გივი თალაკვაძე

მეცნიერებათა დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

დავამთავრე თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. დავიწყე მუშაობა ფიზიკის ფაკულტეტის ზოგადი ფიზიკის კათედრაზე ასისტენტად და გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ლაბორატორიაში უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. შემდგომში ვმუშაობდი კომკავშირის თბილისის საქალაქო კომიტეტის II მდივნად, კომპარტიის თბილისის ორჯონიკიძის რაიკომის II მდივნად, საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილედ, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის განყოფილების გამგედ, საქართველოს უზენაესი საბჭოს დეპუტატად, საქართველოს მრეწველობის მინისტრის მოადგილედ, მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად. აშშ-საქართველოს ერთობლივი კომპანია""Absolut-Hovard Energy"-ს პრეზიდენტის რანგში 1996 წლიდან ვხელმძღვანელობდი რიგ საერთაშორისო და ადგილობრივ სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ინდუსტრიულ პროექტებს. ვარ 80-ზე მეტი სამეცნიერი შრომის ავტორი, 4 პატენტის მფლობელი. ჩატარებული მაქვს 45 პრეზენტაცია მსოფლიოს 9 ქვეყანაში გამოყენებითი ელექტროდინამიკის, ენერგეტიკის, ინტეგრალური რესურების საკითხებზე. დაჯილდოებული ვარ საქართველოს ღირსების ორდენით, ივ. ჯავახიშვილის და პ. მელიქიშვილის მედლებით, საქართველოს კომკავშირის პრემიით მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში. ვარ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ხელმომწერი. ვარ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი ანალიტიკის და პროგნოსტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, 16 ბიზნეს-პროექტის ავტორი.

საქართველოს ეკონომიკას ზრდის პოტენციალი აქვს გივი თალაკვაძესტატიაhhhh22 33 22ქართულისახელშეკრულებო
საქართველო დამოუკიდებლობის მესემე ათწლეულის ზღურბლზეგივი თალაკვაძესტატიაhttp//:frioph, 2011 , 25 გვ. 2011, თბილისი.22 33 22ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
О Грузино-АбхАзском конфликтеგივი თალაკვაძესტატიაЦентр гуманитарных мирных инициатив, 15.04.201311 33 22რუსულისახელშეკრულებო
ქართველი ხალხი უკეთეს აწმყოსა და მომავალს იმსახურებსგივი თალაკვაძესტატიაIPN News. 27.06.201211 33 22ქართულისახელშეკრულებო
მომავლის პერსპექტივებისა და პროგნოზების შესახებგივი თალაკვაძე, გიორგი თალაკვაძესტატიაhttp/gtu, 2021 , 5 გვ. თბილისი.11 33 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირების კავშირი გლობალური ინტეგრალური რესურსების პოტენციალთან გივი თალაკვაძესტატიაhttp/gtu, 2021 , 4 გვ. თბილისი.11 33 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტეგრალური რესურსების მართვის ოპტიმიზაცია - მდგრადი განვითარების საფუძველიგივი თალაკვაძესტატიაhttp/gtu, 2021 , 5 გვ. თბილისი.11 33 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტეგრალური რესურსების უნივერსალური კლასიფიკაცია ახალი ხედვები და მიდგომებიგივი თალაკვაძესტატიაhttp/gtu, 2021 , 4 გვ. თბილისი.11 33 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გამოყენებითი ანალიტიკის და პროგნოსტიკის ცენტრის შესახებგივი თალაკვაძესტატიაhttp/gtu, 2021 , 4 გვ. თბილისი.11 33 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტეგრალური რესურსების კლასიფიკაციის საკითხისათვისგივი თალაკვაძესტატია„ბიზნეს-ინჟინერინგი“,#4-5, გვ. 46-49, თბილისი, 2021.11 ISSN 1512-0538 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უნივერსალური სასწავლო-საგანმანათლებლო კურსის „რესურსმცოდნეობა“ შესახებგივი თალაკვაძესტატიაhttp/gtu, 2021 , 4 გვ. თბილისი.11 33 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სასმელი წყლის რესურსები და პრობლემებიგივი თალაკვაძე, ქეთევან მახარაძე, რუსუდან ფირცხალავასტატია‘სამართალი და ეკონომიკა“, #12, გვ. 88-106, 2021, თბლისი,22 Law and Economics, # 12, p. 88-106, 2021, Tbilisi, 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Social, economical and ideological consequences of Pandemic Covid-19გივი თალაკვაძესტატიაSciences of Europe, #60(60)Vol 3, p.p. 44-50, 2020, Praha11 ISSN 3162-2364 DOI:10.24412/3162-2364-2020-60-3-44-50რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Приоритеты и ресурсы Грузии: мифы, история, перспективыგივი თალაკვაძე, ზურაბ ლომსაძე, იოსებ არჩვაძესტატია«Экономика природопользования и устойчивое развитие»,№8(27), с.с.95-102,2020,Киев. №8(27), с.с.95-102,2020,Киев. 33 22 DOI:10.3710/2616-7689/2020/8(27)/13ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
30 წელიგივი თალაკვაძემონოგრაფია#ნეკერი#11 ISBN 978-9941-479-68-7 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პანდემია Covid-19 - გაკვეთილები და გამოწვევებიგივი თალაკვაძესტატია„ბიზნეს-ინჟინერინგი“#3-4, გვ 46-49,თბილისი, 2020.11 ISSN 1512-05382 22ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მთავრობას უნდა შეეძლოს თამამად თქმა-ჩვენ ვიცით არა მხოლოდ ის, თუ რა უნდა გაკეთდეს საქართველოში, გივი თალაკვაძესტატიაIPN News22 33 1ქართულისახელშეკრულებო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლისთავისა და ირაკლი ჟორდანიას 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციაითბილისი, საქართველო202117.11.2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახელობის საწარმოო ძალების და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრიინტეგრალური რესურსების გამოყენების მართვის ოპტიმიზაცია - ქვეყნის მდგრადი განვითარების ძირითადი პირობაზეპირი

იწყება იმის აღიარება, რომ კაცობრიობის აწმყო და მომავალი ინტეგრალური რესურსების არა მარტო ფლობაზე, არამედ და უმთავრესად მათი რაციონალური გამოყენებისა და ოპტიმალური მართვის სისტემების ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული. კაცობრიობის განვითარებამ მკაფიოდ გამოხატული ანიზოტროპული ხასიათი მიიღო, რაც ახალი კონფლიქტების, რასიზმის, სეგრეგაციის, დემოკრატიული ინსტიტუტების მნიშვნელოვანი შესუსტების მიზეზი შეიძლება აღმოჩნდეს. ამ პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება და ძალისხმევაა საჭირო ყოველი ქვეყნისათვის მხოლოდ მისთვის გამოსადეგი განვითარების მაქსიმალურად კონკრეტიზირებულ მოქმედებათა პროგრამის ჩამოყალიბებასა და რეალიზაციისათვის. ასეთი პროგრამების საკვანძო საკითხია ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა და მათი რეალიზაციის უზრუნველმყოფი ინტეგრალური რესურსების მართვისა და გამოყენების ოპტიმალური სქემებისა და რეჟიმების შემუშავება. წარმატებას ის ქვეყნები მიაღწევენ, რომლებიც შეძლებენ თავისი მიზნებისა და სურვილების და საკუთარ შესაძლებლობათა და უნარების დაბალანსებას, ანუ მდგრადი განვითარებისათვის პირობების ჩამოყალიბებას, რაც ბევრად არის დამოკიდებულია მათი ინტეგრალური რესურსების სტრუქტურასა და მახასიათებლებზე. ინტეგრალური რესურსების უნივერსალური კლასიფიკაციის კიდევ ერთი და ალბათ, პრინციპულად ახალი კომპონენტია ე.წ. „მონაცემთა რესურსი“ , რომელიც ბოლო წლებში “Big Data”-ს სახელით არის ცნობილი და რომელთა განსაკუთრებულ ადგილი და როლი თანამედროვე ცხოვრებაში დამატებით განმარტებებს არ საჭიროებს [10 ]. დიდი მონაცემები არის საწვავი თანამედროვე ანალიტიკური კვლევებისათვის. ისინი განმარტავენ, თუ როგორ შეუძლია მომხმარებელს ისარგებლოს ამ მონაცემები და რა უნდა გააკეთოს მონაცემთა ეფექტიანი გამოიყენებისთვის. უმთავრესი და აუცილებელი თვისება, რომელსაც ეს რესურსი უნდა აკმაყოფილებდეს - ეს არის მონაცემთა ობიექტურობა და დასახასიათებელი ფენომენის ადექვატური აღწერა. მკაფიოდ გამოიკვეთა გლობალური განვითარების მიმდინარე ეტაპის ძირითადი ტრენდი - ინტეგრალური რესურსების ფაქტორის მკვეთრი ამაღლება და მისი გადამწყვეტი ზემოქმედება უკლებლივ ყველა სახის გლობალურ პროცესებზე.       

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლისთავისა და ირაკლი ჟორდანიას 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციაითბილისი, საქართველო202117.11.2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი.ჟორდანიას სახელობის საწარმოო ძალების და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრიინტეგრალური რესურსების უნივერსალური კლასიფიკაცია ახალი ხედვები და მიდგომებიზეპირი

მსოფლიოში ინტენსიურად ყალიბდება სრულიად ახალი და უპრეცედენტო რეალობა. 2020 და 2021 წლები კაცობრიობის ისტორიაში პანდემია „კოვიდ-19“-ის სახელით შევა. მაგრამ მიუხედავად მისი გრანდიოზული მასშტაბისა და გლობალურ ეკონომიკასა და ადამიანთა ფსიქიკასა და მსოფლხედვაზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური ზემოქმედებისა, უფრო მართებულია ჩავთვალოთ ის მხოლოდ ერთ ცალკეულ ეპიზოდად იმ უპრეცედენტო პროცესებისა, რომლებიც მიმდინარეობენ მსოფლიოში. ტერმინმა „ინკლუზიური კაპიტალიზმი” სწრაფად მოიპოვა  პოპულარობა. მას იყენებენ სახელმწიფო მოღვაწეები, პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები ახლანდელი აშკარად მოძველებული და დაავადებული კაპიტალიზმიდან "ინკლუზიურ კაპიტალიზმზე" გადასვლის პროცესის დასახასიათებლად. „ინკლუზიური კაპიტალიზმის” დამფუძნებელთა აზრით, ეს არის კაპიტალიზმის ისეთი ნაირსახეობა, რომელშიც  დომინირებენ გიგანტური კორპორაციები და რომელთა მიზანია იმ პასუხისმგებლობების აღება, რაც დღეს სახელმწიფოებს აკისრია.     2021-2022 წლებში მოხდა იმ საკვანძო ვექტორების გამოკვეთა და ჩამოყალიბება, რომლებიც საფუძველს ჩაუყრიან ტრადიციულისგან განსხვავებულ ცნობიერებას, აზროვნებას და პრაქტიკას. ამავე დროს, ცხადი ხდება, რომ მეოცე საუკუნისთვის დამახასიათებელი ზოგადი მსჯელობები, დისკუსიები და თეორიები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებზე კარგავს თავის აქტუალობას და რეალიზაციის პერსპექტივებს. წინა პლანზე გამოდის რადიკალური პრაგმატიზმი, რომელიც უახლოესი 20—25 წლის განმავლობაში კაცობრიობის სტაბილური საარსებო პირობების ჩამოყალიბებისა და შენარჩუნების, მდგრადი გლობალური და რეგიონული განვითარების უმთავრესი ფაქტორი გახდება [5].  ასეთ პირობებში, უმთავრესი ამოცანაა, რომ გლობალური პროცესების ძირითადი აქტორების ინტერესები და მიზნები წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს ადამიანების ძირითად ინტერესებსა და მიზნებთან.       წლების განმავლობაში ნებისმიერ ქვეყანაში ძალაუფლების განხორციელების კომპონენტებად მიჩნეული იყო საკანონმდებლო, აღმასრულებელი, სასამართლო და მასობრივი ინფორმაციის ინსტიტუტები. გლობალური განვითარების მიმდინარე ეტაპზე მათ კიდევ ორი - არანაკლებ გავლენიანი და უთუოდ გასათვალისწინებელი კომპონენტი დაემატა ტრანსნაციონალური კორპორაციებისა და ანალიტიკური ცენტრების სახით.

მონაწილის სერტიფიკატი

 

gtu.ge
IX საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციათბილისი, საქართველო202116.10.2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიინტეგრალური რესურსების კლასიფიკაცია - ახალი მიდგომებიზეპირი

თანამედროვე ადამიანის არსებობისა და განვითარების თითქმის ათიათასწლიანი ისტორია არის რესურსებისათვის ბრძოლის ისტორია, თუმცა მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავად რესურსების ცნებას, მათ როლსა და ადგილს კაცობრიობის განვითარების პროცესში ერთგვარად, დამხმარე, არაძირითადი ხასიათი ენიჭებოდა. ინტეგრალური რესურსების დაყოფა მხოლოდ მატერიალურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებად, იმის მიუხედავად, რომ ყოველი მათგანის აქტუალობა და როლი არ შეცვლილა, სრულად ვეღარ ასახავს რესურსების მრავალფეროვნებასა და მათი მართვისა და რაციონალური გამოყენების ყველა ასპექტს. გლობალური განვითარების ხასიათი და თავისებურებები მოითხოვს ე.წ. პარციალური რესურსების  იდენტიფიცირებასა და ინტეგრალური რესურსების ზოგად სტრუქტურაში მათ ადექვატურ ასახვას. მხოლოდ მე-20 და 21-ე საუკუნეების მიჯნაზე იწყება იმის აღიარება, რომ კაცობრიობის აწმყო და მომავალი ინტეგრალური რესურსების არა მარტო ფლობასა, არამედ და უმთავრესად მათი რაციონალური გამოყენებისა და ოპტიმალური მართვის სისტემების ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული. კაცობრიობის განვითარებამ მკაფიოდ გამოხატული ანიზოტროპიული ხასიათი მიიღო, რაც ახალი კონფლიქტების, რასიზმის, სეგრეგაციის, დემოკრატიული ინსტიტუტების კრახის მიზეზი შეიძლება აღმოჩნდეს. ამ პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება და ძალისხმევაა საჭირო ყოველი ქვეყნისათვის მხოლოდ მისთვის გამოსადეგი განვითარების მაქსიმალურად კონკრეტიზირებულ მოქმედებათა პროგრამის ჩამოყალიბებასა და რეალიზაციისათვის. ასეთი პროგრამების საკვანძო საკითხია ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტები განსაზღვრა და მათი რეალიზაციის უზრუნველმყოფელი ინტეგრალური რესურსების მართვისა და გამოყენების ოპტიმალური სქემებისა და რეჟიმების შემუშავება.

gtu.ge
VIII საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციათბილისი, საქართველო202019.10.2020საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიპანდემია COVID-19 - გაკვეთილები და გამოწვევებიზეპირი

Covid-19-ის პანდემიამ, თანმხლებმა ეკონომიკურმა და სოციალურმა პროცესებმა აჩვენა უმრავლესობის შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების, საჯარო სტრუქტურების, ისევე როგორც ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობის მთავრობების უუნარობა, სწრაფად და ეფექტურად დაუპირისპირდნენ Covid-19 პანდემიას, ამაღლებული გლობალური კატასტროფის რანგამდე. უფრო მეტიც, მიუხედავად პანდემიის მეორე ეტაპის დაწყებისა, რომელიც არანაირ ეჭვს არ იწვევს, ამ ბოლომდე გააზრებული ფენომენის მიმართ არის დაუსაბუთებელი სიმშვიდე, რომელიც ესაზღვრება გულგრილობას. ამავდროულად, პანდემიამ გამოიწვია ყურადღების შესუსტება მთელ რიგ ნეგატიურ გლობალურ პროცესებზე - კლიმატის ცვლილება, განუყოფელი რესურსების მუდმივად მზარდი დეფიციტი და მათი რაციონალური განაწილების პრობლემა, ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზრდა, კონტრაბანდის დომინირება. ფალსიფიცირებული და ყალბი პროდუქტები. იწვევს სერიოზულ შეშფოთებას და სტატისტიკური მაჩვენებლების ხშირ ფუნქციონირებას, რომლებიც არ შეესაბამება რეალურ მდგომარეობას. ეს პრობლემები განსაკუთრებით მგრძნობიარეა მცირე ქვეყნებისთვის, რომელთა ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენის ხარისხი გლობალურ პროცესებზე დაბალია, მაგრამ ამ უკანასკნელის გავლენა ამ ქვეყნების ეკონომიკასა და სოციალურ პროცესებზე მნიშვნელოვანია. შემოთავაზებულია მთელი რიგი ღონისძიებები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს სახელმწიფოსა და საზოგადოების პრიორიტეტული პროცესების მართვის ხარისხის გაუმჯობესებას. თანამედროვე ადამიანის არსებობისა და განვითარების თითქმის ათიათასწლიანი ისტორია არის რესურსებისათვის ბრძოლის ისტორია, თუმცა მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავად რესურსების ცნებას, მათ როლსა და ადგილს კაცობრიობის განვითარების პროცესში ერთგვარად, დამხმარე, არაძირითადი ხასიათი ენიჭებოდა. ინტეგრალური რესურსების დაყოფა მხოლოდ მატერიალურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებად, იმის მიუხედავად, რომ ყოველი მათგანის აქტუალობა და როლი არ შეცვლილა, სრულად ვეღარ ასახავს რესურსების მრავალფეროვნებასა და მათი მართვისა და რაციონალური გამოყენების ყველა ასპექტს. გლობალური განვითარების ხასიათი და თავისებურებები მოითხოვს ე.წ. პარციალური რესურსების  იდენტიფიცირებასა და ინტეგრალური რესურსების ზოგად სტრუქტურაში მათ ადექვატურ ასახვას. მხოლოდ მე-20 და 21-ე საუკუნეების მიჯნაზე იწყება იმის აღიარება, რომ კაცობრიობის აწმყო და მომავალი ინტეგრალური რესურსების არა მარტო ფლობასა, არამედ და უმთავრესად მათი რაციონალური გამოყენებისა და ოპტიმალური მართვის სისტემების ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული. კაცობრიობის განვითარებამ მკაფიოდ გამოხატული ანიზოტროპიული ხასიათი მიიღო, რაც ახალი კონფლიქტების, რასიზმის, სეგრეგაციის, დემოკრატიული ინსტიტუტების კრახის მიზეზი შეიძლება აღმოჩნდეს. ამ პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება და ძალისხმევაა საჭირო ყოველი ქვეყნისათვის მხოლოდ მისთვის გამოსადეგი განვითარების მაქსიმალურად კონკრეტიზირებულ მოქმედებათა პროგრამის ჩამოყალიბებასა და რეალიზაციისათვის. ასეთი პროგრამების საკვანძო საკითხია ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტები განსაზღვრა და მათი რეალიზაციის უზრუნველმყოფელი ინტეგრალური რესურსების მართვისა და გამოყენების ოპტიმალური სქემებისა და რეჟიმების შემუშავება.

gtu.ge

Web of Science: 3
Scopus: 8
Google Scholar: 19, h-3

ამერიკის შეერთებული შტატები-26/02/1996 - 30/11/2000"ჰოვარდ ენერჯი ინტერნაციონალ""ჰოვარდ ენერჯი ინტერნაციონალ"

დისერტაციის რეცენზირება


ზოგადი ფიზიკის კურსითსუ ფიზიკის, ქიმიის, კიბერნეტიკის, ეკონომიკის ფაკულტეტები

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


U 2011 1667 Yსაქპატენტი09532მამუჩარ ყიფიანი, გივი თალაკვაძე, ნათია ბუკია, სვეტლანა დოსკიევაჰელმინტოციდური საშუალების მიღების ხერხისასარგებლო მოდელის პატენტი13/01/2013C 23 C 14/12
(11)GE P 1996 379 Bსაქპატენტი09532გივი თალაკვაძე, გივი ქოჩორაძე, პიერ ანჯელო პორტა, პაატა კერვალიშვილიოპტოელექტრონული ტენმზომიგამოგონება01/06/1996C 23 C 14/12
379საქპატენტი09532პაატა კერვალიშვილი, ვლადიმერ ჩახუტაშვილი, პიეტრო ანჯელო პორტა, გიორგი ესაძე, გივი თალაკვაძეცვეთაგამძლე დაფარვის მიღების ხერხიგამოგონება01/07/1996c23c14/12
p5334საქპატენტი09532გივი თალაკვაძე, მერაბ ჯიბლაძე, ვახტანგ გვახარია, ზურაბ რაზმაძე, ალექსანდრე მიქაბერიძე, თამაზ ბერიძებუნებრივი წყალსატევიდან წყალბადისა და გოგირდის მიღების ხერხიგამოგონება27/12/2011C 23 C 14/12

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი1992 წლიდან

კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საქართველოს ღირსების ორდენი16/12/1999

საპატიო წოდება


აშშ შტატ ჯორჯიის საპატიო მოქალაქე01/12/2006
საქართველოს კომკავშირის პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში28/10/1978
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი1994 - დან
საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი20/02/2022

მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში