მედეა ორმოცაძე

მეცნიერებათა დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო თემატიკის შემუშავება, დაგეგმვა, შესრულება, სამეცნიერო ანგარიშების წარდგენა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის სურსათის გადამუშავების განყოფილებაში სამეცნიერო თემატიკის შემუშავება და ანგარიშების წარდგენა, საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობა, საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა. სადოქტორო პროგრამის შემუშავება, სილაბუსების ავტორობა როგორც ადგილობრივ უნივერსიტეტებში , ასევე საერთაშორისო პროექტებში . კვლევის თემატიკები: ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციის დადგენა, ნატურალური საღებავი ნივთიერბების მიღება მეღვინეობის ნარჩენებიდან, ჰერბიციდების გავლენა ყურძნისა და ღვინის ხარისხზე.

საფუვრებისა და მათი ფერმენტული სისტემების აქტივაციაორმოცაძე მ. მუჯირი ლ. კალატოზიშვილი ე.სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები N.2 გვ. 158-1610 ISSN 1512-0287 რუსულისახელშეკრულებო
საფუვრების აქტივაცია ლაზერული ზემოქმედებითორმოცაძე მ.სტატიასაქართველოს საინჟინრო სიახლენი (სსს) 163-1650 ISSN 1512-0287 რუსულისახელშეკრულებო

მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში – ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები, საქართველო, თბილისი201725/10/2017 - 27/10/2017შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისაფუვრებისა და ფერმენტული სისტემების ლაზერული აქტივიციასტენდური

Cveni kvlevis ZiriTad mizans warmoadgenda safuvrisa da fermentuli sistemebis aqtivacia, radgan maTzea damokidebuli Rvinis warmoebis teqnologiuri procesebis srulyofa.fazuri gardaqmnebi, romlebic xdeba koncentrirebuli monoqromotuli gamosxivebiT SeiZleba gaxdes fizikur safuZvlad bevri teqnologiuri procesisa. kvebis mrewveloba, maT ricxvSi misi meRvineobis dargi jer kidev Sors dgas iseTi fizikuri zemoqmedebis gamoyenebis SesaZleblobisagan rogoricaa lazeruli gamosxiveba, magram es mimarTuleba Zalze perspeqtiulia, radganac mas warmetebulad iyenebs lazeruli qirurgia, qimiis, genetikis, metalurgiis da sxva warmoebis dargebi.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2017_PDF/2017-konferencia_Shromebi.pdf
მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში – ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები, საქართველო, თბილისი201725/10/2017 - 27/10/2017შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიმცენარეთა ზრდის ბიოსტიმულატორის მიღება მეღვინeoბის ნარჩენებიდან. ზეპირი

maRalproduqtuli samrewvelo nargaobis Seqmna, mevenaxeobisa da meRvineobis intensifikacia da ganviTarebis tempebi mniSvnelovnad damokidebulia sargavi masalis warmoebaze, maT xarisxze da Sedgenilobaze. standartuli namyeni nergis gamosavlianobis gazrdisa da xarisxis gaumjobesebisaTvis biolagiurad aqtiuri nivTierebebi gamoiyeneba Zalian mcire doziT. maT axasiaTebT zemoqmedebis farTo speqtri, zrda-ganviTarebis calkeuli etapebis mizanmimarTuli regulireba, mcenareuli organizmis potenciuri SesaZleblobis mobilizacia da produqtiulobis gazrda.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2017_PDF/2017-konferencia_Shromebi.pdf
Biopolymers, Chemical and Technological Aspectsსაქართველო, თბილისი202012/04/2020 - 16/04/2020სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიImpact of pesticides on the quality and safety of grapes and their processed productsზეპირი


O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. თბილისი, 2010 წ. 20-27 ივნისისაქართველო, თბილისი2010 წ. 20-27 ივნისი20/06/2010 - 27/06/2010ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციაბუნებრივი ბიოსტიმულატორის გავლენა ნერგის გამოსავლიანობაზესტენდური

ბუნებრივი ბიოსტიმულატორის გავლენა სანერგე

https://www.oiv.int/

დისერტაციის რეცენზირება


საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი ბალახოვანი მცენარეების შესწავლა და გამოყენება ფუნქციური დანიშნულების ალკოჰოლური სასმელების წარმოებაშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


კახეთის რეგიონის რესურსების გამოყენება სპეციალური ღვინოების დასამზადებლად , ხერესი,აისვაინი, მადერაიაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახემწიფო უნივერსიტეტი

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ცილის კონცენტრაციის განსხაზღვრა კვების პროდუქტებშიმირანდა გორგილაძებათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველო09/06/2020

რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


VitaGLOBAL focuses on sharpening university contribution to local development, specifically by proposing a curriculum development project that targets a growing agricultural sub-sector for all of the Partner regions involved: vinitivulture and enology”OBRIAL GLOBAL ევროკავშირი 2020-2022ექსპერტი მკვლევარი

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში