ინსტიტუტი 'ტალღა'

ელ.ფოსტა: m.burjanadze@agruni.edu.ge, ტელ: 2 36 51 32; 599 14 54 13
მის: საქართველო, თბილისი, სანდრო ეულის ქ. 5, 0186

ინსტიტუტის ვებგვერდი

ინსტიტუტის შესახებ

234

პუბლიკაცია

98

კონფერენცია

20

პროექტი/გრანტი

7

ინტელექტ. საკუთრება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი „ტალღა“ ახორციელებს ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა მრავალმხრივია. პირველ მიმართულებად განვიხილავთ თემას, რომელიც ეხება პარამაგნიტურ მდგომარეობაში მყოფ ძლიერად ანიზოტროპული მასალის მაგნიტური რელაქსაციის კვლევას ნულოვან და სუსტი გარეშე მაგნიტური მუდმივი ველის პირობებში. მეორე თემა ეხება ზოგიერთი შენადნობის (სხვადასხვა ნივთიერებებით ლეგირებული მასალების) ფიზიკო, მექანიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების შესწავლას მათი შემდგომი გამოყენებისათვის ადამიანის ორგანიზმში; მესამე თემაა ურბანული გარემოს რადიოეკოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა-შეფასება, თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა. ამ საკითხებთან დაკავშირებით მომზადებული აქვს და გაგზავნილი საგრანტო პროექტები შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში, სადაც ჩართული ჰყავს ახალგაზრდა მეცნიერები საქართველოდან და სამეცნიერო კონსულტანტი ვაშინგტონის შტატის უნივერსიტეტიდან (აშშ ურანის და ტრანსურანული ელემენტების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, ფარმაკოლოგიის და ფარმაცევტული მეცნიერების კოლეჯი (რიჩლანდი).საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მას შეძლია განახორციელოს საკონსულტაციო და საექსპერტო საქმიანობა;

საქართველოს კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესით სტუ ინსტიტუტ „ტალღას“ შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს სამეცნიერო კონფერენციებსა და სხვა სამეცნიერო ღონისძიებებს; ითანამშრომლოს საქართველოს და უცხოეთის სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან; მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში; აგრეთვე, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადებასა და განხორციელებაში; სტუდენტთა მიერ საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების და დისერტაციების შესრულებაში; სტუდენტები ჩართოს სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და სამეცნიერო-კვლევით ღონისძიებებში; ინსტიტუტს შეუძლია განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის წესდებით და ინსტიტუტის დებულებით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობა.

სტრუქტურული ერთეულები

ინსტიტუტი „ტალღა“-ს სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია

სამეცნიერო დანადგარები

აპარატის დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები გამოშვების წელი ექსპლუატაციაში მიღების წელი დანადგარის დანიშნულება გამოყენების მიზანი ტექნიკური მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С1-49 გაზომილი ძაბვების დიაპაზონი - 20 მვ - 200 ვ; გაზომილი დროის ინტერვალების დიაპაზონი - 8 ms - 0,5 წმ; გამტარუნარიანობა 0 - 5,5 MHz; სიგნალის ამპლიტუდის გაზომვის ცდომილება - არაუმეტეს 10%; დროის ინტერვალის გაზომვის ცდომილება - არაუმეტეს 10%; სხივის ხაზის სიგანე - 0,6 მმ; ეკრანის სამუშაო ფართობი ჰორიზონტალურად - 60 მმ; ეკრანის სამუშაო ფართობი ვერტიკალურად - 36 მმ; მიწოდების ძაბვა - 220 V 50 Hz, 115 V 400 Hz; ენერგიის მოხმარება - 38 VA; ოპერაციული ტემპერატურის დიაპაზონი -30 + 50 გრადუსი; საერთო ზომები - 170 X 223 X 445 მმ; წონა - 8,5 კგ." 1972 2010 ხელსაწყო გამოიყენება ელექტრული პროცესების ფორმის დასამზერად და შესასწავლად 0 - 5 MHz სიხშირის დიაპაზონში, ვიზუალური დაკვირვებისათვის და ამპლიტუდების მნიშვნელობების გასაზომად. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება- მუშა მდგომარეობა
დაბალი სიხშირის გენერატორი ГЕНЧШ გენერატორს აქვს ორი გამოსავალი წინაღობა 5 ომი და 600 ომი. გენერატორის გამოსავალი სიმძლავრე შესაბამისი დატვირთვით 1000 ჰც სიხშირეზე არის არანაკლებ 2 ვტ. გამოსავალი ძაბვა 1000 ჰც სიხშირეზე შესაბამისი დატვირთვით 5 ომ გამომავალზე იცვლება 3.4 ვ-მდე, ხოლო 600-ზე - 36 ვ-მდე. წარმოქმნილი რხევების სიხშირის ცდომილება - არაუმეტეს ±(0,1% f + 2) ჰც. ქსელთან დაკავშირებამდე გენერატორი უნდა იყოს დამიწებული. აქვს ჩაშნებული სიხშირმზომი. " 1983 2009 მოწყობილობის დანიშნულებაა სინუსოიდური ელექტრული რხევების წარმოება 20-დან 20000 ჰც-მდე სიხშირის დიაპაზონში. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება- მუშა მდგომარეობა
კვების ბლოკი ИЭПП ლაბორატორიული კვების წყარო ИЭПП-2 36 ვ ძაბვის მიღების საშუალებას 1.5 ა-მდე და 12 ვ 0.5 ა-მდე დატვისთვის დენით, სტაბილური DC ძაბვა 0.5-დან 12 ვ-მდე, 1 ა-მდე დენისას, ასევე არასტაბილური DC ძაბვა 0-დან 36 ვ-მდე 0,1 ა-მდე დენის დროს. ეს მოწყობილობა იკვებება 220 ვ ცვლადი დენის წყაროდან. " 1986 2010 მოწყობილობას შეუძლია იმუშაოს როგორც ძაბვის სტაბილიზაციის რეჟიმში, ასევე დენის სტაბილიზაციის რეჟიმში, რომელიც ავტომატურად ყენდება წყაროს დატვირთვის მიხედვით. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება- მუშა მდგომარეობა
ტესტერი ისრიანი Ц4313 ცვლადი ძაბვის გაზომვისას მოწყობილობის შესავალი წინაღობა - 2 კომი/ვ, ხოლო DC ძაბვის გაზომვისას - 20 კომი/ვ. მოწყობილობა დამზადებულია მოწყობილობის სამონტაჟო ფირფიტის ორი ვერსიით. ტესტერ Ц-4313 მუშაობს ჰაერის ტემპერატურაზე -10...+40°C 80%-მდე ფარდობითი ტენიანობის დროს. Ts-4313 ტესტერი იყენებს მაგნიტოელექტრული ტიპის საზომ მექანიზმს შიდა მაგნიტით. მთლიანი გადახრის დენი 42,5 მკა. ჩარჩოს აქვს წინაღობა 632 ± 3 ომი. 1971 2008 მოწყობილობა საშუალებას იძლევა გავზომოთ ძაბვა და დენი AC და DC წრედებში, DC წინააღმდეგობა, სიმძლავრეები, ცვლადი ძაბვების ფარდობითი დონეები. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება- მუშა მდგომარეობა
ოსცილოგრაფი С1-83 არხების რაოდენობა 2. გამტარუნარიანობა (0 - 5) მგჰც. ზრდადობის დრო 70 წმ ძირითადი ცდომილება ±4%. პირდაპირი და ალტერნატიული ძაბვის მაქსიმალური დასაშვები ჯამური მნიშვნელობა: I და II შესავალზე 160 ვ, გამყოფის შესავალზე 1:10 200 ვ. შესავალი იმპედანსი: პირდაპირი შესავალი 1 MΩ/35 პიკოფ, გამყოფით 1:10 10 MΩ/15 პიკოფ." 1983 2010 C1-83 ოსცილოგრაფი განკუთვნილია ელექტრული სიგნალების ვიზუალური დაკვირვებისა და კვლევისთვის სიხშირის დიაპაზონში (0 - 5) MHz: შეუძლია: გამოსაკვლევი სიგნალის ამლტუდური და დროითი პარამეტრების გაზომვა; ორი შესასწავლი სიგნალის ერთდროული გამოსახულებაის მიღება; წარმოგვიდგინოს ფუნქციური დამოკიდებულების სურათები ორ სიგნალს შორის X-Y რეჟიმში. C1-83 საშუალებას გაძლევთ გაზომოთ ძაბვები 400 μV - 200 V დიაპაზონში და დროის ინტერვალები 400 ნწმ - 20 წმ დიაპაზონში. სამეცნიერო აქტიური გამოყენება- მუშა მდგომარეობა
კამერა-მაცივარი "ტიპი: ორკამერიანი; მართვის ტიპი: ელექტრონული; საერთო სასარგებლო მოცულობა: 290 ლ (±10%); მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა: 216 ლ (±10%); საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა: 74 ლ საყინულე კამერის განლაგება: ქვედა; გაგრილების სისტემა: ALL Around Cooling; ენერგოეფექტურობის კლასი: A +; ძრავის ტიპი: ინვენტორული ფრეონის ტიპი: R600A; ხმაურის დონე: 38 dB; დამატებითი მახასიათებლები: ტემპერატურის შენარჩუნება ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში: არანაკლებ 12 სთ სწრაფი გაყინვა; ფიზიკური პარამეტრები; ზომა: 600X640X1700 მმ (±10%) " 2021 2022 გამოიყენება ნიმუშების შესანახად სამეცნიერო აქტიური გამოყენება- მუშა მდგომარეობა

სამეცნიერო ნაგებობები

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

პროექტის ნომერი/შიფრი პროექტის დასახელება კონკურსის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია საგრანტო ბიუჯეტი დაწყების/დასრულების თარიღები ხელმძღვანელი ძირითადი პერსონალი
№10 2015მაქსიმალური მარგი ქმედების კოეფიციენტის მქონე გამათბობლის საცდელი მაკეტის შექმნა.გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექრო წინადადებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი120002016-11-10 - 2017-04-25ა. გერასიმოვი კ. გორგაძე, ა. გერასიმოვი, ი. ხუბიერაშვილი, ლ. მაცაბერიძე, მ. ვეფხვაძე, შ. ხიზანიშვილი, თ. რატიანი, ვ. კლდიაშვილი.
FR/299/6-110/14ძლიერად ანიზოტროპული ახალი მასალების – La1-xMexMnO3 (სადაც Me= Ca, Pb, Sr; x არის Me-ს დოპირების დონე),... შესწავლა ნულოვან და სუსტ მუდმივ მაგნიტურ ველებშიფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2014 წლის კონკურსი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 115170 ლარი 05.05.2015 – 05.05.2018ე. ხალვაში ე. ხალვაში, ნ. ფოკინა, მ. ელიზბარაშვილი
№317-2015-2ტალღის ენერგიის გარდამქმნელის ახალი მოდელიგამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექრო წინადადებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი120002015-08-01 - 2015-11-20კ. გორგაძე მ. ჭირაქაძე, შ. ხიზანიშვილი
№087-13 წყლის მოტივტივე ტურბინის ახალი მოდელიგამოყენებითი საგრანტო პროექტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი100002013-10-11 - 2014-10-08კ. გორგაძე მ. ჭირაქაძე, შ. ხიზანიშვილი

კონტაქტი

ტელ: 2 36 51 32; 599 14 54 13

ვებ გვერდი: https://talga.gtu.ge/

ელ.ფოსტა: m.burjanadze@agruni.edu.ge

მისამართი: საქართველო, თბილისი, სანდრო ეულის ქ. 5, 0186

თანამშრომლები

მედეა ბურჯანაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

შორენა ხიზანიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მაგდა მეცხვარიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

კახა გორგაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

იამზე კალანდაძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

შორენა დეკანოსიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნატალია ფოკინა

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

სამსონ ფაღავა

მეცნიერებათა დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ამირან ბიბილაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ზურა ჯიბუტი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნუგზარ დოლიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი