ჯემალ კაკულია

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

სპეციალობა: სამთო ინჟინერ-ტექნოლოგი სამეცნიერო ხარისხი: ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი. განათლება: 1948-1958 წწ. ქ. თბილისის 30-ე საშუალოსკოლა. 1958-1963 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1972-1975 წწ. საქართველოს აკადემიის ასპირანტურა. 1976 წ - ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი. სამუშაო გამოცდილება: 1966-1975 წწ. თბილისის სამთო მექანიკის ინსტიტუტის სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 1975-1989 წწ. საწარმოო გაერთიანება „სამთო ქიმია“ წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია. სექტორის გამგე. 1989 - დღემდე. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. მინერალური და ენერგეტიკული რესურსების შემსწავლელი განყოფილება. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 2009 - დღემდე. კავკასიის ალ.თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება. კონსულტანტი. სამეცნიერო შრომები, პუბლიკაციები, კონფერენციები, გრანტები: 75 სამეცნიერო შრომა. 26 კონფერენციაში მონაწილეობა. გრანტები: 1. 2001 წ. საქართველოს მყარი სათბობის, მინერალური, გეოთერმული, მზის და ქარის ენერგორესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი). 2. 2009-2011წწ. „ბარიტ და ნახშირშემცველი ტექნოგენური საბადოების რაციონალური გამოყენების მიმართულების შემუშავება ეკოლოგიური საკითხების გათვალისწინებით“ (შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი შემსრულებელი). 3. 2015-2017წწ. საქართველოს ტრაქიტების ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ნარჩენებიდან მრეწველობის და სოფლის მეურნეობისათვის დეფიციტური კალიუმის ნაერთებისა კალიუმიანი ბიოსასუქების მიღების უნარჩენო ტექნოლოგიის შემუშავება (შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი ხელმძღვანელი). საბიუჯეტო ანგარიშები სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის „საქართველოს მინერალური ნედლეულის, მათ შორის ოქროს, ფერადი ლითონების, სამშენებლო მასალების, სანახელაო ქვების, მყარი საწვავის წიაღისეულის და საწვავი გაზის პოტენციალის გეოლოგიური, ტექნოლოგიური, ეკოლოგიური შეფასება საბაზრო ურთიერთობებში ჩართვის, ურთიერთობებში ჩართვის კონსტრუქტული ანალიზით და საინვესტიციო წინადადებების ფორმებით“. ქვეპროგრამა „ბაქტერიულ გამოტუტვის მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობები საქართველოს სამთო მრეწველობის უტილიზაცია“. სამწეცნიერო კვლევითი ანგარიში დაცულია 2013წელს. ინახება ინსტიტუტის ფონდებში. ენები: ქართული (მშობლიური) რუსული (კარგად) ინგლისური (ლექსკონის დახმარებით).

იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიი.ჟორდანია, ნ.მირიანაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.მონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, 2008, 328- ISBN 978-9941-0-5112-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიი.ჟორდანია, ნ.მირიანაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.მონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, 2008, 312 - ISBN 978-9941-0-5112-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტრაქიტების ბიოგადამუშავე ბის შესაძლებლობის დადგენა კალიუმის ნაერთების მიღების მიზნითგ. მაღალაშვილი ნ. ლომიძე, ჯ.კაკულიასტატიასაქართველოს კერამიკოსთა ასო ციაციის მეორე სართაშორისო კონფერენცია–გამოფენის მასალები 2009წ. თბილისი, 4 - - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მინერალური რესურსების გამოყენების შესაძლებლობები სოფლის მეურნეობისათვის აუცილებელი სასუქების მისაღებადრ.კვატაშიძე, ვ.თოთიბაძე, შ.მალაშხია, ლ.ქართველიშვილი, ჯ.კაკულიასტატიასამთო ჟურნალი, 2009, N2(23)- ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბარიტშემცველი შლამების წინასწარი ბიოგადამუშავება ბარიტის ფლოტაციის ინტენდიფიკაციის მიზნითრ.კვატაშიძე , ვ.თოთიბაძე, ჯ. კაკულიასტატიასამთო ჟურნალი, N2, თბილისი, 2009- ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბარიტისა და ბარიტ-კალციტის კონცენტრატების მიღების შესაძლებლობის კვლევაჯ.კაკულია, ლ. ქართველიშვილი, ვ.თოთიბაძე, ნ.ლომიძესტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 10-12, 2009- ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბარიტისა და ბარიტ-კალციტის კონცენტრატების მიღების შესაძლებლობის კვლევაჯ.კაკულია, ლ. ქართველიშვილი, ვ.თოთიბაძე, ნ.ლომიძესტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 10-12, 2009- ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიი.ჟორდანია, კ.ბეთანელი, ი.ცინცაძე და სხვ.მონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, 2009, 276- ISBN 978-9941-0-5112-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მადნეულის ბარიტშემცველი ნარჩენებიდან სპილენძისა და თუთიის ბაქტერიალური გამოტუტვის შესაძლებლობის დადგენა ჯ.კაკულია, ლ.ქართველიშვილი, ვ.თოთიბაძე, ნ.ლომიძესტატიათელავის უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, 2010- ISSN 1512-0600 , E-ISSN-2667-9949 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების გამდიდრების რეჟიმის შერჩევაჯ.კაკულია, ვ.თოთიბაძესტატიათელავის უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, 2010- ISSN 1512-0600 , E-ISSN-2667-9949 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიი.ჟორდანია, ნ.მირიანაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.მონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, 2010, 287- ISSN 978-9941-0-5112-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნახშირის მრეწველობის ნარჩენებიდან ჰუმატური პრეპარატის მიღების შესაძლებლობის კვლევავ.თოთიბაძე, ლ. ქართველიშვილი, ჯ.კაკულია და სხვ.სტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი, 2011. №1-2-3 - ISSN 0130-7061 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიი.ჟორდანია, ნ.მირიანაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.მონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, 2011- ISBN 978-9941-0-5112-8 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიი.ჟორდანია, ნ.მირიანაშვილი, ქ.მახარაძე და სხვ.მონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, 2011- ISSN 978-9941-0-5112-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივი რესურსებიი.ჟორდანია, ზ.ლომსაძე, ო.ფარესიშვილი. ჯ.კაკულია და სხვ.მონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, 2015 წ., 1173 გვ.- ISBN 978-9941-0-8386-0, ISBN 978-9941-0-8387-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბიოტექნოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობები კალიუმის შემცველი არამადნეული ნედლეულიდან კალიუმის ნაერთერთების მისაღებადლ.ქართველიშვილი, ჯ.კაკულიასტატიასამთო ჟურნალი, N2(35), 2015- ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მინერალური რესურსების კომპლექსური გამდიდრების ინტენსიფიკაციის პერსპექტივები კომბინირებული ტექნოლოგიური სქემების გამოყენებითლ.ქართველიშვილი, ჯ.კაკულიასტატიასამთო ჟურნალი, N2(37), 2016- ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მადნეულის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სორბციული მეთოდითლ.ჩოჩია, ს.ჯალაღანია, ჯ.კაკულიასტატიასაქართველოს მეცნ. ეროვნ. აკადე-მიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2016- ISSN 0132-60-74 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოქროშემცველი მედეგი სულფიდური მადნების ფლოტაციის კუდების გადამუშავებისას ბიო- და ელექტროქიმიური გამოტუტვის მეთოდების გამოყენების პერსპექტივებიჯ.კაკულია, ნ.ლომიძე, ზ.არაბიძესტატიასაქართველოს საინჟირნო სიახლენი, N1, 2017- ISSN 1512-0287 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ტრაქიტების ბუნებრივი და ტექნოგენური ნარჩენებიდან კალიუმის გამოტუტვა ბიოტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენებითჯ. კაკულია, ლ.ქართველიშვილი შ.მალაშხია, მ.კანდელაკი, ნ.ლომიძე, ს.ჯალაღონიასტატიასამთო ჟურნალი, N1(38), 2017- ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყიბულის ნახშირშემცველი ნარჩენებიდან Al2 O3-ის კონცენ-ტრატის მიღების შესაძლებლობის კვლევა ბიოტექნოლოგიური მეთოდის გამოყენებით ჯ. კაკულია, ლ.ქართველიშვილი, შ.მალაშხია, ნ.ლომიძე, ნ.ჩხობაძე, ნ.ჩუბინიძესტატიასამთო ჟურნალი, N2(41), 2018- ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყიბული-შაორის საბადოსთან დაკავშირებული პრობლემებიგ.მაღალაშვილი, ზ.ლომსაძე, ჯ.კაკულია, ა.სულაძე, დ.კუპატაძე, ა.დვალაძე, ი.ახვლედიანისტატიასამთო ჟურნალი, N1(42), 2019- ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია «საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები» თბილისი, საქართველო202117.11.2021-18.11.2021სტუ-ს ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრიტყიბულ-შაორის ნახშირის საბადოს ნარჩენი არგილიტების გამოყენების პერსპექტივები ზეპირი

სტატიაში მოყვანილია ლაბორატორიული მონაცემები, რომელზე დაყრდნობით გაკეთებულია დასკვნა, რომ ტყიბულ-შაორის ნახშრის საბადოზე არსებული ე.წ. „ფუჭი ქანების“ არგილიტების, თიხების, მამდიდრებელი ქარხნის კუდების, შლამის, ნაცრის გამოყენებით შესაძლოა ვაწარმოოთ მთელი რიგი მეტად საჭირო პროდუქცია: სამშენებლო და ცეცხლმედეგი აგური, „მეტლახის“ ტიპის ფილები, ცემენტი, თიხამიწა, ალუმინი და მისი შენადნობები-ფეროსილიკოალუმინი, სილუმინი, სიალონი, ხოლო ნახშირის შლამებიდან მსოფლის მეურნეობისათვის მეტად მნიშვნელოვანი სასუქი „ჰუმატები“.


https://gtu.ge
საერთაშორისო კონფერენცია საამშებლო მასალების წარმოების მიმართულებით თბილისი, საქართველო201011-13 ოქტომ. 2010 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიმოსაზრებანი ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების უტილიზაციის შესახებზეპირი

სტატიაში მოცემულია ლაბორატორიული კვლევის შედეგები, რომელზე დაყრდნობით გაკეთებულია დასკვნა, რომ ჩორდის ბარიტშემცველი ნარჩენების (ე.წ. კალცინირებული ნარჩენები) უტილიზაცია შესაძლებელია ბარიტის მოცილებით ჰიდროციკლონში გადანადენის სახით.

https://gtu.ge

Web of Science: 0
Scopus: 0
Google Scholar: 2

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


საქართველოს მხარეების/რეგიონების ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებისახელწმიფო ბიუჯეტი 2004-2012შემსრულებელი
"საქართველოს ბუნებრივი და ადამიანური (შრომითი) რესურსების პოტენციალის კვლევა და მისი გამოყენების დარგობრივი და რეგიონული პრობლემები"სახელწმიფო ბიუჯეტი 2015-2021შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში