ელენე კალატოზიშვილი

აკადემიური დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

ჩემს სამეცნიერო ინტრესების სფეროს წარმოადგენს მეღვინეობის პროდუქტების რაციონალური გამოყენების შესწავლა, ღვინისა და ჭაჭის არყის ტექნოლოგიების სრულყოფა (დახვეწა). მრავალწლინი თეორიული და პრაქტიკული გამოკვლევების შედეგად მეღვინეობის ნარჩენებიდან (ლექი, წიპწა, კლერტი) დამუშავებულია ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთებით მდიდარი ექსტრაქტები, ყურძნის კლერტიდან გამოყოფილი და იდენტიფიცირებულია 25-მდე ახალი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. შემუშავებული და დანერგილია ყურძნის კლერტიდან ანტიალკოჰოლური სასმელი „Золотое руно“; ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტი „Коприм“, რომლის ბაზაზეც შემუშავებულია უალკოჰოლო სასმელები, „Горный ключ“; „Женыиеневый“; „Реро“ ხილ-კენკროვანი ნედლეულიდან შემუშავებულია მორსების, ექსტრაქტების სრულყოფილი ტექნოლოგიები - გაფართოვდა მათი ასორტიმენტი: რკინის დეფიციტით გამოწვეული (ანემია) პროფილაქტიკისათვის თუთიდან მიღებულია რკინით მდიდარი ბექმეზი, შესწავლილია მისი ფიზიკო-ქიმიური შედგენილობა.

მაღალი კვებითი ღირებულებების ახალი სახეობის ხორბლის პურის ნაწარმიე.კალატოზიშვილი, გ.გრიგორაშვილიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც ხორბლის წარმოების ერთ-ერთი კერა, 2019 წ. გვ. 153- ISBN 978-9941-8-1687-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამცხე-ჯავახეთში წითელი ღვინის ჯიშების ქიმიური ტექნოლოგიამამასახლისაშვილი, ე.კალატოზიშვილი, ლ.ვაშაკიძესტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,2004 წელი,ნომერი 1,გვ.125-1270.18 ISSN 1321447 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბუნებრივი ბიოსტიმულატორების გავლენა მაღალხარისხოვანი ნამყენი ნერგის გამოსავლიანობაზეე.კალატოზიშვილი, ლ.მუჯირი, მ.ორმოცაძეკონფერენციის კრებულიO.I.V. ოცდამეცამეტე მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ღვინის შესახებ, 2018, გვ. 8-11- ISBN 978-285-038-0105 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენდოგენურ ფერმენტული კომპლექსების პექტინესთერაზული აქტივობის დადგენახომასურიძე მ. კალატოზიშვილი ე. მუჯირი ლ.სტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2002,# 4-6 , გვ. 96-980 ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბიოეთანოლის წარმოება სოფლის მეურნეობის ნარჩენების პროდუქტებიდან სპირტის წარმომქმნელი ბაქტერიების გამოყენებითმუჯირი ლ. ორმოცაძე მ. კალატოზიშვილი ე.სტატიასაქართველო საინჟინრო სიახლენი № 4, 2007 წელი, გვერდი 98-1000 ISSN 1512-0287 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხილ - კენკროვანი ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიების სრულყოფა ბიოქიმიური პროცესების რეგულიურებითმუჯირი ლ. ორმოცაძე მ. კალატოზიშვილი ე. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, № 4, 2010 წ. გვ. 63-650 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზოგიერთი ხილის (კურკოვნების) გადამუშავების მეორადი პროდუქტების შესწავლა და გამოყენებამუჯირი ლ. ორმოცაძე მ. კალატოზიშვილი ე. უთურაშვილი ე. ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, № 4, 2010 წ. გვ. 58-620 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჭაჭის არაყის წარმოების რაციონალური ტექნოლოგიური პირობების დამუშავება პექტოლიტური ფერმენტების საშუალებითმუჯირი ლ. თოხაძე მ. კალატოზიშვილი ე. გოდაბრელიოძე ა. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, № 12, 2004 წ. გვ. 36-380 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ევკალიპტის ძველი და ნორჩი ფოთლებიდან მიღებული ეთეროვანი ზეთების გამოკვლევაბაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. ორმოცაძე მ. კალატოზიშვილი ლ. ბაღათურია ბ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2008 წ. №22, გვ. 190-1920 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცილოვანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ონტოგენებზებაღათურია ნ. ბეგიაშვილი ნ. ორმოცაძე მ. კალატოზიშვილი ლ. ბაღათურია ბ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2003 წ. №11, გვ.185-1880 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვაზის ახალი ჰიბრიდული ჯიიშების სამეურნეო-ტექნოლოგიური შესწავლის შედეგები ქართლის პირობებშიკალატოზიშვილი ე.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2003 წ. №11, გვ.65-680 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის ჰიდროლიზული ფერმენტული კომპლექსის შესწავლა ღვინის ტექნოლოგიების სრულყოფის მიზნითმუჯირი ლ. კალატოზიშვილი ე.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2003 წ. №11, გვ.47-500 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომბინირებულ ცილებში ბიოლოგიური ღირებულების განსაზღვრის მათემატიკური მეთოდი გრიგორაშვილი გ., კალატოზიშვილი ე., ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2020 წელი #1-2 გვ. 62-660 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციტრუსების (მანდარინის) ნარჩენების გამოყენების პერსპექტიული მიმართულებები გრიგორაშვილი გ., კალატოზიშვილი ე., ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2020 წელი #1-2 გვ. 57-610 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პურის ნაწარმის ფორტიფიცირების ახალი მიდგომები მრეწველობაში არსებული მეორადი რესურსების გამოყენებითგ.გრიგორაშვილი., კალატოზიშვილი ე., ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2019 წელი #4 გვ. 29-330 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებშითბილისი, საქართველო202120/11/2021-21/11/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიყურძნის წიპწის გავლენის გამოკვლევა წითელი ღვინის ქიმიურ შედგენილობასა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებზეზეპირი

დადგენილია, რომ ყურძნის წიპწა უარყოფით გავლებას ახდენს

წითელი ღვინის ხარისხზე. შემოთავაზებულია წითელი ყურძნის გადამუშავების ახალი ტექნოლოგია, რომელიც ითვალისწინებს კლერტგაცლილი ყურძნის დურდოდან წიპწის მოშორებას და ალკოჰოლური დუღილის წარმართვას და შემდგომ დავარგებას მიწისზედა ქვევრებში.

https://institutes.gtu.ge/uploads/dod.pdf
მევენახეობის გამოწვევები 21-ე საუკუნეშითბილისი, საქართველო200718/09/2007-21/09/2007შავი, კასპიის ზღვების და ცენტრალური აზიის აბრეშუმის ასოციაციათუთის ნაყოფის სამკურნალო თვისებები და მისი მრავალმხრივი გამოყენებაზეპირი

ბიოლოგიურ-აქტიური ნივთიერებების შემცველი კონცენტრატების მიღების ტექნოლოგიური სქემა

დამუშავებულია თუთის ნაყოფი.

 თუთის ნაყოფისა და მისი კონცენტრატების ორგანოლეპტიკური და ქიმიური შემცველობის შესწავლით; ის

შესაძლებელია მათი, როგორც დამატებითი პროდუქტების გამოყენება კვების მრეწველობაში.

 ანალიზით დადგინდა, რომ თუთის ნაყოფს და მის კონცენტრატებს მაღალი შემცველობა აქვს

რკინა და შესაძლოა გირჩიოთ ანემიის სამკურნალოდ.

https://institutes.gtu.ge/uploads/kalatozishvili.pdf
მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებითბილისი, საქართველო201725/10/2017-27/10/2017საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამეღვინეობის ნარჩენების რაციონალური გამოყენების პერსპექტიული მიმართულებები სტენდური

ამ სამეცნიერო ნაშრომში გაანალიზებულია გამოცდილება მოწინავე ქვეყნების. არსებობს მკაფიო ძირითადი მიმართულებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ღვინის წარმოების ნარჩენების გადამუშავება არანარჩენ პროდუქტებად და შემდეგ მისი უტილიზაცია. ეს პროცესი ეხმარება ჩვენს ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს გახდნენ ბევრად მეტი კომპეტენტური.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2017_PDF/2017-konferencia_Shromebi.pdf
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის.თბილისი, საქართველო201628/09/2016-30/09/2016საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიათუთის ნაყოფის სამრეწველო გადამუშავების უნარჩენო ტექნოლოგიის დამუშავება ზეპირი

დამუშავებულია თუთის ნაყოფი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შემცველი კონსერვანტების მიღების მიზნით.

შესწავლილია თუთის ნაყოფისა და კონცენტრატების ორგანოლეპტიკური და ქიმიური შემცველობა. ანალიზით დადგინდა, რომ თუთის ნაყოფს და მის კონცენტრატებს აქვს რკინის მაღალი შემცველობა და შესაძლებელია რეკომენდირებული იყოს ანემიის საწინააღმდეგოდ.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2018_PDF/Konferenc_Shromebi_2016.pdf
ქართული ღვინო და ვაზითბილისი, საქართველო201909/05/2019 - 12/05/2019კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისი უნივერსიტეტიცოლიკოურისა და რქაწითელის ჯიშის ყურძნებიდან მიღებული ღვინის დისტილატების (ჭაჭის არყის სპირტების) გამოკვლევასტენდური

ქართული ჭაჭის არაყი შეიძლება დამზადდეს როგორც ყურძნის გადამუშავების ნარჩენებიდან- ჭაჭიდან, ასევე კახური ტიპის ღვინიდან, რომელიც მიიღება ტკბილის დურდოზე დადუღებით. ამით ქართული ჭაჭის არაყი თავისი ხარისხით დავუახლოვეთ კონიაკს, რომელიც როგორც ცნობილია, მიიღება ევროპული ტიპის ღვინისაგან, ანუ ყურძნის ტკბილის მშრალად დადუღებული ღვინის გამოხდით და მიღებული დისტილატის მუხის ტკეჩზე შემდგომი დავარგებით. სამუშაოს მიზანი იყო ქართული სამრეწველო ჯიშების - ცოლიკოურისა და რქაწითელის ყურძნის ტკბილის ალკოჰოლური დუღილის ჩატარება კლერტგაცლილი დურდოს სხვადასხვა პროცენტული რაოდენობის მონაწილეობით, მიღებული ღვინომასალებიდან დისტილატების დამზადება და მათი ქიმიურ-ორგანოლეპტიკური გამოკვლევა. ცდის სხვადასხვა ვარიანტებში ცოლიკოურისა და რქაწითელის დასადუღებელ ტკბილს ემატებოდა კრეტგაცლილი დურდო 1,2,3,5, 10 და 30 % -ის რაოდენობით. აღნიშნული ვარიანტების ალკოჰოლური დუღილი ჩატარდა ქვევრში. ამ ვარიანტების მიხედვით დადუღებული ღვინომასალებიდან დამზადდა დისტილატები; ჩატარდა დისტილატების ქიმიური მახასიათბლების გამოკვლევა და სადეგუსტაციო შეფასება. მიღებული შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ როგორც ცოლიკოურის, ასევე რქაწითელის ჯიში ტკბილის დადუღებისას საუკეთესო შედეგი იქნა მიღებული ტკბილის ალკოჰოლური დუღილის პროცესში 5 % კლერტგაცლილი დურდოს დამატებით. ამასთან ერთად, აღნიშნული ჯიშების ყურძნიდან მიღებული ღვინის დისტილატები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთიმეორისაგან ქიმიურ-ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებით. ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნიდან მიღებული ღვინის დისტილატში, რქაწითელის ყურძნის ჯიშიდან მიღებული ღვინის დისტილატთან შედარებით მაღალია.; საერთო ეთერების რაოდენობა - 24 % -ით, აცეტალების- 21.8 %-ით; ალდეჰიდების 83.6 %-ით; ეთილაცეტატის - 2 -ჯერ; სადეგუსტაციო შეფასება-0.88 ბალით. ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნიდან მიღებული ღვინის დისტილატი გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხისაა რქაწითელი დისტილატთან შედარები. ეს დისტილატები გამოიყენება ხალი ტიპის ჭაჭის არყის დასამზადებლად.

http://geowinegrapeconference.ciu.edu.ge/

Web of Science: 0
Scopus: 0
Google Scholar: 23

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


რქაწითელის ჯიშის ყურძნიდან მიღებული სხვადასხვა ტიპის ღვინოების ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეგრელოში გავრცელებული წითელი საღვინე ჯიშების კოლოშის და მაჭყვადინას ქიმიურ-ტექნოლოგიური დახასიათებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ციტრუსოვანთა ნაყოფების გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
ჭაჭის არყის წარმოების ახალი ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2019-31.12.2023შემსრულებელი
დამუშავდეს შაქრის სორგოსაგან მიღბული ეთილის სპირტის გასუფთავების ოპტიმალური პირობები და განისაზღვროს მისი პრაქტიკული გამოყენების გზებიკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2004შემსრულებელი
სრულყოფილ იქნას სპირტის წარმოების ტექნოლოგია საქართველოში (გავრცელებული) მოზარდი ხილის ტექნიკური ჯიშებიდანკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2005-31/12/2007შემსრულებელი
ატმის ნაყოფის დამუშავების უნარჩენო ტექნოლოგიის შემუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2013შემსრულებელი
თუთის სარმრეწველო დამუშავების უნარჩენო ტექნოლოგიის დამუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2014შემსრულებელი
ეკოლოგიურად სუფთა ეთილის სპირტის წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2007-31/12/2009შემსრულებელი
პრევენციული საკვები პროდუქტების მიღება რკინადეფიციტური ანემიის კორექციისთვის ბავშვთა კონტიგენტში.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2014-31/12/2015შემსრულებელი
ყურძნისა და ღვინის გადამუშავების ნარჩენების გამოყენებით ანტიოქსიდანტური უალკოჰოლო ღვინის მიღების რაციონალური ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი01/01/2017 - 31/12/2017შემსრულებელი
ციტრუსოვანთა ნაყოფების კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგიის დამუშავებაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2017-31/12/2017შემსრულებელი
დისტილაციური ეთეროვანი ზეთების მიღების ახალი ტექნოლოგიის გამოკვლევა ენერგეტიკული დანახარჯების 50-60%-ით შემცირების nმიზნით.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2017-31/12/2018შემსრულებელი
კოლხური ბიო ღვინისა და ბიო ალკოჰოლიანი სასმელების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2017-31/12/2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


P 5253საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი995ლევან მუჯირი, ელენე კალატოზიშვილი, მედეა ორმოცაძემცენარეთა ზრდის სტიმულირების ხერხიაქტიური14/07/2011A01N 51/00

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


ფერმერთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი10/05/2013-17/08/2020

კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში