ზურაბ ლომსაძე

მეცნიერებათა დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

ზ. ლომსაძე • ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი (სტუ) - 1999; • ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი (სტუ) - 1995; • ინჟინერ-მეტალურგის მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (სპი) – 1986; • სამართალმცდნეობის მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (თსუ)-2002;. • მენეჯერის კვალიფიკაცია (სტუ-იუნესკოს განათლების ფონდი) 1995; • ინგლისური სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის თარჯიმანი (სპი) – 1985; • ფლობს პროფესორის აკადემიურ წოდებას; • საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი; • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ექსპერტი მეტალურგიის დარგში; • საქართველოს პატენტრწმუნებული; • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი; • ჩაბარებული აქვს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდები სამოქალაქო და სისხლის სამართალში, ასევე საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა და საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის საკვალიფიკაციო გამოცდები; • სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ეთიკის კომისიის თავ.-რე; • აიპ საქართველოს შემდუღებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი; • გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი ლითონების წნევით დამუშავებისა და ეკოლოგიის დარგებში, მიღებული აქვს 12 პატენტი გამოგონებაზე; • სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სტანდარტების შემუშავების პროცესის ფასილიტატორი; • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „ლითონების მხატვრული დამუშავება“ თანაავტორი და ხელმძღვანელი; • დაჯილდოებულია ღირსების მედლით (1999) და ღირსების ორდენით (2013). ენები: რუსული – თავისუფლად, ინგლისური – კითხვა და თარგმანი კომპიუტერთან მუშაობის უნარები: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Excell ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე, ქალ-ვაჟი და ორი შვილიშვილი.

,,კლიმატის ცვლილება და ენერგეტიკის წინაშე მდგარი გამოწვევები საქართველოში და მათი გადაჭრის გზები“ ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა, ზ. ლომსაძესტატია საზოგადოების ინსტიტუციური, ეკონომიკური და კულტურული განვითარების პარადიგმები“ 26 ივნისი,2019წ. გვ.46-53 რიგა- ISSN:2587-5000 ინგლისურისახელშეკრულებო
ენერგიის განახლებადი რესურსები და ენერგოდაზოგვის პერსპექტივები კახეთის რეგიონშიქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ზ. ლომსაძესტატიაყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს - ინჟინერინგი. N3-4, 2020. გვ.163-168- ISSN 1512 - 0538 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თხევადი სორბენტი პირობითი სისტემები გეოთერმული წყლის ბაზაზექ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია, თ.ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, თ.წოწონავა-დურგლიშვილი, ზ.ლომსაძესტატიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნეს ქიმიის სერია, ტ. 42, N3- ISSN 0132-60-74 ინგლისურისახელშეკრულებო
Энергосберегающие теплонасосные системы тепло-и хладоснабженияК.Везиришвили-Нозадзе Э.Панцхава Н.Арабидзе, З.Ломсадзеკონფერენციის კრებულიПроблемы Энерго- и Ресурсосбережения №3-4, 2018 Ташкент, 192-196- ISSN 2091-5985 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში მათი ჩართვის პერსპექტივები ზ.ლომსაძე, ნ.მირიანაშვილი, ნ.გრძელიშვილი, ქ.კვირიკაშვილი, ვ. ხითარიშვილიკონფერენციის კრებულიI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“ 07.10/2019-11.10.2019 „ენერგია“ სტუ ენერგეტიკისა და ტელეკ.ფაკ.-ი ჟურნალი N3(91)/2019 II- ISSN-1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Приоритеты и ресурсы Грузии: мифы, история, перспективыГ.Талаквадзе, И.Арчвадзе, З.ЛомсадзеსტატიაИЭПУР АН Украины, «Экономика природопользования и устойчивое развитие», №8(27), с.с. 95-103, 2020, Киев.- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენება და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ევროპული გამოცდილება საქართველოშიზ.ლომსაძე, ნ.მირიანაშვილი, დ.გამეზარდაშვილი, ა.დვალაძე, ქ.კვირიკაშვილისტატიაჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #2(734), თბილისი, 2020 წ., 8.- ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Исследование эффективности использования тепловых насосов в системах кондицинирования воздухаЛомсадзе З., Мирианашвили, Н. Везиришвили-Нозадзе К., Гамезардашвили Д., Дваладзе А.სტატიაევროპის მეცნიერებები ტომი 1, N60 (2020), 5- ISSN 3162-2364 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო მიწების მელიორაციის გამოწვევები და პერსპექტივები აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებშიZ.Lomsadze, K.Makharadze, R. PirtskhalavaსტატიაSciences of Europe Vol 2, N58 (2020), 6- ISSN 3162-2364 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (მოკლე მიმოხილვა)ზ.ლომსაძე, ნ.ჭითანავა, ო.ფარესიშვილი, გ.მაღლაშვილი, კ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ.პატარკალაშვილი, ლ.კვარაცხელია, ნ.მირიანაშვილისტატიაAnnals Of Agrarian Science V 17, N 1 March 2019- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (მოკლე მიმოხილვა)ზ.ლომსაძე, ნ.ჭითანავა, ო.ფარესიშვილი, გ.მაღლაშვილი, კ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ.პატარკალაშვილი, ლ.კვარაცხელია, ნ.მირიანაშვილისტატიაAnnals Of Agrarian Science V 17, N 1 March 2019- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Georgian Natural Resources (Brief Review)Z.Lomsadze, N.Chitanava, O. Paresishvili, G. Magalashvili, K. Vezirishvili-Nozadze, T. Patarkalashvili, L. Kvaratskhelia, N. MirianashviliსტატიაAnnals Of Agrarian Science V 17, N 1 March 2019- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასმელი წყლის პრობლემა კახეთის რეგიონშიზ.ლომსაძე, კ.მაქსარაძე, დ.გამეზარდაშვილი, რ.ფირცხალავასტატიაJournal of Agronomy Technology and Engineering Management 2019, Vol 1(1)- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცილინდრული სხეულების განივი დეფორმირების პროცესის ანალიზიზ.ლომსაძე, ჯ.ლომსაძე, ს.მებონია, ა. თუთბერიძესტატიაჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, N1(727), თბილისი, 2018 წ.- ISSN-0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის წყლის რესურსები და ეკოლოგიური პრობლემებიზ.ლომსაძე, კ.მაქსარაძე, რ.ფირცხალავა, მ.ციცქიშვილისტატიაAnnals Of Agrarian Science 15 N2 (2017) Final version published online 10-05-2017- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მდინარეების ეკოლოგიური პრობლემებიზ.ლომსაძე,კ.მახარაძე,რ.ფირცხალავასტატიაAnnals Of Agrarian Science 14 (2016) Final version published online 27-OCT-2016 2016.08.009- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გორგოლაჭებიან მატრიცებში საკონტაქტო და ადიდვის ძაბვების თეორიული განსაზღვრა ჯ.ლომსაძე, ა.მებონია, ზ.ლომსაძე, ს.მებონიასტატიასტუ-ს შრომები #2(490), 2013- ISSN 1512-0996 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივი რესურსები ი. ჟორდანია, ზ.ლომსაძე, თ. ურუშაძე, ლ.ჩიქავა, გ. მაღალაშვილი და სხვ.მონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი 2015, 1184 გვ.- ISBN 978-9941-0-8386-0, ISBN 978-9941-0-8387-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი ი.ჟორდანია, ზ.ლომსაძე და სხვ.სტატიაჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, N3, თბილისი, 2014 წ.- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Исследование очага деформации при спаренной прокатке квадратных заготовокКатамадзе С., Ломсадзе Дж., Ломсадзе З., Мебония СსტატიაСб. тр. АИН Украины “Теория и практика металлургии”.№ 1-2, 2012 г.- ISSN 1028-2335 რუსულისახელშეკრულებო
Устройство штампов для высаживания выпускных клапанов двигателей внутреннего сгоранияЗ.Ломсадзе, Д.Горгодзе, Дж.ЛомсадзеსტატიაПроблемы металургии, сварки и материаловедения Tбилиси №2(16) июнь, 2007- ISSN 1512-1909 რუსულისახელშეკრულებო
Спаренная прокатка квадратных заготовокДж.М.Ломсадзе, С.А.Мебония, З.Дж.Ломсадзе, С.Д.КатамадзеსტატიაМинистерство обра-зования и науки Украины Академия инженер-ных наук Украины Общегосударственный научно-техничесий журнал ТЕОРИЯ И ПРАТИКА МЕТАЛЛУРГИИ 3-4 май август 2010 Днепропетровск 2010- ISSN 1028-2335 რუსულისახელშეკრულებო
პერიოდული პროფილების მოპოვება ზუსტი ტემპით გორვისა და ხატვის კომბინირებული პროცესების საშუალებით.ჯ.ლომსაძე, ზ.ლომსაძე, ს.მებონია, თ.ნატრიაშვილისტატიაInternational scientific journal of IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) PROBLEMS OF MECHANICS, #2(43), 2011 Tbilisi 2011- ISSN 1512-0740 ინგლისურისახელშეკრულებო
Расчет экономической эффективности ножниц продольной резки железнодорожных рельсовВ.Н.Чеишвили, З.Д.Ломсадзе, В.Ментешашвилиკონფერენციის კრებული ООО Модеми/Проблемы сварки, металургии и родственных технологий Сборник VIII Международной научно-технической конференции Tбилиси 2003/2003/-/159-166- 99928-0-662-1 რუსულისახელშეკრულებო
მილნამზადის განღრუების პროცესის თეორიული საფუძვლებიზ.ლომსაძე, ჯ.ლომსაძესტატიასტუ-ს შრომები #2(448), 2003- ISSN-1512-0996 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”ქუთაისი, საქართველო201629.10.2016აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიარატრადიციული, განახლებადი რესურსები - ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის ალტერნატივაზეპირი

გაანალიზებულია მსოფლიოში ორგანული სათბობის დაწვის შედეგად გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის გამომწვევი მიზეზები. ნაჩვენებია, რომ ორგანული სათბობის დაწვის შედეგად გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის შემცირების ერთერთი პერსპექტიული მიმართულებაა არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ფართოდ გამოყენება თბური და ელექტრული ენერგიის მისაღებად. გაანალიზდა ქვეყანაში საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები, საიდანაც ჩანს, რომ საქართველოს განახლებადი, არატრადიციული ენერგიის რესურსების დიდი მარაგი გააჩნია: იქნება ეს 43 ჰიდრო, მზის, ქარის, გეოთერმალური წყლების თუ ბიოგაზის ალტერნატიული რესურსი. თუმცა დღემდე მიღებული არ არის მათი ათვისების მხარდამჭერი კანონები, ამიტომაც ამ რესურსების გამოყენების დონე ამჟამად ძალიან დაბალია და ეს ხდება მაშინ, როცა ჩვენი ქვეყანა ყოველწლიურად 300 მლნ ლარის ბუნებრივ აირს ყიდულობს უცხოეთში. საქართველოში მოხმარებული ბუნებრივი აირის 50% კი იხარჯება დაბალპოტენციური თბური ენერგიის (40-150°C) მისაღებად, გათბობისა და ცხელწყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით. მოხსენებაში ყურადღება გამახვილებულია ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/IVENERGYkonferencia.pdf
V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”ქუთაისი, საქართველო201825.10.2018-26.10.2018აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტითბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების სპეციფიკა საქართველოშიზეპირი

ჩატარებული კვლევიდან, რომელიც მოხსენებაშია წარმოდგენილი, ნათლად ჩანს, რომ ლუდის წარმოებაში თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომელთა შემცირება ეფექტური იქნება ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ლუდის წარმოებაში, თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების შედეგად, მეორეული ენერგორესურსების მაქსიმალური ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია დანახარჯების შემცირება დაახლოებით 25-30%-ის ოდენობით. ამის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდება წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება.

https://institutes.gtu.ge/uploads/სერტიფიკატი 2018, ქუთაისი.PDF
მე-5 ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია `სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემებითბილისი, საქართველო201814.12.2018სსიპ წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტიტყიბულ-შაორის საბადოსთან დაკავშირებული პრობლემებიზეპირი

სტატიაში მოყვანილია ლაბორატორიული მონაცემები, რომელზე დაყრდნობით გაკეთებულია დასკვნა, რომ ტყიბულ-შაორის ნახშრის საბადოზე არსებული ე.წ. „ფუჭი ქანების“ არგილიტების, თიხების, მამდიდრებელი ქარხნის კუდების, შლამის, ნაცრის გამოყენებით შესაძლოა ვაწარმოოთ მთელი რიგი მეტად საჭირო პროდუქცია: სამშენებლო და ცეცხლმედეგი აგური, „მეტლახის“ ტიპის ფილები, ცემენტი, თიხამიწა, ალუმინი და მისი შენადნობები-ფეროსილიკოალუმინი, სილუმინი, სიალონი, ხოლო ნახშირის შლამებიდან მსოფლის მეურნეობისათვის მეტად მნიშვნელოვანი სასუქი „ჰუმატები“.


https://institutes.gtu.ge/uploads/სერტიფიკატი 2018.PDF
International Scientific Conference - Paradigms of Institutional, Economic Research and Development. Latviaლატვია, რიგა201926.07.2019-კლიმატის ცვლილება და ენერგეტიკის წინაშე მდგარი გამოწვევები საქართველოში და მათი გადაჭრის გზებიზეპირი

-

-
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია «საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები» თბილისი, საქართველო202117.11.2021-18.11.2021სტუ-ს ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრისაქართველოს მტკნარი წყლის რესურსების სასმელ-საყოფაცხოვრებო და მიწების ჰიდროსამელიორაციო წყალმოხმარების პრობლემები ზეპირი

საზოგადოების და ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპი ხასიათდება წყალზე მოთხოვნილების მზარდი ტენდეციით, რომლის დაკმაყოფილება არსებული რესურსებით სულ უფრო რთულდება. სუფთა, ხარისხიანი წყლის რესურსებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა და მსოფლიოში უკვე გამოვლენილი მტკნარი წყლის მწვავე დეფიციტი ერთ-ერთი გლობალური პრობლემაა.       წყლის რესურსი, საქართველოს მრავალფეროვან ბუნებრივ რესურსებს შორის, ერთ-ერთი მთავარი ეროვნული სიმდიდრეა. ადგილზე ფორმირებული მტკნარი წყლის ფენის საშუალო წლიური სიდიდით (810 მმ), საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ადგილი უკავია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის, ხოლო წყლის აღდგენადი რესურსების მიხედვით, მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ის 87-ე ადგილზე იმყოფება.          საქართველოს წყლის რესურსი (აღმოსავლეთ საქართველოს წყლის მარაგი 10 მლრდ. მ3-ს შეადგენს, დასავლეთ საქართველოში - 50 მლრდ. მ3-ს) ფართოდ გამოიყენება ქვეყნის ეკონომიკის ყველა დარგში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წყალმოხმარება მოსახლეობის სასმელ-საყოფაცხოვრებო და მიწების მორწყვის საჭიროებაზე. წყლის რესურსების გამოყენებისა და ექსპლუატაციის ინდექსი (საერთო წლიური წყლის მოხმარება (პროცენტებით) მტკნარი წყლის განახლებად გრძელვადიან საშუალო წლიურ მოცულობებთან შედარებით) ქვეყანაში დაბალია და მხოლოოდ 4% - ს შეადგენს, თუმცა ყოველწლიურად იზრდება მტკნარი წყლის გამოყენების საერთო საშუალო წლიური მაჩვენებელი.


https://gtu.ge/cspfnr/News/?ELEMENT_ID=18329
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია «საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები» თბილისი, საქართველო202117.11.2021-18.11.2021სტუ-ს ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრისაქართველოს ბუნებრივი რესურსების საინფორმა-ციო ელექტრონული პლატფორმის კონცეფციის შემუშავებაზეპირი

სტუ-ს ი.ჟორდანიას სახელობის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელ ცენტრში შემუშავდა საქართველოს რესურსული პოტენციალის საინფორმაციო ელექტრონული პლატფორმის კონცეფცია.

პლატფორმაზე ასახვას ჰპოვებს დღეისათვის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი სრული მონაცემები საქართველოს ამა თუ იმ რეგიონის ბუნებრივი რესურსების შესახებ, როგორიცაა: წიაღისეული, სამშენებლო ნედლეული, სათბობ-ენერგეტიკული, განახლებადი და არატრადიციული ენერგორესურსები, გეოთერმული და მინერალური წყლები, მიწის, წყლის და ტყის რესურსები, რეკრეაციული, სამკურნალო ტურისტული და სხვ. მათი ადგილმდებარეობა, მარაგები, გამოყენების სფერო, ეფექტიანობა და შესაძლო მასშტაბები, რეგიონის ეკონომიკური დახასიათება და სხვ.

პლატფორმა საშუალებას მოგვცემს რეგიონის რესურსული პოტენციალის შესახებ სრული ინფორმაცია თვალსაჩინო ფორმით მიეწოდოს დაინტერესებულ პირებს, რაც ხელს შეუწყობს მათი ეკონომიკურ ბრუნვაში აქტიურად ჩართვისთვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და ადგილობრივი თუ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას.

https://institutes.gtu.ge/uploads/სერტიფიკატი 2021.PDF

Web of Science: 9
Scopus: 0
Google Scholar: 39

დისერტაციის რეცენზირება


ღერძსიმეტრიული ნაკეთობების რთული კონფიგურაციის ზედაპირის პლასტიკური ფორმირების პროცესის კვლევა და სრულყოფასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2021

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


`მაკრატლებზე სორტული ნაგლინის რევერსიული ჭრის პროცესის დამუშავება და გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 1995

უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


საქართველოს ბუნებრივი რესურსებიი. ჟორდანია, ო.ფარესიშვილი, ქ.მახარაძე, ზ.ლომსაძე და სხვ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიასაქართველო01/01/2015

რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


საქართველოს საწარმოო ძალები და ბუნებრივი რესურსებისაქართველო01/01/2021

სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


"საქართველოს ბუნებრივი და ადამიანური (შრომითი) რესურსების პოტენციალის კვლევა და მისი გამოყენების დარგობრივი და რეგიონული პრობლემები"სახელმწიფო ბიუჯეტი 01.01.2015-31.12.2021ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


P 5948საქპატენტიGEზ.ლომსაძე, ჯ. ლომსაძე, ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე, ს. ქათამაძეკვადარტული პროფილის ნაგლინის მიღების ხერხი მოქმედი2012-
P2068საქპატენტიGEზ.ლომსაძე, ჯ. ლომსაძე, ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე, ს. ქათამაძეპროფილური ნაწარმის გამოსაწნეხი ინსტრუმენტი მოქმედი2013-

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი2019

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი2003

კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჟურნალის „საქართველოს საწარმოო ძალები და ბუნებრივი რესურსები“ მთავარი რედაქტორი2021
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია «საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები» საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი2021

ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


ღირსების მედალი01/01/1999
ღირსების ორდენი01/01/2013

საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში