ინსტიტუტის შესახებ

1123

პუბლიკაცია

414

კონფერენცია

179

პროექტი/გრანტი

26

ინტელექტ. საკუთრება

ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბდა 1925 წელს, ხოლო ოფიციალურად დარეგისტრირდა 1929 წელს, კვლევის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენდა სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოების განხორციელება წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და მელიორაციის მიმართულებით. ქვეყნის სტრატეგიული პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, ამჟამად მუშაობს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებზე:
• წყლის წესურსების უსაფრთხოება და ინტეგრირებული მართვა კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით;
• ბუნებრივი კატასტროფების პროგნოზირება და კონტროლი;
• მელიორაციის თანამედროვე პრობლემების კვლევა;
• ზღვისა და წყალსაცავების პრობლემების პროგნოზი;
• ჰიდროტექნიკური ნაგებობების საიმედოობა და რისკი;
• სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეროზიული პროცესების კვლევა.

ინსტიტუტში 2020-2025 წლებში მუშავდება პროგრამული დაფინანსების თემა ,,წყლის რესურსების უსაფრთხოება და ინტეგრირებული მართვა კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით“. კვლევები ხორციელდება როგორც ინსტიტუტის ჰიდრავლიკურ ლაბორატორიაში, ასევე ბუნებრივ ლანდშაფტებში.

ამჟამად ინსტიტუტის მიზანი და მისიაა: - ბუნებრივი კატასტროფების (წყალდიდობების, ღვარცოფების, მეწყრების, თოვლის ზვავებისა და ეროზიული პროცესების) საანგარიშო მეთოდების შემუშავება და მათი საწინააღმდეგო საინჟინრო ნაგებობების დაპროექტება;
- ზღვისა და წყალსაცავების სენსიტიური სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ინოვაციური ტალღაჩამქრობი კონსტრუქციების შემუშავება;
- წყალსაცავების ფსკერზე ნატანის რაოდენობისა და აბრაზიული ნაპირების გადამუშავების შეფასება და პროგნოზირება კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით;
- ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო ჰიდროტექნიკური და ბიოსაინჟინრო ინოვაციური ღონისძიებების დამუშავება ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით;
- ჰიდრომელიორაციის მიმართულებით სასწავლო-სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მეთოდური ლიტერატურის დამუშავება და პროფესიული განათლების ამაღლება;
- წყლისა და ნიადაგის ბუნებრივი რესურსების კადასტრის დამუშავება ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვისთვის;
- საერთაშორისო და ეროვნული საგრანტო პროექტების დამუშავება გარემოს უსაფრთხოების, ბუნებრივი კატასტროფების შერბილებისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური განათლების ამაღლების მიმართულებით;
- ეროვნული, ევროკავშირისა და ნატოს საგრანტო პროექტების მომზადება ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრების ჩართულობით;
- სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის მიმართულებით პროფესიული განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება;
- საქართველოს მთის ლანდშაფტებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით გარემოსდამცავი ნაგებობების დაპროექტებისათვის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და ნორმატიული დოკუმენტაციის მომზადება;
- საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარება ახალგაზრდა მეცნიერთა გაცვლითი პროგრამებისა და საერთაშორისო საგრანტო პროექტების მომზადებისა და განხორციელებაში;
- ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევით ბაზებზე საგრანტო და ბიზნესის ხელშემწყობი პროექტების მომზადება და კომერციალიზაცია;
ინსტიტუტი 1934 წლიდან ყოველწლიურად გამოსცემს სამეცნიერო შრომათა კრებულებს; ხოლო 2011 წლიდან ინსტიტუტის მიერ დაფუძნებული და ორგანიზებული ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებულებს, რომელთაც გააჩნიათ ISSN და DOI.

სტრუქტურული ერთეულები

ინსტიტუტში ფუნქციონირებს: 1 ინოვაციური განვითარების ჯგუფი და 5 განყოფილება:
1. ბუნებრივი კატასტროფების განყოფილება
2. ზღვებისა და წყალსატევების განყოფილება
3. მელიორაციის განყოფილება
4. გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის განყოფილება
5. მელიორაციული სისტემების დაპროექტებისა და ექსპერტიზის განყოფილება

სამეცნიერო დანადგარები

აპარატის დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები გამოშვების წელი ექსპლუატაციაში მიღების წელი დანადგარის დანიშნულება გამოყენების მიზანი ტექნიკური მდგომარეობა
წყლის ანალიზის ლაბორატორია ბატარეიის სიცოცხლის ხანგრძლივობა– 6 თვე; დეტექტორი– სილიციუმის ფოტოდიოდი; ეკრანი– გრაფიკული 240 x 160 პიქსელი; ოპტიკური სისტემა – 0 / 180 შუქშთანთქმა; პოტომეტრული სიზუსტე – ± 0.03; ტალღის სიგრძე – ± 1 ნმ; ტალღის სიგრძის ზღვრები – 420 ნმ, 520 ნმ, 560 ნმ, 610 ნმ. 2016 2016 წყლის ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება მუშა მდგომარეობაში
წყლის ანალიზის ლაბორატორიაHACH GEL Dzinking Water Laboratory ამერიკა ბატარეიის სიცოცხლის ხანგრძლივობა– 6 თვე; დეტექტორი– სილიციუმის ფოტოდიოდი; ეკრანი– გრაფიკული 240 x 160 პიქსელი; ოპტიკური სისტემა – 0 / 180 შუქშთანთქმა; პოტომეტრული სიზუსტე – ± 0.03; ტალღის სიგრძე – ± 1 ნმ; ტალღის სიგრძის ზღვრები – 420 ნმ, 520 ნმ, 560 ნმ, 610 ნმ. 2016 2016 წყლის ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზები სამეცნიერო აქტიური გამოყენება მუშა მდგომარეობაში
ცხრილური დარტყმითი ანალიზატmexano-texnika AC- 200y ამერიკაორი ცხრილური დარტყმითი ანალიზატორი წონა - 76 კგ; ელექტროძრავა - 380 ვოლტი 1,8 ამპ. დასამუშავებელი ნიადაგის ფრაქციების ზომა: მინიმალური 1,25 მმ; მაქსიმალური 20,0მმ 2016 2016 ნიადაგის ნიმუშების დამუშავება ფრაქციების მიხედვით სამეცნიერო სისტემური გამოყენება მუშა მდგომარეობაში
საფრენი აპარატი 5ZDJTTechnolagy დრონი 5ZDJTTechnology -არხების რაოდენობა 555 - სატელიტური სიგნალის მიკვლევა -რეალური დრო და მისი დამუშავება - განახლების მაჩვენებელი -20 ჰერცი (0,05წმ) მონაცემთა დამუშავების სიზუსტის რეჟიმი ჰორიზონტალური 3მმ+05 10.6 ვერტიკალური 6მმ+053მმ 0,5 10 (საშუალო კვადრატული მნიშვნელობა) - ვერტიკალური სიზუსტე რეალურ დროში -RTK მრავალსიხშირით 2 სმ+1X10 ძაბვა 12 VPC სიხშირე 10.5.28VPC მუშაობის ხანგრძლიობა 7,5 სთ. მასა 0,8 კგ. 2020 2020 დედამიწის ზედაპირის რელიეფური შესწავლა და პარამეტრების დაზუსტება სამეცნიერო მუშა მდგომარეობაში
რკინის კონსტრუქციით დამზადება გერმანიაული მეტეოსადგურის ანძა რკინის ანძა -46 კგ. №5;№6; №7; №8; №9 - ში არსებული მოწყობილობის დასამონტაჟებლად. 2020 2020 მეტეოსადგურის მოწყობისათვის სამეცნიერო მუშა მდგომარეობაში
მეტროლოგიური ხელსაწყო TEA Doგერმანიაstmann მეტეოსადურის მიკროკონტროლის ნაკრები (სერიული გადამყვანიებით) 2020 2020 მეტეოსადგურის ნაწილი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობაში
მეტროლოგიური ხელსაწყო მეტეოსადგურის შემადგენელი ნაწილი გერმანია მეტეოსადურის ანალოგიურიდან ციფრულ სიგნალძე გადამყვანების ნაკრები 2020 2020 მეტეოსადგურის ნაწილი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობაში
მეტროლოგიური ხელსაწყო გერმანია EE07,DEBO CAP SENS მეტეოსადგურის სენსორების ნაკრები მონაცემების მიღება გადაცემა. მონაცემთა მიღების სიხშირეები მინიმალური 1წ. მაქსიმალური 24სთ მონაცემთა პაკეტის ზღვარი მაქსიმალური 256 ბიტი ოპერატიული მეხსიერება – 46 Gb; მეხსიერება მინ. 32Gb(SD)- 128Gb(SSD) პროგრამული უზრუნველყოფა –GPRS მონაცემთა პაკეტის მიღება – პაკეტიდან მეტეო პროგრამების გამოყოფა – მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის დასაწყობება. 2020 2020 მეტეოსადგურის ნაწილი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობაში
მეტროლოგიური ხელსაწყო გერმანია MINI ATTINY8S bazp chip მეტეო სადგურის აქსესუარების ნაკრები 2020 2020 მეტეოსადგურის ნაწილი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობაში
მეტროლოგიური ხელსაწყო გერმანია ADS111X, MIKROE-603 მეტეოსადგურის ამინდის სენსორების მექანიზმის ნაკრები მონაცემების გადაცემა 2020 2020 მეტეოსადგურის ნაწილი სამეცნიერო მუშა მდგომარეობაში
ლუმინომეტრი hyglena/sistems SURE Plius. ამერიკა UltraSnap™ - ATP სინჯის ტესტი - ლუმინომეტრი. UltraSnap იყენებს უნიკალურ თხევად მდგრად რეაგენტს, რომელიც უზრუნველყოფს უმაღლესი სიზუსტით, უფრო ხანგრძლივ სიგნალის სიძლიერეს და უფრო მეტ შედეგს. შედეგის მიღების დრო – 1–2წუთი. შენახვის პირობები – 2–8 0C. შენახვის ვადა – 15 თვე. 2016 2016 წყლის ქიმიური ანალიზებისთვის სამეცნიერო მუშა მდგომარეობაში
დრონი DII Mavic 2 Pzo Model: Lip 1. ფრენის დრო 31 წუთი; 2. მაქსიმალური სიჩქარე 44 მილი საათში; 3. ფრენის მაქსიმალური დისტანცია 18 კილომეტრი; 4. ასაფრენი წონა 907 გრამი; 5. შიდა მეხსიერება 8 გიგაბაიტი; 6. დამხმარე SD-ბარათი 128 გიგაბაიტი; 7. კამერა Hassslblad LID- 20c, 20 MP 1"CMOS სენსორით; 8. კამერის ვიდეო რეზოლუცია 4K:3840X216024/2530p. 2019 2019 ნიადაგების ზედაპირების და რელიეფის შესწავლა სამეცნიერო მუშა მდგომარეობაში

სამეცნიერო ნაგებობები

ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბდა 1925 წელს, ხოლო ოფიციალურად დარეგისტრირდა 1929 წელს, კვლევის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენდა სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოების განხორციელება წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და მელიორაციის მიმართულებით. ქვეყნის სტრატეგიული პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, ამჟამად მუშაობს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებზე:
• წყლის წესურსების უსაფრთხოება და ინტეგრირებული მართვა კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით;
• ბუნებრივი კატასტროფების პროგნოზირება და კონტროლი;
• მელიორაციის თანამედროვე პრობლემების კვლევა;
• ზღვისა და წყალსაცავების პრობლემების პროგნოზი;
• ჰიდროტექნიკური ნაგებობების საიმედოობა და რისკი;
• სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეროზიული პროცესების კვლევა.

ინსტიტუტში 2020-2025 წლებში მუშავდება პროგრამული დაფინანსების თემა ,,წყლის რესურსების უსაფრთხოება და ინტეგრირებული მართვა კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით“. კვლევები ხორციელდება როგორც ინსტიტუტის ჰიდრავლიკურ ლაბორატორიაში, ასევე ბუნებრივ ლანდშაფტებში.

ამჟამად ინსტიტუტის მიზანი და მისიაა: - ბუნებრივი კატასტროფების (წყალდიდობების, ღვარცოფების, მეწყრების, თოვლის ზვავებისა და ეროზიული პროცესების) საანგარიშო მეთოდების შემუშავება და მათი საწინააღმდეგო საინჟინრო ნაგებობების დაპროექტება;
- ზღვისა და წყალსაცავების სენსიტიური სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ინოვაციური ტალღაჩამქრობი კონსტრუქციების შემუშავება;
- წყალსაცავების ფსკერზე ნატანის რაოდენობისა და აბრაზიული ნაპირების გადამუშავების შეფასება და პროგნოზირება კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებით;
- ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო ჰიდროტექნიკური და ბიოსაინჟინრო ინოვაციური ღონისძიებების დამუშავება ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით;
- ჰიდრომელიორაციის მიმართულებით სასწავლო-სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მეთოდური ლიტერატურის დამუშავება და პროფესიული განათლების ამაღლება;
- წყლისა და ნიადაგის ბუნებრივი რესურსების კადასტრის დამუშავება ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვისთვის;
- საერთაშორისო და ეროვნული საგრანტო პროექტების დამუშავება გარემოს უსაფრთხოების, ბუნებრივი კატასტროფების შერბილებისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური განათლების ამაღლების მიმართულებით;
- ეროვნული, ევროკავშირისა და ნატოს საგრანტო პროექტების მომზადება ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრების ჩართულობით;
- სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის მიმართულებით პროფესიული განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება;
- საქართველოს მთის ლანდშაფტებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით გარემოსდამცავი ნაგებობების დაპროექტებისათვის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და ნორმატიული დოკუმენტაციის მომზადება;
- საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარება ახალგაზრდა მეცნიერთა გაცვლითი პროგრამებისა და საერთაშორისო საგრანტო პროექტების მომზადებისა და განხორციელებაში;
- ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევით ბაზებზე საგრანტო და ბიზნესის ხელშემწყობი პროექტების მომზადება და კომერციალიზაცია;
ინსტიტუტი 1934 წლიდან ყოველწლიურად გამოსცემს სამეცნიერო შრომათა კრებულებს; ხოლო 2011 წლიდან ინსტიტუტის მიერ დაფუძნებული და ორგანიზებული ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებულებს, რომელთაც გააჩნიათ ISSN და DOI.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

პროექტის ნომერი/შიფრი პროექტის დასახელება კონკურსის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია საგრანტო ბიუჯეტი დაწყების/დასრულების თარიღები ხელმძღვანელი ძირითადი პერსონალი

კონტაქტი

ტელ: (995 32) 2 224 094

ვებ გვერდი: https://wmi.gtu.ge/

ელ.ფოსტა: gwmi1929@gmail.com

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 60-ბ

თანამშრომლები

გივი გავარდაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ინგა ირემაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

მარინე მღებრიშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ედუარდ კუხალაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნუგზარ კვაშილავა

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ვლადიმერ შურღაია

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

დავით კერესელიძე

მეცნიერებათა დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ირაკლი კვირკველია

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

რობერტ დიაკონიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ლევანი წულუკიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

თემურ ბუტულაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ჯუმბერ ფანჩულიძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მარინე შავლაყაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ირმა ქუფარაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ქეთევან დადიანი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ნინო ნიბლაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ირინა იორდანიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ლევან იტრიაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

დავით ფოცხვერია

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ელენე ხოსროშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

მარინე მაჭარაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ხათუნა კიკნაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ერეკლე კეჩხოშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ლენა კეკელიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

კონსტანტინე ბზიავა

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

თამრიკო სუპატაშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ლია მაისაია

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ირინა ხუბულავა

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

შორენა კუპრეიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

თამაზ ოდილავაძე

აკადემიური დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მარტინ ვართანოვი

მეცნიერებათა დოქტორი / მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

მაია კიკაბიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

გელა ვახტანგიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი ნატროშვილი

აკადემიური დოქტორი / უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

კონსტანტინე იორდანიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ჯემალ მიგინეიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

პაატა სიჭინავა

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი კაკაშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ნანა ბერაია

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ლაურა ტოკლიკიშვილი

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

სოფიო მოდებაძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი

ფერიდე ლორთქიფანიძე

აკადემიური დოქტორი / მეცნიერ თანამშრომელი