მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი

ელ.ფოსტა: 75bibileishvili@gmail.com, ტელ: +995 599077575
მის: საქართველო, თბილისი, ვაშლიჯვარი, ვ.თოფურიძის II გას.1, 0159

ინსტიტუტის ვებგვერდი

ინსტიტუტის შესახებ

272

პუბლიკაცია

24

კონფერენცია

64

პროექტი/გრანტი

3

ინტელექტ. საკუთრება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის მისია, მიზნები, ამოცანები და ძირითადი სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებები
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტის  მისიაა დარგთაშორისო და კრიტიკული მიმართულების მრავალფუნქციური ხასიათის სამეცნიერო-კვლევითი, საგანმანათლებლო და ინოვაციური პროგრამების განხორციელება, რომელთა უნიკალურობა განპირობებულია უნივერსიტეტის, ინსტიტუტისა და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენის, აკუმულირებისა და სისტემატიზაციის გზით. 
  ინსტიტუტის მიზანია განახორციელოს მულტიდისციპლინური, ინტერდისციპლინური ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევები ნანოტექნოლოგიეების ინდუსტრიული დანერგვისა და განვითარებისათვის,  ბიუჯეტური, ადგილობრივი და უცხოური სამეცნიერო ფონდების მიერ გამოყოფილი ასიგნებების და გრანტების საფუძველზე. არსებული ათეულობით კრიტიკული ტექნოლოგიების კვალდაკვალ გაუწიოს სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, საექსპერტო და საკონსულტაციო მომსახურება იურიდიულ და კერძო პირებს. 
  ინსტიტუტში შექმნილი ახალი ნანომასალები, ნანოტექნოლოგიები და ნანოსისტემები  დანერგილია საქართველოს სამედიცინო, ენერგეტიკის და კვების მრეწველობის სფეროში, რაც მსოფლიო მასშტაბით ათვისებულია 15-მდე განვითარებულ ქვეყანაში, სადაც მას მინიჭებული აქვს სახელმწიფო დონის კრიტიკული ტექნოლოგიის სტატუსი, ისევე როგორც  ახალ მასალებს, კატალიზს, გენურ ინჟინერიას და ციფრულ ტექნოლოგიებს.
ინსტიტუტის ამოცანები:
  1. საქართველოს ეკონომიკის დარგობრივი მიმართულებების მიხედვით მემბრანული ტექნოლოგიების სასწავლო, სამეცნიერო და საინოვაციო უახლესი ინფორმატიული სახის მონაცემთა აღნუსხვა-სისტემატიზაცია ადგილობრივი, საერთაშორისო პუბლიკაციების, სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ და ინტერნეტ მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. 
  2.უნივერსიტეტის ფაკულტეტებთან ერთად საუნივერსიტეტო სწავლების სამივე საფეხურისთვის ნანოტექნოლოგიების კვლევის სასწავლო-სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის შემუშავება, რაც საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის  საერთაშორისო დონის  სამუშაო გარემოს.
   3. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება მემბრანული ნანოტექნოლოგიებისა და ნანოსისტემების ახალი ინოვაციური პროდუქტების შექმნის, დამუშავების, რეგლამენტირებისა და ინდუსტრიული ათვისებისათვის.
ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ძირითადი   მიმართულებები:
   სახელმწიფოს    მდგრადი     განვითარებისა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყნის მრეწველობისა  და მოსახლეობისათვის მეცნიერებატევადი მემბრანული ნანოტექნოლოგიების, ნანოსისტემების და ინოვაციური პოლიმერული ნანომასალების დამუშავება, შექმნა, მათი სასწავლო-სამეცნიერო და ინდუსტრიული  მასშტაბით ათვისება გულისხმობს კრიტიკული ტექნოლოგიების, თავდაცვის, ეკოლოგიის, ბუნებრივი სასმელი და ჩამდინარე წყლების, სამედიცინო, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, კვების მრეწველობის, ფარმაცევტიკის სფეროებისათვის შემდეგი სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებებით საქმიანობას: 
   1. მემბრანული მეცნიერებებისა და ინდუსტრიის სასწავლო, სამეცნიერო და საინოვაციო    საქმიანობის    თანამედროვე    ასპექტების    კვლევა-მონიტორინგი ეკონომიკის დარგობრივი მიმართულებების მიხედვით;     
   2.  ახალი     ნანოკომპოზიციური     მასალების     ექსპერიმენტული   კვლევა, მიკრო-, ულტრა-,  ნანოფილტრაციული და უკუოსმოსური მემბრანების  დამუშავება და შექმნა;
   3. ცვალებადი     შედგენილობისა     და      სიბლანტის        ხსნარებისთვის  ბარომემბრანული პროცესების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა;
   4.საცდელ-საკონსტრუქტორო-საინჟინრო სამუშაოები ნანომასალების, მემბრანული მოდულების, ავტომატიზაციის, ნანოტექნოლოგიებისა და დანადგარების  დამუშავება;
   5. ხსნარების, პოლიმერული კომპოზიციების თხევადი და  მყარი ფაზის ფიზიკურ-ქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევები.
 

სტრუქტურული ერთეულები

ნანოკომპოზიციური მასალების დამუშავების განყოფილება
მემბრანული პროცესების კვლევისა და ნანოტექნოლოგიების დამუშავების განყოფილება
ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია

სამეცნიერო დანადგარები

აპარატის დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები გამოშვების წელი ექსპლუატაციაში მიღების წელი დანადგარის დანიშნულება გამოყენების მიზანი ტექნიკური მდგომარეობა
ვერტიკალური საბურღი დაზგა 2H135/რუსეთი ბურღვის ნომინალური დიამეტრი 35 მმ 1965 1989 ბურღვა, ჩაღრუება, გაფართოება, კუთხვილის ამოჭრა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
ბრტყლადსახეხი დაზგა 3Г72/ბელორუსია სამუშაო მაგიდის ზომები (სიგრძეxსიგანე) - 630x200, მმ დამუშავებული ზედაპირის მაქსიმალური ზომები (სიგრძეxსიგანეxსიმაღლე) - 630x200x320 მმ სამუშაო ნაწილის ყველაზე დიდი მასა - 100 კგ სტანდარტული სახეხი ბორბლის ზომები - Ø 250x32x76 მმ ელექტროძრავის სიმძლავრე - 2,2 კვტ წონა - 2.0 ტ 1972 1989 სამუშაო ნაწილების ზედაპირების ხეხვა წრის პერიფერიასთან სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
უნივერსალური საფრეზი დაზგა 6В75/ერევანი ვერტიკალური მაგიდის სამუშაო ზედაპირის ზომები (მთავარი) - 195x550 მმ კუთხის ჰორიზონტალური მაგიდის სამუშაო ზედაპირის ზომები - 200x630 მმ მანძილი ჰორიზონტალური შპინდლის ღერძიდან კუთხის მაგიდის ზედაპირამდე - 70..360მმ. მანძილი ვერტიკალური შპინდელის ბოლოდან კუთხის მაგიდის ზედაპირამდე - 22..312 მმ მაგიდის ყველაზე დიდი გრძივი სვლა (X) - 250 მმ მაგიდის ყველაზე დიდი ვერტიკალური სვლა (Z) - 290 მმ სათავის ყველაზე დიდი განივი სვლა (Y) - 150 მმ ზურგის ბოლო - მორზეს კონუსი 4 ჰორიზონტალური შპინდელის სიჩქარის ლიმიტები - 95..1650 rpm ვერტიკალური შპინდელის სიჩქარის ლიმიტები - 110..1860 გრმ შპინდელის ამძრავი ელექტროძრავა - 1.7 კვტ; 1420 გრმ 1965 1989 ნაწილების ფრეზირება ცილინდრული, დისკური და მოყვანილი ფრეზებით ჰორიზონტალური შპინდელის გამოყენებით და ტორსული, ბოლო და სოგმანური ფრეზებით მბრუნავი ვერტიკალური შტრიხით, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შემობრუნდეს კუთხით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
სახარატო ჩარხი 1-К62(ДИП200)/რუსეთი დენის წრე 3-50 ჰც, 380 ვ, (220 ვ სპეციალური შეკვეთით); მართვის წრე - 50 ჰც, 110 ვ; ადგილობრივი განათების წრე - 50 ჰც, 36/24 ვ 1956 1989 ბრუნვითი ოპერაციების ფართო სპექტრის შესრულება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
დანადგარი ტუმბო/რუსეთი წნევა: ~15 მპა ტემპერატურა: - -80-450 ბრუნვის სიჩქარე: 1450/2900 1996 2001 სატუმბი სამუშაოებისთვის სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
ელშედუღების აპარატი „აისი“/საქართველო შეერთების ძაბვა 3~ 50/60 Hz 380-440 V ±10% შედუღების დიაპაზონი 20 A/15 V - 250 A/26.5 1996 2002 ლითონის ნაწილების შეერთება შედუღებით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
ლაბორატორიული სასწორი/პოლონეთი გაზომვის მაქსიმუმი სიდიდე 200 გ მკაფიოობა-0,001 გ გამეორადება-0,002 გ წრფობა ± 0,005 გ 2001 2015 რეაქტივებისა და საანალიზო ნიმუშების აწონვა სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
მასკანირებელი ზონდური და ტუნელური მიკროსკოპი რუსეთი/CERTUS STANDART-V/რუსეთი კომპლექტის შედგენილობა ვიდეო კამერა Motican- ფოკუსირების მოტორიზირებული მექანიზმი ოპტიკური მიკროსკოპი - მიკროობიექტივი 10xMitutoyo სწრაფი XYZ სკანერი - მიკროსკოპის თავი; მზმ-ის (აძმ, მტმ) დამთვლელი თავი, ავტომატიზირებული, ავტოდაყენების ფუნქციით კუთხური გამთანაბრებელი - 3 პიეზომიმყვანი ბიჟით 0.01 მმ ლაზერის გასწორება კანტილევერის კოჭაზე - 3 პიეზომიმყვანი ბიჟით 0.01 მმ ჩაშენებული პიეზო ამოძრავებისთვის - -10.. +10ვ, 0..მჰერცი დაძაბულობა ზონდზე - -10.. +10ვ ჩაშენებული გარდამქმნელი უ[I] – 5ვ/ა, 0.50 კჰერცი მინიმალური გამზომი დენი - 50 ფა მაქსიმალური გამზომი დენი - 10 ნა; სწრაფი სკანერი (ნიმუშის სკანირება) მზმ-ის ხედვის სფერო (სკანირების დიაპაზონი) - 60მმx60მმx15მმ რეზონანსული სიხშირე XY – 10 კჰერცი რეზონანსული სიხშირე Z – 30 კჰერცი მზმ -ის სივრცითი მკაფიოობა (XY, გვერდითი) <0.1 ნმ მზმ -ის სივრცითი მკაფიოობა (Z, ვერტიკალური) <0,01 ნმ; გადაადგილების გადამწოდები სიზუსტე - 0.3 ნმ სამუშაოს სიხშირე - 100 კჰერცი სკანირების მაქსიმალური სიჩქარე XY-ის მიხედვით 5 ნმ მკაფიოობის დროს - 50 ხაზი/წამი; ოპტიკური ციფრული მიკროსკოპი ვიზუალიზაციის რეალიზება - ციფრული ვიდეომიკროსკოპი მიკრო ობიექტივი - 10x, NA=0.3 გადიდების უწყვეტი რეგულირება - M=85/1050 გამოყენებული მიკრო ობიექტის ჯერადობა ვიდეო გამოსახულების რეგისტრაცია - ციფრული ფერადი HD WiFi ვიდეოკამერა; ვიდეო სისტემის ოპტიკური პარამეტრები კამერის მატრიცის დიაგონალი - ტიპი ½“ CMOS კამერის მატრიცის მკაფიოობა px – 2500x1800 გაციფრირების სიღრმე - 12 ბიტი პიქსელის ზომა - 2,5 მკმ 2017 2017 მემბრანების ფორების ზომების, ფორიანობის, სტრუქტურის, ზედაპირის რელიეფური ამაღლებების (სიმქისე) შესწავლა ატომარულ დონეზე 1 ნმ, 5 ნმ, 10 ნმ ზონდებით სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
ნანონაწილაკების ზომების, მასისა და ზეტა პოტენციალის განმსაზღვრელი ანალიზატორი ZETASIZER NANO ZS90)/ინგლისი გაზომვის დიაპაზონი - 0.3 ნმ- 10 მიკრომეტრი ნიმუშის მინიმალური მოცულობა - 12 მლ კონცენტრაცია - მინიმალური - 10 მგ/მლ 15 კილოდალტონი ცილა; ნანო S90 და ZS90 (წყალი, როგორც დისპერგატორი) - 90° (S90), 13° და 90° (ZS90); ზეტა პოტენციალი მგრძნობელობა - 1 მგ/მლ 15 კილოდალტონი ცილა (ZSP) 10 მგ/მლ 66 კილოდალტონი ცილა (Z, ZS, ZS90) ზეტა - პოტენციალის დიაპაზონი - > +/- 500მვ. ძვრადობის დიაპაზონი - > +/- 20 მ.სმ/ვ.ს ნიმუშის მაქსიმუმი კონცენტრაცია - 40% ვატი/ვოლტი; მოლეკულური მასა - მოლეკულური მასის დიაპაზონი - 1000 დალტონიდან 2x107 დალტონამდე (S, ZS, ZSP, S90 (შეფასება სგდ მონაცემების მიხედვით) - ZS90) მოლეკულური მასის დიაპაზონი - 1000 დალტონიდან 2x107 დალტონამდე (S, ZS, ZSP) (გამოითვლება დებაის გრაფიკის გამოყენებით) - 10.000 დალტონიდან 2x107 დალტონამდე (S90 & ZS90) 2017 2018 სატესტო ნიმუშების მიკროგელური, კოლოიდური ნაწილაკების კონცენტრაციის, ზომების, მოლეკულური მასისა და Z-პოტენციალის განსაზღვრა 0.3 ნმ-10 მკმ სიდიდის დიაპაზონში სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
იონომერი A3 თერმოკომპენსატორით, დამხმარე Ca, Li, Na, Ba, Mg, K, Cl, F-ის ელექტროდებით И-160 МП, И-160.1МП/ბელორუსია გასაზომი სიდიდე - წყალბადის იონისა და სხვა ერთ და ორვალენტიანი კათიონების და ანიონების აქტივობა; გაზომვის ერთეული pH (pX) ; გაზომვის ინტერვალი - -20.00-დან +20.00-მდე; დისკრეტულობა-0.001; გარდამქმნელის აბსოლიტური ცდომილებების ძირითადი საზღვრები - 0.001 - ±0.02 ერთვალენტიანი იონებისათვის, ±0.04 ორვალენტიანი იონებისათვის. გასაზომი სიდიდე - ჟანგვა-აღდგენითი პოტენციალი; გაზომვის ერთეული - მვ; გაზომვის ინტერვალი - -3000-დან +2000-მდე; დისკრეტულობა- 0.1; გარდამქმნელის აბსოლიტური ცდომილებების ძირითადი საზღვრები- ±1.0; გასაზომი სიდიდე - საანალიზო არის ტემპერატურა; გაზომვის ერთეული - C0; გაზომვის ინტერვალი - -20-დან +150-მდე; დისკრეტულობა- 0.1; გარდამქმნელის აბსოლიტური ცდომილებების ძირითადი საზღვრები- ±0.5; გასაზომი სიდიდე- ცვლადი დენის კვების წყარო; გაზომვის ერთეული - ვ/ჰც - (220±22)/(50±0.5); გასაზომი სიდიდე- გაბარიტული ზომები; გაზომვის ერთეული - მმ, არაუმეტეს 230x220x85; გასაზომი სიდიდე - გარდამქმნელის წონა; გაზომვის ერთეული - კგ, არაუმეტეს 2.0 2019 2019 იონების კონცენტრაცია და pH სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა
პოლიმერული კომპოზიციების გამოცდისა და პილოტური მემბრანების მიღების დანადგარი/კორეა ტემპერატურების კონტროლი 20◦C - 50◦C ± 5 დახვევის სიჩქარე: 0.5-3 მ/წთ 2020 2020 პოლიმერული კომპოზიციების გამოცდა და პილოტური მემბრანების მიღება სამეცნიერო აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა

სამეცნიერო ნაგებობები

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

პროექტის ნომერი/შიფრი პროექტის დასახელება კონკურსის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია საგრანტო ბიუჯეტი დაწყების/დასრულების თარიღები ხელმძღვანელი ძირითადი პერსონალი

კონტაქტი

ტელ: +995 599077575

ვებ გვერდი: http://bestwater.ge/

ელ.ფოსტა: 75bibileishvili@gmail.com

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაშლიჯვარი, ვ.თოფურიძის II გას.1, 0159

თანამშრომლები

ელენე კაკაბაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ზაზა ჯავაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მზია კეჟერაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნანა გოგესაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მანანა მამულაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი ბიბილეიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

თინათინი ბუთხუზი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ლიანა ყუფარაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ლიანა ებანოიძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი