ლუიზა ქაჯაია

აკადემიური დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. სამეცნიერო საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს ეთეროვანი ზეთების, ცხიმზეთებისა და პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ტექნოლოგიების კვლევა. ეთერზეთოვანი და ცხიმზეთოვანი ნედლეულიდან ეთერზეთების, ცხიმზეთების, ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტების და კოსმეტიკური ნაწარმის (ლოსიონი, გელი, სურნელოვანი წყალი) არსებული ტექნოლოგიების სრულყოფა, ახალი რაციონალური უნარჩენო ტექნოლოგიის დამუშავება და მათი გამოყენების სფეროს განსაზღვრა. აღნიშნული მიმართულებით გამოქვეყნებული აქვს ასზე მეტი ნაშრომი, სახელმძღვანელო, დამხმარე სახელმძღვანელო და სხვა სასწავლო მეთოდური საშუალებანი. მიღებული აქვს 18 საავტორო მოწმობა და უფლება. ამჟმად ინსტიტუტში ხელმძღვანელობს ჯგუფს რომელიც მუშაობს ადგილობრივი ეთერზეთოვანი ნედლეულიდან მიღებული ეთეროვანი ზეთების ბაზაზე დამზადებული ნატურალური არომატიზატორების გამოყენებაზე მსოფლიო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ბიო საკვები პროდუქტების დამზადების ტექნოლოგიების დამუშავებაზე; მანდარინის არასტანდარტული ნაყოფებიდან პარფიუმერული ლიმონენისა და ციტრუსის ჯემის დამზადების კომპლექსური ტექნოლოგიის გამოკვლევაზე.

ეთერზეთოვანი ვარდის გადამუშავების ნარჩენების გამოკვლევან. ბაღათურია, ლ. ქაჯაია, ნ. გილაურისტატიასტუ-ს შრომათა კრებული 2019 წელი №4 (514) გვ.27-330 ISSN 1512-0996 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური მაჩვენებლებიბაღათურია ნ. ქაჯაია ლ. ილურიძე ნ.სტატიასტუ-ს შრომათა კრებული 2016 წ. №1 (499) გვ. 15-210 ISSN 1512-0996 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში ველურად მზარდი ღვიის გამოკვლევა ნ.ბაღათურია ლ. ქაჯაია ნ.გილაურისტატიასტუ-ს შრომათა კრებული 2016 წელი №1 (499) გვ.11-150 ISSN 1512-0996 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნივრის ნატურალური პროდუქტებიქაჯაია ლ. ბზიავა რ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 158-1610 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამამულო წარმოების ქაცვის ნედლეულის ტექნო-ქიმიური თავისებურებანიქაჯაია ლ. ბზიავა რ. ალანია ზ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 164-1660 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პარფიუმერულ-კოსმეტიკური პროდუქციის ახალი ასორტიმენტიქაჯაია ლ. დემენიუკი მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 174-1760 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში ველურად მზარდი ეთეროვანი მცენარეებიქაჯაია ლ. კუჭუხიძე ნ. აბაშიძე ზ. გუბელაძე ვ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 135-1410 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რაფსის თესლის ტექნო-ქიმიური შესწავლაქაჯაია ლ. ბზიავა რ. ბაკურაძე ნ. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 181-1840 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში მზარდი გვირილის აბსოლუტური ზეთის მიღების ტექნოლოგიაქაჯაია ლ. ბაკურაძე ნ. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 228-2300 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეთერზეთბის წარმოების ეფექტიანობის გაზრდის გზებიქაჯაია ლ. ბაკურაძე ნ. ხარშილაძე ა.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 216-2170 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თხილის კოპტონის გამოყენების შესაძლებლობა საკონდიტრო და კულინარიულ წარმოებაშიქაჯაია ლ. ხარშილაძე ა.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 183-1850 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იელის აბსოლუტური ზეთის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებითქაჯაია ლ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 187-1930 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თხილის ზეთის მიღების ტექნოლოგიაქაჯაია ლ. ხარშილაძე ა.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 160-1630 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ექსტრაგირებული იელის ყვავილებიდან ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგიაქაჯაია ლ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 187-1890 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვეტივერიის ეთეროვანი ზეთიქაჯაია ლ. ბაკურაძე ნ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 143-1470 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში კულტივირებული რაფსის მცენარეული ზეთის მიღბის ტექნოლოგიური რეჟიმის დადგენაქაჯაია ლ. კუჭუხიძე ნ. ბზიავა რ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 224-2260 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური დატენიანების პროცესის გავლენა შესწავლა რაფსის ტექნოლოგიური თვისებებზეკუჭუხიძე ნ. ქაჯაია ლ. ჩიქვანაია ვ. ჯოხარიძე თ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 92-940 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გვირილის ტექნო-ქიმიური შესწავლაქაჯაია ლ. ბაკურაძე ნ. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 203-2050 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეთერზეთების წარმოების ანარჩენების ტექნოლოგიური შესწავლაქაჯაია ლ. ბაკურაძე ნ. ხარშილაძე ა.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 198-1990 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იელის აბსოლუტური ზეთის ნალექის შესწავლაქაჯაია ლ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 20-210 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვიდოს აბსოლუტური ზეთიბზიავა რ. ქაჯაია ლ. სილაგავა ლ. ბაკურაძე ნ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 101-1050 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კვიდოს ექსტრაქტის მიღების ოპტიმალური რეჟიმის დადგენაბზიავა რ. ქაჯაია ლ. სილაგავა დ. ბაკურაძე ნ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, № 12, 2004 წ. გვ. 152-1540 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თეთრი აკაციიდან არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგიალ.ქაჯაია, ნ.კუჭუხიძე, ა. ხარშილაძე, ფ.მელიასტატიასაქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”, # 12, 2004 წ. თბილისი გვ. 164-1670 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოიას ადგილობრივი ჯიშების შესწავლა მათგან ექსტრაქტული ზეთის მიღების თვალსაზრისითხარშილაძე ა. აბაშიძე ზ.სტატიასაქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”, # 12, 2004 წ. თბილისი გვ. 149-1520 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თხილისებრთა ნაყოფებიდან ცხიმზეთის მიღების რაციონალური ტექნოლოგიაკუჭუხიძე ნ. ხარშილაძე ა. მელია ფ.სტატიასაქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”, # 12, 2004 წ. თბილისი გვ. 167-1690 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თამბაქოს აბსოლუტური ზეთის წარმოებახარშილაძე ა. აბაშიძე ზ. მელია ფ.სტატიასაქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”, # 12, 2004 წ. თბილისი Gგვ. 156-1600 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფერმენტაციის გავლენა ნივრის ეთეროვანი ზეთის გამოსავალზეკუჭუხიძე ნ. მეხაშიშვილი ვ.სტატიასაქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”, # 11, 2003 წ. თბილისი Gგვ. 207-2100 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეული ზეთების ადსორბციული გაუფერულებაბზიავა რ. ბაკურაძე ნ.სტატიასაქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”, # 11, 2003 წ. თბილისი Gგვ. 210-2120 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში გავრცელებული ტუიას ეთეროვანი ზეთიბზიავა რ. მეხაშიშვილი ვ.სტატიასაქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”, # 11, 2003 წ. თბილისი Gგვ. 214-2170 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იელის აბსოლუტური ზეთის მიღების ტექნოლოგიის სრულყოფახარშილაძე ა. აბაშიძე ზ. მელია ფ. დემენიუკი მ.სტატიასაქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”, # 11, 2003 წ. თბილისი Gგვ. 218-2220 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაფნისა და ევკალიპტის ბიოაქტიური დანამატის მიღების ტექნოლოგია და მათი შედგენილობის გამოკვლევაბაღათურია ნ., ბეგიაშვილი ნ., ქაჯაია ლ., კოტორაშვილი ლ., დემენიუკი მ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2011 წელი #1, გვ. 32-370 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგიაბაღათურია ნ., ბეგიაშვილი ნ., ქაჯაია ლ., კოტორაშვილი ლ., ბზიავა რ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2011 წელი #1, გვ. 38-450 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეთერზეთოვანი ვარდის ყვავილების გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგიაბაღათურია ნ., ქაჯაია ლ., ბზიავა რ., დემენიუკი მ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2010 წელი #4, გვ. 45-490 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებშითბილისი, საქართველო202120/11/2021-21/11/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტივარდის ეთეროვანი ზეთის წარმოების ნარჩენების გადამუშავების ტექნოლოგიაზეპირი

ინსტიტუტში ჩატარებული კვლევების შედეგად დამუშავებულია ვარდის ყვავილების გადამუშავების მყარი ფაზიდან სურნელოვანი კონკრეტის, ხოლო თხევადი ფაზიდან ვარდის სურნელოვანი წყლისა და ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტის მიღების ტექნოლოგია. შესწავლილია მათი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლები და ქიმიური შედგენილობა

     დადგენილია ვარდის ეთეროვანი ზეთის წარმოების ნარჩენებიდან მიღებული სურნელოვანი კონკრეტის, სურნელოვანი წყლისა და ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტის გამოყენების სფეროები - პარფიუმერულ-კოსმეტიკური წარმოება და საყოფაცხოვრებო ქიმია.

https://gtu.ge/News/18022/
ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებშითბილისი, საქართველო202120/11/2021-21/11/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიეთერზეთოვანი ვარდის გადამუშავების ნარჩენების გამოკვლევა ზეპირი

გამოკვლეულია ანაერობულ პირობებში ფერმენტირებული ვარდის ყვავილების ჰიდროდისტილაციით გადამუშავების ნარჩენები, რომელიც შედგება ორთქლში გამოხარშული ვარდის ყვავილების ექსტრაქტისაგან.

   გამოკვლეულ იქნა ვარდის ყვავილების და მისი გადამუშავების ნარჩენების მყარი და თხევადი ფაზების ქიმიური შედგენილობა. განსაზღვრულია აღნიშნული  ნარჩენების გამოყენების მიმართულებები.

   დადგენილია, რომ მყარი ფაზა შეიძლება გამოყენებულ იქნას დამატებითი პროდუქციის-სურნელოვანი კონკრეტის, ხოლო თხევადი ფაზა ვარდის სურნელოვანი წყლისა და ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტის მისაღებად.


https://institutes.gtu.ge/uploads/პროგრამა.pdf
ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვისთბილისი, საქართველო201303/10/2013-04/10/2013საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაეკოლოგირად სუფთა ეთერზეთის მიღების ქიმიური მეთოდებიზეპირი

 ლაბორატორიაში დამუშავდა  ეთერზეთების დისტილატის მიღების ახალი მეთოდი. მან აჩვენა, რომ

ნატრიუმის ბისულფატის ხსნარი და ნატრიუმის ბორიდრიდის გადამუშავება ეთერზეთებიდან აჩვენებს ტოქსიკურობას. მასალად გამოყენებულ იქნა - ალიფატური ალდეჰიდები.

 ამის შემდეგ მიღებულ იქნა ეკოლოგიურად სუფთა ეთერზეთები, რომლებიც გამოიყენება კვების მრეწველობაში 

https://www.gaas.dsl.ge/images/conference_materials/Konferencia_shromebi-%202013.compressed.pdf
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოში მოყვანილი ლიმონის არტემიზიას ეთერზეთის ქიმიური შემადგენლობაზეპირი

ნაშრომში მოცემულია საქართველოში მოყვანილი ლიმონის არტემიზიას ეთერზეთის ქიმიური შემადგენლობის შესწავლის შედეგები. აღინიშნა, რომ ლიმონის არტემიზიას ასენტური ზეთი მდიდარია ცენტრალემით და ლინოლოლომით, რაც ცხადყოფს, რომ შესაძლებელია ამ ზეთის ბუნებრივი სურნელოვანი გამოყენება.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიულდრაიისფერი გამოსხივების გავლენა ეთერზეთების ხარისხზეზეპირი

ულტრაიისფერი გამოსხივების გავლენა ეთერზეთების შემადგენლობასა და თვისებებზე. ეთერზეთების დეტერპენიზაციის ახალი გზა.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php

Web of Science: 0
Scopus: 0
Google Scholar: 0

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ციტრუსოვანთა ნაყოფების გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
გამოკვლეულ იქნას უწიპწო დურდოს დადუღების გავლენა თეთრი და წითელი კახური ტიპის ღვინოების ხარისხზესაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.01.2020-31.12.2025შემსრულებელი
ქართული ვისკის წარმოების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლების გამოკვლევასაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
ფენოლური ანტიოქსიდანტებით გამდიდრებული წითელი ნახევრადტკბილი ღვინოების დამზადების ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
მეცნიერების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება კვებისა და გადამამუშავებელ მრეწველობაშისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
კვების მრეწველობის ნარჩენებიდან ეთეროვანი ზეთებისა და ბიოაქტიური ექსტრაქტების წარმოების მოწყობა თეთრიწყაროს რაიონშისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
საქართველოში გავრცელებული თხილის ნედლეულისაგან ცხიმზეთისა და საკონდიტრო ნაწარმის მიღების კომპლექსური ტექნოლოგიების დამუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2004ხელმძღვანელი
ეთერზეთების და ცხიმზეთების დარგების განვითარების ძირითადი მიმართულებების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი01/01/2010 - 01/01/2010ხელმძღვანელი
ქაცვის ზეთის მიღების უნარჩენო ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2005-31/12/2007ხელმძღვანელი
ეთრზეთოვანი ვარდის გადამუშავების პრონციპულად ახალი ტექნოლოგიის დამუშავება გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნითკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2007-31/12/2009ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში