ვალენტინა მირზაევი

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

1974 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - ავტომატიკისა და ტელემექანიკის ფაკულტეტი (სპეციალობა - „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“, კვალიფიკაცია - ინჟინერი); 1976 წ. - საკავშირო კურსები „ინ-იაზი“ (მოსკოვი; სპეციალობა - ინგლისური ენა) სხვადასხვა დროს ვმუშაობდი: 1974-1977 წწ.: სსსრ მსუბუქი მრეწველობის სამინისტროს რესპუბლიკური დარგობრივი გამოთვლითი ცენტრი (ჯგუფის უფროსი); 1977-1982 წწ.: სსრკ მინისტრტთა საბჭოს მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების სახელმწიფო კომიტეტთან არსებული ეკონომიკისა და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების ორგანიზების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - თბილისის განყოფილება (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი); 1982-1985 წწ.: ორგანიზებისა და მართვის პრობლემების საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - საქართველოს ფილიალი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი); 1985- 2000 წწ.: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დარგში სამეცნიერო ინფრომაციის ცენტრი (ლაბორატორიის გამგე); 2000-2006 წწ.: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი (კომპიუტერის ქსელის უფროსი); 2011 წ.- დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი (მეცნიერი თანამშრომელი)

პოსტ-კოვიდი: ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების სარეაბილიტაციო პოტენციალი (საქართველოს მაგალითზე)ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევისტატიასამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა", # 12, 2021, თბილისი, 8 გვ.no no ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების როლი კორონავირუსის გავრცელების პირობებშიო.ფარესიშვილი, დ. გამეზარდაშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "Diplomacy and Law" №1- 2 (7) 2020, 5გვ.no ISSN 2449-2655 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კავკასიის ქვეყნების ურთიერთკავშირები: კონფრონტაციიდან კოოპერაციამდე (ბუნებათსარგებლობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის მაგალითზე)ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო ფორუმის მასალები - 2nd International forum of the Caucasus studies scholars, ბაქო, 2020 г., 6 გვ.no no რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მობილიზება კოვიდ-19-ს გავრცელების პირობებში (საქართველოს მაგალითზე)ო.ფარესიშვილი, დ. გამეზარდაშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევისტატიასამეცნიერო ჟურნალი «Экономика природопользования и устойчивое развитие» №8 (27). კიევი., 2020, 16 გვ.no ISSN: 2707-3319 (on line) ISSN: 2616-7689 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო (სარეაბილიტაციო) ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში პანდემიისა და პოსტპანდემიურ პერიოდშიო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევისტატიასაერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ N1, იანვარი-ივნისი, თბილისი, 2020,, 53-68 გვ.no no ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აკადემიკოსი ი. ჟორდანიაო.ფარესიშვილი, ზ. ლომსაძე, ნ.ჭითანავა, თ.ურუშაძე, გ.მაღალაშვილი, ვ.მირზაევი და სხვ.მონოგრაფიათბილისი, 2019 , 267 გვ.no ISBN 978-9941-8-1401-3 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გლობალური გამოწვევები და იუნესკოს საქმიანობაგ.ჩოგოვადზე, ვ.მირზაევისტატიასტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები - შრომები # 2(26), თბილისი, 2018, 7 გვ.no ISSN 1512-3979 (Print) EISSN 1512-2174 (Online) ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკონომიკის პერსპექტიული მიმართულებები: სოფლის ტურიზმი როგორც მცირე დს საშუალო ბიზნესის მნიშვნელოვანი სეგმენტი (საქართველოს მაგალითზე)ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევიმონოგრაფია"ავროპა", ბაქო, 2017, 15 გვ.no no რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოფლის ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესისპერსპექტიული მიმართულება საქართველოში: აქტუალობა, შესაძლებლობები, თავისებურებებიო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევისტატიაAnnals of Agrarian Science, Vol. 15, Issue 3, 2017., 5 გვ. no no ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რეკრეაციულ-ტურისტული ზონების განვითარება როგორც დემოგრაფიული სიტუაციის გაუმჯობესებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორი (საქართველოს მთის რეგიონების მაგალითზე)ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია, ვ.მირზაევიკონფერენციის კრებული"ელმ ვე ბილიკ", ბაქო, 2016, 10 გვ. no no რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული პოტენციალი და მისი რეალიზაციის პერსპექტივებიო.ფარესიშვილი, ვ.მირზაევისტატიაAnnals of Agrarian Science, Vol. 13, No. 4, 2015, 6 გვ. no no ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული საინჟინრო ტრადიცია და თანამედროვეობავ.მირზაევისტატიაბიზნეს-ინჟინერინგ, #4, 2014, 5 გვ.no ISSN 1512-0538 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“, მიძღვნილი სტუ-ს დაარსებიდან 100 წლისთავისა და აკად. ი.ჟორდანიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი.თბილისი, საქართველო202117 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრისოფლის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოშიზეპირი

მოხსენებაში განხილულია საქართველოში მცირე ტურისტული ბიზნესის, კერძოდ სოფლის დასახლებებში ე.წ. „სოფლის ტურიზმის“ (აგროტურიზმის, ფერმერული ტურიზმის) განვითარების პერსპექტივები, რომელიც წარმოადგენს მცირე მეწარმეობის სწრაფად განვითარებად სექტორს.

განხილულია საქართველოს მხარეებში (რეგიონებში) სოფლის ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები და პირობები. აღნიშნულია, რომ თითოეულ რეგიონს გააჩნია მისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები (ბუნებრივი პირობები, ეკონომიკური განვითარების დონე, მეურნეობრიობის ტრადიციები, საოჯახო მეურნეობის მოწყობის წესი, რიტუალები და სხვ.), რუთაც ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან.

საფუძვლიანად არის განხილული კახეთის, საქართველოს მთიანეთის (სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, მცხეთა-მთიანეთი), აჭარის, გურიის, სამეგრელოს, იმერეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის სოფლის დასახლებებში აგროტურისტებისთვის საინტერესო ობიექტები და მათი მიღებისთვის (განსახლებისთვის) მზაყოფნის საკითხები.

მოხსენებაში ხაზგასმულია, რომ ქვეყანაში სოფლის ტურიზმის განვითარება ხელს შეუწყობს მხარის ეკონომიკურ განვითარებას, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას და მატერიალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფას, ხოლო მთის რეგიონებში მწვავე დემოგრაფიული პრობლემების (სოფლების დაცარიელება, მოსახლეობის დაბერება, ახალგაზრდების მიგრაცია ქალაქებში და სხვ.) გადაჭრას

no
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“, მიძღვნილი სტუ-ს დაარსებიდან 100 წლისთავისა და აკად. ი.ჟორდანიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი.თბილისი, საქართველო202117 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრისაქართველოს რეკრეაციული რესურსების როლი პოსტკოვიდური რეაბილიტაციის პროცესში ზეპირი

მოხსენებაში განხილულია საქართველოს რეკრეაციული რეურსების შესაძლებლობები კოვიდ-19-ით დაავადების გადატანის შემდგომი რეაბილიტაციის პროცესში.

პანდემიის პირობებში სულ უფრო მეტი ადამიანი,რომლებმაც გადაიტანეს კოვიდ-19, მიმართავს ექიმებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. გადატანილი დაავადების შემდგომ, რამდენიმე თვის განმავლობაში, პაციენტების დაახლოებით 50%-ს უვლინდება პრობლემები ორგანიზმის სხვადასხვა ორგანოების ფუნქციონირებაში, რაც ერთობლიობაში გამოიხატება „პოსტკოვიდური სინდრომით“ („ხანგრძლივი კოვიდით“) და წარმოადგენს სპეციალისტების კვლევის ობიექტს მთელ მსოფლიოში. დღესდღეობით, არ არის შემუშავებული პოსტკოვიდური სინდრომის მკურნალობის დეტალური რეკომენდაციები. ექიმების რჩევები შემოისაზღვრება მძიმე დაავადებების შემდგომი რეაბილიტაციის ზოგადი პრინციპებით. ცხადია, აღდგენითი პროცესის დაჩქარებას და ოპტიმიზირებას, პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის საწყის მდგომარეობაში დაბრუნებას ხელს შეუწყობს შესაბამისი პროფილის კურორტზე ყოფნა, ბუნებრივი გარემო ფაქტორების გამოყენება და შესაბამისი გამაჯანსაღებელი აუცილებელი პროცედურების ჩატარება. ავტორები მიუთითებენ, რომ საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების დიდი პოტენციალის გამოყენება პოსტკოვიდური სინდრომით შეპყრობილი ადამიანების რეაბილიტაციას უცილობლად შეუწყობს ხელს.

მოხსენებაში მოცემულია მონაცემები საქართველოს ყველაზე პოპულარული კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სარეაბილიტაციო შესაძლებლობების შესახებ, გათვალისწინებით იმ სპეციფიკისა და პათოლოგიების, რომლებსაც ადგილი აქვს კოვიდ-19 გადატანილ ადამიანთა შორის.

no
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები -ISITE’18“ (ეძღვნება სტუ-ს UNESCO-ს კათედრის „ინფორმაციული საზოგადოება“ დაარსების 15 წლის იუბილეს) თბილისი, საქართველო201827-29 სექტემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიგლობალური გამოწვევები და იუნესკოს საქმიანობაზეპირი

უკანასკნელი ათწლეულების მძლავრმა სამეცნიერო-ტექნიკურმა გარღვევამ, კერძოდ, რევოლუციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების, უფართოესი კომუნიკაციური ტექნოლოგიების გაჩენამ, რომლებმაც არსებითად შეცვალეს ადამიანების ცხოვრება მთელს დედამიწაზე, მხოლოდ პოზიტიური შედეგები კი არ მოგვიტანეს, არამედ გარკვეულწილად ნეგატიურიც. გაჩნდა სერიოზული გამოწვევები, ახალი მუქარები, რომლებიც მსოფლიო საზოგადოებრიობის მხრიდან დროულ რეაგირებას მოელიან.

მოხსენებაში ხაზგასმულია, რომ სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი, რომლისგანაც გამოშიგნულია მნიშვნელოვანი კომპონენტები, პირველ რიგში - ჰუმანიტარული ხასიათის, თავის თავში შეიცავს ადამიანური კულტურისათვის გადაუწყვეტელ წინააღმდეგობებს, წარმოადგენს გლობალური ეკოლოგიური, პოლიტიკური და სხვაგვარი კატაკლიზმების მთავარ წყაროს. დროის უმოკლეს პერიოდში მომხდარი ტექნოლოგიური ძვრა პრაქტიკულად ეთიკურ ვაკუუმში, ადეკვატური ღირებულებითი ბაზის არარსებობაში მიმდინარეობდა, არ ახლდა აუცილებელი ფილოსოფიურ-მსოფლმხედველობითი უზრუნველყოფა. ეთიკური კატეგორიების, განვითარების ჰუმანისტური ასპექტების იგნორირება ხშირად ხდება ანტიჰუმანურ გამოვლენათა, ადამიანურობის წინაშე დანაშაულთაბიძგის მიმცემი, რომელთა სიუხვითაც გამოირჩევა თანამედროვე სამყარო.

ასეთ ვითარებაში იზრდება ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების, უპირველეს ყოვლისა იუნესკოს როლი, რომელსაც შეეძლო რამდენიმე ახალი პროექტის ინიციირება ან ახალი მიმართულებების დამატება უკვე მოქმედი პროგრამებისათვის. ზოგიერთი ახალი მიმართულება განხილულია მოხსენებაში.

http://www.conf-unesco.gtu.ge/

Web of Science: 17
Scopus:
Google Scholar: 69

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში