პაატა კოღუაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

დაბადების ადგილი: ქ. ქუთაისი. დაამთავრა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ეკონომიკის ფაკულტატი, ეკონომისტ-ორგანიზატორის კვალიფიკაციით 1978 წელს; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (კახეთის ფილიალი) იურიდიული ფაკულტეტი - 2003 წელს. 1978-1988წწ. იყო ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, საქართველოს სახელმწიფო აგროსამრეწველო კომიტეტის მევენახეობისა და მეხილეობის მთავარი სამმართველოს წამყვანი ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი; 1989 წლიდან - საქართველოს კოლმეურნეობათა საბჭოს გლეხურ (ფერმერულ) მეურნეობათა სექტორის უფროსი; 1990-1991წწ. - საქართველოს რესპუბლიკის პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს წევრი, საარჩევნო ბლოკი: "საქართველოს სახალხო ფრონტი", საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული, მაჟორიტარი ადიგენის საარჩევნო ოლქიდან; ხელი აქვს მოწერილი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე (1991 წლის 9 აპრილი); 1992-1995 წწ. - საქართველოს მიწის რესურსებისა და მიწის რეფორმის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე აგრარულ საკითხებში; 1992-1995წწ. - საქართველოს მე-3 მოწვევის პარლამენტის წევრი, საარჩევნო ბლოკი: "11 ოქტომბერი" - "საქართველოს სახალხო ფრონტი", საარჩევნო ფორმა: პროპორციული წესით, №5 მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქიდან. 1995 წ. აგვისტოში ხელი აქვს მოწერილი საქართველოს კონსტიტუციაზე. 70- ზე მეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე-მომხსენებელი. სახელმძღვანელოების რედაქტორი, მონოგრაფიებისა და სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო საბჭოს წევრი. 2017 წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით მიენიჭა ექსპერტის წოდება აგრარული ეკონომიკის დარგში. 300 სამეცნიერო შრომისა და სტატიის ავტორი - აგროეკონომიკურ, სასურსათო უშიშროების, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის, მიწისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის პრობლემებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, სადოქტორი-საგანმანათლებლო პროგრამის "აგრარული ეკონომიკა" ხელმძღვანელი. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი (2003), პროფესორი, აკადემიკოსი.

სასურსათო პრობლემიდან-სასურსათო უსაფრთხოებამდე პ.კოღუაშვილი მონოგრაფიათბილისი, 2003. - 140 გვ- ISBN: 9992816341 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სასურსათო უშიშროება რეალობა და პროგნოზები პ.კოღუაშვილი მონოგრაფიათბილისი, კოლორი, 2004. - 272 გვ.-         ISBN: 99928-0-765-2 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოფლის მეურნეობის ეკონომიკაპ.კოღუაშვილი სახელმძღვანელოთბილისი, თბილისი, უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2006. - 543 გვ.- ISBN: 99940-855-0-6 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამკვიდროს გულიდამ ამოღება ძნელიაპ.კოღუაშვილი მონოგრაფიათბილისი, უნივერსალი, 2007. - 92 გვ.- ISBN: 9789941120534 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართველთა კვების კულტურაპ.კოღუაშვილი (თანაავტორი) მონოგრაფიათბილისი, ინოვაცია, 2009. - 188გვ- ISBN: 9789941911941 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უძრავი ქონების ეკონომიკაპ.კოღუაშვილი (თანაავტორი) სახელმძღვანელოთბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიტი, 2013. - 378გვ.. - ISBN: 9789941202674 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკაპ.კოღუაშვილი (თანაავტორი) სახელმძღვანელოთბილისი, შპს "თეკა & კომპანია", 2016. - 388გვ.- ISBN: 9789941084270 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის მმართველობა პ.კოღუაშვილი (თანაავტორი) სახელმძღვანელოთბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2018. - 184გვ- ISBN: 9789941281655 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
„აგროკოპერატიული პოლიტიკის ზოგიერთი აქტუალური საკითხი“ პ.კოღუაშვილი სტატიაჟურნალი „ეკონომიკა“ N12. 2018, გვ. 72-83 - - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კოოპერაციულ პროექტები გაუმჯობესებას ითხოვსპ.კოღუაშვილი სტატიაჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“.მაისი, 2018 #4 (84) გვ. 7-10- ISSN 1987-8729+L18:P18L18:O18 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კოოპერატიული აგროსაკრედიტო სისტემის შექმნა გადაუდებელი აუცილებლობააპ.კოღუაშვილი სტატიაჟურნალი „ახალი აგრარული საქართველო“.მაისი, 2018 #5 (85), გვ. 8 -10- ISSN 1987-8729+L18:P18L18:O18 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების გამოცდილება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაშიპ.კოღუაშვილი სტატიაჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #2, , 2019.  - ISSN 1987-5789 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Optimization of Meat Consumption in Georgia in the Context of Worldwide Trendsპ.კოღუაშვილი ბ.რამიშვილი სტატიაBullеtin of the Georgian National Academy of Sciences, 2020, vol. 14, #3 : 142-148- - http://science.org.ge/bnas/vol-14-3.htmlინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საარსებო მინიმუმი საქართველოში და მისი ოპტიმალური დონის განსაზღვრის აუცილებლობა. პ. კოღუაშვილი ი.არჩვაძე სტატია„ეკონომიკა და ბიზნესი“. #1, 2020. 5გვ.- ISSN 1987-5789 1.      http://eb.tsu.ge/?cat=arq&leng=ge&arq=2020-03-30 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში ხორცის მოხმარების ოპტიმალური მოცულობისა და სტრუქტურის შეფასება. პ.კოღუაშვილი ბ.რამიშვილი სტატიაჟურნალი „ეკონომისტი“, #2, 2020, გვ.66-75- - http://ekonomisti.tsu.ge/doc/ekon.pdfქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მარეგულირებელი (ჩამრევი) სამსახურების შექმნა აგროსასურსათო სექტორში სახელმწიფოებრივი აუცილებლობააპ.კოღუაშვილი ნ.ჩიხლაძე სტატია ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ბიზნესი’’ #4, 2020 წელი, გვ.8-10- ISSN 1987-5789 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რა უნდა გაიზიაროთ იაპონიის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის გამოცდილებიდან. პ.კოღუაშვილი დ.მამუკელაშვილისტატიაჟურნალი ,,ახალი აგრარული საქართველო’’ N5 2020, გვ.8-11- ISSN 1987-8729+L18:P18L18:O18 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ალტერნატიული ხედვა და სტრატეგიაპ.კოღუაშვილი გ.ცოფურიშვილისტატიაჟურნალი ,,ახალი აგრარული საქართველო’’ N4 2020, გვ.4-7- ISSN 1987-8729+L18:P18L18:O18 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დუშეთის, თიანეთის, წალკის, დმანისის და თეთრიწყაროს მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობის ეკონომიკური განვითარებისთვის. პ.კოღუაშვილი დ.მამუკელაშვილისტატიაჟურნალი ,,ახალი აგრარული საქართველო’’ N5 2020, გვ.4-8- ISSN 1987-8729+L18:P18L18:O18 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კოოპერაციული აგროსისაკრედიტო სისტემის განვითარება საქართველოშიპ.კოღუაშვილი დ.მამუკელაშვილისტატიაჟურნალი ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი“ #10, 2020, გვ.180-185- ISSN 2449-2396 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობის სამეწარმეო განვითარების ეკონომიკური მექანიზმი. პ.კოღუაშვილი დ.მამუკელაშვილისტატია ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ბიზნესი’’ #2 , 2021. L26, Q10, Q13, Q14- ISSN 1987-5789 1 L26, Q10, Q13, Q14ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის მიკროზონალური პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენების გზებიპ.კოღუაშვილი ლ.არაბიძესტატიაჟურნალი "ეკონომიკა" - - DOI.org/10.36962/104/3-5/20211133ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის მართვის რეგიონული ასპექტები და თვითმმართველობის შესაძლებლობებიპ.კოღუაშვილი გ.ცოფურიშვილისტატიაჟურნალი "ეკონომიკა" ტ 104 N6-9. 2021. DOI.org/10.36962/104/6-9/20216968 გვ.68-84- -       DOI.org/10.36962/104/3-5/20210179ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის სახელმწიფო პოლიტიკის საფუძვლებისთვისპ.კოღუაშვილი პ.ზარდიაშვილი სტატიაჟურნალი ,,ახალი აგრარული საქართველო’’ N2 2021, გვ.4-5- ISSN 1987-8729 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის საკითხი არსებითად არის დაკავშირებული ქვეყნის ბედთან. პ.კოღუაშვილისტატიაჟურნალი ,,ახალი აგრარული საქართველო’’ N2 2021, გვ.5-8- ISSN 1987-8729 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოფლის  მეურნეობის  და  სოფლის  განვითარების სტრატეგიის სრულყოფის საკითხისათვისპ.კოღუაშვილი ნ.ჩიხლაძე სტატიაჟურნ. „ეკონომიკური პროფილი“ №1(21), 2021, გვ. 63-71. - - DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.21.06ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სახელმწიფო - კერძო პარტნიორობა აგრარულ სფეროშიპ.კოღუაშვილი გ.ბაღათუარია სტატია„ეკონომისტი“. 2021, 1, გვ.45-53- P ISSN 1987-6890 e ISSN 2346-8432 DOI:1036172/EKONOMISTI.2021.XVII.01.ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სათემო კოოპერაცია - მთიანეთის აღორძინების ეფექტიანი მექანიზმი. ეკონომიკური პროფილი. პ.კოღუაშვილი ნ.ჩიხლაძე სტატიაჟურნ. "ეკონომიკური პროფილი" №2(22). 2021- -  DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2021.22.07ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის პოლიტიკა და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფასწარმოქნის სპეციფიკაპ.კოღუაშვილი ბ.რამიშვილი სტატიაჟურნალი ,,ახალი აგრარული საქართველო’’ N8 (111). 2021, გვ.7-11- ISSN 1987-8729 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აგროსასურსართო სექტორში არსებული გამოწვევი და პერსეპექტივებიპ.კოღუაშვილი ლ.გეგენავასტატიაჟურნალი "ეკონომიკა" ტ 104 N6-9. 2021. DOI.org/10.36962/104/6-9/20216968 გვ.68-84- ISSN2587-4713 DOI.org/10.36962/104/6-9/20216968ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში სოფლის განვითარებისა და მიწის სისტემური პოლიტიკის შესახებპ.კოღუაშვილისტატიაჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ № 3-4, 2021წელი, გვ.31-37- ISSN 1512-0538 3-4/2021 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ქუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები“.ქუთაისი, საქართველო201725/06/2022 - 25/06/2022ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტიუძრავი ქონების ბაზრის განვითარების საკითხისათვისზეპირი

-

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვებები 2018 II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციათბილისი, საქართველო201807/07/2018 - 07/07/2018სტუსაქართველოს აგროსექტორის დაკრედიტების შესახებზეპირი

-

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვებები III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, საქართველო201925/06/2022 - 25/06/2022სტუ    სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების საერთაშორისო გამოცდილებაზეპირი

-

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვებები III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, საქართველო201925/06/2022 - 25/06/2022სტუთანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება და მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაშიზეპირი

-

" სოფლის განვითარების კონცეფციები ევროკავშირის ქვეყნებში, IVსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"თბილისი, საქართველო201925/06/2022 - 25/06/2022თსუგლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესშიზეპირი

-

Web of Science: 8
Scopus: 1
Google Scholar: 39

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


„ტექნოლოგიური ინოვაციების მენეჯმენტის თავისებურებები საქართველოში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
„აგრობიზნესის, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის აქტუალური პრობლემები საქართველოში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
„აგრობიზნესის, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის აქტუალური პრობლემები საქართველოში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
„აგრობიზნესის პოლიტიკა და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
„რეიტინგული რანჟირებით ბიზნესში მონიტორინგის პოლიტიკის შემუშავება“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
„გადაწყვეტილებების მიღების თავისებურებები ოპერაციული მენეჯმენტის სისტემაში“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
„საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი მიმართულებები (იმერეთის რეგიონის მაგალითზე)“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


-25/06/2022 - 25/06/2022

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


ღირსების ორდენი01/01/2013

საპატიო წოდება


აგრარული ეკონომიკის დარგის ექსპერტის წოდება 01/01/2017
საქართველოს საუკეთესო მეცნიერის წოდება აგრარული ეკონომიკის დარგში01/01/2017

მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში