ნინო ჯავაშვილი

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე; მართვის სისტემების ინსტიტუტის ენობრივი და სამეტყველო სისტემების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 საშტ. ერთეული); ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი – სადოქტორო პროგრამა: ფილოლოგია (თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება). 40 წელზე მეტი სამეცნიერო მუშაობის გამოცდილება კომპიუტერული ლინგვისტიკის დარგში ქართული ენის მოდელირების, მორფოლოგიური პროცესორების, ტექსტური კორპუსებისა და ავტომატური ლექსიკონების დამუშავების მიმართულებით. 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მონაწილეობა: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ ხუთ პროექტში; UNESCO-ს ორ გრანტში მანქანური თარგმანის დარგში; შვედეთის სამეფო ტექნიკური სკოლის (KTH) გრანტში; საქართველოს მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგრანტო პროექტებში. 2007 და 2008 წლებში შვედეთის სამეფო ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუმარი-მკვლევარი. 2001 წლიდან დღემდე თბილისის საერთაშორისო სიმპოზიუმების „ენა, ლოგიკა, გამოთვლები“ ადგილობრივი საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი http://events.illc.uva.nl/Tbilisi/.

ზმნური მარკერები ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონისათვისგიორგი ჩიკოიძე, ნინო ჯავაშვილი, ანა ჩუტკერაშვილისტატიაშპს საჩინო / სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული, 2022 / N26, გვ. 93-98 ISSN 0135-0765 ქართულისაგრანტო პროექტი
Автоматический орфографический словарь русского языка (глагольный компонент)ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ე. დოკვაძე, ლ. ნოზაძეკონფერენციის კრებულიИзд. “Наука”/ Труды Международного семинара “Диалог’2002” по компьютерной лингвистике и ее приложениям, 2002 / Том 2 “Прикладные проблемы”, стр. 529-539 ISBN 5-02-006438-6 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Порождающая система как основа для представления грамматических знанийგ. ჩიკოიძე, ნ. ჯავაშვილი კონფერენციის კრებულიგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / N 8, გვ. 164-168 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Application of Generative Morphologic Processor Printing Support Systemნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, მ. ფირცხალავასტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება „მეცნიერება“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003 / N 7, გვ. 266-270 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მსაზღვრელთა ფაკულტატიური და აუცილებელი ხმარება ქართული ენის წინადადებებშინ. ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2005 / N 9, გვ. 223-231 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ზმნის სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემან. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი, ლ. სამსონაძე სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2005 / N 9, გვ. 236-255 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართულ სახელთა სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემან. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი, ლ. სამსონაძე სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9, გვ. 256-263 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სალექსიკონო ერთეულთა აღწერა ლექსიკური ფუნქციების მიხედვითნ. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 181-186 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პარალელები ქართული და ინგლისური ენის წინადადებებში მსაზღვრელთა აუცილებლობა-ფაკულტატურობის თვალსაზრისითნ. ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 193-199 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვაზისინონიმების კომბინატორული მიმართებებინ. ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / N 11, გვ. 182-186 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ენის კომპიუტერული მოდელების ალგორითმების შესახებნ. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი, ლ. სამსონაძე კონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ISBN: 9789941141614 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენობრივი მოდელირების სამი ასპექტიგ. ჩიკოიძე, ნ. ჯავაშვილი, ე. დოკვაძე, ლ. ლორთქიფანიძე სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 149-160 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვაზისინონიმების არაწრიული განმარტებისთვისნ. ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / N 13, გვ. 183-187 ISSN 0135-0765 ქართულისაგრანტო პროექტი
საშუალი გვარის ზმნების კლასიფიკაცია ექსპერტული სისტემის მიხედვითნ. ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 193-199 ISSN 0135-0765 ქართულისაგრანტო პროექტი
ენის მოდელი და მისი წარმოდგენან. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი, გ. ჩიკოიძე სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 182-187 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ებ თემისნიშნიანი მედიოაქტივების კლასიფიკაცია ელექტრონული ლექსიკონისთვისნ. ჯავაშვილისტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 203-207 ISSN 0135-0765 ქართულისაგრანტო პროექტი
ი თემისნიშნიანი მედიოაქტივების ზმნური მოდელები ელექტრონული ლექსიკონისთვისნ. ჯავაშვილისტატიასტამბა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლოგიკური იმპლიკაციის ქართული წინაპრებინ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ნ.ამირეზაშვილი სტატიასტამბა "დამანი" / სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 158-166 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვაზი-სინონიმური ტრანსფორმაციების ალგორითმული მონახაზინ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”, 2013, #2(8), გვ. 90-99. ISSN N1512-102X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The Net Representation of Interactive Language Processorნ. ჯავაშვილი, ა. ჩუტკერაშვილი, გ. ჩიკოიძესტატიაBulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2013, vol. 7, no. 1, pp.130-134Scopus ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The Structure of Interactive Language Model Algorithms Based on the Net SystemChikoidze G., Chutkerashvili A., Javashvili N. სტატიაBulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2013, vol. 7, no. 3, pp.119-126 Scopus ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საერთაშორისო სტანდარტი EAGLES ქართული ტექსტური კორპუსის ანოტირებისთვისნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძესტატიაშპს დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 118-130 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომპიუტერული ლინგვისტიკა და ენის მოდელირებან. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, გ. ჩიკოიძესტატიაშპს დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 43-50 ISSN 0135-0765 ქართულისაგრანტო პროექტი
სიტყვამაწარმოებელი აფიქსების მონაცემთა ბაზან. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილისტატიაშპს დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 194-2030 ISSN 0135-0765 ქართულისაგრანტო პროექტი
ლექსიკური ფუნქციები - კომბინატორული ლექსიკონის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ჯავაშვილი ნ., ჩიკოიძე გ., ლორთქიფანიძე ლ., ამირეზაშვილი ნ., სამსონაძე ლ., ჩუტკერაშვილი ა. სტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 98-104 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლექსიკური ერთეული „კლდე“ განმარტებით-კომბინატორულ ლექსიკონშინ. ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 109-114 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
WordNet თესაურუსის ტექნოლოგიის სტანდარტებინ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძეკონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი / აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა» შრომები 2015 / გვ. 441-444. ISBN 978-9941-20-575-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პარალელური კორპუსის ტიპები და მათი გამოყენების სფეროებინ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილისტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 142-148 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Syntax Annotation of the Georgian Literary Corpusნ. ჯავაშვილი, ა. ჩუტკერაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძეკონფერენციის კრებულიSpringer/ Logic, Language and Computation, 11th International Tbilisi Symposium, TbiLLC 2015, Revised Selected Papers 2017 / LNCS 101148, pp 89-97 Scopus, WoS ISSN 0302-9743/ E-ISSN 1611-3349 /ISBN 978-3-662-54331-3 / ISBN 978-3-662-54332-0 (e-book) DOI 10.10007/978-3-662-54332-0ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დერივატების შემცველი რთული სახელები ოთარ ჭილაძის ტექსტურ კორპუსშინ. ჯავაშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / #21, გვ. 105‑110. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სომატური ლექსიკა ოთარ ჭილაძის რომანების ტექსტურ კორპუსშინ. ჯავაშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / #22, გვ. 127-132. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დერივაციული ფორმების ქართულ-ინგლისური ორმიმართულებიანი ავტომატური თარგმანი ნ. ჯავაშვილი, ა. ჩუტკერაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, გ. აიდარაშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / #22, გვ. 118-126. ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული წინადადების ინტერაქტიული სინთეზი ნ. ჯავაშვილი, ა. ჩუტკერაშვილი, გ. ჩიკოიძესტატიაშპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ. 119-125 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დერივაციული მოდელები ოთარ ჭილაძის რომანების ტექსტურ კორპუსშინ. ჯავაშვილი, ა. ჩუტკერაშვილისტატიაგამომცემლობა შპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ. 119-125 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დერივაციული ლექსიკური ფუნქციების შესახებ. ნ. ჯავაშვილისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / #25, გვ. 111-116 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზმნური ფუძეები განმარტებით-კომბინატორულ ლექსიკონშინ. ჯავაშვილისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / #24, გვ. 82-89 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

VI საერთაშორისო კონფერენცია "ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები"თბილისი, საქართველო202219-20 სექტემბერიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, ინტერნეტსაზოგადოება საქართველოგრამატიკულ ლექსიკონში ქართული და ინგლისური ენის მორფოლოგიური მახასიათებლების შესაბამისობაზეპირი

მოხსენება შეეხება ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერს, რომელიც იქმნება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის ფარგლებში. პროექტის მიზანია უზრუნველყოს ქართული ენის გრამატიკული ლექსიკონის ძირითადი კომპონენტების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან და ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერის შემუშავება. ელექტრონული გრამატიკული ლექსიკონის დანიშნულებაა მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება სალექსიკონო ერთეულის იმ მორფოლოგიური და სინტაქსური მახასიათებლების შესახებ, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვთ გრამატიკულად სწორი ფრაზების ასაგებად. გარდა ამისა, ტექსტების მანქანური დამუშავებისას ასეთი ტიპის ლექსიკონები გამოიყენება ავტომატური მორფოლოგიური ანალიზის ინსტრუმენტად. მორფოლოგიური მახასიათებლების შერჩევისას ჩვენ ვეყრდნობით EAGLES2 (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards) სტანდარტს. შემუშავებულია მორფო-სინტაქსური პარამეტრები და მათი მარკერები სალიტერატურო ქართული ენის კორპუსის ფარგლებში. სისტემის პროგრამულ უზრუნველყოფაში არის როგორც მახასიათებლების, ისე მათი მარკერების დამატების საშუალება. ქართული ენის ნებისმიერი ქვესისტემის გრამატიკული ლექსიკონის შედგენისას ლინგვისტ მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს დაამატოს გრამატიკული მახასიათებელი შესაბამისი მარკერით. ამჟამად მიმდინარეობს სისტემაში ინგლისური ენის მახასიათებლების დამატება და ქართულ ენასთან მათი შესაბამისობაში მოყვანა. მოხსენებაში განიხილება გრამატიკულ ლექსიკონში ქართული და ინგლისური არსებითი, ზედსართავი და რიცხვითი სახელების, ნაცვალსახელის, ზმნისა და უდეტრების ფლექსიური და დერივაციული ფორმებისთვის საკლასიფიკაციო მახასიათებლების შემუშავებისა და მათი სისტემატიზაციის პროცესი.

https://ice.ge/of/?page_id=5791
Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологииპროტვინო, რუსეთი20026-11 ივნისიМеждународный семинар "Диалог 2002"Автоматический орфографический словарь русского языка (глагольный компонент)ზეპირი

Предложена  схема системы, порождающей парадигму слова исходя из его базисной формы. Oсновой для представления  cлужит сетевой подход, ранее успешно использованный для двунаправленных морфологических процессоров и задачи бессловарного  тегирования. В отличие от этой  последней, использовавшей вместо словаря лишь краткие списки исключений, задача порождения парадигмы решается на основе структурированных списков исходных форм, организованных таким образом, что принадлежность к некоторому подсписку равнозначна определению всех характеристик, необходимых для построения соответствующей парадигмы. система тестирована на русских глагольных парадигмах. В полном виде она будет выполнять функции  автоматического орфографического словаря.

https://www.dialog-21.ru/digest/2002/articles/chikoidze/
ბუნებრივ ენათა დამუშავება: ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიებითბილისი, საქართველო200421-23 ივნისისაქართველოს პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო ენის მუდმივი სახელმწიფო კომისია ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტიქართული ენის მორფოლოგიური ცნობარის კომპიუტერული ვარიანტიზეპირი

ცნობარის კომპიუტერული ვარიანტი ეყრდნობა ქართული ენის სინთეზის და ანალიზის კომპიუტერულ სისტემებს. იგი არის სამი პროცესორის − ფუძეთა (ძირთა) ლექსიკონის, ფუძესთან მოთავსებული ინფორმაციის (ფუძის ფონეტიკური, მორფოლოგიური, რიგ შემთხვევაში სემანტიკური კოდის) ასახსნელი (გასაშიფრი) წესების და ფუძეში მიმდინარე ცვლილებების ამსახველი წესების ერთობლიობას. ჩამოთვლილი პროცესორები ურთიერთინტეგრირებულნი არიან და ავტომატურად ფუნქციონირებენ. როგორც წესები, ასევე ფუძისეული ინფორმაცია ჩაწერილია სიმბოლოებში. სპეციალური სალექსიკონო ინტერაქტიური სისტემის მეშვეობით შესაძლებელი ხდება სალექსიკონო სიმბოლოების გაშიფვრა და მათი ეკრანზე გამოტანა, რაც მომხმარებელს თვალნათლივ დაანახებს ამა თუ იმ ფუძის პარამეტრებს. წესები წარმოადგენს პროდუქციათა ერთობლიობას. მასში გაერთიანებულია სათანადოდ კვალიფიცირებული ცალსახა თუ არაცალსახა მარკერები, მარკერთა შეხვედრის პირობები. ნაჩვენებია, რა მორფოლოგიურ კატეგორიებს განარჩევს ესა თუ ის ზმნა, სახელი, მოცემულია კატეგორიათა ინტერპრეტაცია (რიგ შემთხვევაში ტრადიციულიდან განსხვავებული), ახსნილია მარკერთა სინონიმია/ომონიმია, გამოთქმულია გარკვეული მოსაზრებები ამ მოვლენათა თაობაზე. კერძოდ, მიგვაჩნია რომ სინონიმია მორფოლოგიურ დონეზე (სინტაქსური დონისაგან განსხვავებით) შეზღუდულია, განპირობებულია მორფოლოგიური გარემოცვით (შდრ.: ხატავ-ს და ხატავდ-ა). რაც შეეხება ომონიმურ მოვლენას, ასეთად (ომონიმიად) ჩათვლილია მხოლოდ ისეთი შემთხვევები, რომლებიც არამორფოლოგიურ დონეზე აიხსნებიან. მორფოლოგიური ცნობარის კომპიუტერული ვარიანტის მეშვეობით მსურველს საშუალება ეძლევა მიიღოს მორფოლოგიური ხასიათის ამომწურავი ინფორმაცია ქართული ენის ზმნისა თუ სახელის შესახებ.

http://www.ice.ge/conferenciebi/Bunebriv%20enata%20damushaveba.html
Проблемы Управления и Энергетики, PCPE-2004თბილისი, საქართველო200427.09.2004 – 1.10.2004საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტიПорождающая система как основа для представления грамматических знанийზეპირი

BfP это морфологическая порождающая система (Basic form →Paradigm) которая генерирует для каждой входной базисной формы (Bf) ее полную парадигму (P). В настоящее время эта система тестирована на радигмах русского глагола. Однако, уже в этом неполном виде она оказалась пригодной для создания морфологического компонента системы поддержки печатания русского текста (PSS - Printing support System). В соответствии с органичениям, накладываемыми этой полледной системой, на екране демонстрируются последовательным образом подмножества членов парадигмы, число которых не должно превышать 9 единиц. Высказана гипотеза, что морфологический компонент естественно-языковой системы может функционировать аналогичным образом.

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php
Seventh International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computationთბილისი, საქართველო2007October 1-5Institute for Logic, Language and Computation of the University of Amsterdam; Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University; Georgian Academy of SciencesThree Aspects of Language Modellingზეპირი

From some point of view Language Modeling (LM) can be considered as a some axis of the linguistics. The thing is that just in the frames of it the different basic components of language should be unified and as a result brought into accord and conformity. In some sense just in this their interaction in the course of LM activity shows itself their true structure, import and their natural place in a system as a whole. The typical instances of a such interaction and reciprocal influence are: dictionary and grammar, different levels of language (from phonetic-phonological up to semantic-pragmatical), analytical and synthetical direction of speech/text processing, etc. Just one more, though somewhat more global and general, dimension of such relations is here under consideration: that is, we shall here touch the question of a triple relation between aspects of language knowledge, its use and its acquisition. This direction of investigations newly began and as far only some sketches of the language knowledge/use relation are ready for demonstration, though even they are not sufficiently tested and don’t guarantee complete correctness of their functioning

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2007/index.php%3Fpage=15.html
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიებითბილისი, საქართველო200816-19 ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიქართული ენის კომპიუტერული მოდელების ალგორითმების შესახებზეპირი

სპეციალური სალექსიკონო ინტერაქტიური სისტემის მეშვეობით შესაძლებელი ხდება სალექსიკონო სიმბოლოების გაშიფვრა და მათი ეკრანზე გამოტანა, რაც მომხმარებელს თვალნათლივ დაანახებს ამა თუ იმ ფუძის პარამეტრებს.

file:///C:/Users/user/Downloads/Verbaluri_Komunikaciuri_Teqnologiebi.pdf
ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიებითბილისი, საქართველო200920-21 ოქტომბერისსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტიქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორიზეპირი

ქართულად წერის ხელშემწყობი კომპიუტერული პროგრამაა, რომელიც, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, საქართველოში ჯერ არ დამუშავებულა. პროგრამა მომხმარებელს სიტყვის სწორ ვარიანტს სთავაზობს და კლავიატურის მინიმალური გამოყენებით უადვილებს კომპიუტერთან ურთიერთობას. შვედეთის სამეფო ტექნიკური უნივერსიტეტის (Dept. of Speech , Music and Hearing at the Royal Institute of Technolgy (KTH)) მეცნიერთა ჯგუფი ასეთი სისტემის შექმნაზე წლების განმავლობაში მუშაობდა. ეს სისტემაPProphet-ის სახელითაა ცნობილი. Prophet პროგრამაა, რომელიც კომპიუტერთან მუშაობის დროს მომხმარებელს სიტყვის სწორ ვარიანტს სთავაზობს წინამორბედი სიტყვიდან ან ასოდან გამომდინარე. გადავწყვიტეთ ჩვენც შეგვექმნა P Prophet-ის ანალოგიური ქართული სისტემა. Prophet-ის ქართული ვერსიისათვის, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ “ქართული ენის კომპიუტერულ სუფლიორს”, საჭიროა: Prophet -ის პროგრამული კოდის ქართულ ენაზე მორგება; ქართული ტექსტური კორპუსის შედგენა (არანაკლებ მილიონი სიტყვისა); Prophet-ის ქართული სალექსიკონო ბაზების შევსება; ქართული ენის მორფოლოგიური პროცესორის შემუშავება; აფიქსების ლექსიკონის შედგენა და Prophet-ის სალექსიკონო ბაზების მოდიფიკაცია. ამ დროისთვის ქართული ტექსტური კორპუსი შევსებულია დაახლოებით მილიონი სიტყვით. კორპუსის შესადგენად გამოვიყენეთ ქართული ინტერნეტგვერდები. მასალა ერთგვაროვანი რომ არ ყოფილიყო, მოვიძიეთ სხვადასხვა თემატიკის ტექსტები თანაბარი რაოდენობით. დავამუშავეთ თორმეტი თემატიკა, ესენია: საქართველოს ისტორია, რელიგია, კულტურა, მედიცინა, სპორტი, ეკონომიკა, პოლიტიკა, შოუბიზნესი, ოჯახი და ბავშვები, ხალხი და საზოგადოება. ტექსტური კორპუსი შემდგომში სათანადო დამუშავებას მოითხოვს. შესაყვანი ფაილის ფორმატი უნდა იყოს ერთი სიტყვა თითოეულ სტრიქონზე. სამწუხაროდ, ონლაინ ტექსტებში ძალზე ხშირია სხვადასხვა სახის შეცდომები (სიტყვის შეცდომით ჩაწერა, არაპროექტის განხორციელების შედეგად შეიქმნება Pროპჰეტ-ის ქართული ვერსია. კომპიუტერული პროგრამა დაეხმარება მომხმარებელს ქართული ტექსტების აკრეფის დროს სიტყვათა თანმიმდევრობის მითითებით ამოირჩიოს გრამატიკულად კორექტული სიტყვები. სალექსიკონო ბაზაში შევა 100000 ამოსავალი სიტყვა და მათი ფორმაწარმოების ყველა წესი. ჯერჯერობით ამოსავალ ფორმათა და წესების ლექსიკონი შევსებულია 30000 ერთეულით.

https://www.ice.ge/new/pages/news/konferencia.pdf
Ninth International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computationქუთაისი, საქართველო201126-30 სექტემბერიInstitute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam, the centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University, the Georgian Academy of Sciences, Akaki Tsereteli State UniversityGeorgian “Ancestors” of the logical implicationზეპირი

The lion share of mental (philosophical, logical) concepts has its origin in the natural language - “body of thinking”. The most important of those concepts should have their origin in all languages, though with some possible additional nuances which make them more understandable and near for usual users of this language. Particularly, here will be given a short review of Georgian conjunctions with semantics corresponding to the logical implication.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2011/Programme/Abstracts_General_Programme/index.html
ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011თბილისი, საქართველო2011სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტისსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტიმრავლობითის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მორფოლოგიურ პროცესორშიზეპირი

განხილულია ქართულ ენაში ზოგიერთი არსებითი სახელის მრავლობით რიცხვში ბრუნების თავისებურებანი. ენობრივი მოვლენები გარკვეულ კანონზომიერებას ექვემდებარება, მაგრამ ზოგადი წესების გვერდით არსებობს გამონაკლისებიც. ყურადღება გამახვილებულია ზოგიერთი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოების საკითხზე. უკვე დამკვიდრებული წესის თანახმად, მრავლობით ბრუნვაში არ იხმარება გარკვეული ჯგუფის არსებითი სახელები. მათ არათვლადი სახელები ეწოდება. ასეთებია ნივთიერებათა, აბსტრაქტული, კრებითი არსებითი სახელები, მაგრამ   სხვადასხვა სემანტიკური დატვირთვის დროს არაიშვიათია ასეთი სახელების მრავლობითში ხმარება. ზოგი ზედსართავი სახელი გაარსებითებულია მრავლობითი რიცხვის ფორმით (წითლები, მწვანეები, მდიდრები, ღარიბები და ა.შ.). ნაშრომში საილუსტრაციოდ მრავლადაა მოყვანილი მეტყველებაში უკვე მტკიცედ დამკვიდრებული სიტყვათშეთანხმებები, ისეთები, როგორიცაა „ქართული ღვინოები“ „მარილების დაგროვება“, „მინარალური წყლები“ - (ნივთიერებათა სახელები); „ფიქრები“, „მოტივები“, „არჩევნები“ - (აბსტრაქტული სახელები); „გუნდები“, „კრებები“-(კრებითი სახელები): და სხვა.

http://www.ice.ge/symposium/symp2011_2/konferencia-2011.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-2ბათუმი, საქართველო201424-26 Octoberბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიქართული წინადადების სინტაქსური ანოტირების სტრუქტურაზეპირი

მოხსენებაში განხილული იქნება ქართული წინადადების სინტაქსური ანოტირების სტრუქტურა ლინგვისტური კონსტრუქციების ბინარული მიმართებების მიხედვით, სადაც თითოეულ სიტყვასთან მითითებულია მისი როლი სიტყვათა კავშირში. წინადადებაში სიტყვათა შორის სინტაქსური კავშირები შესაბამისობაშია სინტაქსური ხის სტრუქტურასთან. წინადადების წევრები (სიტყვები) წარმოდგენილია სახელური (NP) და ზმნური (VP) ფრაზების ელემენტებად. ხის სტრუქტურის ერთიანობის შესანარჩუნებლად შემოდის ნულოვანი კვანძის ცნება (S-წინადადება), რომელიც უპირო ზმნის შემთხვევაში მხოლოდ VP-ზმნური ფრაზის, ხოლო სხვა შემთხვევაში კი NP-ს და VP-ს მშობელია. აღწერილია წინადადების ყველა წევრი (მთავარიც და არამთავარიც). თითოეულ მათგანთან აუცილებლად მითითებულია მისი სინტაქსური როლი: ეს არის სინტაქსური მშობლისა და სინტაქსური მემკვიდრის როლი. მშობლის როლში შეიძლება იყოს როგორც სახელური ფრაზა, ასევე ზმნური ფრაზაც. ეს ფრაზები თავისუფლად შეიძლება მონაწილეობდნენ მემკვიდრის როლშიც. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომელ სინტაქსურ კონსტრუქციაში მონაწილეობს წინადადების ესა თუ ის წევრი, რომელსაც, თავის მხრივ, მიწერილი აქვს ყველა შესაძლო როლი სათანადო გრამატიკული მახასიათებლებით. მაგალითად, პირდაპირი დამატება არის VP ზმნური ფრაზის მემკვიდრე (VP=V+N). ის შეიძლება გადმოცემული იყოს სახელით (არსებითი, ზედსართავი, რიცხვითი, ნაცვალსახელი, სახელზმნა) მხოლობითსა და მრავლობით რიცხვში. მისი ბრუნვებია სახელობითი და მიცემითი. დაირთავს თანდებულებს (ვით, თან, ზე, ში) და ნაწილაკებს (-ც, -ღა, -ვე), ასევე სხვათა სიტყვის ნაწილაკებს (ო, მეთქი, თქო). ქართული წინადადების სინტაქსური ანოტირების სტრუქტურაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მორფოლოგიური ანალიზის შედეგად დაგროვილი ცოდნა, რომელიც ამომწურავ სინტაქსურ ინფორმაციას გვაწვდის. მაგალითად, მოთხრობითი ბრუნვით გადმოცემული სახელი მხოლოდ ქვემდებარე შეიძლება იყოს და ა.შ. ასეთი სტრუქტურის მქონე სინტაქსური ანოტირების სისტემა გრამატიკული მახასიათებლების მეშვეობით ქართული წინადადების სრულყოფილი აღწერის საშუალებას იძლევა. 

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/bibl/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3A1%3A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%90.
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვათბილისი, საქართველო20153-5 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საქართველოს საინჟინრო აკადემია; საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიაWordNet თესაურუსის ტექნოლოგიის სტანდარტებიზეპირი

მოხსენებაში აღწერილია ქართული WordNet თესაურუსის — GeWordNet-ის შემუშავების მეთოდიკა. ახსნილია განსხვავება ტრადიციული ლექსიკონებისა და თესაურუსებისა WordNet თესაურუსთან შედარებით. ჩამოთვლილია ძირითადი პრინციპები, რომლებიც იყო გამოყენებული პრინსტონის WordNet თესაურუსში. განხილულია ენის სისტემის შესახებ ინფორმაციის წარმოსადგენად აუცილებელი ლინგვისტური წყაროების ჯგუფები. დახასიათებულია WordNet-თესაურუსების შემუშავების სტანდარტები: მნიშვნელობათა ანალიზის დეფინიციური, კონტექსტური და სიტყვაწარმოებითი მეთოდები. აღწერილია თესაურუსში გამოყენებული სემანტიკური, პარადიგმატიკული და სინტაგმატიკური კავშირების სახეები. 

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
11th Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation, TbiLLC 2015თბილისი, საქართველო201521-26 სექტემბერიThe Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University, the Georgian Academy of Sciences and Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam.Syntax Annotation of the Georgian Literary Corpusზეპირი

In order to solve theoretical and applied tasks of Georgian language it is very important to draw out deeply annotated text corpora. While syntactically annotated corpora are now available for English, Czech, Russian and other languages, for Georgian they are rare. The environment, developed by our research group, offers several NLP applications, including a module of morphologic, syntactic and semantic level, a Universal Networking Language interface and a natural language interface to access SQL type databases. In this article, we research the automatic syntactic parser of Georgian Language. It includes syntactic level as well as morphologic level of Georgian language model. The basis of the linguistic model of Georgian text syntax annotation is the dependency grammar.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2015/Accepted-abstracts/index.html
ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2015თბილისი201510-15 სექტემბერიარნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის უნივერსიტეტიქართული ენის კომპიუტერული მოდელებიზეპირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტში მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს კომპიუტერული ლინგვისტიკის მიმართულებით ფუნდამენტური მეცნიერული კვლევები. ქართული ენისათვის დამუშავდა სხვადასხვა კომბინაციური მეთოდიკა (ლექსიკური ფუნქციები, სინონიმური მწკრივები, სემანტიკური როლები და სუპერპარადიგმები); შექმნილია ქართული ენის კომპიუტერული ლექსიკონი, რომელიც, ამავე დროს, მორფოლოგიური გენერატორის ფუნქციას ასრულებს ანუ თითოეული სალექსიკონო ერთეულისგან აწარმოებს შესაბამის სრულ პარადიგმას. ენის მოდელირების ფუნდამენტური საკითხების ფარგლებში შეიქმნა ენობრივი ალგორითმების წარმოდგენის ისეთი საშუალება, რომელიც, ერთი მხრივ, ასახავს ენობრივი სისტემის ფუნქციონირების ფუნდამენტურ თვისებებს (ორმიმართულებიანობა და პარალელურობა), მეორე მხრივ, ხელსაყრელია კომპიუტერული რეალიზაციისათვის. დამუშავდა ქსელური მეთოდი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია ორმიმართულებიანი ანალიზ-სინთეზის ერთობლივი პროცესორის ფორმულირება. ინტერნეტსივრცეში, სადაც აისახა თანამედროვე ცხოვრების მრავალი სფერო, ბუნებრივი ლექსიკის ყოველი ახალი გამოვლინება ფიქსირდება ე.წ. „სიტყვის კარიბჭის“ დახმარებით. მსგავსი სისტემა ავტომატურად გამოავლენს ახალ სიტყვაფორმას, რომელიც ლინგვისტური დამუშავების შემდეგ შევა ენის ავტომატურ გრამატიკულ ლექსიკონში. რიგი ენებისთვის ლექსიკონების შევსება-გაფართოების პროცესი გამარტივებულია გრამატიკული კომპაილერის დახმარებით, რომელიც ენის ფორმალური მოდელის ავტომატური რეალიზაციის ყველაზე თანამედროვე ინსტრუმენტია. შესაძლებელია ნებისმიერი ენის სხვადასხვა ვარიაციისთვის (დროის, სივრცის, წარმომავლობის, ჟანრის და ა.შ. მიხედვით) ცალკეულ ენათა მორფოლოგიური პროცესორების ბიბლიოთეკების კომპილირება და სხვ.კომპიუტერული ლინგვისტიკის ყველაზე დიდ მიღწევად და, გარკვეულწილად, საბოლოო მიზნად, სამართლიანად შეიძლება მოვიაზროთ ავტომატური მანქანური თარგმანი. ამ მეტად რთული ამოცანის ბოლომდე გადასაწყვეტად აუცილებელია უპირველესად ლექსიკური მთარგმნელის შექმნა. ენის რიგითი მომხმარებლისათვის ასეთი სისტემაც საკმაოდ ღირებულია, რადგან ის უადვილებს მომხმარებელს უცხო ტექსტის ინტენსიურ გაცნობას და ხშირად უფრო სასარგებლოცაა ტექსტის შედგენისას. ჩვენი ჯგუფი ბოლო წლების განმავლობაში მოქმედებს იმ სტრატეგიით, რომ ცალკეულ პროექტებში დამუშავებული საკვანძო თეორიული და პრაქტიკული საკითხები მომავალში ენის ტექნოლოგიზების საიმედო დასაყრდენად იქცეს. ჩვენ მიერ შექმნილი კომპიუტერული პროდუქტები მრავალი ლინგვისტური მიმართულებით გამოიყენება. ლინგვისტებისთვის ფართო ასპარეზი იქმნება ქართული ენის კომპიუტერული მოდელის რეალიზაციისათვის მისი მრავალი გამოვლინებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მიერ პროგრამული პროდუქტების სახით შექმნილია ნაციონალური კორპუსის მენეჯერის კომპილაციისათვის ძირითადი კომპონენტები.

https://ice.ge/of/wp-content/uploads/symp2015/konferenciis%20masala.pdf
სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკაბათუმი, საქართველო201621-23 ოქტომბერიილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიჰიპონიმური ხის ავტომატური ფორმირება ქართულ WordNet-ში. ზეპირი

WordNet თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ლექსიკურ მონაცემთა ბაზაა. მას საფუძვლად დაედო 1996 წელს პრინსტონის უნივერსიტეტის კოგნიტიურ მეცნიერებათა ლაბორატორიაში დამუშავებული ადამიანის მენტალური ლექსიკონის მოდელი, რომელიც საბოლოოდ გახდა ყველაზე ავტორიტეტული და ფართო გამოყენების სტანდარტი ლექსიკო-სემანტიკური მონაცემების ბაზის ასაგებად. WordNet ლექსიკო-სემანტიკური თესაურუსის ცოდნის ბაზები გამოიყენება ისეთ ამოცანებში, როგორიცაა საინფორმაციო ძიება, მანქანური თარგმანი, სიტყვათა მნიშვნელობების დადგენა და დიალოგური სისტემების აგება. 1999 წელს შეიქმნა EuroWordNet, რომელშიც გაერთიანდა ევროპული ენების WordNet ლექსიკონები. ამჟამად მართვის სისტემების ინსტიტუტის ენობრივი და სამეტყველო სისტემების განყოფილებაში  მიმდინარეობს სამუშაოები ქართული WordNet-ის შესაქმნელად (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი „ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი GeWordNet”). WordNet-ის ბაზისურ სტრუქტურულ ერთეულს წარმოადგენს სინონიმური რიგი - სინსეტი, რომელიც აერთიანებს მსგავსი მნიშვნელობის მქონე სიტყვებს. თითოეული სინსეტი ენის ერთგვარ ლექსიკალიზებულ ცნებას ასახავს. სინსეტს თან ახლავს განმარტება და სიტყვათა მაგალითები სხვადასხვა კონტექსტში. WordNet-ში სინსეტები ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან ისეთი სემანტიკური მიმართებებით, როგორიცაა: ჰიპონიმია (გვარი/სახეობა), მერონიმია (მთელი/ნაწილი), პრესუპოზიცია, კაუზაცია, ანტონიმია და სხვ. ქართული WordNet-ის შემუშავება ხდება ორ ეტაპად. პირველ რიგში ხდება WordNet ლექსიკონის ფორმირება ქართული ენისთვის, მეორე ეტაპზე კი ქართულ-ინგლისური ენათაშორისი ინდექსის (interlingual index - ILI) საშუალებით EuroWordNet-თან ქართული ლექსიკონის მიბმა. კონკრეტული ენის სინსეტების აღწერისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ILI ინდექსის სინსეტებთან მისი ეკვივალენტობის სხვადასხვა დონე: EQ_SYNONYM - ILI ინდექსის სინსეტსა და ენის სინსეტს შორის სრული თანხვედრა; EQ_NEAR_SYNONYM - სამიზნე ენის სინსეტს შეესაბამება რამდენიმე ILI ინდექსის სინსეტი; HAS_EQ_HYPERONYM - სამიზნე ენის სინსეტი უფრო სპეციფიურია, ვიდრე ინდექსის სინსეტი; HAS_EQ_HYPONYM ენის სინსეტი შეიძლება დაუკავშირდეს მხოლოდ ინდექსის სპეციფიკურ სინსეტს. ქართული WordNet-ის სინსეტების ავტომატური ფორმირება ხდება ორენოვანი ელექტრონული ლექსიკონის გამოყენებით. მიმართებები სინსეტებს შორის ქმნიან იერარქიულ სტრუქტურას, რომელთა სათავეში მოქცეულია სინსეტის ჰიპერონიმი. მოხსენებაში განხილული იქნება სინსეტების და ჰიპონიმური ხის ავტომატური ფორმირების ალგორითმი და პროგრამული რეალიზაცია ქართული WordNet-ისთვის.

https://iliauni.edu.ge/uploads/other/38/38129.pdf
თბილისის XII სიმპოზიუმი "ენა, ლოგიკა, გამოთვლები" ლაგოდეხი, საქართველო201718-22 სექტემბერიThe Centre for Language, Logic and Speech at the Tbilisi State University, the Georgian Academy of Sciences and Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) of the University of Amsterdam.Derivation Models According to Otar Tchiladze Text Corpusზეპირი

The paper presents the peculiarities of derivation in the novels of the Georgian writer Otar Tchiladze. There are shown some problems of word production, also some ways and forms of using word-formation. The elements that take part in word formation differ in semantics and activeness. Therefore, it is more convenient to consider not separate derivative elements but the models that include these elements. Productive word-formation is the topical one today. “Word-formation” has broad meaning in Georgian. It also means derivation that on its turn means creating new words not only by affixation but also by composition. Learning productive means of word-formation helps to develop word-formation process in a language. In the process of composing the rules and means of word-formation differ in activeness. Derivative models are based on text corpus according to Otar Tchiladze novels. It is well known that every writer has his own style of writing. Some language elements of style of one writer may coincide with the style of the other writer. However, the structure and the speech order would be different. The paper presents the full model of word-formation and statistical data according to the corpus of the novels by Otar Tchiladze. There will also be shown analysis of the words that is characteristic to the writer only.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2017/uploaded_files/inlineitem/TbiLLC2017_booklet_final.pdf#page=100
Актуальные проблемы прикладной лингвистикиბაქო, აზერბაიჯანი201825-26 ოქტომბერიაზერბაიჯანის ენათა უნივერსიტეტიГрузино-Английский Двунаправленный Автоматический Перевод Деривационных Формზეპირი

Во время перевода определённую сложность создают производные слова (дериваты). Проблема в деривационных формах, так как добавление словообразующих аффиксов вызывают лингвистические изменения в словах. Некоторые аффиксы синонимичны, другие омонимичны, и решить эту проблему очень важно в процессе построения компьютерных моделей. Надо обратить особое внимание на фонетические события и изменения корня при создании алгоритмов перевода и дальнейшего программирования. Для решения данной задачи, в первую очередь, нами была создана база данных словообразовательных аффиксов грузинского языка. В нем объединены морфемы, которые являются родными для современного литературного грузинского языка или введены с других языков. Для автоматического формирования соответственных Грузино-Английских деривационных форм были созданы модели словообразований разных семантических групп для обоих языков. Также была создана база Английских деривационных аффиксов. Грузинский язык известен обилием морфологических форм. Для полноценного автоматического перевода в систему был подключен морфологический процессор грузинского языка. Таким образом производится автоматическая лемматизация грузинских слов, после чего используются алгоритмы распознавания модели деривации и автоматического перевода. Тот же процесс, только в обратном направлении используется для английской деривационной формы слова. В обеих случаях получаем одну, или несколько (в случае омонимии в исходной форме и синонимии – в итоговой) лемму деривационной формы слова.

https://muhaz.org/to-azerbaijan.html?page=3
2nd International Conference on Research in Social Sciencesვენა, ავსტრია 20193-5 დეკემბერიWebster Vienna Private University სენტენციურ პრიმიტივებზე დაფუძნებული თარგმნის მოდელიზეპირი

The main problem of language modelling is the meaning of the utterance, which is the ultimate goal of one of the directions of language model functioning (analysis) and the starting point for its opposite direction (synthesis). The paper suggests one of the options of the problem solution. In particular, dividing sentences into the set of (quasi)-synonymous “sentential primitives" and on the basis of the "primitives", building such a structure, which reflects the appropriate content of this set quite transparently. Determination of the estimated set of primitives should be based on the search of the constituents according to their characteristics, particularly, to their syntactic properties. Verbs and their dominant role in sentences are considered according to "multilevel" syntax. By this theory, a primitive is a central component (core) of the layered structure, which is "surrounded" by the periphery i.e. traditional adverbs. The central component itself involves the verb and its actants. At the same time, internal relations of primitives, i.e. dependencies of actants on the predicates and peripheries on central structures are defined by the semantic roles. Such approach to language content conveys the meaning of the utterance through the sentential primitives where the primitives are the language units. In the frame of the presentation, we will offer a translation model, which is simplified to the level of primitives. For testing the model, Georgian-English parallel corpus will be used.

Web of Science: Web of Science-ციტირების ინდექსი-1, H-ინდექსი-1
Scopus: Scopus-ციტირების ინდექსი-1, H-ინდექსი-1
Google Scholar: Google scholar-ციტირების ინდექსი-2, H-ინდექსი-1

შვედეთი-შვედეთი, 2 მაისი-15 ივნისი. 2007 წელი მეტყველების, მუსიკისა და სმენის ინსტიტუტი, სამეფო ტექნიკური უმაღლესი სკოლა (KTH) კერძო კომპანია Honeysoft
შვედეთი-9 აგვისტო-11 სექტემბერი. 2008 წელიმეტყველების, მუსიკისა და სმენის ინსტიტუტი, სამეფო ტექნიკური უმაღლესი სკოლა (KTH) კერძო კომპანია Honeysoft

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის "ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვის" (№A 38-09 (2009-2011)) შედეგები დაინერგა თბილისის 203-ე ყრუ და სმენადაქვეითებულთა საჯარო სკოლა-პანსიონში. ”სუფლიორი” ქართული ტექსტის აკრეფისას მომხმარებელს სთავაზობს გრამატიკულად სწორ სიტყვებს მათი საწყისი ასოების მიხედვით.https://old.rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&page=detals&topic_id=18&id=938 

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


წინადადების სტრუქტურის განმსაზღვრელი ერთეულების სემანტიკა (532 გვ.) გ. ჩიკოიძე სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი საქართველო20/01/2015

რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


Algorithmic Description of Russian word morphologyThe Royal Swedish Academy of Sciences შვედეთი 2005-2006 ძირითადი შემსრულებელი

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2022-2025 ძირითადი შემსრულებელი
დიალოგური სისტემების ქართულენოვანი ინტერფეისი სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023 ძირითადი შემსრულებელი
ქართული ენის კომბინატორული ონლაინ ლექსიკონის შემუშავება სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020 ძირითადი შემსრულებელი
ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNet შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015-2017 ძირითადი შემსრულებელი
ქართული წინადადების კომპიუტერული ანალიზი ინტერაქტიულ რეჟიმში სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017 ძირითადი შემსრულებელი
ქართული ენის კორპუსის სრული (მორფოლოგიური, სინტაქსური, სემანტიკური) ანოტირების სისტემა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013 – 2016 ძირითადი შემსრულებელი
ქართული ენის სინონიმების კომპიუტერული მოდელის შექმნა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013 – 2016 ძირითადი შემსრულებელი
ქართული ენის სინონიმების კომპიუტერული მოდელის შექმნა სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი2010-2012 ძირითადი შემსრულებელი
ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2009-2011 ძირითადი შემსრულებელი
ავტომატური განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონი როგორც ქართული ენის მოდელირების საფუძველი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2009-2011 ძირითადი შემსრულებელი
ინგლისურ-ქართული თარგმნის ავტომატური სისტემა სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007-2009 ძირითადი შემსრულებელი
ქართული ტექსტის ავტომატური სინტაქსური ანალიზის შექმნა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2004-2006 ძირითადი შემსრულებელი
წარმომშობი გრამატიკის მორფოლოგიური დონის ქსელური წარმოდგენა და კომპიუტერული რეალიზაციასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 2004-2006 ძირითადი შემსრულებელი
ინგლისურ-ქართული კომპიუტერული ლექსიკონი თანდართული მორფოლოგიური პროცესორებით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 2002-2003 ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


თბილისის საერთაშორისო სიმპოზიუმების ენა, ლოგიკა, გამოთვლები ადგილობრივი საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი http://events.illc.uva.nl/Tbilisi/1999-2022

ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


The Structure of Interactive Language Model Algorithms Based on the Net System, 2013, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 7, no. 3სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The paper presents an approach based on network method of language (first of all morphologic) algorithms. The net scheme has experienced certain transfigurations: e.g. a dialogue operator can express the object which is referred to by the system in the current step of process developing using left arc label, the right label must reflect the content of a question on the other hand; as for the knot it includes indication to the position where the expected answer can appear. The “respondent” of a question-answer act might be represented by the inner component of the system (a dictionary, a list of super-paradigms, the information gathered during the previous steps) of outer partner, user (U). Exactly the latter one ensures the interactive character of the system. An example of building the units system operating simultaneously is given in the paper. The aspect of such approach is demonstrated by a simple, though important, example. In particular, the initial of sentence synthesis which generates the central (core) structure of an expression. The section of the process of synthesis provides the core of the central structure, the formation of the verb and its immediate constituents (agent, object, etc.). Building of a system, in its turn, is based on the notion of the verb super-paradigm, which implies the combination of verb paradigms which are derived from one and the same lexeme and addresses the same group of semantic roles, though with a variety of means. How the information that is sufficient for morphologic forming of each member is gathered in the process of dialogue with the user is shown with a particular example. In the last section there is considered applied as well as the fundamental importance of interactive approach: on the one hand, it simplifies and improves the most complicated system, such as automatic translation, on the other hand, the interactive model of a language can be considered a primary imitation of relation between thinking represented by outer partner, user (U) and language – by such organised synthetic system

http://science.org.ge/old/moambe/7-3/130-134_Chikoidze.pdf
The Net Representation of Interactive Language Processor, 2013, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 7, no. 1სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The purpose of the paper is to represent a language model that ensures effective functioning of the model in the interactive mode. Interactive approach acquires particular importance in the context of the most complicated processors, as it promises to show how algorithms are simplified, while retaining high level of efficiency. This, for its part, conditions the possibility of using the models of the earlier stages of their development, namely, in the process of their improvement. For example, the possibility of communication with the user while analyzing the sentence makes dictionary “unloaded” from additional information that would be necessary for finding the way out of some “hopeless” situation, and at the same time it requires complication of the algorithm in order to use the information appropriately. In the case of synthesis in the opposite direction in order to avoid such complications interactive approach also acquires fundamental meaning, namely, it can “go-between” the primary germ of the content and its lingual expression and in this way provide the input of utterance synthesis. The main purpose of the work is to form the means of representation of the interactive language processor. To solve the task we propose the net approach that was already used earlier to write down certain morphologic algorithms. Nets represent simplified versions of graphs. The most important features of the nets represent three labels associated with each node and with both sides of each arc. In the case of morphologic processor one of them (node) defines some general grammatical category, two others (arc) points to some particular meaning of the category (left label) and the means of its forming (right label). The transformation of the existing net system is given in the article that is limited to reinterpretation of labels, namely, here they reflect the trajectory that is followed by appropriate information in the question answer mode. The source of information is left arc label, the content of the question is defined by the right label, and the final address is defined by the node label.

http://science.org.ge/old/moambe/7-1/Chkhoidze%20119-126.pdf

პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში