ანა ჩუტკერაშვილი

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ზმნური მარკერები ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონისათვისანა ჩუტკერაშვილი, გიორგი ჩიკოიძე, ნინო ჯავაშვილისტატია შპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2022 / N26, გვ. 93-98.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სალექსიკონო ერთეულის საინფორმაციო ზონების შერწყმის შესახებანა ჩუტკერაშვილი, გიორგი ჩიკოიძესტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / N25, გვ. 95-990 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ძველი და ახალი ინფორმაციის გადმოცემის საშუალებებიანა ჩუტკერაშვილისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / N25, გვ. 100-1040 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
"აი" ნაწილაკი ქართული ენის საინფორმაციო სტრუქტურაშიანა ჩუტკერაშვილისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / #24, გვ. 117-1200 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დერივაციული მოდელები ოთარ ჭილაძის ტექსტური კორპუსის მიხედვითანა ჩუტკერაშვილი, ნინო ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა შპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ. 119-1250 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული წინადადების ინტერაქტიული სინთეზიანა ჩუტკერაშვილი, გიორგი ჩიკოიძე, ნინო ჯავაშვილისტატიაგამომცემლობა შპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ. 105-1140 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დერივაციულ ფორმათა ქართულ-ინგლისური ორმიმართულებიანი ავტომატური თარგმანიანა ჩუტკერაშვილი, ნინო ჯავაშვილი, ლიანა ლორთქიფანიძე, გ. აიდარაშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / #22, გვ. 118-126.0 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტექსტის გადაბმის საშუალებები, რემა და მისი ფუნქციებიანა ჩუტკერაშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / #21, გვ. 123-1270 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ლიტერატურული კორპუსის სინტაქსური ანოტაციაანა ჩუტკერაშვილი, ნინო ჯავაშვილი, ლიანა ლორთქიფანიძე, ლია სამსონაძე, ნინო ამირეზაშვილიკონფერენციის კრებულიSpringer/ Logic, Language and Computation, 11th International Tbilisi Symposium, TbiLLC 2015, Revised Selected Papers 2017 / LNCS 101148, pp 89-971 ISSN 0302-9743/ E-ISSN 1611-3349 /ISBN 978-3-662-54331-3 / ISBN 978-3-662-54332-0 (e-book) DOI 10.10007/978-3-662-54332-0ინგლისურისახელშეკრულებო
ლექსიკური ფუნქციები - კომბინატორული ლექსიკონის მნიშვნელოვანი კომპონენტიანა ჩუტკერაშვილი, გიორგი ჩიკოიძე, ნინო ჯავაშვილი, ლიანა ლორთქიფანიძე, ლია სამსონაძე, ნინო ამირეზაშვილისტატიაგამომცემლობა "უნივერსალი" / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 98-1040 Lexical Functions as an Important Component of Combinatorial Dictionary ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საინფორმაციო სტრუქტურა და ტოპიკის სახეებიანა ჩუტკერაშვილისტატია"დამანი" / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 204-2090 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქსელურ სისტემაზე დაფუძნებული ენის ინტერაქტიული მოდელის ალგორითმების სტრუქტურა.ანა ჩუტკერაშვილი, გიორგი ჩიკოიძე, ნინო ჯავაშვილისტატიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 0 ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტერაქტიული ენობრივი პროცესორის ქსელური წარმოდგენაანა ჩუტკერაშვილი, გიორგი ჩიკოიძე, ნინო ჯავაშვილისტატიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის "მოამბე", 2013, vol. 7, no. 1, გვ.130-1340 ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დროის დეიქსისი ქართულშიანა ჩუტკერაშვილისტატია"დამანი" / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 131-1350 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წინადადების უშუალო შემადგენლური სტრუქტურა და სინონიმური ჩანაცვლებები სახელურ ფრაზაში. ანა ჩუტკერაშვილისტატიასტამბა "დამანი" / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 185-1880 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
"ბედი" კონცეპტი და ენობრივი მსოფლხედვაანა ჩუტკერაშვილისტატიასტამბა "დამანი" / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 220-2230 ISSN 0135-0766 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სინონიმია და ლექსიკური ფუნქციებიანა ჩუტკერაშვილი, გიორგი ჩიკოიძე, ელზა დოკვაძესტატიასტამბა „დამანი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011, N 15, გვ. 179-1910 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
'მხოლოდ' და 'მარტო' ნაწილაკების ფუნქციები ქართულშიანა ჩუტკერაშვილიკონფერენციის კრებულიSpringer/ Logic, Language and Computation, 8th International Tbilisi Symposium, TbiLLC 2009 Revised Selected Papers 2011 / LNAI 6618, pp 215-2220 ISSN 0302-9743/ e-ISSN 1611-3349 /ISBN 978-3-642-22302-0 /e- ISBN 978-3-642-22303-7 DOI 10.10007/978-3-642-22303-7ინგლისურისახელშეკრულებო
ემოციები და კონცეპტუალური მეტაფორაანა ჩუტკერაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 215-2190 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გემოს სემანტიკური ველი ზოგადი დახასიათებაანა ჩუტკერაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / N 13, გვ. 180-1820 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
-ც და კი ნაწილაკების შესახებ ქართულშიანა ჩუტკერაშვილიკონფერენციის კრებულიSpringer/ Logic, Language and Computation, 7th International Tbilisi Symposium, TbiLLC 2007 Revised Selected Papers 2009 / LNAI 5422, pp 62-680 ISSN 0302-9743 ISBN-10 3-642-00664-7 ISBN-13 978-3-642-00664-7 ინგლისურისახელშეკრულებო
მოლაპარაკისა და მსმენლის საერთო სიტუაციური გამოცდილების მნიშვნელობა კომუნიკაციის დროსანა ჩუტკერაშვილისტატია"პრომეთე", სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 7(19), 2006 გვ.198-2000 ISSN 1512 - 2131 ქართულისახელშეკრულებო
რამდენიმე შენიშვნა "Happen" კონცეპტის გამოსახატად ქართულშიანა ჩუტკერაშვილი; შორენა ბართაიაკონფერენციის კრებულიGrafisch Centrum Amsterdam, თბილისის საერთაშორისო სიმპოზიუმის "ენა, ლოგიკა, კომპიუტერი" მასალები. 2004/ გვ. 37-420 ISBN 90-5776-130-0 ინგლისურისახელშეკრულებო

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის ყოველწლიური XI საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო202123-28 აგვისტოსაქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიTowards a Georgian Controlled Languageზეპირი

კონტროლირებულიი ბუნებრივი ენები (CNL) არის ბუნებრივი ენების დამუშავებული ქვეჯგუფები, რომლებიც დაფუძნებულია ბუნებრივ ენაზე, მაგრამ აქვთ საკუთარი შეზღუდული ლექსიკა, სინტაქსი და/ან სემანტიკა. ასეთი ენების დანიშნულებაა იყონ მაქსიმალურად მიახლოვებული ბუნებრივ ენასთან, შეამცირონ ბუნებრივი ენის ორაზროვნება და სირთულე.

CNL-ის გამოყენების სფეროები საკმაოდ მრავალფეროვანია. ისინი ემსახურებიან ადამიანებს შორის კომუნიკაციისა და ურთიერთგაგების გაუმჯობესებას (განსაკუთრებით, კითხვასა და გაგებასთან დაკავშირებულ სპეციფიკური შეზღუდვების მქონე ადამიანებისთვის), ხელს უწყობენ ხელით ან ავტომატურ თარგმანს, გამოიყენება ტექნიკური დოკუმენტების და იურიდიული ტექსტების დასაწერად, ორგანიზაციებს შორის ბიზნეს წესების გაცვლისთვის. საკმაოდ ეფექტურია საგანგებო სიტუაციებში კომუნიკაციისთვის  და კრიზისების მართვისას. ამის მაგალითებია Boeing-ისა და IBM-ის ტექნიკური დოკუმენტაცია, სპეციალური ინგლისური კონტროლირებული ენები ები გემებსა და ნავსადგურებს შორის კომუნიკაციისთვის და ა.შ.

ამ ტიპის ენები შემუშავებულია სხვადასხვა ევროპული ენებისთვის: ინგლისური, ბულგარული, გერმანული, ფრანგული, ჩინური, ა.შ. ენობრივი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ისევე როგორც ბუნებრივი ენები, კონტროლირებული ენებიც განსხვავებულია ერთმანეთისგან. ამ ჩამონათვალს შორის ქართული კონტროლირებული ენა არ არის. საზოგადოდ, გამოთვლითი თვალსაზრისით, მიუხედავად ზოგიერთი ბოლოდროინდელი და მიმდინარე სამუშაოებისა, ქართული ჯერ კიდევ საკმაოდ მცირე რესურსის მქონე ენაა.

ამ მოხსენებაში განვიხილავთ გამოწვევებს ქართული კონტროლირებული ენის აგებისას, რომელიც მიზნად ისახავს საგანგებო სიტუაციებში სხვადასხვა მხარეს შორის მკაფიო და ცალსახა კომუნიკაციის დამყარებას.


http://gmu.gtu.ge/Batumi2021/index.html
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXV საერთაშორისო გაფართოებული სხდომებითბილისი, საქართველო202121-24 აპრილიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტირამდენიმე შენიშვნა ქართული კონტროლირებული ენის შესახებზეპირი

კონტროლირებული ბუნებრივი ენები გამოიყენება როგორც მაღალი დონის ცოდნის წარმომადგენლობითი ენები. ბოლო წლების მანძილზე გაჩნდა მანქანაზე ორიენტირებული კონტროლირებული ბუნებრივი ენები, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც მაღალი დონის ინტერფეისის ენები სხვადასხვა სახის ცოდნის სისტემებში. ამ ენებს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს კომპიუტერული ლინგვისტიკის დარგში, მათი ორი ძალიან საინტერესო თვისების გამო: პირველ რიგში, მათ, ბუნებრივი ენების მსგავსად, არაფრომალური სტრუქტურა აქვთ, შესაბამისად, მათი გამოყენება ფორმალურ ენებთან შედარებით, ბევრად მარტივია. მეორეც, ისინი ზუსტად განსაზღვრულია ბუნებრივი ენების ქვეჯგუფებად და მათი თარგმნა შესაძლებელია ავტომატურად ფორმალურსამიზნე ენაზე და შემდეგ მათი  დამუშავება. მათ შეუძლიათ დააბალანსონ ბუნებრივი ენების და ფორმალური ენების უარყოფითი მხარეები ცოდნის მაქსიმალურად ზუსტად წარმოდგენისთვის და შეიძლება დაეხმარონ დომენის სპეციალისტებს კონტროლირებულ ბუნებრივ ენაზე სპეციფიკაციების წერისას.

მოხსენებაში ვისაუბრებთ კონტროლირებული ქართული ენის შესახებ კრიზისების მართვისთვის.


http://viam.science.tsu.ge/enlarged/2021/
45-ე ავსტრიული ლინგვისტური კონფერენციაზალცბურგი, ავსტრია20196-7 დეკემბერიზალცბურგის ლინგვისტური უნივერსიტეტისხვათასიტყვის ენკლიტიკური ნაწილაკის გრამატიკალიზაცია მოდალურ ნაწილაკად: ქართული -მეთქი ნაწილაკის შემთხვევაზეპირი

In order to mark the information source, Georgian uses reported speech markers such as -metki, -tko and -o [1]. The -metki (c’avida-metki), which derives from the sequence me vtkvi “I said”, has been grammaticalized as a postverbal clitic. It marks the firsthand information reporting quotations in the first person singular: the speaker reports an utterance s/he had already made or reflected on in the past. In some dialects of Georgian (e.g. Kakhetian) metki is attested as an autonomous lexical unit occupying the initial position (head-position) in a phrase “metki gaetrie akedan!”. According to Harrice, the grammaticalization of metki in phrases like “metki gaetrie akedan!” is not completed, Boeder considers the particle metki in “metki gaetrie akedan!” in an intermediate stage between quotative particle and an autonomous verb. In colloquial language metki sometimes occurs twice in a sentence as an autonomous lexical unit (at the beginning) and as an enclitic (at the end of the sentence) in order to intensify the marking of reported speech “metki c’amoiqvane ege+c-metki”). In some contexts, metki as an autonomous marker loses its original meaning of saying, acquiring epistemic overtones of speaker’s reliability like ‘I thought’, ‘I was sure’ “metki saxlšidamxvdeboda”. Such an interpretation is partially caused by the presence of conditional screeve “metki saxlšidamxvdeboda”, however, the expression of an unsuccessful expectation towards metki can be expressed also with the present screeve (dzalian ggavs, metki šeni da+a).

https://oelt2019.wixsite.com/oelt2019
თბილისის XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ენა, ლოგიკა, კომპიუტერი", TbiLLC 2019ციხისძირი, საქართველო201916-20 სექტემბერიამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის, ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ენისა და მეტყველების ცენტრი", საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაქართული კონტროლირებული ენის შესახებ კრიზისული სიტუაციების მართვისასზეპირი

Controlled natural languages (CNLs) are engineered languages that are based on natural language, but have their vocabulary, syntax, and/or semantics restricted [9]. The motivation is to have a language that, on one hand, looks as natural as possible and, on the other hand, is simple and unambiguous. The application area of CNLs is quite broad. There are general-purpose CNLs (e.g., Attempto Common English [6]), whose vocabulary can be adapted to specific areas, and domain-specific ones, which reflect also the domain syntax. Due to space limitations, we just list some interesting practical applications of the domain-specific CNLs: writing technical documentation [3], mathematical authoring [5], crisis management [12, 13, 2], legal texts [4], interchanging business rules among organizations [11], and editing ontologies in OWL. In this talk we present some of the work done. We present some ambiguity cases and propose alternative clearer solutions. We analyze which of the existing ambiguity cases for other languages appear also in Georgian, and which are typical only for it. Being a complex language not closely related to any well-resourced language, developing a CNL for Georgian is an additional challenge. In fact, Georgian has one of the most complex morphologies: e.g., the verb form is very complex – it has agglutinative and inflection morphemes, and many categories (person, number, tense, mood, voice, etc.) which complicates parsing.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2019/uploaded_files/inlineitem/AmiridzeEtAl.pdf
მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია "გამოყენებითი ლინგვისტიკის აქტუალური პრობლემები"ბაქო, აზერბაიჯანი201825-26 ოქტომბერიაზერბაიჯანის ენების უნივერსიტეტიГрузино-Английский Двунаправленный Автоматический Перевод Деривационных Формზეპირი

თარგმანის დროს წარმოებული სიტყვები (დერივატები) გარკვეულ სირთულეს ქმნის. პრობლემა დერივაციულ ფორმებშია, ვინაიდან სიტყვაწარმომქმნელი აფიქსების დამატება სიტყვებში ენობრივ ცვლილებებს იწვევს. ზოგიერთი აფიქსი სინონიმურია, ზოგი ომონიმური. ამ პრობლემის გადაჭრა კი ძალიან მნიშვნელოვანია კომპიუტერული მოდელების შექმნის პროცესში. მთარგმნელობითი ალგორითმების შექმნისა და შემდგომი პროგრამირებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფონეტიკურ მოვლენებს და ძირის ცვლილებებს. ამ პრობლემის გადასაჭრელად, უპირველეს ყოვლისა, შევქმენით ქართული ენის სიტყვათა მაწარმოებელი აფიქსების მონაცემთა ბაზა. იგი აერთიანებს მორფემებს, რომლებიც დამახასიათებელია თანამედროვე სალიტერატურო ქართულისთვის ან სხვა ენებიდან არიან შემოსულნი. შესაბამისი ქართულ-ინგლისური წარმოებული ფორმების ავტომატური ფორმირებისთვის ორივე ენისთვის შეიქმნა სხვადასხვა სემანტიკური ჯგუფის სიტყვაწარმოების მოდელები. ასევე შეიქმნა ინგლისური მაწარმოებელი აფიქსების მონაცემთა ბაზა. ქართული ენა ცნობილია მორფოლოგიური ფორმების სიუხვით. სრულფასოვანი ავტომატური თარგმნისთვის სისტემას დაემატა ქართული ენის მორფოლოგიური პროცესორი. ამრიგად, შესრულებულია ქართული სიტყვების ავტომატური ლემატიზაცია, რის შემდეგაც გამოიყენება დერივაციული მოდელის ამოცნობისა და ავტომატური თარგმნის ალგორითმები. იგივე პროცესი, მხოლოდ საპირისპიროდ, გამოიყენება ინგლისური სიტყვის წარმოებული ფორმისთვის. ორივე შემთხვევაში ვიღებთ სიტყვის დერივაციული ფორმის ერთ ან რამდენიმე ლემას (საწყისი სახით ომონიმის შემთხვევაში და საბოლოო სახით სინონიმიის შემთხვევაში).

https://muhaz.org/to-azerbaijan.html?page=3
ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები -2015თბილისი, საქართველო201510-15 სექტემბერიარნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის უნივერსიტეტიქართული ენის კომპიუტერული მოდელებიზეპირი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტში მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს კომპიუტერული ლინგვისტიკის მიმართულებით ფუნდამენტური მეცნიერული კვლევები. ქართული ენისათვის დამუშავდა სხვადასხვა კომბინაციური მეთოდიკა (ლექსიკური ფუნქციები, სინონიმური მწკრივები, სემანტიკური როლები და სუპერპარადიგმები); შექმნილია ქართული ენის კომპიუტერული ლექსიკონი, რომელიც, ამავე დროს, მორფოლოგიური გენერატორის ფუნქციას ასრულებს ანუ თითოეული სალექსიკონო ერთეულისგან აწარმოებს შესაბამის სრულ პარადიგმას. ენის მოდელირების ფუნდამენტური საკითხების ფარგლებში შეიქმნა ენობრივი ალგორითმების წარმოდგენის ისეთი საშუალება, რომელიც, ერთი მხრივ, ასახავს ენობრივი სისტემის ფუნქციონირების ფუნდამენტურ თვისებებს (ორმიმართულებიანობა და პარალელურობა), მეორე მხრივ, ხელსაყრელია კომპიუტერული რეალიზაციისათვის. დამუშავდა ქსელური მეთოდი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია ორმიმართულებიანი ანალიზ-სინთეზის ერთობლივი პროცესორის ფორმულირება. ინტერნეტსივრცეში, სადაც აისახა თანამედროვე ცხოვრების მრავალი სფერო, ბუნებრივი ლექსიკის ყოველი ახალი გამოვლინება ფიქსირდება ე.წ. „სიტყვის კარიბჭის“ დახმარებით. მსგავსი სისტემა ავტომატურად გამოავლენს ახალ სიტყვაფორმას, რომელიც ლინგვისტური დამუშავების შემდეგ შევა ენის ავტომატურ გრამატიკულ ლექსიკონში. რიგი ენებისთვის ლექსიკონების შევსება-გაფართოების პროცესი გამარტივებულია გრამატიკული კომპაილერის დახმარებით, რომელიც ენის ფორმალური მოდელის ავტომატური რეალიზაციის ყველაზე თანამედროვე ინსტრუმენტია. შესაძლებელია ნებისმიერი ენის სხვადასხვა ვარიაციისთვის (დროის, სივრცის, წარმომავლობის, ჟანრის და ა.შ. მიხედვით) ცალკეულ ენათა მორფოლოგიური პროცესორების ბიბლიოთეკების კომპილირება და სხვ.კომპიუტერული ლინგვისტიკის ყველაზე დიდ მიღწევად და, გარკვეულწილად, საბოლოო მიზნად, სამართლიანად შეიძლება მოვიაზროთ ავტომატური მანქანური თარგმანი. ამ მეტად რთული ამოცანის ბოლომდე გადასაწყვეტად აუცილებელია უპირველესად ლექსიკური მთარგმნელის შექმნა. ენის რიგითი მომხმარებლისათვის ასეთი სისტემაც საკმაოდ ღირებულია, რადგან ის უადვილებს მომხმარებელს უცხო ტექსტის ინტენსიურ გაცნობას და ხშირად უფრო სასარგებლოცაა ტექსტის შედგენისას. ჩვენი ჯგუფი ბოლო წლების განმავლობაში მოქმედებს იმ სტრატეგიით, რომ ცალკეულ პროექტებში დამუშავებული საკვანძო თეორიული და პრაქტიკული საკითხები მომავალში ენის ტექნოლოგიზების საიმედო დასაყრდენად იქცეს. ჩვენ მიერ შექმნილი კომპიუტერული პროდუქტები მრავალი ლინგვისტური მიმართულებით გამოიყენება. ლინგვისტებისთვის ფართო ასპარეზი იქმნება ქართული ენის კომპიუტერული მოდელის რეალიზაციისათვის მისი მრავალი გამოვლინებისა და ცვლილებების გათვალისწინებით. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მიერ პროგრამული პროდუქტების სახით შექმნილია ნაციონალური კორპუსის მენეჯერის კომპილაციისათვის ძირითადი კომპონენტები.

https://ice.ge/of/wp-content/uploads/symp2015/konferenciis%20masala.pdf
თბილისის XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ენა, ლოგიკა, კომპიუტერი", TbiLLC 2015თბილისი, საქართველო201521-26 სექტემბერიამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის, ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურული კორპუსის სინტაქსური ანოტაციაზეპირი

In order to solve theoretical and applied tasks of Georgian language it is very important to draw out deeply annotated text corpora. While syntactically annotated corpora are now available for English, Czech, Russian and other languages, for Georgian they are rare. The environment, developed by our research group, offers several NLP applications, including a module of morphologic, syntactic and semantic level, a Universal Networking Language interface and a natural language interface to access SQL type databases. In this article, we research the automatic syntactic parser of Georgian Language. It includes syntactic level as well as morphologic level of Georgian language model. The basis of the linguistic model of Georgian text syntax annotation is the dependency grammar.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2015/Accepted-abstracts/index.html
II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაშიბათუმი, საქართველო201218 – 20 მაისი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრი.ლექსიკური ინფორმაცია ენობრივი მოდელის ლექსიკონშიზეპირი

ი. მელჩუკის ცნობილი მოდელის – “შინაარსი↔ტექსტი” – მარცხენა მხარე შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც სინონიმური გამონათქვამების სიმრავლე, რომელშიც შესაძლოა ავირჩიოთ რომელიმე სავარაუდოდ ყველაზე მარტივი, “ნეიტრალური” წევრი და მივანიჭოთ მას ამ სიმრავლის, ანუ ამ კონკრეტული “შინაარსის”, “დომინანტის” სტატუსი. ამგვარი მიდგომის ფარგლებში მოდელის პრაგმატიკულ-სემანტიკური დონის ფუნქციონირება უნდა ეყრდნობოდეს კვაზი-სინონიმურ გარდაქმნებს, რომლებსაც გადაჰყავთ “დომინანტი” შინაარსის სიმრავლის ნებისმიერ წევრში (სინთეზის დროს) და ასრულებენ ტრანსფორმაციას საპირისპირო მიმართულებისას (ანალიზის დროს). ცხადია, რომ მოდელის ფუნქციონირების საბოლოო მიზნის მისაღწევად, ეს ტრანსფორმაციები უნდა ითვალისწინებდნენ იმ დამატებით შინაარსობრივ ნიუანსებს, რომლებიც განასხვავებენ მაქსიმალურად “ნეიტრალურ” დომინანტას მისი ნებისმიერი კვაზი-სინონიმისგან. ყოველი ასეთი ტრანსფორმაციის როგორც შესაძლებლობა, ისე შედეგი უნდა ეყრდნობოდეს სათანადო ინფორმაციას, რომელიც სიმარტივის და ეკონომიის მოსაზრებების გამო სასურველია, რომ განაწილდეს ცალკეულ ლექსემათა შორის, ანუ მოთავსდეს შესაბამის სალექსიკონო ერთეულებში. ამ ინფორმაციის მოწესრიგების ცდა მოცემულია “ლექსიკური ფუნქციების” აპარატის საშუალებით, რომლებიც ჯამში გვთავაზობენ ლექსიკური “პარადიგმის” ანალოგს, ანუ მოცემულ ლექსემასთან სემანტიკურად კორელირებული ერთეულების სიმრავლეს: ამ კორელაციის ყოველ ცალკეულ სახეობას ახასიათებს სათანადო სიმბოლო (Syn, Conv, Magn,..), რომელიც მიუთითებს მის მნიშვნელობაზე, და მას უკავშირდება კვაზი-სინონიმები, რომლებიც გამოხატავენ ამ მნიშვნელობას მოცემული (C0) ლექსემის კონტექსტში. ნიშანდობლივია, რომ ყოველი კერძო ფუნქციის მნიშვნელობები წარმოადგენენ ერთმანეთის კვაზი-სინონიმებს. Syn ფუნქციის თავისებურ განზოგადებას წარმოადგენს “სინონიმური მწკრივის” ცნება, რომელიც აერთიანებს მოცემული ლექსემის ყველა კვაზი-სინონიმს და ამავე დროს განსაზღვრავს მათ შორის არსებულ სემანტიკურ ოპოზიციებს. კვაზი-სინონიმური მწკრივის კერძო სახეს წარმოადგენს ქართული ზმნის სუპერ-პარადიგმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ერთი და იმავე ზმნური ლექსემიდან ნაწარმოებ პარადიგმას (მაგ., აკეთებინებს – (ა/უ)კეთებს – (/უკეთდება), ადვილი დასანახია, რომ ეს “მწკრივი” უზრუნველყოფს რიგ სტანდარტულ კვაზი-სინონიმურ ტრანსფორმაციას ძირითადი სემანტიკური ბირთვის შეუცვლელად. სამივე ეს ლექსიკური საშუალება ჩართულია ქართულ კომპიუტერულ ლექსიკონში და ტესტირებულია რამდენიმე ასეულ სალექსიკონო ერთეულზე.

https://ice.ge/of/wp-content/uploads/batumi/main2_geo.html
საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2011”თბილისი, საქართველო20114-5 სექტემბერიარნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტილექსიკური ფუნქციები (LF) როგორც კვაზისინონიმური გარდაქმნების საშუალება.ზეპირი

მოცემული C0 ლექსიკური ერთეულის LF() ფუნქციათა მნიშვნელობები ქმნიან ლექსიკური “პარადიგმის” მსგავს ერთობლიობას, რომლის წევრებს გააჩნიათ მყარი ასოციატური და კონსტრუქციული მიმართებები საწყის C0-თან. ერთ-ერთი სარგებელი, რომელიც ენობრივი მოდელის სქემასა და მის ლექსიკონში ლექსიკური ფუნქციების ჩართვას ახლავს, არის ის, რომ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ხშირად ხდება შესაძლებელი ტექსტში სიტყვათა სწორი კომბინირება. - გასცა ბრძანება/გააკეთა განცხადება/მიიღო გადაწყვეტილება/მისცა რჩევა/... (1). ზმნები, რომლებიც (1)- ში წარმოადგენენ Oper1 ფუნქციის მნიშვნელობების მაგალითს, ვერ შეენაცვლებიან ერთმანეთს შესაბამისი არსებითების (C0-ების) აშკარა სემანტიკური სიახლოვის მიუხედავად. LF სისტემის ღირებულების მეორე ასპექტი მდგომარეობს იმაში, რომ მისი კომპონენტები მრავალი კვაზი-სინონიმური ტრანსფორმაციების საფუძველს უზრუნველყოფენ. ასე მაგალითად, (1)-ის ბოლო ნიმუშში შესაძლებელია “რჩევა” განვიხილოთ როგორც “ურჩევს” ზმნის C0 დერივატი (Der) და მივიღოთ გარდაქმნის სქემით Co « Oper1 + Der(Co). შედეგი: ურჩია « რჩევა მისცა; LF-ები მნიშვნელოვან საშუალებას და საფუძველს წარმოადგენენ კვაზი-სინონიმური გარდაქმნებისთვის, რომლებიც, თავის მხრივ, არსებით როლს ასრულებენ ენობრივი მოდელების (და საერთოდ – ბუნებრივი ენის) ფუნქციონირებაში.

http://www.ice.ge/symposium/symp2011_2/konferencia-2011.pdf
თბილისის VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ენა, ლოგიკა, კომპიუტერი"ბაკურიანი, საქართველო200921-25 სექტემბერიამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის, ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 'მხოლოდ' და 'მარტო' ნაწილაკების ფუნქციები ქართულშიზეპირი

The paper discusses the meaning and functions of the Georgian lexical items mxolod and mart’o. It shows that both are focus particles which can substitute each other in particular contexts and that mxolod unlike mart’o, can be negated and imply an additive reading. the paper further shows that mart’o can be categorized as an adverb additionally to its categorization as focus particle. As adverb it can function as adverbial or secondary predicate. whereas mxolod and mart’o as focus particles relate to physical, countable items mart’o can denote physical and spiritual properties. It follows from the bi-categorial status of mart’o that mart’o is more productive in word formation than mxolod.  

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2009/index.php%3Fpage=_.html
თბილისის VII საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ენა, ლოგიკა, კომპიუტერი"თბილისი, საქართველო2007 1-5 ოქტომბერიამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის, ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის -ც და კი ნაწილაკების შესახებ ქართულშიზეპირი

The paper considers the Georgian particles k’i and -c. these particles are frequently used, separately, as well as together. They have different meanings but both of them can have a focusing function: emphasizing a word or a phrase they are attached to. In spite of having similar or even the same semantic features, the particles k’i and -c cannot substitute each other. One reason for this is that -c is a bound form and k’i is not. they never substitute for each other but they very often occur together and they are much more emphatic when they are used together. The dominating element in building up the meaning of -c k’i is -c, which is stronger in emphasis. -c k’i is used to emphasize something unexpected or surprising. These particles are rendered in English by “even”. 

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2007/index.php%3Fpage=15.html
თბილისის V საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ენა, ლოგიკა, კომპიუტერი"თბილისი, საქართველო20036-10 ოქტომბერიამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის, ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ენისა და მეტყველების ცენტრი", საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიარამდენიმე შენიშვნა კონცეპტ happen-ის გამოსახატად ქართულშიზეპირი

ნაშრომში განხილულია „happen“ კონცეპტის გადმოცემის სემანტიკური და გრამატიკული თავისებურებანი ქართულ ზმნებში. გამოყოფენ სამ ძირითად ჯგუფს: 1. ამბიენტური ზმნები; 2. ერთაქტანტიანი ზმნები, როგორიცაა „ვკვდები“ ან „მეძინება“ და 3 ორაქტანტიანი ზმნები. მათი აქტანტები განისაზღვრება როგორც ფსევდო აგენსი და პაციენსი. ბოლო ტიპის ფორმების გამოსახატავად სამი მორფოლოგიური სტრუქტურა არსებობს. განიხილება ორვალენტიანი „happen“ ტიპის ზმნების ზოგიერთი ორაზროვანი შემთხვევა პაციენსთან და მესამე აქტანტთან მიმართებით (ტენიერის გაგებით). მრავალი გამონაკლისი და არასტანდარტული ფორმა გვხვდება. საკითხის შემდგომმა შესწავლამ შეიძლება უფრო საინტერესო შემთხვევები გამოავლინოს.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2003/Program/index.html

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


წინადადების სტრუქტურის განმსაზღვრელი ერთეულების სემანტიკაგიორგი ჩიკოიძესტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტისაქართველო20/11/2022

რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ქართული ენის თესაურუსიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 2009-2011დამხმარე პერსონალი
ქართული ენის სინონიმების კომპიუტერული მოდელის შექმნა სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი ძირითადი შემსრულებელი
ქართული ენის კორპუსის სრული (მორფოლოგიური, სინტაქსური, სემანტიკური) ანოტირების სისტემაშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 2013-2016ძირითადი შემსრულებელი
ქართული წინადადების კომპიუტერული ანალიზი ინტერაქტიულ რეჟიმში სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) ძირითადი შემსრულებელი
ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი – GeWordNetშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 2015-2017ძირითადი შემსრულებელი
ქართული ენის კომბინატორული ონლაინ ლექსიკონის შემუშავება სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) ძირითადი შემსრულებელი
შემოდგომის სკოლა მანქანურ სწავლებაშიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 2019ძირითადი შემსრულებელი
ზამთრის სკოლა კომპიუტერული მეცნიერებების თეორიულ საფუძვლებშიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 2019პროექტის ასისტენტი ადმინისტრაციულ საკითხებში
კონტროლირებული ქართული ენაშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 2020-2023პროექტის კოორდინატორი
ქართულ-ინგლისური გრამატიკული ლექსიკონის კომპაილერიშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი 2022-2025პროექტის ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


თბილისის საერთაშორისო სიმპოზიუმების ენა, ლოგიკა, გამოთვლები ადგილობრივი საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 2009-დღემდე
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს "ახალგაზრდა მეცნიერთა ინტერდისციპლინური კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი2015-დღემდე

ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


The Net Representation of Interactive Language Processor, 2013, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 7, no. 1სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The purpose of the paper is to represent a language model that ensures effective functioning of the model in the interactive mode. Interactive approach acquires particular importance in the context of the most complicated processors, as it promises to show how algorithms are simplified, while retaining high level of efficiency. This, for its part, conditions the possibility of using the models of the earlier stages of their development, namely, in the process of their improvement. For example, the possibility of communication with the user while analyzing the sentence makes dictionary “unloaded” from additional information that would be necessary for finding the way out of some “hopeless” situation, and at the same time it requires complication of the algorithm in order to use the information appropriately. In the case of synthesis in the opposite direction in order to avoid such complications interactive approach also acquires fundamental meaning, namely, it can “go-between” the primary germ of the content and its lingual expression and in this way provide the input of utterance synthesis. The main purpose of the work is to form the means of representation of the interactive language processor. To solve the task we propose the net approach that was already used earlier to write down certain morphologic algorithms. Nets represent simplified versions of graphs. The most important features of the nets represent three labels associated with each node and with both sides of each arc. In the case of morphologic processor one of them (node) defines some general grammatical category, two others (arc) points to some particular meaning of the category (left label) and the means of its forming (right label). The transformation of the existing net system is given in the article that is limited to reinterpretation of labels, namely, here they reflect the trajectory that is followed by appropriate information in the question answer mode. The source of information is left arc label, the content of the question is defined by the right label, and the final address is defined by the node label.

http://science.org.ge/old/moambe/7-1/Chkhoidze%20119-126.pdf
The Structure of Interactive Language Model Algorithms Based on the Net System, 2013, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 7, no. 3სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The paper presents an approach based on network method of language (first of all morphologic) algorithms. The net scheme has experienced certain transfigurations: e.g. a dialogue operator can express the object which is referred to by the system in the current step of process developing using left arc label, the right label must reflect the content of a question on the other hand; as for the knot it includes indication to the position where the expected answer can appear. The “respondent” of a question-answer act might be represented by the inner component of the system (a dictionary, a list of super-paradigms, the information gathered during the previous steps) of outer partner, user (U). Exactly the latter one ensures the interactive character of the system. An example of building the units system operating simultaneously is given in the paper. The aspect of such approach is demonstrated by a simple, though important, example. In particular, the initial of sentence synthesis which generates the central (core) structure of an expression. The section of the process of synthesis provides the core of the central structure, the formation of the verb and its immediate constituents (agent, object, etc.). Building of a system, in its turn, is based on the notion of the verb super-paradigm, which implies the combination of verb paradigms which are derived from one and the same lexeme and addresses the same group of semantic roles, though with a variety of means. How the information that is sufficient for morphologic forming of each member is gathered in the process of dialogue with the user is shown with a particular example. In the last section there is considered applied as well as the fundamental importance of interactive approach: on the one hand, it simplifies and improves the most complicated system, such as automatic translation, on the other hand, the interactive model of a language can be considered a primary imitation of relation between thinking represented by outer partner, user (U) and language – by such organised synthetic system

http://science.org.ge/old/moambe/7-3/130-134_Chikoidze.pdf

პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში


-ც და კი ნაწილაკების შესახებ ქართულშისახელშეკრულებო

ნაშრომში განხილულია ქართული ნაწილაკები კი და -ც. ეს ნაწილაკები ხშირად გამოიყენება როგორც ცალ-ცალკე, ასევე ერთად. მათ აქვთ განსხვავებული მნიშვნელობა, მაგრამ ორივეს შეიძლება ჰქონდეს ფოკუსის ფუნქცია: ხაზი გაუსვას, გამოკვეთოს სიტყვა ან ფრაზა, რომელსაც ისინი ერთვის. მიუხედავად იმისა, რომ აქვთ მსგავსი ან თუნდაც ერთი და იგივე სემანტიკური ნიშნები, ნაწილაკები კი და -ც ვერ ანაცვლებენ ერთმანეთს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ -ც არის ბმული ფორმა და კი არა. ისინი არასოდეს ცვლიან ერთმანეთს, მაგრამ ძალიან ხშირად ჩნდებიან ერთად და ბევრად უფრო ემფატიკურია, როდესაც ისინი ერთად გვხვდებიან. -ც კი-ის მნიშვნელობის აგებისას დომინანტური ელემენტია -ც, რადგან ის უფრო ემპატიკურია. -ც კი-ის გამოიყენება რაიმე მოულოდნელის ან საკვირველის გამოსახატად. ეს ნაწილაკები ერთად ინგლისურში გადადის როგორც „even“.

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2007/index.php%3Fpage=15.html
'მხოლოდ' და 'მარტო' ნაწილაკების ფუნქციები ქართულში, 2011, შპრინგერისახელშეკრულებო

The paper discusses the meaning and functions of the Georgian lexical items mxolod and mart’o. It shows that both are focus particles which can substitute each other in particular contexts and that mxolod unlike mart’o, can be negated and imply an additive reading. the paper further shows that mart’o can be categorized as an adverb additionally to its categorization as focus particle. As adverb it can function as adverbial or secondary predicate. whereas mxolod and mart’o as focus particles relate to physical, countable items mart’o can denote physical and spiritual properties. It follows from the bi-categorial status of mart’o that mart’o is more productive in word formation than mxolod.  

https://archive.illc.uva.nl/Tbilisi/Tbilisi2009/index.php%3Fpage=_.html
Syntax Annotation of the Georgian Literary Corpus, 2017, Springerსახელშეკრულებო

It is very important to draw out deeply annotated text corpora in order to solve theoretical and applied tasks of the Georgian language. While syntactically annotated corpora are now available for English, Czech, Russian and the other languages, for Georgian they are rare. The environment, developed by our research group, offers several NLP applications, including a module of the morphologic, syntactic and semantic level, a Universal Networking Language interface and a natural language interface to access SQL type databases.

The paper gives the description of the automatic syntactic analyzer of the Georgian Language. It includes syntactic and morphologic levels of the Georgian language model. The basis of the linguistic model of the Georgian text syntax annotation is the dependency grammar.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-54332-0_6