ნორა ჯალიაბოვა

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ჩემი კვლევის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს ხელოვნური ინტელექტი, ინტელექტუალური სისტემები, სახეთა გამოცნობა, ცოდნის წარმოდგენის მეთოდები, რთული სისტემების მდგომარეობათა გამოცნობა, დიაგნოსტირება, პროგნოზირება და მართვა. მაქვს გამოქვეყნებული 56 სამეცნიერო ნაშრომი და 19 საკონფერენციო მოხსენება. ძირითადი შემსრულებლის პოზიციაზე მიმიღია მონაწილეობა რიგ სახელმწიფო და საგრანტო პროექტების შესრულებაში, მათ შორის საერთაშორისოც.

ცოდნის წარმოდგენა იშვიათი დაავადებების მკურნალობის ინტელექტუალურ სისტემაში მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, ყ. ფაღავა. სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გვ.144-148, №27, 2023.no ISSN 0135-0765 DOI: https://doi.org/10.36073/0135-0765ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნორა ჯალიაბოვა - დახურული სივრცის გარემოს ნეგატიური მდგომარეობის მართვა ადამიანის ორგანიზმზე მისი ზემოქმედებით გამოწვეული დაავადებების რისკის შესამცირებლადნ.ჯალიაბოვაკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2023 , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 და იმს ფაკულტეტის 65 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის „ინოვაციები და თანამედროვე გამოწვევები 2022“ შრომათა კრებული , გვ.138-142no ISBN 978-9941-28-944-6 ?ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტიკური მხარდამჭერი სისტემის შემუშავება იშვიათი დაავადებების დიაგნოსტირების ამოცანის გადასაწყვეტადმაია მიქელაძე, ვადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტტრი რაძიევსკი, ყარამან ფაღავასტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, # , გვ.172-176 . 2022წ.no ISSN 0135-0765 DOI.org/10.36073/1512ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Качественные имитационные модели функционирования сложных систем. ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, ნ. ლომაშვილი. სტატია გამომც. "სანი" / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002 / № 6, გვ. 219-225. no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Диалоговая система автоматического анализа и символического описания плоских сцен.ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, ნ. ლომაშვილი. სტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება „მეცნიერება“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003 / № 7, გვ.247-253.no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальные системы со знанием в задачах диагностики состояния сложных систем и выбора решений (на примере медицины).ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, ნ. ლომაშვილი. კონფერენციის კრებულიგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 /№8, გვ.156-160. no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Методы и алгоритмы распознавания состояния эритроцитов на основе анализа их электронных микрофотографийვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, მ.ხაჩიძე, დ. რაძიევსკი სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2005 / № 9, გვ. 307-312.no ISSN 0135-0765 რუსულისაგრანტო პროექტი
Решение задачи ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа и распознавания состояния эритроцитов по их электронным микрофотографиям. ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, მ.ხაჩიძე, დ. რაძიევსკი სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / № 10, გვ.260-266.no ISSN 0135-0765 რუსულისაგრანტო პროექტი
Интеллектуальная система диагностики некоторых заболеваний.ნ.ჯალიაბოვასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / №10, გვ.256-259no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оценка и регулирование экологического состояния среды в жилых помещениях и офисах с целью уменьшения её негативного воздействия на организм человека. ნ.ჯალიაბოვასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / № 11, გვ.222-227no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа электронных изображений эритроцитов. В. Радзиевский, Н. Джалябова, М. Хачидзе, Д.Радзиевский И.Гуревич, О.Сольветиკონფერენციის კრებული საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”/ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის"ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული., 2007/ стр.265-270no ISBN: 978-99940 -954-0-7 რუსულისაგრანტო პროექტი
Оценка и регулирование экологического состояния среды в жилых помещениях и офисах с целью уменьшения её негативного воздействия на организм человека.ნ.ჯალიაბოვაკონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”/ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის"ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული., 2007/ стр.275-281 no ISBN: 978-99940 -954-0-7 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Вербальное описание изображений и сцен в диалоговой информационной системе.ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი კონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" მასალები, 2008 / გვ. no ISBN:  9789941141614 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Model of Intellectual Assessment of Environment quality in Close spaces. ნ.ჯალიაბოვაკონფერენციის კრებული21st International CODATA Conference - Scientific Information for Society -from Today to the Future. Ukraine, Kyiv, 5 - 8 October. 2008 / pp.267-271.Wos ISBN ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Распознавание и оценка состояния экосистемы клетки крови.ნ.ჯალიაბოვასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / № 12, გვ.214-218.no ISSN 0135-0765 რუსულისაგრანტო პროექტი
Модель системы оценки качества почвы на основе данных экомониторинга. ნ.ჯალიაბოვასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / № 13, გვ. 236-241.no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნიადაგის ხარისხის შეფადსება და მისი პრაქტიკული გამოყენების რეკომენდაციების გაცემის სისტემან.ჯალიაბოვასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / № 14, გვ. 241-244 no ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Анализ причин негативного состояния среды помещений. Н.Джалябова , М.Хачидзеკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. შრომები, 2010 / გვ.215-218no ISBN 978--9941-14-868-2 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Управление негативным состоянием среды на основе причинного анализа.ნ.ჯალიაბოვასტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011 / №15, , გვ.257-262 no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური ინტელექტის მეთოდებით ეკოლოგიური სისტემის მდგრადობის დიაგნოსტირება.ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი სტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011 / №15, , გვ.262-268no ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальные системы в задачах медицинской диагностики и выбора лечения.iვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი სტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / №16, გვ.212-219no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიური სისტემის დიაგნოსტირება წონასწორობის თვალსაზრისით და მისი შესაძლო დარღვევების მიზეზობრივი ანალიზი ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, მ.მიქელაძე, დ. რაძიევსკი სტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / №16, გვ.226-232no ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაავადებათა დიფერენცირება ინტელექტუალური სისტემის მეშვეობით.ნ.ჯალიაბოვა, ვ.რაძიევსკისტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / №16, გვ.219-225no ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Методы искусственного интеллекта для решения неформализованных задач диагностики сложных систем на примере медицины.მ.მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, , ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი კონფერენციის კრებული"ტექნკური უნივერსიტეტი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”, შრომები, 2012 / გვ. 403-406.no ISBN: 9789941200960 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების , პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა.ვ. რაძიევსკი, მ.მიქელაძე, ნ.ჯალიაბოვა,მ.ხაჩიძე, დ. რაძიევსკი კონფერენციის კრებული "მერიდიანი" / ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, 2013 / გვ. 226-235.no ISBN 978-9941-0-5933-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანის გადაწყვეტა კუჭის გასტრიტის კლასის დაავადებათა მაგალითზე.ვ. რაძიევსკი, მ.მიქელაძე, ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი სტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / №17, გვ. 157-162. no ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცოდნის ორგანიზება ინელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებულ ამოცანების გადაწყვეტისას. მ.მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, , ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი კონფერენციის კრებულისტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / №18, გვ. 50-56. no ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Объектно-ориентированный подход в решении задач медицинской диагностики.ნ.ჯალიაბოვასტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / №18, გვ. 247-252. no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებში. მ.მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, , ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკიკონფერენციის კრებულიმერიდიანი,სამეცნიერო კონფერენცია "გზა ევროინტეგრაციისაკენ", შრომათა კრებული, თბილისი, 2014, გვ.429-434no ISBN 978-9941-441-37-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საინფორმაციო სისტემის აგება და მისი პროგრამული უზრუნველყოფა. ჯალიაბოვა ნორაკონფერენციის კრებული"მერიდიანი" /საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გზა ევროინტეგრაციისაკენ", შრომათა კრებული, თბილისი, 2014, გვ.462-467.no ISBN 978-9941-441-37-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальный анализ данных в задачах медицинской диагностики. М. Г. Микеладзе, В. С. Радзиевский, Н. И. Джалябова, П.Г. Карчава, Г. М. Бесиашвили, Д. В. Радзиевский. კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, შრომები, 2015 / გვ.116-122.no ISBN 978-9941 -20-575-0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Формирование базы знаний для медицинских систем.ნ.ჯალიაბოვასტატია"უნივერსალი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / №19, გვ.146-153.no ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинно-следственная модель знаний в интеллектуальной системе медицинской диагностики.М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, Г. Бесиашвили, П. Карчава, Д.Радзиевский. სტატიაhtსტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 163-168.no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Задачи, методы и системы интеллектуального анализа данных в медицине. М. Микеладзе, В. Радзиевский, Г. Бесиашвили, Н. Джалябова, П. Карчава, Д. Радзиевский.კონფერენციის კრებულისტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 45-52.no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონკრეტული ავადმყოფისთვის სამკურნალო პრეპარატის არჩევის ინტელექტუალური სისტემა.ვ. რაძიევსკი, მ.მიქელაძე, ნ.ჯალიაბოვა,გ.ბესიაშვილი, პ.ქარჩავა, დ. რაძიევსკი სტატიასტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / #20, გვ. 169-174.Wos ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
База знаний и ее использование для диагностики состояния сложного объекта .ნ.ჯალიაბოვასტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / №21, გვ. 201-205Wos ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადაწყვეტილების ბინარული ხის გამოყენრბა სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანაში.ვ. რაძიევსკი, მ.მიქელაძე, ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი სტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018/ №22, გვ.151-157Wos ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение методов Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия решений.M. Mikeladze, V. Radzievski, N. Jaliabova, G. Besiashvili, P. Qarchava, D. Radzievskiკონფერენციის კრებული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები", 2018 / №2(26), გვ. 222-228.no ISSN 0512-3979/ EISSN 1512-2174 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Медицинская информационная система выбора лекарственных препаратов для лечения первичных головных болей.მ.მიქელაძე,ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი სტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / №22, გვ. 163-167.no ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემის შემუშავება ასოციაციების ძიების საფუძველზემ.მიქელაძე,ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა,ნ.ანანიაშვილი, დ. რაძიევსკი სტატიაშპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 136-141.no ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Метод сокращения перебора при поиске информации в базе знаний и его использование в задачах медицинской диагностики.ვ. რაძიევსკი, მ.მიქელაძე, ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი, ი.ოკონიანისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 150-155.no ISSN 0135-0769 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასწავლო ნეირონული ქსელების გამოყენება დიაგნოსტირების ინტელექტუალური სისტემების შექმნისას. ვ. რაძიევსკი, მ.მიქელაძე, ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი, ი.ოკონიანისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 151-156.no ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностики. მ.მიქელაძე,ვ. რაძიევსკი, ნ.ჯალიაბოვა,ნ.ანანიაშვილი, დ. რაძიევსკიკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" onlineWos ISSN 0512-397 DOI.org/10.36073/1512რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система медицинской диагностики, использующая знания и способная к обучению.ვ. რაძიევსკი, მ.მიქელაძე, ნ.ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი, ი.ოკონიანიკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" onlineWos ISSN 0512-397 DOI.org/10.36073/1512რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები და თანამედროვე გამოწვევები - 2022“თბილისი, საქართველო202218 ნოემბერი-19 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდახურული სივრცის გარემოს ნეგატიური მდგომარეობის მართვა ადამიანის ორგანიზმზე მისი ზემოქმედებით გამოწვეული დაავადებების რისკის შესამცირებლადზეპირი

მრავალი დაავადება გამოწვეულია ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედი სხვადასხვა ფაქტორებით, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ შევძლოთ იმ გარემოს ხარისხის მართვა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. ეს ამცირებს ან გამორიცხავს ამა თუ იმ საშიში დაავადებების რისკს.

დახურული შენობების შიდა გარემოს შესაძლო დამაბინძურებლებსა და მათი გამომწვევი მიზეზების ურთიერთკავშირის ცოდნის, აგრეთვე საცხოვრებელ გარემოში ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი ნეგატიური ეკოლოგიური ცვლილებების შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოტანილია დასკვნა იმ შესაძლო წყაროებისა და მიზეზების შესახებ, რომლებიც ქმნიან დაკვირვებადი დარღვევების ერთობლიობას.

https://cloud.mail.ru/public/GpGj/6uXphfN9J
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" - PCPE-2004თბილისი, საქართველო200427 სექტემბერი - 1 ოქტომბერისაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტიИнтеллектуальные системы со знанием в задачах диагностики состояния сложных систем и выбора решений (на примере медицины).ზეპირი

Предложен метод компьютерной диагностики состояния сложных систем, базирующийся на знаниях о 

диагнозируемой системе. Эти знания включают описания возможных нарушений компонентов системы, а также информацию о взаимосвязях, существующих между нарушениями. Решается задача автоматизации выбора решений, направленных на устранение нарушений по критериям, которые заданы и оценены экспертами. Решение задачи проиллюстрировано на примере медицинской диагностики и выбора метода лечения. Разработан алгоритм установления наиболее вероятного, при заданном уровне рассмотрения, диагноза. Предложен метод выбора лекарственных препаратов показанных при данном заболевании на основе многих критериев.

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php
Международная научная конфернция «Информационные технологии в управлении». თბილისი, საქართველო200710-12ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальная система ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа электронных изображений эритроцитов. ზეპირი

Рассматривается задача ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа и распознавания формы изображения эритроцитов. Проведена обработка изображения эритроцитов и выделены признаки, на основе которых осуществляется их распознавание, а, следовательно, и диагностика заболеваний. Разработаны алгоритмы обработки и распознавания изображения эритроцитов.


Международная научная конфернция «Информационные технологии в управлении». თბილისი, საქართველო200710-12 ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიОценка и регулирование экологического состояния среды в жилых помещениях и офисах с целью уменьшения её негативного воздействия на организм человека.ზეპირი

Разработан алгоритм оценки состояния среды с помощью экологических нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ, которые могут быть в жилых помещениях и офисах, и способа изменения этих показателей путем устранения источников данных выбросов. Для этого вначале дается оценка фактического состояния среды, т.е. устанавливается степень «опасности», а затем происходит регулирование качества среды с помощью установления причин, дающих такую оценку. Таким образом можно управлять качеством среды в помещениях, тем самым снижая или устраняя риск тех или иных опасных заболеваний

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები"თბილისი, საქართველო200816-19 ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიВербальное описание изображений и сцен в диалоговой информационной системе.ზეპირი

Рассматривается информационная система анализа плоских сцен, позволяющая составить вербальное описание структуры конкретной сцены. Такое символическое описание даёт возможность значительно уменьшить количество информации, содержащейся в изображении, сохраняя при этом всё то существенное, что необходимо для принятия решений. Такое вербальное описание даёт возможность значительно сэкономить память компьютера при хранении информации, а также сократить время, необходимое для передачи информации, содержащейся в изображении по каналам связи.

Вербальное описание изображений и сцен предусматривает возможность интерактивного общения с системой на ограниченном естественном языке путём использования ключевых слов. Это позволит уточнить некоторые детали для более обоснованных решений.


https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/193303?locale=ka
21st International CODATA Conference - Scientific Information for Society -from Today to the Future. . Kyiv, Ukraine 200805/08/2022 - 08/08/2022International Programme Committee Co-Chairs: Shuichi IWATA (Japan), Mykhail ZGUROVSKY (Ukraine)Model of Intellectual Assessment of Environment quality in Close spaces.ზეპირი

The problem recognizing and estimating the ecological state of the environment in closed quarters using the method of artificial intelligence is considered. Health-hygienic and ecological regulations determine the quality of the environment with respect to the human’s health and the state of the ecosystem, but they don’t indicate the source of influence and don’t regulate its activity. The way of reducing or removing the risk of dangerous diseases caused by the impact of negative factors of the environment in the quarters is offered.


საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“თბილისი, საქართველო2010November 10-12საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიАнализ причин негативного состояния среды помещений. ზეპირი

В данной работе предлагаются методы решения неформализованных задач диагностики сложных систем на 

основе концептуальног подхода. Диагностирование состояния системы рассматривается как задача 

классификации и распознавания, а построение обобщенного описания классов осуществляется путём обучения на примерах. Предложенные методы обеспечивают отнесение новых состояний к определенному классу (экстраполяцию) как для количественных, так и для качественных значений признаков. На основе этих методов была решена неформализованная задача дифференциальной диагностики мигрени и головной боли напряжения.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”თბილისი, საქართველო201219-21 სექტემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიМетоды искусственного интеллекта для решения неформализованных задач диагностики сложных систем на примере медицины.ზეპირი

В данной работе предлагаются методы решения неформализованных задач диагностики сложных систем на 

основе концептуальног подхода. Диагностирование состояния системы рассматривается как задача 

классификации и распознавания, а построение обобщенного описания классов осуществляется путём обучения

 на примерах. Предложенные методы обеспечивают отнесение новых состояний к определенному классу 

(экстраполяцию) как для количественных, так и для качественных значений признаков. На основе этих методов

 была решена неформализованная задача дифференциальной диагностики мигрени и головной боли 

напряжения.

www.gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90.
ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, საქართველო201324-25 სექტემბერიგურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტიგარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა.ზეპირი

განიხილება გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ამოცანა. ნაჩვენებია, რომ გარემოს ეკოლოგიურიმდგომარეობის დიაგნოსტირების შედეგად მიღებული ინფორმაცია არ არის საკმარისი მისი ადეკვატური შეფასებისთვის. ამოცანის გადასაწყვეტად აგრეთვე საჭიროა გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის პროგნოზირების და მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაცია. შემოთავაზებულია ინტელექტუალური სისტემის მოდელი, რომელიც იყენებს მათემატიკური ლოგიკის, ბულის ალგებრის და დისკრიმინანტული ანალიზის მეთოდებს.

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/22269/1/Nikoladze_Niko.pdf
ვახტანგ გომელაურისა და არჩილ ელიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია “ენერგეტიკა და მართვის პროცესები”თბილისი, საქართველო201417-18 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტიცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას.ზეპირი

განიხილება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში ცოდნის ორგანიზების საკითხი დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას. შემოთავაზებულია რთული სისტემების მდგომარეობათა დიაგნოსტირების მეთოდი, რომელიც მუშაობს როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი მონაცემების შემთხვევაში. მდგომარეობათა კლასის აღმწერი ფუნქციის სახით მიიღება მაღალინფორმატიული პრედიკატი - კონიუნქციების დიზიუნქცია, რომელთაგან თითოეული ხასიათდება სარწმუნოების კოეფიციენტით. ყოველივე ეს საშუალებას იძლევა წარმოვადგინოთ მიღებული ევრისტიული ცოდნა პროდუქციული მოდელით სარწმუნოების კოეფიციენტების გამოყენებით, რომელიც ეფექტურად მუშაობს მონაცემების და 

ცოდნის არამკაფიობის, გაურკვევლობის და არასრულობის 

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/jurnali_2014.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”თბილისი, საქართველო201412 ივლისიგურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისაინფორმაციო სისტემის აგება და მისი პროგრამული უზრუნველყოფა. ზეპირი

საფუძველზე. გადაჭრილია გადაწყვეტილების არჩევის ავტომატიზაციის ამოცანა. სისტემა რეალიზებულია მუცლის ღრუს `მწვავე~ დაავადების მაგალითზე. ცოდნა შეიცავს დაავადების აღწერას და ინფორმაციას იმ კავშირების შესახებ, რომლებიც არსებობენ სიმპტომებს და დაავადებათა შორის. სისტემა მუშაობს დიალოგურ რეჟიმში. ექიმთან დიალოგი ბუნებრივ ენაზე მიმდინარეობს. ამ დიალოგის საფუძველზე სისტემა ამოიცნობს დაავადებას და ადგენს დიაგნოზს. სისტემაში გათვალისწინებულია ცოდნის შევსება და განახლება დიალოგის რეჟიმში. ამიტომ მისი გამოყენება შესაძლებელია სხვა დიაგნოსტირების ამოცანებისთვისაც.

http://gttu.edu.ge/ge/sametsniero-kvlevebi/kvleviti-tsentrebi/publikatsiebi/saertashoriso-sametsniero-konferentsiis-shromata-krebuli/gza-evrointegratsiisaken-2014
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”თბილისი, საქართველო201412 ივლისიგურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტიინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებში. ზეპირი

შეთავაზებულია რთული სისტემების დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანის ამოხსნის 

მეთოდები კონცეპტუალური მიდგომის საფუძველზე. რთული სისტემის დიაგნოსტირება განიხილება როგორც კლასიფიცირების და სახეთა გამოცნობის ამოცანა, ხოლო კლასების განზოგადებული აღწერის აგება ხორციელდება მაგალითებზე დასწავლის გზით. შეთავაზებული მეთოდები უზრუნველყოფენ ახალი მდგომარეობების მიკუთვნებას გარკვეული კლასისადმი (ექსტრაპოლიაციას) როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი ნიშნებისთვის. ამ მეთოდების გამოყენებით გადაწყვეტილია შაკიკის და დაძაბულობის ტიპის თავის ტკივილის დიფერენციალური დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანა.

http://gttu.edu.ge/ge/sametsniero-kvlevebi/kvleviti-tsentrebi/publikatsiebi/saertashoriso-sametsniero-konferentsiis-shromata-krebuli/gza-evrointegratsiisaken-2014
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“თბილისი, საქართველო20153-5 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальный анализ данных в задачах медицинской диагностики. ზეპირი

Рассматривается медицинской диагностики как одна из задач 

интеллектуального анализа данных (Data Mining). В качестве метода интеллектуального анализа данных 

предлагается логический метод распознавания на основе концептуального подхода, а также алгоритм 

бинаризации количественных признаков, обеспечивающие эффективность правила–классификатора с точки зрения как диагностирующей, так и дифференцирующей способностей.

http://www.ict-mc.gtu.ge/
სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია თბილისი, საქართველო201616 დეკემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიЗадачи, методы и системы интеллектуального анализа данных в медицинеზეპირი

Огромное количество разнородных данных, генерируемых в современной медицине, требуют развития новых технологий по анализу данных с целью выявления определенных закономерностей и скрытых знаний. Именно методы интеллектуального анализа данных (Data Mining) предоставляют новые возможности для решения этой актуальной задачи. В статье рассмотрены особенности медицинских данных и основные задачи, связанные с их анализом и обработкой. Дан краткий обзор методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных, наиболее часто используемых в сфере медицины; рассмотрены их преимущества и недостатки; приведены примеры их практического применения для решения различных задач медицинской диагностики и прогнозирования, а также наиболее актуальные направления развития технологий интеллектуального анализа медицинских данных.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/jurnali_2016.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია“საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’18)თბილისი, საქართველო201828-29 სექტემბერი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიПрименение методов Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия решенийზეპირი

Рассматривается задача анализа медицинских данных как одна из задач интеллектуального анализа данных (Data Mining). В качестве методов ее решения  предлагаются методы машинного обучения - логический метод классификации на основе концептуального подхода и нейронные сети прямого распространения. Для обучения сети используется алгоритм обучения с исправлением ошибок. На основе результатов, полученных при применении этих методов, построена интеллектуальная система 

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/N26_conf_unesco_2018_2_26.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია“საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21)თბილისი, საქართველო202120-22 მაისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიПрименение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностикиზეპირი

Рассматривается задача анализа медицинских данных с целью выявления часто встречающихся симптомов и наборов симптомов для данного заболевания. Для анализа данных используется метод поиска ассоциаций, который позволяет оценить специфичность найденных симптомов и достоверность диагностических правил, построенных на основе выявленных ассоциаций. Предложенный метод был применен для обработки клинических данных ряда эндокринологических заболеваний. Полученные ассоциативные правила были использованы для формирования базы знаний медицинской интеллектуальной системы, предназначенной для диагностирования эндокринологических заболеваний.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2021(1_32)/ASU-2021(1_32)1.1.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია“საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21)თბილისი, საქართველო202120-22 მაისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальная система медицинской диагностики, использующая знания и способная к обучению.ზეპირი

Рассматривается интеллектуальная система диагностики заболеваний, использующая медицинские знания и способная к обучению. В качестве модели знаний используется семантическая сеть, представленная в виде матрицы отношений. И сеть, и матрица задают отношения между симптомами и вызывающими их причинами. Дугам сети и соответствующей матрице приписаны весовые коэффициенты. Эти коэффициенты формируются в процессе обучения. Для принятия решения по установлению диагноза используется линейное преобразование вектора, определяющего наличие симптомов с помощью матрицы заболеваний. Для принятия решения также используется метод, базирующийся на теории нечётких множеств. Эти методы были использованы на примере решения задачи диагностики первичных головных болей.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2021(1_32)/ASU-2021(1_32)1.1.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


რთული ბიოსამედიცინო ობიექტების მდგომარეობის ავტომატური გამოცნობის მეთოდები და ალგორითმებიINTAS - International Association for the promotion of co-operation with scientists from the New Independent States of the former Soviet Union, an international non-profit association organised under the laws of Belgium ბელგია 2005-2007ძირითადი შემსრულებელი

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში