მანანა ჯანიკაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

„ჭკვიანი“ ქსელები და მაგენერირებელი ელექტროსადგურების სტრუქტურათ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა შპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 წ. / №25, გვ. 74-79- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგიით მომარაგებისა და ეკოლოგიის ზოგიერთი პრობლემის შესახებთ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩვაძე, ლ.მაკრახიძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 წ. / №24, გვ. 56-60- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მომავალ ათწლეულებში საქართველოს ელექტროენერგიით დაკმაყოფილების ზოგიერთი საკითხის შესახებხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 წ. / №23, გვ. 53-59- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ზოგიერთი საკითხის შესახებთ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიასამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია, სერია: ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები, N 3, 2019., გვ. 190-193- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფასა და სამომხმარებლო ტარიფებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 წ. / №22, გვ. 54-59- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ა. მიქაშავიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 წ. / №21, გვ. 53-61- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცირე მდინარეზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურის სიმძლავრის დადგენის საკითხისათვისხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩუაძესტატიაგამომცემლობა სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 წ. / №20, გვ. 109-113- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებითთ. მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძეკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებების კრებული, 2015 / გვ. 26-31- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტროსადგურის ოპტიმალური სიმძლავრის დადგენა მდინარის ჩამონადენის სეზონური ცვლილების გათვალისწინებითთ.მაგრაქველიძე, ვ.ჭიჭინაძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩუაძესტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 წ. / №19, გვ. 44-48- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგეტიკაში მიმდინარე ტენდენციებისა და საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებმაგრაქველიძე თ., ჭიჭინაძე ვ., ლომიძე ხ., არჩუაძე ი., ჯანიკაშვილი მსტატიაგამომცემლობა - სტამბა "დამანი" /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 წ. / №18, გვ. 74-82- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტროენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგო-რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემებიმაგრაქველიძე თ., ჭიჭინაძე ვ., ლომიძე ხ.,ბანცაძე ნ., მიქაშავიძე ა. არჩუაძე ი., ჯანიკაშვილი მ.სტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 წ. / №17, გვ. 75-80- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების აუცილებლობისა და მასთან დაკავშირებული სოციალური და ეკოლოგიური პრობლემების შესახებთ.მაგრაქველიძე, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, ი.არჩუაძე, მ.ჯანიკაშვილისტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 წ. / №16, გვ. 105-111- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი აქტუალური საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძ, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა სტამბა დამანი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 წ. / №15, გვ. 134-139- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებისა და ენერგეტიკული  უსაფრთხოების პრობლემების შესახებთ.მაგრაქველიძე, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძე, ნ.კურკუმულისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 წ. / №14. გვ. 131-136- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩვაძე, ნ.კურკუმულიკონფერენციის კრებულიქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებების კრებული. 2010 წელი. გვ.29-34- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების რაციონალურად გამოყენების ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძე, ჯ.რუსიშვილითსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 წ. / №13, გვ. 113-117- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტუმბოს დანადგარების ბაზაზე მოქმედი სითბო-სიცივით მომარაგების ავტომატიზებული სისტემები. ნ.მირიანაშვილი, გ.ზაქარეიშვილი, ქ.ვეზირიშვილი, მ.ჯანიკაშვილი, ვ.ხათაშვილიკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინფორმატიკული ტექნოლოგიები მართვაში“ მოხსენებათა კრებული. ტ. 1. 2007.გვ. 74-78- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მსოფლიოში ენერგიის არატრადიციულიგანახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივები და თბური ტუმბოს განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივები და თბური ტუმბოს დანადგარების როლი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების დაზოგვის საქმეშინ.მირიანაშვილი, მ.ჯანიკაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 წ. / №11, გვ.132-137- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სითბო-სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი სისტემების ენერგოეკონომიკური ეფექტურობა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებითნ.მირიანაშვილი, ქ.ვეზირიშვილი, მ.ჯანიკაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 წ. / №10, გვ. 134-138- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰაერის კონდიცირების სისტემებში თბური ტუმბოს დანადგარების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების ოპტიმიზაცია სხვადასხვა კლიმატური პირობებისთვისნ.მირიანაშვილი, მ.ჯანიკაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული/ 2005 წ. / №9. გვ. 118-120- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური ტუმბოს ბაზაზე მომქმედი გათბობის სისტემების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების ოპტიმიზაციან.მირიანაშვილი, მ.ჯანიკაშვილი სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 წ. / №9, გვ.121-124- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ჰიდროენერგორესურსების რაციონალურად გამოყენების გზების შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა სანი /საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002 წ. №6. გვ. 72-75- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია - „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“თბილისი, საქართველო201907/10/2019 - 11/10/2019საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ზოგიერთი საკითხის შესახებზეპირი

ნაჩვენებია, რომ ელექტროენერგიის გამომუშავებისა და მოხმარების არსებული დონე სრულიად არასაკმარისია ქვეყნის ნორმალური განვითარებისათვის. გამოთქმულია მოსაზრებები ელექტროენერგიის გამომუშავების მკვეთრი ზრდის აუცილებლობაზე და ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობისადმი არსებული წინააღმდეგობების დაძლევის ზოგიერთ საკითხზე. 

https://gtu.ge/pdf/kon/konf_energetikis_tanamedrove.pdf
ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ენერგეტიკა. რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივებიქუთაისი, საქართველო201524/10/2015 - 25/10/2015აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებითზეპირი

სტატიაში განხილულია მსოფლიოში ელექტროენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები. მოყვანილია და გაანალიზებულია სათანადო მონაცემები. ნაჩვენებია, რომ საქართველოს ეკონომიკურად მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელია უახლოეს ათწლეულებში მიღწეულ იქნეს ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავების დონე 40-45 მლრდ.კვტ.სთ-მდე.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/3rdEnergyConference24.10.2015.pdf
ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ენერგეტიკა. რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივებიქუთაისი, საქართველო201021/05/2010 - 22/05/2010აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ზეპირი

სტატიაში მოყვანილია მონაცემები საქართველოს როგორც ტრადიციული, ისე ე.წ. არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების სესახებ. განხილულია ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. ჩამოყალიბებულია ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი.ჩამოყალიბებულია საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მათემატიკური მოდელი, რის საფუძველზეც ამოხსნილია სათანადო ოპტიმიზაციის ამოცანა. ამოხსნის საფუძველზე ნაჩვენებია, რომ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილება წლიური მოხმარებით 45 მლრდ.კვტ.სთ საქართველოს შეუძლია საკუთარ ენერგეტიკულ რესურსებზე დაყრდნობით.

https://atsu.edu.ge/index.php/collections-geo
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“თბილისი, საქართველო200710/10/2007 - 12/10/2007საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიტუმბოს დანადგარების ბაზაზე მოქმედი სითბო-სიცივით მომარაგების ავტომატიზებული სისტემები. ზეპირი

გაანალიზებულია მსოფლიოში ენერგიის არატრადიციული განახლებადი წყაროების ათვისების პერსპექტივები. ნაჩვენებია თბური ტუმბოს დანადგარების როლი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების დაზოგვის საქმეში. წარმოდგენილია საქარტველოში თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების თანამედროვე დონე და მოყვანილია ენერგეტიკის ამ დარგში მიღწეული მნიშვნელოვანი შედეგები. დასაბუტებულია მეურნეობის სხვადასხვა დარგში თბური ტუმბოს სისტემების ფართოდ დანერგვის ეფექტურობა.

https://gtu.ge/Science/Conference/

შვედეთი-30/04/2007 - 02/06/2007 Institution for Speech, Music and Hearing, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) კერძო კომპანია Honeysoft

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსებისა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების როლი საქართველოს ენერგეტიკაშისსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007-2009შემსრულებელი
ვერტიკალურ თბოგამცემ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემის ინტენსიურობაზე ხელოვნური ხაოიანობის გავლენის გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 01.01.2011-31.12.2011შემსრულებელი
თბოგადამცემი აპარატების ეფექტურობის ამაღლების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012შემსრულებელი
ენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგორესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემებისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2013-2014შემსრულებელი
საქართველოს ელექტროსადგურების სტრუქტურის ოპტიმოზაციისა და ენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლების პრობლემების გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2015-2017შემსრულებელი
საქართველოს ენერგეტიკის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2018-2020შემსრულებელი
ელექტროენერგეტიკისა და ენერგოდანადგარების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში