ინსტიტუტის შესახებ

603

პუბლიკაცია

354

კონფერენცია

55

პროექტი/გრანტი

53

ინტელექტ. საკუთრება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი არის სამეცნიერო-კვლევითი და საინფორმაციო-ანალიტიკური დაწესებულება, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების პირობებში ახალი ცოდნის მოპოვებას, გავრცელებას და გამოყენებას ფუნდამენტური სამეცნიერო, ტექნოლოგიური და სოციალ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის მიმართულებებით. ინსტიტუტის მისია და დანიშნულება სხვადასხვა სირთულის სამეცნიერო-კვლევითი და ინოვაციური პროექტების შესრულებაა, რაც ინსტიტუტის ინტელექტუალური რესურსების ეფექტურ გამოყენებას ეფუძნება. ინსტიტუტის მიზანია სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო დამკვეთებისთვის განახორციელოს ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევები, მათ შორის სამეცნიერო პროექტები ადგილობრივი და უცხოური სამეცნიერო ფონდების მიერ გამოყოფილი გრანტების საფუძველზე. ინსტიტუტის საქმიანობის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია წინა თაობის მეცნიერთა მიერ დამკვიდრებული ტრადიციების დაცვა. ინსტიტუტი თავის მისიას ხედავს ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის როლის შენარჩუნებასა და გაძლიერებაში, რომელსაც თავისი წვლილი შეაქვს მეცნიერების განვითარებაში. დასახული მიზნების მისაღწევად ინსტიტუტი შეისწავლის და წყვეტს შემდეგ ამოცანებს: - მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებითი ამოცანები, მონაცემთა ანალიზი (გარემოს, სოფლის მეურნეობის, მედიცინის), მათემატიკური მოდელირება და იმიტაცია, ახალი კომპიუტერული ტექნოლოგიების განვითარება, სისტემური ანალიზი (გარემოს, წყლის დაბინძურება); - რიცხვითი ამოხსნის მეთოდების დამუშავება საინჟინრო მექანიკის ამოცანებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია სხვადასხვა კონსტრუქციებისა და მოწყობილობების რღვევის გამომწვევი დეფორმაციების განსაზღვრასთან; - პარალელური ალგორითმების აგება, შესაბამისი პროგრამების შექმნა, მათი გამოკვლევა და რეალიზაცია პარალელურ გამოთვლით სისტემაზე; - სოციალური, ეკონომიკური და მათემატიკური ფიზიკის ამოცანების მათემატიკური მოდელირება და შესაბამისი გამოთვლითი მეთოდებისა და ოპტიმალური ალგორითმების დამუშავება; - ალბათური ზომები და შემთხვევითი მიმდევრობები ტოპოლოგიურ ვექტორულ სივრცეებში და ტოპოლოგიურ ჯგუფებში; ვექტორთა კომპაქტური შეჯამება და მისი გამოყენე¬ბე¬ბი; - კოშის ტიპის სინგულარული ინტეგრალების აპროქსიმაციის სქემები და მათი გამოყენება როგორც ფუნქციათა თეორიის სასაზღვრო ამოცანების, ასევე დრეკადობის თეორიის, ბირთვული ფიზიკის და სხვა მიმართულებებთან დაკავშირებული ამოცანების რიცხვით რეალიზაციაში; - დირიხლეს განზოგადებული ჰარმონიული სამგანზომილებიანი ამოცანების მიახლოებითი ამოხსნის საკითხის შესწავლა ერთი ან რამდენიმე ზედაპირით შემოსაზღვრული სასრული და უსასრულო არეების შემთხვევაში; - ბრუნვითი გარსების გათვლებთან დაკავშირებული ამოცანების შესწავლა და ამოხსნა.

სტრუქტურული ერთეულები

გამოთვლითი მეთოდების განყოფილება ალბათურ-სტატისტიკური მეთოდების განყოფილება ინფორმატიკის განყოფილება მათემატიკური მოდელირების განყოფილება

სამეცნიერო დანადგარები

აპარატის დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები გამოშვების წელი ექსპლუატაციაში მიღების წელი დანადგარის დანიშნულება გამოყენების მიზანი ტექნიკური მდგომარეობა

სამეცნიერო ნაგებობები

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

პროექტის ნომერი/შიფრი პროექტის დასახელება კონკურსის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია საგრანტო ბიუჯეტი დაწყების/დასრულების თარიღები ხელმძღვანელი ძირითადი პერსონალი
101078950Georgian Artificial Intelligence Networking and Twinning Initiative (GAIN)HORIZON EUROPE - WIDERA-2021-ACCESS-03 (Twinning )ევროკავშირი1319250 EUR2022 - 2025გ. გიორგობიანივ. კვარაცხელია, ზ. სანიკიძე, ქ. ყაჭიაშვილი, ზ. თაბაგარი, მ. მენთეშაშვილი, გ. ღლონტი, თ. საღინაძე, ც. ჯავახიშვილი, ბ. ოიკაშვილი, ი. ყაჭიაშვილი, ვ. ბერიკაშვილი (და სხვები)
DI-18-1429ალბათური მეთოდების გამოყენება დისკრეტულ ოპტიმიზაციასა და განრიგების ამოცანებშიკვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობითშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი200900 GEL13/12/2018-12/12/2021ნოდარ ვახანიავ. ტარიელაძე (თანახელმძღვანელი), ბ. მამფორია (მენეჯერი), ზ. სანიკიძე, ვ. ბერიკაშვილი, ა. ჩახვაძე
FR/539/5-100/13ურთიერთდამოკიდებულება ნიშნებსა და გადანაცვლებებს შორის კომპაქტური ვექტორული შეჯამების ამოცანაში: თეორია და გამოყენებებიფუნდამენტური კვლევებიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი150000 GEL2014-2016ს. ჩობანიანინ. ვახანია, ვ. კვარაცხელია, გ. ჭელიძე, ვ. ტარიელაძე, გ. გიორგობიანი
#609531Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation (NoGAP)FP7. FP7-INCO-2013-9ევროკავშირი-2013-2016D. ChiranG. Giorgobiani (and others)
543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCRModernization of Mathematics and Statistics curricula for Engineering and Natural Sciences studies in Georgian and Armenian Universities by intro­ducing modern educational technologies (MATH-GEAR)TEMPUS IV-6ევროკავშირი-2013-2016S. SosnovskyG. Giorgobiani (and others)
#266155 Re-creation and building of capacities in Georgian ICT Research Institutes (GEO-RECAP)FP7 - INCO. 2010-6.1: Eastern Euro­pe and South Cau­casusევროკავშირი397719 EUR2010-2012G. GiorgobianiG. Giorgobiani, V. Kvaratkhelia, Z. Sanikidze (and others)
GNSF/ST08/3-390სინგულარული ინტეგრალების აპროქსიმაციისა და ფუნდამენტურ ამოხსნათა მეთოდების გამოყენების შესახებ ზოგიერთი კლასის სასაზღვრო ამოცანების მიახლოებით ამოხსნებშიფუნდამენტური კვლევებისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF)131200 GEL01/03/2009-28/02/2011ჯ. სანიკიძემ. ზაქრაძე (მენეჯერი), მ. მირიანაშვილი, გ. ქუთათელაძე, ზ. სანიკიძე, კ. კუპატაძე
GNSF/FT09_99_3-104ალბათური განაწილებების დახასიათების ამოცანები და მათი გამოყენებებიფუნდამენტური კვლევებისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF)149250 GEL2009-2011ვ. ტარიელაძევ. კვარაცხელია (მენეჯერი), ნ. ვახანია, ბ. მამფორია, გ. ჭელიძე
GNSF/ST08/3-384მაქსიმალური უტოლობები გადანაცვლებებისთვის. გამოყენებები ფუნქციონალურ ანალიზსა და განრიგების თეორიაშიფუნდამენტური კვლევებისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF)-2009-2011ს. ჩობანიანია. შანგუა (მენეჯერი), ნ. ვახანია, ვ. კვარაცხელია, გ. ჭელიძე, ვ. ტარიელაძე, გ. გიორგობიანი
GNSF/ST06/3-009ნიშნების და გადანაცვლებების დუალობა წრფივ ანალიზში. გამოყენებები განრიგების თეორიაშიფუნდამენტური კვლევებისაქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF)-2006-2008ნ. ვახანიაა. შანგუა, ს. ჩობანიანი, ვ. კვარაცხელია, ვ. ტარიელაძე
GEM1-3328-TB-03 ვექტორთა გადანაცვლებები. თეორია და გამოყენება ალბათობაში, სტატისტიკასა და კომპიუტერულ ქსელებშიფუნდამენტური კვლევებისაქართველოს კვლევების და განვითარების ფონდი (GRDF)-2005-2006ნ. ვახანია -
1.17.02ფუნქციონალური განტოლებები ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის რიცხვით სქემებშისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-01. 2002 – 12. 2003ჯ. სანიკიძეგ. ხატიაშვილი, გ. სილაგაძე, გ. ქუთათელაძე, მ. ზაქრაძე, ე. აბრამიძე, ზ. სანიკიძე, მ. მირიანაშვილი, ზ. ხუხუნაიშვილი, კ. ნინიძე
1.21.02განზოგადებული სპლაინური ალგორითმები და მათი აგება არაკორექტული ამოცანებისთვისსაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-01. 2002 – 12. 2003 დ. ზარნაძე -
1.22.02კლიფორდის ალგებრების მატრიცული წარმოდგენა და მისი გამოყენებებისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-01. 2003 – 12. 2003ნ. კანდელაკიდ. უგულავა, თ. ჩანტლაძე
1.24.02დანჟუას n-ჯერადი ინტეგრალის დესკრიფციული თეორიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-01. 2002 – 12. 2003ნ. გოგუაძე-
1.23.04დანჟუას n-ჯერადი ფართე ინტეგრალის კონსტრუქციული თეორიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-2003- 2004ნ. გოგუაძე-
1.16.02შემთხვევითი ვექტორების გადანაცვლებები, მწკრივების უპირობო კრებადობა და დიდ რიცხვთა გაძლიერებული კანონისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-01. 2003 – 12. 2003ნ. ვახანიავ. კვარაცხელია, ვ. ტარიელაძე, ს. ჩობანიანი, ა. შანგუა, გ. გიორგობიანი, ბ. მამფორია, გ. ჭელიძე
1.18.02პროგრამირების ენების ქართულენოვანი სახელმძღვანელოების განთავსება ინტერნეტის ვებგვერდებზესაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-01. 2003 – 12. 2003მ. ფხოველიშვილიე. დეკანოსიძე, ნ. არჩვაძე, მ. პაპიაშვილი, ლ.წულაძე
1.19.02ოპერაციათა კვლევის დეტერმინებულ და სტოქასტურ ამოცანათა ამოხსნის გამოთვლითი მეთოდების დამუშავებასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-01. 2003 – 12. 2003ა. ჟუჟუნაშვილიჯ. გიორგობიანი, გ. კასრაძე, ა. ტორონჯაძე, მ. ნაჭყებია
1.15.04დიდ რიცხვთა კანონები და სტოქასტური განტოლებები უსასრულოგანზომილებიან სივრცეებშისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-01. 2004 – 12. 2004ნ. ვახანიავ. კვარაცხელია, ვ. ტარიელაძე, ს. ჩობანიანი, ა. შანგუა, გ. გიორგობიანი, გ. ჭელიძე
1.18.04ოპერაციათა კვლევის და მათემატიკური ეკონომიკის ზოგიერთი კლასის ამოცანათა ამოხსნის რიცხვითი მეთოდების დამუშავება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გრანტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია-2004 - 2005ჯ. გიორგობიანი მ. ნაჭყებია, მ. ნიკოლეიშვილი

კონტაქტი

ტელ: (+995) 555 12 97 50

ვებ გვერდი: http://micm.edu.ge/

ელ.ფოსტა: micm@gtu.ge

მისამართი: საქართველო, თბილისი, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა 4, 0159

თანამშრომლები

მანანა მირიანაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

დუგლას უგულავა

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ზაზა თაბაგარი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მარინე მენთეშაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ვალერი ბერიკაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მზიანა ნაჭყებია

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

მიხეილ ნიკოლეიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ჰამლეტ მელაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ქართლოს ყაჭიაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

პაატა წერეთელი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი ბაღათურია

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ვახტანგ კვარაცხელია

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი გიორგობიანი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მერაბ ფხოველიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მამული ზაქრაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი ჭელიძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

იოსებ ყაჭიაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ზვიად ყალიჩავა

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ზაზა სანიკიძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ნიკოლოზ ვახანია

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ბადრი მამფორია

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ჯემალ სანიკიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ალექსანდრე შანგუა

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ზაურ ხუხუნაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

დიმიტრი კურდღელაიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ალექსანდრე ჩადუნელი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გაიოზ ხატიაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გურამ ქუთათელაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

კონსტანტინე ნინიძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

კოტე კუპატაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნოდარ კანდელაკი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

თამაზ ჩანტლაძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ჯიმშერ გიორგობიანი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

გივი სილაგაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ზურაბ ერგემლიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

აბრამ ჟუჟუნაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ამირან ტორონჯაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ალექსანდრე ლაშხი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ედისონ აბრამიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მიხეილ თუთბერიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

დიმიტრი გოგუაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ზურაბ ცინცაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

გელა ბენდელიანი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი