ლია კოტორაშვილი

აკადემიური დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

მე, ლია კოტორაშვილი, 1983 წლიდან დღემდე ვმუშაობ სტუ კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტში. ამჟამად ვარ სასურსათო პროდუქტების ხარისხისა და უვნებლობის კვლევის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 1982 წელს წარჩინებით დავამთავრე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ნივთიერებების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი და მომენიჭა ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგის კვალიფიკაცია. 2009 წელს დავიცავი დისერტაცია თემაზე: „რეჰანის ნედლეულიდან ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ნატურალური არომატიზატორების მიღების რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავება“, მომენიჭა კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გავლილი მაქვს კვალიფიკაციის კურსები - სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში, სპეციალობა: პროდუქციის სერტიფიკაცია, სერტიფიკაციის ორგანო და საგამოცდო ლაბორატორიის აკრედიტაცია (წარჩინებით). ჩემი სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს საკვები პროდუქტების უსაფრთხოებისა და უვნებლობის პროცესების შესწავლა, ნორმების დადგენა; პროდუქციის ფალსიფიკაციის დადგენის მეთოდების შერჩევა; ნატურალური საკვები დანამატების: საღებავების, არომატიზატორების, შემასქელებლების და სხვ. წარმოების რაციონალური ტექნოლოგიების დამუშავება და მათი გამოყენების სფეროების განსაზღვრა; ინოვაციური ტექნოლოგიების შექმნისა და კომერცალიზაციის ძირითადი მიმართულებები საქართველოს კვების მრეწველობაში და ა. შ. ჩემს მიერ შესრულებული სამუშაოებიდან აღსანიშნავია შემდეგი: • ნატურალური საკვები არომატიზატორების წარმოების მეცნიერული საფუძვლების გამოკვლევა; • ეთეროვანი ზეთების წყლის ორთქლით გამოხდის პროცესის მეცნიერული საფუძვლების დამუშავება; • ქართული ტიპის ღვინოების მეცნიერული საფუძვლების გამოკვლევა; • ყურძნის ნატურალური საღებავების მიღების რაცინალური ტექნოლოგიის დამუშავება; • დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება; • პურის ნატურალური გამაუმჯობესებლების ტექნოლოგიის გამოკვლევა; • ეკოლოგიურად სუფთა საკვები დანამატების: საღებავების, არომატიზატორების, შემასქელებლების წარმოების რაციონალური ტექნოლოგიების დამუშავება; • ეთერზეთოვანი ლავანდის მოვლა–მოყვანისა და გადამუშავების ტექნოლოგიების დამუშავება და დანერგვა (მსოფლიო ბანკის გრანტი); • თხევადი შაქრის წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება (სტუ გრანტი); • პურის ნატურალური დანამატის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება (სტუ გრანტი); • თაფლის ღვინის დამზადების რაცინალური ტექნოლოგიის დამუშავება; • პესტიციდებისა და შხამ–ქიმიკატების გავლენა ყურძნისა და მისი გადამუშავებული პროდუქციის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე. სამეცნიერო მოღვაწეობის პერიოდში გამოქვეყნებული მაქვს 91 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 1 მონოგრაფია, 1 სახელმძღვანელო. სამეცნიერო-კვლევით მუშაობასთან ერთად ვეწევი შეთავსებით საქმიანობასაც. პედაგოგიურ მოღვაწებას ვეწევი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. მიღებული მაქვს ვერცხლის მედალი მოსკოვში გამართულ სსრკ სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენაზე, 1988 წ. 2019 წლიდან არჩეული ვარ საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორესპონდენტად.

ჰიდრატოპექტინის გამოყენება რძემჟავა პროდუქტებში ე. ედიბერიძე, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე, ნ. ლომსაძე სტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №2, 2020, თბილისი, გვ. 32–37 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შხამ-ქიმიკატების გავლენა საფუვრების დუღილის ენერგიაზე მ. ხოსიტაშვილი, მ. ორმოცაძე, ლ. კოტორაშვილი, ე.ედიბერიძე კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ქართული ღვინო და ვაზი – ტრადიციები და სამეცნიერო გამოწვევები“, 9 - 12 მაისი, 2019 წ. 44 გვ. 0 ISBN 978-9941-8-1324-5 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბუნებრივი ბიოსტიმულატორების გავლენა მაღახარისხოვანი ნამყენი ნერგის გამოსავლიანობაზე ე. კალატოზიშვილი, მ. ორმოცაძე, ლ. კოტორაშვილი სტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №2, 2019, თბილისი, გვ. 32–36 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის ნედლეულიდან ჰიდრატოპექტინის მიღების რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავება ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძ, ე. ედიბერიძე სტატია“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №4, 2018, თბილისი, გვ. 39–44 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საფუვრებისა და ფერმენტული სისტემების ლაზერული დასხივების აქტივაცია მ. ორმოცაძე, ე. კალატოზიშვილი, ლ. კოტორაშვილი კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში – ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“, 25-27 ოქტ., 2017 წ. თბილისი, 191–196 გვ. 0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეთა ზრდის ბიოსტიმულატორის მიღება მეღვინეობის ნარჩენებიდან ე. კალატოზიშვილი, მ. ორმოცაძე, ლ. მუჯირი, ლ. კოტორაშვილი კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში – ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“, 25-27 ოქტ., 2017 წ. თბილისი, 93-96 გვ0 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლიმონის მცენარის მოვლა-მოყვანის ხერხების გავლენა მასში ეთეროვანი ზეთის შემცველობასა და შემადგენლობაზენ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძესტატიაჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” 3(723)-1016 , 74-80 გვ.0 ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეთეროვანი ზეთების ბიოსინთეზი მცენარეებში ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძესტატიაჟ. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” 3(723)-1016 , 67-74 გვ.0 ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემო პირობებისა და მოვლა-მოყვანის მეთოდების გავლენა ეთერზეთოვანი მცენარეების ქიმიურ-ტექნოლოგიურ თვისებებზე ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძესტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №3, 2016, თბილისი, გვ. 30–370 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რძე და რძის პროდუქტების მნიშვნელობა ადამიანის კვებაში ე.ედიბერიძე, ი.კუპატაძე, ლ.კოტორაშვილი, ნ. ლომსაძესტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №4, 2014, თბილისი, გვ. 82 – 88 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბავშვთა კვების რძის პროდუქტები და მათი წარმოებისადმი წაყენებული მოთხოვნებიე.ედიბერიძე, ი.კუპატაძე, ლ.კოტორაშვილი, ნ. ლომსაძე სტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №4, 2014, თბილისი, გვ. 77– 820 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფეიხოას ნაყოფების სწრაფი გაყინვის შენახვის ოპტიმალური პირობების დადგენაე.უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, ლ კოტორაშვილი, მ. დემენიუკისტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №1, 2014, თბილისი, გვ. 70–75 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პურის ნატურალური გამაუჯობესებლების ტექნოლოგიის გამოკვლევა ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძესტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №1, 2014, თბილისი, გვ. 62–69 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფეიხოას ნაყოფის მკვებავ-თერაპიული თვისებები და მისი შენახვის გახანგრძლივებაუთურაშვილი ე. კუპატაძე ი. დემენიუკი მ. კოტორაშვილი ლ. სტატიააგრარული მეცნიერების მატიანე №2, 2013, 87-90გვერდი0 ISSN 1512- 1887 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში ველურად მზარდი კულტურების -კუნელის, ასკილის, ქაცვის, უნაბის – ნაყოფების ქიმიური შედგენილობა და მათი გამოყენების პერსპექტივებინ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №1, 2013, თბილისი, გვ. 52–56 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში გავრცელებული ლიმონისებური რეჰანის ეთეროვანი ზეთის ქიმიური შედგენილობის გამოკვლევა ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძეკონფერენციის კრებულისტუ-ის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, თბილისი, 2012 წ. 334-3370 ISBN 978-9941-20-096-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საკვები ნატურალური არომატიზატორის მიღება ევგენოლური რეჰანის ნედლეულის გადამუშავების ნარჩენებიდან ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძეკონფერენციის კრებულისტუ-ის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, თბილისი, 19–21 სექტემბერი, 2012 წ. 331-334 გვ.0 ISBN 978-9941-20-096-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის პექტინის გამოყენებით ფუნქციური დანიშნულების პურ-პროდუქტების ახალი ასორტიმენტის შექმნა ნ. ბაღათურია, ი. კუპატაძე, ლ. კოტორაშვილი, შ. მულაძესტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №3, 2012, თბილისი, გვ. 46 –52 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წითელი ჯიშის ყურძნიდან პურის ნატურალური გამაუმჯობესებლების ტექნოლოგიის გამოკვლევან. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძესტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №3, 2012, თბილისი, გვ. 31–39 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თხევადი შაქრის წარმოება და გამოყენება ნ. ბაღათურია, ნ. ჩიტაშვილი, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილისტატიაჟ. „აგრარული მეცნიერების მაცნე”, თბილისი, №2, 2012 წ. გვ.250 ISSN 1512 – 1887 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციტრუსების გადამუშავების ნარჩენების გამოყენება საკონდიტრო წარმოებაში ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №2, 2012, თბილისი, გვ. 55–59 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პექტინით გამდიდრებული ახალი სახეობის პროდუქტების გამოკვლევა ნ. ბაღათურია, ი. კუპატაძე, ლ. კოტორაშვილი, შ. მულაძესტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №2, 2012, თბილისი, გვ. 48 –54 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნისაგან ნატურალური საღებავების მიღების რაციონალური ტექნოლოგია ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №1, 2011, თბილისი, გვ. 46–53 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგია ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ.ქაჯაია, ლ. კოტორაშვილისტატიაჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №1, 2011, თბილისი, გვ. 38-45 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური დანამატების მიღების ტექნოლოგია და მათი შედგენილობის გამოკვლევა ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ.ქაჯაია, ლ. კოტორაშვილიკონფერენციის კრებულიჟ. “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №1, 2011, თბილისი, გვ. 32-37 გ 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახური ტიპის თეთრი ღვინისაგან დაბალალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების დამზადების ტექნოლოგიან. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ც. შილაკაძეკონფერენციის კრებულიO.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ, თბილისი, 2010 წ. 20-27 ივნისი 0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ტიპის ყურძნის ღვინოების მიღების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები ნ. ბაღათურია, თ. ნანიტაშვილი, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე კონფერენციის კრებულიO.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ, თბილისი, 2010 წ. 20-27 ივნისი0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენდემური და ინტროდუცერებული ყურძნის ჯიშებიდან მიღებული, ფენოლური ნაერთებით გამდიდრებული ქართული თეთრი ღვინოები ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილიკონფერენციის კრებულიO.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ, თბილისი, 2010 წ. 20-27 ივნისი0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წითელი ყურძნის ჯიშებიდან ენოსაღებავის მიღების ახალი ტექნოლოგია ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ც. შილაკაძე კონფერენციის კრებულიO.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ, თბილისი, 2010 წ. 20-27 ივნისი0 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიურად სუფთა ეთერზეთების მიღების ქიმიური მეთოდები ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ლ. ქაჯაიაკონფერენციის კრებულისამეცნიერო კონფერენციის „სურსათის უვნებლობის პრობლემები“ შრომათა კრებული, თბილისი, 2009 წ. 33–35 გვ. 0 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიურად სუფთა ეთერზეთების მიღების პროცესის მათემატიკური აღწერაკოტორაშვილი ლ. მულაძე შ.კონფერენციის კრებულისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 169-1710 ISSN 1512-2743 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციტრუსების ნაყოფების ქერქის ქიმიური და ბიოქიმიური დამუშავების გავლენა ეთერზეთების გასავლიანობასა და ხარისხზე ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიაჟ. „აგრარული მეცნიერების მაცნე”, თბილისი, №4, 2009 წ. გვ. 250 ISSN 1512 - 1887 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიურად სუფთა ეთერზეთების მიღების ქიმიური მეთოდებინ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ლ. ქაჯაიაკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სურსათის უვნებლობის პრობლემები“ შრომათა კრებული, თბილისი, 2009 წ. 33–35 გვ0 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიურად სუფთა ეთერზეთების მიღების პროცესის მათემატიკური აღწერან. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ლ.ქაჯაიაკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სურსათის უვნებლობის პრობლემები“ შრომათა კრებული, თბილისი, 2009 წ. 29–33 გვ. 0 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციტრუსების ნაყოფების ქერქის ქიმიური და ბიოქიმიური დამუშავების გავლენა ეთერზეთების გასავლიანობასა და ხარისხზე ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიაჟ. „აგრარული მეცნიერების მაცნე”, თბილისი, №4, 2009 წ. გვ. 250 ISSN 1512 - 1887 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ევკალიპტის ძველი და ახალი ფოთლებიდან მიღებული ეთეროვანი ზეთების გამოკვლევან. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №22, 2008 წ. თბილისი, გვ. 1920 ISSN 1512 - 2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცინეოლიანი ეთეროვანი ზეთების ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები ოტოგენეზმშინ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძე სტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №22, 2008 წ. თბილისი, გვ. 1900 ISSN 1512 - 2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში გავრცელებული ევკალიპტების ეთეროვანი ზეთების ქიმიურ-ტექნოლოგიური გამოკვლევან. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ. ორმოცაძესტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №22, 2008 წ. თბილისი, გვ. 1880 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საკვები არომატიზატორის მიღება ევგენოლური ბაზილიკიდანნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილისტატიასტატია, ჟ. „ლუდი და სასმელები“ (რუსეთი), მოსკოვი, №6, 2007წ. გვ. 340 - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ევგენოლური ბაზილიკის კელასური-2 პირველადი და მეორადი ზეთების ქიმიური შედგენლობან. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილისტატიაჟ. სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის შენახვა და გადამუშავება“, (რუსეთი), მოსკოვი, №6, 2006 წ. გვ. 50 0 - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ესტრაგონის და პიტნის არომატიზატორების მიღების ტექნოლოგიან. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, ლ. მოისწრაფიშვილისტატიაჟ. სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის შენახვა და გადამუშავება“, (რუსეთი), მოსკოვი, №4, 2006 წ. გვ. 310 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თეთრი არომატული ღვინოები საქართველოში ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილისტატიასტატია, ჟ. „მეღვინეობა და მევენახეობა“ (რუსეთი), მოსკოვი, №2, 2006 წ. გვ. 18 0 ISSN: 0135-2350 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამკურნალო სალბის ეთეროვანი ზეთის შესწავლა კოტორაშვილი ლ.სტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №15, 2006 წ. თბილისი, გვ. 1730 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიურად სუფთა პექტინის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ლ. კოტორაშვილი, შ. მულაძესტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №15, 2006 წ.გვ. 1710 ISSN 1512 - 2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ევგენოლური რეჰანის ეთეროვანი ზეთის ტერპენების გამოკვლევან. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილისტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №14, 2005 წ. თბილისი, გვ. 2050 ISSN 1512 - 2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ევგენოლური რეჰანის მსუბუქი და მძიმე ეთეროვანი ზეთის არაფენოლური ნაწილის ქიმიური შედგენილობან. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი სტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №14, 2005 წ. თბილისი, გვ. 2030 ISSN 1512 - 2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საკონიაკე სპირტებსა და სპირტიან ნაყენებში ეთილის სპირიტის განსაზღვრის დაზუსტებული მეთოდინ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი სტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №14, 2005 წ. თბილისი, გვ. 680 ISSN 1512 – 2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წყალში ხსნადი ლიმონის ნატურალური არომატიზატორის ქიმიური შედგენილობან. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი სტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №13, 2005 წ. თბილისი, გვ. 1300 ISSN 1512 – 2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილისტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №13, 2005 წ. თბილისი, გვ. 460 ISSN 1512 – 2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული სამარკო ღვინის “მუკუზანის” სტაბილიზაცია ცხელი ჩამოსხმით ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილისტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, №13, 2005 წ. თბილისი, გვ. 410 ISSN 1512 – 2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამარკო წითელი ღვინოების ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები მომინანქრებულ ჭურჭელში შენახვისას. ცხელი ჩამოსხმის ეფექტი მათზე ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილისტატიაჟ. „მეღვინეობა და მევენახეობა“ (რუსეთი), მოსკოვი, №3, 2005 წ. გვ. 190 ISSN: 0135-2350 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
“საფერავის” ჯიშის ყურძნისაგან დამზადებული ღვინოების დაძველების პროცესის გამოკვლევან. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ.მარდალეიშვილისტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, № 11, 2003 წ. თბილისი, გვ. 590 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი, მ.მარდალეიშვილისტატიასაქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნ.“მოამბე”, № 11, 2003 წ. თბილისი, გვ. 400 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლიმონიდები - სამკურნალო–პროფილაქტიკური დანიშნულების ახალი უალკოჰოლო სასმელები ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი კონფერენციის კრებულიფუნქციური დანიშნულების პროდუქტები მოსკოვი, რუსეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, 4-5 დეკემბერი, 2001 წ. 140 გვ.0 - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყემალი - ქართული ეროვნული სოუსი სამედიცინო დანიშნულებით ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი კონფერენციის კრებულიფუნქციური დანიშნულების პროდუქტები მოსკოვი, რუსეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, 4-5 დეკემბერი, 2001 წ. 139 გვ.0 0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოში გავრცელებული ლიმონისებული რეჰანის ეთეროვანი ზეთის ქიმიური სედგენილობის გამოკვლევაზეპირი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში შესწავლილი იქნა საქართველოში გავრცელებული ლიმონისებური რეჰანის ეთეროვანი ზეთის ქიმიური შედგენილობა. აირ-თხევადური ქრომატოგრაფირების მეთოდის გამოყენებით ლიმონისებული რეჰანის ზეთსში დადგინდა 26 კომპონენტის არსებობა. ეთეროვან ზეთში ციტრალის დიდი რაოდენობით არსებობა ზეთს სძენს ლიმონის სასიამოვნო არომატს, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ აღნიშნული ზეთი გამოყენებული იქნეს ლიმონის ზეთის შემცვლელად კვების მრეწველობაში. 

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაკვები ნატურალური არომატიზატორის მიღება ევგენოლური რეჰანის ნედლეულის გადამუშავების ზეპირი

საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში დამუშავებულ იქნა ევგენოლური რეჰანის ნედლეულის გადამუშავების ნარჩენებისაგან საკვები ნატურალური არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგია.

მიღებული არომატიზატორი გამოიყენება ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების წარმოებაში, აგრეთვე საკონდიტრო წარმოებაში, ფქვილოვანი და შაქრიანი ნაწარმის გულსართების დასამზადებლად. 

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


შეიქმნას ხორცისა და რძის პროდუქტების ახალი ასორტიმენტი ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებითკვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2002-31/12/2005შემსრულებელი
დამუშავდეს ადგილობრივი ტყემლის ჯიშები მათგან ხილის ღვინოების მიღებისათვისკვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2004-31/12/2006ხელმძღვანელი
პურის ნატურალური გამაუმჯობესებლის მიღების ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12-2014ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში