ლიანა სამსონაძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

სიტყვა გულის ლექსიკური გარემოს აღწერალ.სამსონაძესტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / #25, გვ. 124-128- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სიტყვა ხელოვნების ლექსიკური გარემოს განსაზღვრალ.სამსონაძესტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / #24, გვ. 111-116- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Модель автоматического грузино-английского перевода сентенциальных примитивов содержащих имя прилагательное ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძესტატიაშპს მაცნე პრინტი/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული/2019/ №23/ გვ.126-130. - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვაზი-სინონიმების როლი თარგმნის სრულყოფისათვის ლ.სამსონაძესტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული,/2018 / N 22,pp.138-141- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Syntax Annotation of the Georgian Literary Corpusნ.ამირეზაშვილი, ლ.ლორთქიფანიძე, ლ.სამსონაძე, ა.ჩუტკერაშვილი, ნ. ჯავაშვილიკონფერენციის კრებულიSpringer/ Logic, Language and Computation, 11th International Tbilisi Symposium, TbiLLC 2015, Revised Selected Papers 2017 / LNCS 101148, pp 89-97- ISSN 0302-9743/ E-ISSN 1611-3349 /ISBN 978-3-662-54331-3 / ISBN 978-3-662-54332-0 (e-book) Englishსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სიტყვა მიწის აღწერა განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონისთვის ლ.სამსონაძესტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / #21, გვ. 133-137- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პარალელური კორპუსის ტიპები და მათი გამოყენების სფეროები ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე, ნ. ჯავაშვილისტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული/2016წ./ №20, გვ142-148.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლექსიკური ფუნქციები - კომბინატორული ლექსიკონის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. გ. ჩიკოიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ლ.ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ა. ჩუტკერაშვილი, ნ. ჯავაშვილი სტატიაგამომცემლობა უნივერსალი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 98-104 - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სიტყვამაწარმოებელი აფიქსების მონაცემთა ბაზა ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე, ნ. ჯავაშვილისტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 194-203- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კოდირების სტანდარტული სისტემა CES და ქართული ლინგვისტური კორპუსი ნ.ამირეზაშვილი, ლ.სამსონაძესტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული/ 2013წ./ №17 / გვ.136-141- ISSN 0135-0765 ქართულისაგრანტო პროექტი
კომპიუტერული საკომუნიკაციო სისტემა სპეციფიკური საჭიროების მომხმარებელთათვისლ. ლორთქიფანიძე, ლ.სამსონაძესტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 166-170- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დერივაცია როგორც ლექსიკური ჩანაცვლების ფუნქცია ლ. მარგველანი, ლ. სამსონაძესტატიასტამბა დამანი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული /2011წ./ №15/ 216-220- ISSN 0135-0765 ქართულისაგრანტო პროექტი
ზოგიერთი დერივატის ორმაგი ბუნების შესახებ ლ.სამსონაძესტატიასტამბა დამანი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული /2010წ./ №14/ გვ.200-204- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზოგიერთი არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოების შესახებლ.სამსონაძესტატიასტამბა დამანი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული /2009წ./ №13/ გვ.172-175- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Modeling of derivation in the multilingual expert system.ნ.ამირეზაშვილი, ლ.ლორთქიფანიძე, ლ.სამსონაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული/2008/ №12/ 176-182 - ISSN 0135-0765 Englishსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ენის კომპიუტერული მოდელების ალგორითმების შესახებ ლ. მარგველანი, ლ. სამსონაძე, ნ. ჯავაშვილი კონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - ISSN 0135-0765 ქართულისახელშეკრულებო
ქართულ სახელთა სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა ინგლისურენოვანი მომხმარებლისთვის ლ.სამსონაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული /2007წ./ №11/ გვ.187-190- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წინადადების წევრთა ინდექსაციის კომპიუტერული უზრუნველყოფალ.სამსონაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი //სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული / 2006წ. / №10 / გვ.256-263- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართულ სახელთა სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა.ლ. მარგველანი, ლ. სამსონაძე, ნ. ჯავაშვილი სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9, გვ. 256-263- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ზმნის სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემალ. მარგველანი, ლ. სამსონაძე, ნ. ჯავაშვილი სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2005 / N 9, გვ. 236-255- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სახელთა მორფოლოგიური ლექსიკონის ავტომატურად შექმნის მოდელილ.სამსონაძესტატიაგამომც.სანი/საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული/2002/ N 6, გვ.196-199- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

III International Scientific Conference "Current Issues in Applied Linguistics"ბაქო, აზერბაიჯანი201825-26 ოქტომბერიAzerbaijan University of LanguagesМодель автоматического грузино-английского перевода «сентенциальных примитивов» содержащихზეპირი

სტატიაში განხილულია „სენტენციური პრიმიტივების“ როლებრივი მიმართებების არსებითი თვისებები, კონკრეტულად, ქართულ ენაში ზედსართავი სახელის შემცველი პრიმიტივები და მათი ინგლისურ ენაზე ავტომატური თარგმნის მოდელი. თუ მთარგმნელობით პროცესში ორივე ენა უზრუნველყოფილი იქნება პრიმიტივებად დაშლის და პირიქით, პრიმიტივებისგან გამონათქვამის მიღების საშუალებებით, თარგმნის პროცესი მხოლოდ პრიმიტივების თარგმნის დონემდე დავა და თარგმანი საგრძნობლად გამარტივდება. განხილულია კონკრეტული მაგალითები.

https://muhaz.org/to-azerbaijan.html?page=3
"ინტერნაციონალური კონფერენცია "ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2015"თბილისი, საქართველო201510-15 მაისიარნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის უნივერსიტეტიქართული ენის კომპიუტერული მოდელებიზეპირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტში მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს კომპიუტერული ლინგვისტიკის მიმართულებით ფუნდამენტური მეცნიერული კვლევები. ქართული ენისათვის დამუშავდა სხვადასხვა კომბინაციური მეთოდიკა (ლექსიკური ფუნქციები, სინონიმური მწკრივები, სემანტიკური როლები და სუპერპარადიგმები); შექმნილია ქართული ენის კომპიუტერული ლექსიკონი, რომელიც, ამავე დროს, მორფოლოგიური გენერატორის ფუნქციას ასრულებს ანუ თითოეული სალექსიკონო ერთეულისგან აწარმოებს შესაბამის სრულ პარადიგმას. ენის მოდელირების ფუნდამენტური საკითხების ფარგლებში შეიქმნა ენობრივი ალგორითმების წარმოდგენის ისეთი საშუალება, რომელიც, ერთი მხრივ, ასახავს ენობრივი სისტემის ფუნქციონირების ფუნდამენტურ თვისებებს (ორმიმართულებიანობა და პარალელურობა), მეორე მხრივ, ხელსაყრელია კომპიუტერული რეალიზაციისათვის. დამუშავდა ქსელური მეთოდი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია ორმიმართულებიანი ანალიზ-სინთეზის ერთობლივი პროცესორის ფორმულირება. ინტერნეტსივრცეში, სადაც აისახა თანამედროვე ცხოვრების მრავალი სფერო, ბუნებრივი ლექსიკის ყოველი ახალი გამოვლინება ფიქსირდება ე.წ. „სიტყვის კარიბჭის“ დახმარებით. მსგავსი სისტემა ავტომატურად გამოავლენს ახალ სიტყვაფორმას, რომელიც ლინგვისტური დამუშავების შემდეგ შევა ენის ავტომატურ გრამატიკულ ლექსიკონში. რიგი ენებისთვის ლექსიკონების შევსება-გაფართოების პროცესი გამარტივებულია გრამატიკული კომპაილერის დახმარებით, რომელიც ენის ფორმალური მოდელის ავტომატური რეალიზაციის ყველაზე თანამედროვე ინსტრუმენტია. შესაძლებელია ნებისმიერი ენის სხვადასხვა ვარიაციისთვის (დროის, სივრცის, წარმომავლობის, ჟანრის და ა.შ. მიხედვით) ცალკეულ ენათა მორფოლოგიური პროცესორების ბიბლიოთეკების კომპილირება და სხვ.კომპიუტერული ლინგვისტიკის ყველაზე დიდ მიღწევად და, გარკვეულწილად, საბოლოო მიზნად, სამართლიანად შეიძლება მოვიაზროთ ავტომატური მანქანური თარგმანი. ამ მეტად რთული ამოცანის ბოლომდე გადასაწყვეტად აუცილებელია უპირველესად ლექსიკური მთარგმნელის შექმნა. ენის რიგითი მომხმარებლისათვის ასეთი სისტემაც საკმაოდ ღირებულია, რადგან ის უადვილებს მომხმარებელს უცხო ტექსტის ინტენსიურ გაცნობას და ხშირად უფრო სასარგებლოცაა ტექსტის შედგენისას. ჩვენი ჯგუფი ბოლო წლების განმავლობაში მოქმედებს იმ სტრატეგიით, რომ ცალკეულ პროექტებში დამუშავებული საკვანძო თეორიული და პრაქტიკული საკითხები მომავალში ენის ტექნოლოგიზების საიმედო დასაყრდენად იქცეს. ჩვენ მიერ შექმნილი კომპიუტერული პროდუქტები მრავალი ლინგვისტური მიმართულებით გამოიყენება. ლინგვისტებისთვის ფართო ასპარეზი იქმნება ქართული ენის კომპიუტერული მოდელის რეალიზაციისათვის მისი მრავალი გამოვლინებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მიერ პროგრამული პროდუქტების სახით შექმნილია ნაციონალური კორპუსის მენეჯერის კომპილაციისათვის ძირითადი კომპონენტები.

https://ice.ge/of/wp-content/uploads/symp2015/konferenciis%20masala.pdf
ბათუმის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაშიბათუმი, საქართველო201218-20 მაისიენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრი; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიქართული ენის განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონის გენერატორი.ზეპირი

ენის მოდელირება თანამედროვე ლინგვისტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. ენობრივი მოდელებისათვის დამახასიათებელია, ერთი მხრივ, ენობრივი სისტემის დაყოფა რამდენიმე დონედ (მორფოლოგიური, სინტაქსური, სემანტიკური), მეორე მხრივ კი, ამ დონეებს შორის უშუალო კავშირების დამყარება. ქართული ენის მოდელის სხვადასხვა დონეების შეთანხმებული ფუნქციონირებისა და ეფექტური მოქმედებისთვის შესაძლებელია მისი დაფუძნება „განმარტებით-კომბინატორულ ლექსიკონზე“. ქართული ენის კომპიუტერულ განმარტებით-კომბინატორულ ლექსიკონში ლექსემის გარშემო არსებული მთელი ინფორმაცია ზონებადაა დაყოფილი: პირველი - მეთაური სიტყვა, მეორე - სიტყვის განმარტება, მესამე ­ - მორფოლოგიური მოდელი, მეოთხე - სიტყვის სემანტიკურ-სინტაქსური მოდელი; მეხუთე ზონა ეძღვნება სიტყვის ლექსიკური ფუნქციების სიას. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით შემუშავდა ქართული ენის განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონის გენერატორი. მის შესაქმნელად ვიყენებთ ქართული ენის სინტაქსისა და სემანტიკისადმი თანამედროვე მიდგომას: “ფენოვანი” სინტაქსური სტრუქტურები; ი. მელჩუკის ­- ლექსიკური პარამეტრების თეორია; ი. აპრესიანის - სინონიმური მწკრივების მეთოდი. ქართველოლოგიის თვალსაზრისით ეს არის ქართული ენის აღწერის მეთოდიკის გაფართოება, გაძლიერება და განახლება ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; ზემოხსენებული თანამედროვე თეორიებისთვის - მათი კროსლინგვისტიკური ვარგისიანობის ახალი ტესტირება; კომპიუტერული ლინგვისტიკის კუთხით კი, ეს სამუშაო უზრუნველყოფს მძლავრ საფუძველს ქართული ენის სრულყოფილი ფუნქციონალური მოდელის შესაქმნელად. 

https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_2290_1.pdf
ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011თბილისი, საქართველო20117-8 ივლისისსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტიმრავლობითის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მორფოლოგიურ პროცესორში. ზეპირი

განხილულია ქართულ ენაში ზოგიერთი არსებითი სახელის მრავლობით რიცხვში ბრუნების თავისებურებანი. ენობრივი მოვლენები გარკვეულ კანონზომიერებას ექვემდებარება, მაგრამ ზოგადი წესების გვერდით არსებობს გამონაკლისებიც. ყურადღება გამახვილებულია ზოგიერთი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოების საკითხზე. უკვე დამკვიდრებული წესის თანახმად, მრავლობით ბრუნვაში არ იხმარება გარკვეული ჯგუფის არსებითი სახელები. მათ არათვლადი სახელები ეწოდება. ასეთებია ნივთიერებათა, აბსტრაქტული, კრებითი არსებითი სახელები, მაგრამ  სხვადასხვა სემანტიკური დატვირთვის დროს არაიშვიათია ასეთი სახელების მრავლობითში ხმარება. ზოგი ზედსართავი სახელი გაარსებითებულია მრავლობითი რიცხვის ფორმით (წითლები, მწვანეები, მდიდრები, ღარიბები და ა.შ.). ნაშრომში საილუსტრაციოდ მრავლადაა მოყვანილი მეტყველებაში უკვე მტკიცედ დამკვიდრებული სიტყვათშეთანხმებები, ისეთები, როგორიცაა „ქართული ღვინოები“ „მარილების დაგროვება“, „მინარალური წყლები“ - (ნივთიერებათა სახელები); „ფიქრები“, „მოტივები“, „არჩევნები“ - (აბსტრაქტული სახელები); „გუნდები“, „კრებები“-(კრებითი სახელები): და სხვა.

http://www.ice.ge/symposium/symp2011_2/konferencia-2011.pdf
ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიებითბილისი, საქართველო200920-21 ოქტომბერისსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტიქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორიზეპირი

წესები წარმოადგენს პროდუქციათა ერთობლიობას. მასში გაერთიანებულია სათანადოდ კვალიფიცირებული ცალსახა თუ არაცალსახა მარკერები, მარკერთა შეხვედრის პირობები. ნაჩვენებია, რა მორფოლოგიურ კატეგორიებს განარჩევს ესა თუ ის ზმნა, სახელი, მოცემულია კატეგორიათა ინტერპრეტაცია (რიგ შემთხვევაში ტრადიციულიდან განსხვავებული), ახსნილია მარკერთა სინონიმია/ ომონიმია, გამოთქმულია გარკვეული მოსაზრებები ამ მოვლენათა თაობაზე. კერძოდ, მიგვაჩნია რომ სინონიმია მორფოლოგიურ დონეზე (სინტაქსური დონისაგან განსხვავებით) შეზღუდულია, განპირობებულია მორფოლოგიური გარემოცვით (შდრ.: ხატავ-ს და ხატავდ-ა). რაც შეეხება ომონიმურ მოვლენას, ასეთად (ომონიმიად) ჩათვლილია მხოლოდ ისეთი შემთხვევები, რომლებიც არამორფოლოგიურ დონეზე აიხსნებიან. მაგალითად, ამგვარია “დაწერა” ფორმა (დაწერ-ა _ საწყისი, დაწერ-ა – პირიანი ფორმა), რომელიც სინტაქსურ დონეზე სწორ კვალიფიკაციას მიიღებს. რაც შეეხება ი-წერება, ი-წერს, მ-ი-წერს ფორმებში ი-ს შეფასებას, იგი მიგვაჩნია არა ომონიმურ მარკერად, არამედ ენაში უთუოდ არსებულ და მოქმედი ეკონომიურობის კანონის, ენის ყაირათიანობის ნიმუშად – ენა სრულიად უმტკივნეულოდ იყენებს ერთსა და იმავე ენობრივ მასალას სხვადასხვა ინფორმაციის გადმოსაცემად – პრობლემას აგვარებს სიტყვაფორმის სტრუქტურა.

https://www.ice.ge/new/pages/news/konferencia.pdf
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიებითბილისი, საქართველო200816-19 ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიქართული ენის კომპიუტერული მოდელების ალგორითმების შესახებზეპირი

სპეციალური სალექსიკონო ინტერაქტიული სისტემის მეშვეობით შესაძლებელი ხდება სალექსიკონო სიმბოლოების გაშიფვრა და მათი ეკრანზე გამოტანა, რაც მომხმარებელს თვალნათლივ დაანახებს ამა თუ იმ ფუძის პარამეტრებს.

file:///C:/Users/user/Downloads/Verbaluri_Komunikaciuri_Teqnologiebi.pdf

Web of Science: Web of Science-Citation index -1, H-index-1
Scopus: -
Google Scholar: Google scholar-Citation index -2, H-index-1

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის "ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვის" (№A 38-09 (2009-2011)) შედეგები დაინერგა თბილისის 203-ე ყრუ და სმენადაქვეითებულთა საჯარო სკოლა-პანსიონში. ”სუფლიორი” ქართული ტექსტის აკრეფისას მომხმარებელს სთავაზობს გრამატიკულად სწორ სიტყვებს მათი საწყისი ასოების მიხედვით. https://old.rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&page=detals&topic_id=18&id=938

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ინგლისურ-ქართული კომპიუტერული ლექსიკონი თანდართული მორფოლოგიური პროცესორებით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 2002-2003ძირთადი შემსრულებელი
წარმომშობი გრამატიკის მორფოლოგიური დონის ქსელური წარმოდგენა და კომპიუტერული რეალიზაციასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი 2004-2005ძირთადი შემსრულებელი
ქართული ტექსტის ავტომატური სინტაქსური ანალიზის შექმნა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2004-2006ძირთადი შემსრულებელი
ინგლისურ-ქართული თარგმნის ავტომატური სისტემა სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007-2009ძირთადი შემსრულებელი
ავტომატური განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონი როგორც ქართული ენის მოდელირების საფუძველიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი №A 36-09 2009-2011ძირთადი შემსრულებელი
ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვისშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი №A 38-09 2009-2011პროექტის მენეჯერი
ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა (მორფოლოგიური დონე) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2011ძირთადი შემსრულებელი
ქართული ენის სინონიმების კომპიუტერული მოდელის შექმნა სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012ძირთადი შემსრულებელი
ქართული ენის კორპუსის სრული (მორფოლოგიური, სინტაქსური, სემანტიკური) ანოტირების სისტემაშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი AR/84/4-105-14 2013-2016ძირთადი შემსრულებელი
ქართული წინადადების კომპიუტერული ანალიზი ინტერაქტიულ რეჟიმში სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017ძირთადი შემსრულებელი
ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNetშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/463/4-105/12 2015-2017ძირთადი შემსრულებელი
ქართული ენის კომბინატორული ონლაინ ლექსიკონის შემუშავება სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020ძირთადი შემსრულებელი
დიალოგური სისტემების ქართულენოვანი ინტერფეისისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023ძირთადი შემსრულებელი
ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 2022-2025ძირთადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


Syntax Annotation of the Georgian Literary Corpus, 2017, Springerსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

It is very important to draw out deeply annotated text corpora in order to solve theoretical and applied tasks of the Georgian language. While syntactically annotated corpora are now available for English, Czech, Russian and the other languages, for Georgian they are rare. The environment, developed by our research group, offers several NLP applications, including a module of the morphologic, syntactic and semantic level, a Universal Networking Language interface and a natural language interface to access SQL type databases.

The paper gives the description of the automatic syntactic analyzer of the Georgian Language. It includes syntactic and morphologic levels of the Georgian language model. The basis of the linguistic model of the Georgian text syntax annotation is the dependency grammar

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-54332-0_6

პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში