtu.ge

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქ.5, 0186

თანამშრომლები

თეიმურაზ ცაბაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

რევაზ ქურდიანი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

რამაზ ლიპარტელიანი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნათელა ბახტაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

თინათინ ლაფერაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ზაზა მელიქიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი ჯანდიერი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

რევაზ თევზაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გივი ქარუმიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნინო სეფაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ირაკლი სხირტლაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ვლადიმერ ტარასაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ზეინაბ შიოლაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

დავით იობაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ცისანა ზურაბიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი მუმლაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ბესარიონ ფარცვანია

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მანანა არეშიძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

იური მშვენიერაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ზაირა ბერიკიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

გოდერძი ლეჟავა

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

როლანდ ბაკურაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნიკოლოზ მარგიანი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ტარიელ ებრალიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნადია ებრალიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნიკოლოზ ჩხაიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ბესიკ ჩიქვინიძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ცოტნე კუტალია

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ზურაბ ვარდოსანიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ვახტანგი ჟღამაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ვალენტინა შავერდოვა

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

გურამ დონაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ვალერიან ჯიქია

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ვერიკო ქინქლაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ზაზა ჯალიაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

რევაზ გრიგოლია

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ხათუნა წეროძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

დავით ჯიშიაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

რუსიკო ჯანელიძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ალექსანდრე ჯიშიაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ირინე კამკამიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

თეიმურაზ გოგოლაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ლია კუტალაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

რაფიელ თხინვალელი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი ბოლოთაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი კაკაურიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გოდერძი ფრუიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ვახტანგ ედილაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნაირა ბექაური

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ზურაბ ალიმბარაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მაია ელიზბარაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ზურაბ ადამია

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ოლეგ გოგოლინი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ელენე ციციშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ირაკლი ავალიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ანდრო ჭანიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ლიანა შარაშიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

შალვა კეკუტია

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

თეა თოდუა

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ოთარ თავდიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

სვეტლანა თავზარაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

თამაზ სულაბერიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ლალი დევაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბარბარა კილოსანიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

შორენა ახობაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მარინა არონიშიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ირაკლი ნახუცრიშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

თორნიკე გაგნიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

თამაზ მედოიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნათელა პაპუნაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

თენგიზ ზორიკოვი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

იუჯინ ბლაგიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ანა ფურცელაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ნინო მაისურაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მაია ბალახაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

გია პეტრიაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ქეთევან ჩუბინიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

გრიგორ გიორგაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ვერიკო ჯელაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ვაგნერ ჯიქია

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

იამზე ქვარცხავა

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ვლადიმერ მიქელაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

თინათინ ბუკია

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ირაკლი ჯავახიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნინო მახათაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ფრიდონ ალშიბაია

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ლიანა სანებლიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ორესტ კვიციანი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ელენე კალანდია

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ჯანო მარხულია

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ირაკლი ჩაგანავა

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

არჩილ ჭირაქაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ნინო ფონჯავიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი