აელიტა ხოტივარი

აკადემიური დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

დავამთავრე ოდესის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, ვარ ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. წლების მანძილზე კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში ვხელმძღვანელობდი 2 ძირითად მიმართულებას: ბავშვთა კვების პროდუქტების შექმნა და წარმოება, ბიოაქტიური ნივთიერებების შექმნა და წარმოება. აღნიშნულ სფეროში გამოქვეყნებული მაქვს 100 ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრობი, პატენტი და გამოგონება.

შაქრის სორგოს ქიმიკო-ტექნოლოგიური მაჩვენებლებიხოტივარი ა. შარაშიძე მ. ილურიძე ნ. ალანია ზ. სამადაშვილი ც. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, № 12, 2004 წ. გვ. 129-1310 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბროტეოლიზური ელემენტების გამოკვლევა ყურძნის გადამუშავებისა და ღვინის დამზადების პროცესშინანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც. ეჯიბია ლ. ხოტივარი ა. ქუთათელაძე მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 54-560 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართული, მშრალი, ვარდისფერი ღვინის დამზადების რაციონალური ტექნოლოგიანანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც. ეჯიბია ლ. ხოტივარი ა. ქუთათელაძე მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 42-450 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ანტოციანების გამოკვლევა წითელი ღვინოების დამწიფებისა და ტექნოლოგიური დამუშავების პროცესშინანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც. ეჯიბია ლ. ხოტივარი ა.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 180-1830 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნისა და ღვინის ცილების იზოელექტრული წერტილების გამოკვლევანანიტაშვილი თ. შილაკაძე ც. ეჯიბია ლ. ხოტივარი ა.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 177-1790 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი სახეობის კვების პროდუქტები და მათი მოქმედების გამოკვლევა რკინადეფიციტური ანემიის დროსხოტივარი ა. გრიგორაშვილი გ. კუპატარაძე ი. ილურიძე ნ. დემენიუკი მ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი №3, გვ. 59-650 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიზნობრივი დანიშნულების ბავშვთა კვების კონსერვები ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებითხოტივარი ა. გრიგორაშვილი გ. კუპატაძე ი. ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2015 წელი №2, გვ. 45-510 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეული ნედლეულის დაკონსერვების ბიოქიმიური საფუძვლები და ხილ-ბოსტნეულის სამკურნალო-პროფილაქტიკური კონსერვების ტექნოლოგიახოტივარი ა. გრიგორაშვილი გ. კუპატარაძე ი. ილურიძე ნ. დემენიუკი მ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი №3, გვ. 66-730 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რძიანასა და ფასმანდუკის ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტებიხოტივარი ა. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 149-1510 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჭიაფერას ფესვებიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგიახოტივარი ა. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 151-1550 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ალოესა და კალანხოეს ფარმაცევტული ანარჩენებიდან ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგიახოტივარი ა. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 156-1580 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არომატულ მცენარეულ ნდლეულში S - მეთილმეთიონის განსაზღვრახოტივარი ა.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 157-1580 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფარმაცევტული საწარმოო ანარცენების ბიოაქტიური ექსტრაქტების ფიტოქიმიური კვლევახოტივარი ა. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №15, გვ. 171-1740 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რკინით მდიდარი ვაშლის ხილფაფახოტივარი ა. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 2360 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბოსტნეულისაგან ნახევარფაბრიკატების დამზადების რაციონალური ტექნოლოგიახოტივარი ა. სამადაშვილი ც. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 245-2470 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბავშვთა კვებისთვის რძისებრ სიმწიფის ფაზაში სოიას დაკონსერვების ტექნოლოგიახოტივარი ა. სტურუა ლ. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 248-2510 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარეული ხილკენკროვნების გამოყენებით ბავშვთა კვების დიეტური პროდუქტების წარმოებახოტივარი ა. სამადაშვილი ც. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 253-2540 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეთერზეთების წარმოების ანარჩენებიდან ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტის მიღების ტექნოლოგია ხოტივარი ა.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 259-2630 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბოსტნეული პაშტეტის კონსერვის წარმოების ტექნოლოგია ბავშვთა კვებისთვისხოტივარი ა. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ. სტურუა ლ.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 266-2670 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ისპანახის ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტის მიღების ტექნოლოგიახოტივარი ა. სამადაშვილი ც. ჯიქია მ. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ. უგულავა ნ. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 267-2690 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იაპონური საფორას ნაყოფიდან ბიოლოგიურად აქტიური ეექსტრაქტის მიღების ტექნოლოგიახოტივარი ა. სამადაშვილი ც. ჯიქია მ. ილურიძე ნ. შარაშიძე მ. უგულავა ნ. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 272-2740 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბიოლოგიურად აქტიური ექსტრაქტები კოსმეტიკური ნაწარმისთვისხოტივარი ა. ჯიქია მ. სამადაშვილი ც. უგულავა ნ.სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, № 12, 2004 წ. გვ. 157-1600 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის სამრეწველო გადამუშავების მეორადი ნედლეულიდან მიღებული ცილის კონცენტრატების გამოყენება ძეხვის წარმოებაშიგრიგორაშვილი გ. ხოტივარი ა. ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2013 წელი #2, გვ. 57-670 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საკვები ცილების კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულების გაზრდის პრობლემების ტექნოლოგიური და მედიკო-ბიოლოგიური ასპექტებიგრიგორაშვილი გ. ხოტივარი ა. ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2013 წელი #2, გვ. 43-560 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ყურძნის გადამუშავების ნარჩენებიდან პოლიფენოლური მდიდარი ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავებახოტივარი ა. გრიგორაშვილი გ. ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი #2, გვ. 75-810 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბიოტექნოლოგია და გენმოდიფიცირებული პროდუქტებიგრიგორაშვილი გ., ხოტივარი ა., ილურიძე ნ.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012 წელი #2, გვ. 70-730 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი სახეობის პროფილაქტიკური პროდუქტი თუთიის დეფიციტის კორეგირებისათვისგრიგორაშვილი გ., ხოტივარი ა.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2016წელი №3, გვ. 45-490 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფაქტობრივი კვების შესწავლა მოზართა ორგანიზებულ კონტიგენტშიგრიგორაშვილი გ., ხოტივარი ა.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2016წელი №3, გვ. 38-440 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივებითბილისი, საქართველო201725/10/2017-27/10/2017საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამეღვინეობის ნარჩენების რაციონალური გამოყენების პერსპექტიული მიმართულებები სტენდური

ამ სამეცნიერო ნაშრომში გაანალიზებულია გამოცდილება მოწინავე ქვეყნების. არსებობს მკაფიო ძირითადი მიმართულებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ღვინის წარმოების ნარჩენების გადამუშავება არანარჩენ პროდუქტებად და შემდეგ მისი უტილიზაცია. ეს პროცესი ეხმარება ჩვენს ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს გახდნენ ბევრად მეტი კომპეტენტური.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2017_PDF/2017-konferencia_Shromebi.pdf
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიმეღვინეობის ნარჩენებისგან მიღბული ცილის პრეპარატების კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულების შესწავლაზეპირი

განსაზღვრულია მეღვინეობის ნარჩენებიდან (ყურძნის , წიპწა , ჭაჭა,ლექი) მიღებული ცილის კონცენტრატების ქიმიური შედგენილობა. ქიმიური და ბიოლოგიური მეთოდებით შესწავლილია ცილის კონცენტრატების ბიოლოგიური ღირებულება, ყურძნის წიპწის,ჭაჭის ლექის 

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ციტრუსოვანთა ნაყოფების გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
გამოკვლეულ იქნას უწიპწო დურდოს დადუღების გავლენა თეთრი და წითელი კახური ტიპის ღვინოების ხარისხზესაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 01.01.2020-31.12.2025ხელმძღვანელი
ქართული ვისკის წარმოების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლების გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
ფენოლური ანტიოქსიდანტებით გამდიდრებული წითელი ნახევრადტკბილი ღვინოების დამზადების ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
მეცნიერების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება კვებისა და გადამამუშავებელ მრეწველობაშიკვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
კვების მრეწველობის ნარჩენებიდან ეთეროვანი ზეთებისა და ბიოაქტიური ექსტრაქტების წარმოების მოწყობა თეთრიწყაროს რაიონშიკვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
პრევენციული საკვები პროდუქტების მიღება რკინადეფიციტური ანემიის კორექციისთვის ბავშვთა კონტიგენტში.კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2014-31/12/-2015ხელმძღვანელი
ბავშვთა კვების პროდუქტებისათვის გამიზნული ნატურალური საღებავების მიღების რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავება ადგილობრივი ნედლეულის რესურსების გამოყენებითკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2005-31/12/2007ხელმძღვანელი
რკინადეფიციტური ანემიის პროფილაქტიკისათვის განკუთვნილი ბავშვთა კვების პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის გამოკვლევაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01/01/2007-31/12/2009შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში