ინსტიტუტი 'ტექინფორმი'

ელ.ფოსტა: tech@gtu.ge, ტელ: (032) 2-33-53-15; (995) 599541416
მის: 47 კოსტავას ქუჩა, 0179, თბილისი

ინსტიტუტის ვებგვერდი

ინსტიტუტის შესახებ

130

პუბლიკაცია

71

კონფერენცია

124

პროექტი/გრანტი

33

ინტელექტ. საკუთრება

ტექინფორმის მისიაა ქვეყნის სამეცნიერო და საინოვაციო R&D-სისტემის მართვის და განვითარების ინფორმაციული უზრუნველყოფის სფეროში მთავრობის მრჩეველისა და სისტემის არსებული მდგომარეობის მონიტორის ფუნქციების წარმართვა. ამ მისიის შესრულებას საფუძვლად უდევს OECD-ის (The Organization for Economic Co-operation and Development) დოქტრინა, რომელიც ცალსახად აღნიშნავს R&D სისტემის მნიშვნელობას ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური განვითრებისა და R&D სფეროს ეფექტური მენეჯმენტის მიზნებისათვის სათანადო საინფორმაციო უზრუნველყოფის, მართვის და ანალიტიკური მიმართულებებით წარმოებული კვლევების საფუძველზე. OECD-ის დოქტრინის გათვალისწინებით ჩამოყალიბდა ტექინფორმის მისიის შესაბამისი იმ ძირითადი ამოცანების ჩამონათვალი, რომელთა გადაწყვეტა ტექინფორმს საშუალებას აძლევს აღასრულოს თავისი მისია. ქვემოთ მოყვანილია ტექინფორმის მიზნები და ამოცანები: საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სისტემის განვითარების სახელმწი¬ფო პოლიტიკის შემუშავებასა და მის დანერგვაში მონაწილეობა; ქვეყნის საინფორმაციო რესურსებისა და ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბების, საინფორმაციო კომუნიკაციის განვითარებისა და სრულყოფის, საინფორმაციო მომსახურების ხარისხისა და ეფექტიანობის ამაღლებაში ხელშეწყობა; მონაწილეობა სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სფეროს, საინფორმაციო და საბიბლიოთეკო პოლიტიკის საკითხებზე სამთავრობო და საუწყებო გადაწყვეტილებების მომზადებაში; სამეცნიერო კვლევების და ინოვაციების საფუძველზე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის და განვითარების, აგრეთვე მართვის ინფორმაციული უზრუნველყოფის ხარისხისა და ეფექტიანობის ამაღლებაში ხელშეწყობა; ქვეყანაში მიმდინარე სამეცნიერო საქმიანობისათვის ყოველმხრივი ხელშეწყობა, მ.შ. სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საინფორმაციო უზრუნველყოფის მიზნით; ყველა სახის სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორმაციო წყაროების, ელ. ფონდის შექმნა, სამეცნიერო პროდუქციის გავრცელება; ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ სემინარების, კონფერენციების, პრეზენტაციების და სხვა ღონისძიებების ჩატარება; ქვეყნის სამეცნიერო სფეროებში დასაქმებული სამეცნიერო-ტექნიკური პერსონალის ასაკობრივი მდგომარეობის გამოვლენა და ახალგაზრდა მეცნიერთა დასაქმების ხელშემწყობი პირობების განსაზღვრა; სამეცნიერო პერსონალის მომზადებასა და გადამზადებაში მონაწილეობის მიღება - საინფორმაციო სფეროს სპეციალისტების სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვ. მონაცემთა მოპოვება სხვა ქვეყნებში კვლევების, ტექნოლოგიებისა და განათლების სფეროში არსებული აქტივობისა და ძირითადი ტრენდების შესახებ; მონაცემთა ანალიზი კვლევებისა და ტექნოლოგიების წვლილის შესახებ ეკონომიკურ განვითარებაში, სოციალურ ცვლილებებში, ეროვნულ უსაფრთხოებაში, საერთაშორისო კოოპერაციაში და ა.შ.; მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში საქართველოს ინოვაციური მდგომარეობის და შესაძლებლობების შედარებითი ანალიზი; საქართველოს სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემების ანალიზი; აგრარული სფეროს საინფორმაციო-ანალიზური სისტემის საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის შემუშვება. საქართველოს მეცნიერების თანამედროვე მდგომარეობის შეფასებისა და პერსპექტიული განვითარებისათვის მეცნიერებათმზომელობის მაჩვენებლების გაანგარიშების და შეფასების მეთოდების შერჩევა და გამოყენება.

სტრუქტურული ერთეულები

ანალიზისა და საინფორმაციო რესურსების განყოფილება; საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების განყოფილება; ელექტრონული გამოცემებისა და საცნობარო მომსახურების ჯგუფი; ტექნიკური და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის ჯგუფი

სამეცნიერო დანადგარები

აპარატის დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები გამოშვების წელი ექსპლუატაციაში მიღების წელი დანადგარის დანიშნულება გამოყენების მიზანი ტექნიკური მდგომარეობა

სამეცნიერო ნაგებობები

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

პროექტის ნომერი/შიფრი პროექტის დასახელება კონკურსის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია საგრანტო ბიუჯეტი დაწყების/დასრულების თარიღები ხელმძღვანელი ძირითადი პერსონალი
32 05 04ახალი ტექნოლოგიების და საინოვაციო წინადადებების მონაცემთა ბაზასახელმწიფო გრანტიგანათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო2100 ლარი2019 თ. ჩუბინიშვილი დ. გაბუნია, მ. ღოღელიანი, ა. ფაცაცია, ნ. შოთაშვილი
32 05 041. მცირეტირაჟიანი და გამოუქვეყნებული სამეცნიერო შრომების აღრიცხვა-დეპონირების სისტემის შემუშავება, შესაბამისი სადეპოზიტო ფონდის შექმნა და მონაცემთა ბიბლიოგრაფიულ-რეფერატული ბაზის ფორმირებასახელმწიფო გრანტიგანათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო2200 ლარი2019 თ. ჩუბინიშვილი ნ. ჩხაიძე, ეკ. მისაბიშვილი, მ. ღოღელიანი, ნ. ბაჩილავა
#317-05-SGსამეცნიერო-კვლევითი პროექტების საუნივერსიტეტო/სახელმწიფო რეგისტრაციის online რეჟიმში მოქმედი ელექტრონული სისტემის შექმნაინდივიდუალური გრანტისტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახურის - „ერთად“ ფინანსირებით1200 Gel2019. 20.03 – 2019. 20.09.თ. ჩუბინიშვილი ე. მისაბიშვილი, ნ. ბაჩილავა, ა. ფაცაცია, ა. ბერიძე
#705-05-SGსამეცნიერო-კვლევითი პროექტების რეგისტრაციის online რეჟიმში მოქმედი ელექტრონული სისტემის დანერგვა სტუ-შიინდივიდუალური გრანტისტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანო-ბათა ხელშემწყობი სამსახურის - „ერთად“ ფინანსირებით1200 Gel2020-2021 წწ.თ. ჩუბინიშვილი ე. მისაბიშვილი, ნ. ბაჩილავა, ა. ფაცაცია, ა. ბერიძე
#5-02/16.01.02პერსპექტიული კვლევებისა და ტექნოლოგიების მონაცემთა ფონდის შექმნა და საერთაშორისო ბაზებში განთავსებაISTC გრანტისაერთშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (ISTC)7 500 USD 2002-2005 წწ.თ. ჩუბინიშვილინ. მახვილაძე ფ. წოწკოლაური ე. პავლოვიჩი
C5-728-017-SGსამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამების ანალიზი და კოდირებაგრანტების მოსაპოვებელი კონკურსიბერლინის სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი5 000 USD 1992-2005ო. შატბერაშვილი თ. ჩუბინიშვილი, ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე
GNSF/ST08/1-368ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შემუშავება და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვისფუნდამენტური მეცნიერებებიშოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 94 855 Gel2009-2011ოლეგ შატბერაშვილი (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი) ფიქრია წოწკოლაური (პროექტის მენეჯერი), ლევონ ჩობანიანი (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი), ნელი მახვილაძე (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი)
C05-4115სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამების შედარებითი ანალიზი2006 წლის გრანტების მოსაპოვებელი კონკურსიCRRC-კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, საქართველო2 000 USD2005-2006 წწ.ნ. ჩხაიძე გ. კუპრაშვილი, ნ. მახვილაძე
# 4500003909პორტალის „დსთ-ს ქვეყნების საინფორმაციო საზოგადოების გზამკვლევი“ შექმნაიუნესკოს გრანტიგაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (იუნესკო), საფრანგეთი10 000 USD2002-2004ო. შატბერაშვილი თ. ჩუბინიშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე, მ. აბაიშვილი
# 4500010669 რუსულენოვანი პორტალის „ახალი დამოუკიდებელი ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობა“ შექმნაიუნესკოს გრანტიგაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (იუნესკო), საფრანგეთი10 000 USD2003-2004ო. შატბერაშვილით. ჩუბინიშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე, მ. აბაიშვილი
# 86/DD-37სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრის - (ISTC) წევრი ქვეყნების გაერთიანებული საინფორმაციო ქსელის შექმნაISTC გრანტისამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი - (ISTC) 2500 USD2002-2004თ. ჩუბინიშვილი ნ. მახვილაძე, ფ. წოწკოლაური, მ.ღოღელიანი
90425-06-TBსამეცნიერო-ტექნოლოგიური სამეწარმეო პროგრამა - STEP (სამეცნიერო კვლევითი პროექტების სამეწარმეო რეალიზაცია, 2004 წ.) CRDF გრანტიაშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის (CRDF) / საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი1700 USD2004-2005თ. ჩუბინიშვილი ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი, მ. ღოღელიანი
86/D3-37ინტერნეტ-პორტალი „ადამიანის საარსებო გარემო: ატმოსფერო, წყალი, ნიადაგი“ინდივიდუალური გრანტიICSTI-სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი360 USD2004-2006 თ. ჩუბინიშვილი ნ. მახვილაძე, ლ. ჩობანიანი, ი. ბედინაშვილი, მ. ღოღელიანი
10040-06-TBსამეცნიერო-ტექნოლოგიური სამეწარმეო პროგრამა - STEP (სამეცნიერო კვლევების შედეგების კომერციალიზაციის ხელშეწყობა) GRDF გრანტიაშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითა¬რების ფონდის (CRDF) / საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი1700 USD2005-2006 თ. ჩუბინიშვილი ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი, მ. ღოღელიანი
# 204943552„კავკასიის მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარება - ადგილობრივი დღის წესრიგი 21“ - კავკასიის მთიან რეგიონებზე ორენოვანი მონაცემთა ბაზის შემუშავებასახელმწიფო გრანტიკავკასიის გარემოსდაცვითი რეგიონალური ცენტრი - REC CAUCASUS14 367 Gel.2005-2006 თ. ჩუბინიშვილი ნ. მახვილაძე, ლ. ჩობანიანი, მ. აბაიშვილი, მ. ღოღელიანი
1/D7საერთაშორისო, მ.შ. ევროგაერთიანების, სამეცნიერო გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს მეცნიერების და ინოვაციის სფეროს ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შექმნაინდივიდუალური გრანტიICSTI-სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი, 600 USD2007 თ. ჩუბინიშვილი ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, მ. ღოღელიანი
1/D2საერთაშორისო რეფერატული კრებულის „ანალიზური მასალები: მეცნიერება, ტექნიკა, ბიზნესი“ ქართული სეგმენტის მომზადებაინდივიდუალური გრანტიICSTI-სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი, 1200 USD2013-2015ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა, ი. ბედინაშვილი, ვ. სარჯველაძე
33-1აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ASIRA-ს (წვდომა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ინფორმაციულ რესურსებზე) მეშვეობით, N/Aგაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), იტალია70,000 Gel2019 დეკემბერი-2020 ნოემბერინ. მახვილაძე, მ. რაზმაძე ნ. მახვილაძე, მ. რაზმაძე თ.ჩუბინიშვილ მ.ღოღელიანი ე.პავლოვიჩი ი.ბედინაშვილი მ.ლებედევა ვ.სარჯველაძე ც.დოსმიშვილი
11-22სურსათის და სოფლის მეურნეობის სფეროებში სამეცნიერო პუბლიკაციების შესახებ ინფორმირებულო¬ბის და სამეცნიერო კვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის თაობაზე საქართველოში AGRIS-ის და AGROVOC-ის მეშვეობით.N/Aგაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), იტალია40,000 Gel2020 დეკემბერი-2021 ნოემბერინ. მახვილაძე, მ. რაზმაძე ნ. მახვილაძე, მ. რაზმაძე თ.ჩუბინიშვილ მ.ღოღელიანი ე.პავლოვიჩი ი.ბედინაშვილი მ.ლებედევა ვ.სარჯველაძე ც.დოსმიშვილი
11-35საქართველოში AGRIS-ს ეროვნული ჰაბის კონსოლიდაცია სოფლის მეურნეობაში ღია მეცნიერების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით და მკვლევარებისა და პრაქტიკოსების მომზადება სასოფლო-სამეურნეო კვლევის ახალ ტენდენციებშიN/Aგაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), იტალია60,000 Gel2021 დეკემბერი -2022 წლის ნოემბერინ. მახვილაძე, მ. რაზმაძე ნ. მახვილაძე, მ. რაზმაძე თ.ჩუბინიშვილი მ.ღოღელიანი ე.პავლოვიჩი ი.ბედინაშვილი მ.ლებედევა ვ.სარჯველაძე ც. დოსმიშვილი

კონტაქტი

ტელ: (032) 2-33-53-15; (995) 599541416

ვებ გვერდი: https://techinformi.ge/

ელ.ფოსტა: tech@gtu.ge

მისამართი: 47 კოსტავას ქუჩა, 0179, თბილისი

თანამშრომლები

ირინა ბედინაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ლევონ ჩობანიანი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ფიქრია წოწკოლაური

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნანი ჩხაიძე

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

თეიმურაზ ჩუბინიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მადონა კოპალეიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ევა პავლოვიჩი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნელი მახვილაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ეკატერინე მისაბიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ფდგფდგფდფ გფგგდფ

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი