ბესარიონ შანშიაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი; სპეციალობა - ავტომატიკა და ტელემექანიკა, კვალიფიკაცია - ინჟინერ-ელექტრიკოსი (1964-1969); საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ასპირან-ტურა; სპეციალობა – ავტომატური რეგულირებისა და მართვის თეორია (1970-1973); ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - მათემატიკა, კვალიფიკაცია - მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებლი. სამეცნიერო ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1974); ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (2001). სამეცნიერო წოდება: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1990), დოცენტი (1991), პროფესორი (2004). მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა: საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (2007), საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი) (2011). სამეცნიერო კვლევითი სფერო: სისტემების იდენტიფიკაცია, მართვის თეორია, დინამიკური სისტემების თეორია, ოპტიმალური სისტემები, ადაპტური სისტემები, ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები.

გარკვეული კლასის მეორე რიგის არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული და პარამეტრული იდენტიფიკაციაშანშიაშვილი ბ. სტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 6. თბილისი, 2002, გვ. 29-38- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უკუკავშირიანი არაწრფივი უწყვეტი სისტემების პარამეტრების შეფასება უმცირესი კვადრატების მეთოდითშანშიაშვილი ბ. სტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 6. თბილისი, 2002, გვ. 39-47- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Структурная и параметрическая идентификация определенного класса нелинейных систем с обратной связьюСалуквадзе М.Е., Шаншиашвили В.Г.სტატიაИнститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Труды II международной конференции “Идентификация систем и задачи управления”. SICPRO ’03. М., 2003, c. 572-582- ISBN 5-201-14947-2 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Структурная идентификация нелинейных непрерывных стационарных системРуруа А.А., Шаншиашвили В.Г.სტატიაИнститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Труды II международной конференции “Идентификация систем и задачи управления”. SICPRO ’03. М., 2003, c. 583-592- ISBN 5-201-14947-2- რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Parameter identification of certain class of linear dynamical systems with variable parametersSalukvadze M.E., Shanshiashvili B. სტატიაGeorgian Academy of Sciences. A.Eliashvili Institute of control systems. Proceedings. Tbilisi, № 7. 2003, pp. 5-10- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარკვეული კლასის უკუკავშირიანი არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული იდენტიფიკაცია გარდამავალ რეჟიმშიშანშიაშვილი ბ. სტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა. ელიაშვილის სახლობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი, № 7. 2003, გვ. 21-32- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Параметрическая идентификация определенного класса нестационарных линейных динамических системСалуквадзе М.Е., Шаншиашвили В.Г. სტატიაИнститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Труды III международной конференции “Идентификация систем и задачи управления”. SICPRO ’04. М., 2004, c. 1520-1527- ISBN-5-201-14965-0 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Синтез бинарных систем управления нестационарными линейными процессами в условиях помехРигишвили Т.Р., Шаншиашвили В.Г. სტატიაАкадемия наук управления. Институт систем управления им. А.И. Элиашвили. Сборник докладов международной научной конференции “Проблемы управления и энергетики”. PCPE – 2004. № 8. Тбилиси, 2004, c. 320-324- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Идентификация одного класса нелинейных систем на множестве непрерывных блочно-ориентированных моделейШаншиашвили В.Г. სტატიაАкадемия наук управления. Институт систем управления им. А.И. Элиашвили. Сборник докладов международной научной конференции “Проблемы управления и энергетики”. PCPE – 2004. № 8. Тбилиси, 2004, c. 315-319- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Идентификация одного класса нелинейных динамических систем с положительной обратной связьюСалуквадзе М.Е., Шаншиашвили В.Г. სტატიაАкадемия наук управления. Институт систем управления им. А.И. Элиашвили. Сборник докладов международной научной конференции “Проблемы управления и энергетики”. PCPE – 2004. № 8. Тбилиси, 2004, c. 54-58- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Идентификация нелинейных непрерывных систем в частотной областиШаншиашвили В.Г. სტატიაАкадемия наук управления. Институт систем управления им. А.И. Элиашвили. Сборник трудов. № 9. Тбилиси, 2005, c. 60-67- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Структурная и параметрическая идентификация определенного класса нелинейных систем в частотной областиШаншиашвили В.Г. სტატიაИнститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Труды V международной конференции “Идентификация систем и задачи управления”. SICPRO ’06. М., 2006, c. 189-202- ISBN-5-201-14985-5 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
араметрическая идентификация и подтверждение модели линейных нестационарных системШаншиашвили В.Г. სტატიაЮЛПП институт систем управления Арчила Элиашвили. Сборник трудов. № 10. Тбилиси, 2006, c. 52-59- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Идентификация и моделирование нелинейных систем с обратной связьюШаншиашвили В.Г. სტატიაЮЛПП институт систем управления Арчила Элиашвили. Сборник трудов. № 10. Тбилиси, 2006, c. 60-65- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგამტარობის პროცესის პარამეტრული იდენტიფიკაციანარიმანაშვილი ნ., შანშიაშვილი ბ. სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 10. თბილისი, 2006, გვ. 66-69- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Идентификация одного класса нестационарных линейных динамических системШаншиашвили В.სტატიაИздательство -Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. Труды VI международной конференции “Идентификация систем и задачи управления”. SICPRO ’07. М., 2007, c. 370-378- ISBN-5-201-14992-8 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Параметрическая идентификация и подтверждение модели линейных нестационарных многомерных системСалуквадзе М., Шаншиашвили В.სტატიაИздательство - Грузинский технический университет. Сборник докладов международной научной конференции «Информационные технологии в управлении». ITC’ 07. Том I. Тбилиси, 2007, c. 191-196- ISBN 978-99940-954-0-7. ISBN 978-99940-954-1-4 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Идентификация нелинейных систем на множестве блочно-ориентированных моделей высокого порядкаШаншиашвили В., Шаншиашвили Н. სტატიაИздательство - "Технический Университет". Сборник докладов международной научной конференции «Информационные технологии в управлении». ITC’ 07. Тбилиси, 2007, Том I, c. 197-202- ISBN 978-99940-954-0-7. ISBN 978-99940-954-1-4- რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უკუკავშირიანი არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული იდენტიფიკაციის ალგორითმის გამოკვლევა კომპიუტერული მოდელირების საშუალებითშანშიაშვილი ბ. სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 11. თბილისი, 2007, გვ. 38-44- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Идентификация нелинейных систем детерминированными и стохастическими блочно-ориентированными моделямиБолквадзе Г., Салуквадзе М., Шаншиашвили В. სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 11. თბილისი, 2007, გვ. 24-34- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Структурная идентификация нелинейных динамических систем с линейной гиперболической частьюНариманашвили Н., Шаншиашвили В. სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 11. თბილისი, 2007, გვ. 45-49- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Синтез бинарных систем управления при наличии неидеальностей в каналах регулированияРигишвили Т., Шаншиашвили В.სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 11. თბილისი, 2007, გვ. 50-57- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ერთი კლასის უკუკავშირიანი არაწრფივი სისტემების სტრუქტურული იდენტიფიკაცია და კომპიუტერული მოდელირებაშანშიაშვილი ბ., რიგიშვილი თ. სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 12. თბილისი, 2008, გვ. 45-50- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Параметрическая идентификация и подтверждение модели линейных динамических систем с переменными параметрамиСалуквадзе М., Шаншиашвили В.სტატიაЮЛПП институт систем управления Арчила Элиашвили. Сборник трудов. № 12. Тбилиси, 2008, c. 38-44- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Автоматический оптимизатор на скользящих режимахРигишвили Т., Шаншиашвили В.სტატიაЮЛПП институт систем управления Арчила Элиашвили. Сборник трудов. № 12. Тбилиси, 2008, c. 55-59- ISSN 0135-0765 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Об идентификации нелинейных непрерывных системШаншиашвили В.Г. სტატიაСборник докладов международной научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения академика В.А. Мельникова (Россия, Москва, 19 - 20.02.2009). (Пленарный доклад). 2009, c. 39-41- ISBN 978-0-543-57700-9- რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Structural identification of nonlinear continuous dynamic systemsShanshiashvili B., Salukvadze M.სტატიაLEPL Archil .Eliashvili Institute of control systems. Proceedings. Tbilisi, 2009, № 13, pp. 40-45- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Parametric identification of nonlinear continuous dynamic systemsShanshiashvili B., Shanshiashvili N. სტატიაLEPL Archil .Eliashvili Institute of control systems. Proceedings. Tbilisi, 2009, № 13, pp. 46-52- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Water pollution estimation in flows by identification of solute oxygenSalukvadze M., Shanshiashvili B., Gabisonia V. სტატიაPublisher House “Universali”. Chemical Georgian Journal. Vol. № 4, 2010, pp. 158-159- ISSN 1512-0686 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of nonlinear dynamic systems with positive feedbackShanshiashvili B.სტატიაThe Third International Conference “Problems of Cyberernetcs and Informaticcs” PCI’ 2010 (Ba-ku, Azerbaijan, september 6-8, 2010). Volume II. Baki, “Elm”, 2010, pp. 156-159- ISBN 978-9952-453-15 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Increase in the speed of automatic optimizers on sliding modesRigishvili T., Shanshiashvili B.სტატიაThe Third International Conference “Problems of Cyberernetcs and Informaticcs” PCI’ 2010 (Baku, Azerbaijan, september 6-8, 2010). Volume III. Baki, “Elm”, 2010, pp. 160-163- ISBN 978-9952-453-15-7- ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Об использовании параллельных вычислений в задачах идентификации одного класса нелинейных системШаншиашвили В Г.სტატიაV. A. Trapeznikov Institute of Control Science Russian Academy of Sciences, Moscow, Proceedings of the fifth International Conference “Parallel Computing and Control problems” PACO’2010, 2010, pp. 227-240- ISBN 978-5-91450-064-8 -რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წრფივი არასტაციონარული სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირებაშანშიაშვილი ბ., სალუქვაძე მ., მაისურაძე ვ. სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 14. თბილისი, 2010, გვ. 9-16- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალკრიტერიალური იდენტიფიკაციიის მეთოდები დინამიკური სისტემებისათვისმაისურაძე ვ., სალუქვაძე მ., შანშიაშვილი ბ. სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 14. თბილისი, 2010, გვ. 36-60- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რთული დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირებაშანშიაშვილი ბ.სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 14. თბილისი, 2010, გვ. 61-72- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of one class of the nonlinear open-loop systemsShanshiashvili B., Mchedlishvili N.სტატიაPublisher House “Technical University”, Information and computer Technologies, Modelling , Control - Proceedings. 2011, pp. 101-103.- ISBN: 9789941149422 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of One Class Nonlinear Systems with Closed CycleSalukvadze M., Shanshiashvili B. სტატიაIFAC Proceedings Volumes, Volume 44, Issue 1, January 2011, Pages 5627-5632Impact factor - 1.13 ISSN 2589-3653 doi.org/10.3182/20110828-6-IT-1002.03329ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of one class nonlinear dynamic systems with closed cycleShanshiashvili B., Salukvadze M. სტატიაArchil Eliashvili Institute of control systems. Georgian Technical University. Proceedings. № 15. Tbilisi, 2011, pp. 28-38- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არაწრფივი დინამიკური ღია სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირებაშანშიაშვილი ბ., მაისურაძე ვ., ბოლქვაძე გ., მჭედლიშვილი ნ. სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 15. თბილისი, 2011, გვ. 60-66- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჩაკეტილ კონტურში პარამეტრული იდენტიფიკაცია და მართვა ვინერის მოდელთა კლასშიბოლქვაძე გ., შანშიაშვილი ბ.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. № 15. თბილისი, 2011, გვ. 79-84= ISSN 0135-0765 =ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification and Modeling of the Nonlinear Dynamic Open Loop SystemShanshiashvili B., Bolkvadzame G. სტატიაPCI’ 2012. IV International Conference “Problems of Cyberernetcs and Informaticcs” (Baku, Azer-baijan, september 12-14, 2012), vol. IV. 2012, pp. 159-162- ISBN 978-9952-434-39-2, ISBN 978-1-4673-4501-9 DOI:10.1109/ICPCI.2012.6486342ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Mathematical and Computer Modelling of Adaptive Systems Identification and Control with Power Objects on the Basis of Wiener-hammerstein ModelBolkvadze G., Shanshiashvili B. სტატიაPCI’ 2012. IV International Conference “Problems of Cyberernetcs and Informaticcs” (Baku, Azer-baijan, september 12-14, 2012), vol. IV. 2012, pp. 159-162- ISBN 978-9952-434-39-2, ISBN 978-1-4673-4501-9 DOI:10.1109/ICPCI.2012.6486342ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of one class of the nonlinear open-loop systemsShanshiashvili Besarion, Mchedlishvili NinoსტატიაNova Science Publishers, Information and Computer Technologies – Theory and Practice. In Series: Computer Science, Technology and Applications. New York, 2012, pp. 167-174- ISBN: 978-1-61324-870-6 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Structural identification of nonlinear systems Using block-oriented modelsShanshiashvili B., Salukvadze M.სტატიაArchil Eliashvili Institute of control systems. Georgian Technical University. Proceedings. № 16. Tbilisi, 2012, pp. 31-36- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Parametrıc ıdentıfıcatıon of one class of the lınear nonstatıonary systemsShanshiashvili B.სტატიაArchil .Eliashvili Institute of control systems. Georgian Technical University. Procee¬dings. № 16. Tbilisi, 2012, pp. 37-42- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of Nonlinear Continuous Dynamic Systems with Closed CycleSalukvadze M., Shanshiashvili B. სტატიაInternational Journal of Information Technology & Decision making, vol. 12, no. 2, 2013, pp. 179-199იმპაქტ ფაქტორი - 1.94 ISSN (print): 0219-6220 | ISSN (online): 1793-6845doi.org/10.1142/S0219622013500089 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Model validation at identification of one class of nonstationary systemsShanshiashvili B., Salukvadze M. სტატიაArchil Eliashvili Institute of control systems of the Georgian Technical University. Proceedings. № 17, Tbilisi, 2013, pp. 27-33- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Структурная идентификация нелинейных динамических систем на множестве непрерывных блочно-ориентированных моделейШаншиашвили В.Г. სტატიაруды XII Всеросийского совещания по проблемам управления.(Москва, Россия, 16 – 19 июня 2014). М., ИПУ РАН, 2014, c. 3018-3028- ISBN 978-5-91450-151-5- რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არაწრფივი უწყვეტი დინამიკური სისტემების სტრუქტურული იდენტიფიკაცია და მოდელირებაშანშიაშვილი ბ., სალუქვაძე მ., გაბისონია ვ. სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი, 2014, № 18, გვ. 13-18- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of one class of dynamic systems with variable parametersShanshiashvili B. სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი, 2014, № 18, გვ. 130-135- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Parameter identification of one class of non-stationary dynamic systemsShanshiashvili B.სტატიაV.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences, Proceedings of the X International Conference “System Identification and Control Problems” Sicpro ’15 (Moscow, Russia, January 26-29, 2015). Moscow, 2015, pp. 887-895- ISBN 978-5-91450-162-1 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Parameter identification of one class of non-stationary systemsShanshiashvili B., Salukvadze M.სტატიაPubl. house: Technical University. Proceedings of the International Scientific Conference - Information and Computer Technologies, Modeling, Control. Tbilisi, 2015, pp. 262-267. - ISBN 978-9941-20-575-0 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Model validation at identification of linear dynamical systems with variable parametersShanshiashvili B., Salukvadze M., Dadiani N., Gabısonıa V. სტატიასაგამომცემლო სახლი "უნივერსალი" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი, 2015, № 19, გვ. 14-20- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of nonlinear dynamic systems with feedback of manufacturing processesPrangishvili A., Shanshiashvili B., Tsveraidze Z.სტატიაPreprints, IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, MIM '2016 (June 28-30, 2016, Troyes, France), 2016, pp. 608-613- - -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Estimation of system matrix at identification of linear dynamical non-stationary systemsShanshiashvili B., Salukvadze M., Gabısonıa V. სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი, 2016, № 20, გვ. 9-18- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of nonlinear dynamic systems with feedback of manufacturing processesPrangishvili A., Shanshiashvili B., Tsveraidze Z. სტატიაScienceDirect. IFAC-PapersOnLine. 8th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control MIM 2016. Volume 49, Issue 12, 2016, pp. 580-585იმპაქტ ფაქტორი - 0.63 ISSN: 2405-8963 doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.698ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Structure identification of continuous nonlinear dynamical systemsShanshiashvili B., Prangishvili A.სტატიაElsevier Science Publishers. Amsterdam, Netherlands. Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 21st International Conference, Procedia Computer Science. Volume 112, 2017, pp. 1032-1043.იმპაქტ ფაქტორი - 1.16 ISSN:1877-0509 EISSN:1877-0509 doi.org/10.1016/j.procs.2017.08.097ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Parameter identification of linear non-stationary dynamical systemsShanshiashvili B., Salukvadze M. სტატიაNova Science Publishers, New York. In series: Computer Science, Technology and Applications. 2017. (Chapter 27), pp. 271-286- ISBN: 978-1-53612-075-2 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვინერ-ჰამერშტეინის მოდელის პარამეტრების შეფასება სიხშირულ არეშიშანშიაშვილი ბ., ჭელიძე ბ.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი, 2017, № 21, გვ. 16-21- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
System Matrix Identification at Modelling of Linear Dynamic Systems with Variable ParametersPrangishvili A., Shanshiashvili B., Tsveraidze Z. სტატიაPublishing House "Technical University", Transactions Automated Control Systems Dedicated to the 15th Anniversary of the Unesco Chair “Information Society” of GTU. № 2(26). Tbilisi, 2018, pp. 35-43- ISSN 1512-3979 (Print), EISSN 1512-2174 (Online) -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰამერშტეინ-ვინერის არაწრფივი სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაცია სიხშირულ არეშიშანშიაშვილი ბ., სალუქვაძე მ.სტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი, 2018, № 22, გვ. 14-19- ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Frequency domain identification of block-oriented nonlinear systemsShanshiashvili B., Kavlashvili N., Dadiani N., Omiadze K. სტატიაPubl. house "Matsne Print". Archil Eliashvili Institute of control systems of the Georgian Technical University. Proceedings, № 23. Tbilisi, 2019, pp. 15-23.- ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Structure Identification of Continuous-Time Block-Oriented Nonlinear Systems in the Frequency DomainShanshiashvili B., Prangishvili A., Tsveraidze Z.სტატიაScienceDirect. IFAC-PapersOnLine, vol. 52, Issue 13, 2019, pp. 463-468.იმპაქტ ფაქტორი - 1.18 ISSN 2405-8963 doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.103ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Frequency domain parameter identification of expanded wiener modelShanshiashvili B., Kavlashvili N., Avazneli B. სტატიაPubl. house - ISSN 0135-0765 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Parameter identification of nonlinear dynamic systems of industrial processesShanshiashvili B., Kavlashvili N. სტატიაBiological and Chemical Research. Science Signpost Publishing Inc. Vol.7, Issue 2, February 2020, pp. 21-34.- ISSN 2312-008 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Parameter Identification of Block-Oriented Nonlinear Systems in the Frequency DomainShanshiashvili B., Rigishvili T. სტატიაScienceDirect. IFAC PapersOnLine Volume 53, Issue 2, 2020, pp. 10695–10700.იმპაქტ ფაქტორი - 1.13 ISSN 2405-8963 Doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.2843ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სისტემების იდენტიფიკაციაშანშიაშვილი ბ. სახელმძღვანელოტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2021. 351 გვ.- ISBN 978-9941-28-785-5 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Modelling of Industrial Processes Using Wiener ModelsShanshiashvili B., Avazneli B. სტატიაTransactions Automated Control Systems Dedicated to the 50th Foundation Anniversary of the Chair "Automated Control Systems" of GTU (1971-2021), № 1(32), Vol. 1.1. Tbilisi, 2021, pp. 86-91.- ISSN 1512-3979 (Print), EISSN 1512-2174 (Online) -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Identification of Nonlinear Dynamic Systems Structured by Expanded Wiener ModelShanshiashvili B., Avazneli B. სტატიაSpringer Link, Advances in Production Management Systems. Part of the IFIP Advances in Information and Communication Technology book series (IFIPAICT, volume 630). 2021, pp. 546-554. იმპაქტ ფაქტორი - 0.665 ISBN 978-3-030-85874-2 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Features and models of operation of closed-loop nonlinear systemsShanshiashvili B.სტატიაPubl. house "Sachino". Archil Eliashvili Institute of control systems of the Georgian Technical University. Proceedings, № 25. Tbilisi. 2021, pp. 9-15 ISSN 0135-0765-ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

II международная конференция “Идентификация систем и задачи управления” მოსკოვი, რუსეთი200329-31 იანვარიИнститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАНСтруктурная и параметрическая идентификация определенного класса нелинейных систем с обратной связьюზეპირი

Рассматривается задача структурной идентификации нелинейных стационарных систем на множестве непрерывных блочно-ориентированных моделей. Представлены методы структурной идентификации в установившемся режиме при входных периодических воздействиях, имеющих равномерно и абсолютно сходящиеся ряды Фурье, и при входных стационарных случайных процессах с нормальным распределением. По разработанным критериям идентификации структуры модели возможно выделение определенных подмножеств множества моделей для представления структуры модели исследуемой системы.

http://www.sicpro.org/sicpro03/
II международная конференция “Идентификация систем и задачи управления” მოსკოვი, რუსეთი200329-31 იანვარიИнститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАНСтруктурная идентификация нелинейных непрерывных стационарных системზეპირი

Рассматривается задача структурной идентификации нелинейных стационарных систем на множестве непрерывных блочно-ориентированных моделей. Представлены методы структурной идентификации в установившемся режиме при входных периодических воздействиях, имеющих равномерно и абсолютно сходящиеся ряды Фурье, и при входных стационарных случайных процессах с нормальным распределением. По разработанным критериям идентификации структуры модели возможно выделение определенных подмножеств множества моделей для представления структуры модели исследуемой системы.

http://www.sicpro.org/sicpro03/
III международная конференция “Идентификация систем и задачи управления” SICPRO ’04მოსკოვი, რუსეთი200428-30 იანვარიИнститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАНПараметрическая идентификация определенного класса нестационарных линейных динамических системზეპირი

Рассматривается задача параметрической идентификации линейных динамических систем с переменными параметрами. Задача параметрической идентификации ставится как в определенном смысле обратная задача задачи Коши для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. При некоторых ограничениях на параметры, и входные и выходные переменные системы сформулирована и доказана теорема существования такого интервала, где непрерывная матрица коэффициентов идентифицируема. Алгоритм оценивания параметров, а также вопрос подтверждения модели исследованы на примере идентификации системы второго порядка.

http://sicpro.org
Международная научная конференция “Проблемы управления и энергетики” PCPE – 2004თბილისი, საქართველო200427 სექტემბერი - 1 ოქტომბერიАкадемия наук Грузии. Институт систем управления им. А.И. ЭлиашвилиСинтез бинарных систем управления нестационарными линейными процессами в условиях помехსტენდური

Исследуется поведение бинарных систем управления линейными конечномерными динамическими процессами в условиях помех. Полученные результаты позволяют оценить влияние ограниченных помех на динамику управляемых процессов и осуществить синтез бинарных систем управления при наличии неконтролируемых шумов в информации о регулируемых координатах процесса.


https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php.
Международная научная конференция “Проблемы управления и энергетики” PCPE – 2004თბილისი, საქართველო200427 სექტემბერი - 1 ოქტომბერიАкадемия наук Грузии. Институт систем управления им. А.И. ЭлиашвилиИдентификация одного класса нелинейных систем на множестве непрерывных блочно-ориентированных моделейსტენდური

Рассматриваются задачи структурной и параметрической идентификации нелинейных стационарных систем при входных синусодальных функциях системы на множестве непрерывных блочно-ориентированных моделей. Разработан критерий определения структуры модели на основе использования численного гармонического анализа. Задача параметрической идентификации, которая непосредственно связана с задачей структурной идентификации, сводится, с помощью численного гармонического анализа и аппроксимации Фурье, к решению систем алгебраических уравнений.

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php.
Международная научная конференция “Проблемы управления и энергетики” PCPE – 2004თბილისი, საქართველო200427 სექტემბერი - 1 ოქტომბერიАкадемия наук Грузии. Институт систем управления им. А.И. Элиашвили.Идентификация одного класса нелинейных динамических систем с положительной обратной связьюზეპირი

Рассматриваются задачи структурной и параметрической идентификации нелинейных систем с положительной обратной связью на множестве непрерывных блочно-ориентированных моделей с обратной связью. Представлены методы структурной идентификации в установившемся и переходных режимах на основании наблюдений над входными и выходными переменными системы при входных периодических и синусоидальных воздействиях. Решение задачи параметрической идентификации, которую можно непосредственно связать с задачей структурной идентификации, осуществляется также в установившемся и переходных режимах по методу найменьших квадратов.

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php
V международная конференции “Идентификация систем и задачи управления” SICPRO ’06მოსკოვი, რუსეთი200630 იანვარი - 2 თებერვალიИнститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАНСтруктурная и параметрическая идентификация определенного класса нелинейных систем в частотной областиზეპირი

Рассматриваются задачи структурной и параметрической идентификации нелинейных систем на множестве непрерывных блочно-ориентированных моделей при входных синусоидальных воздействиях системы. Нелинейное статическое звено, входящее в состав блочно-ориентированных моделей, описывается полиномиальной функцией n-й степени, а линейные динамические звенья – устойчивы. Разработан критерий определения структуры модели. Для систем второго порядка решение задачи параметрической идентификации, которая непосредственно связана с задачей структурной идентификации с использованием выражений и экспериментальных данных, полученных для последней, сводится к решению систем алгебраических уравнений.


http://sicpro.org/sicpro06/index.htm
VI международная конференции “Идентификация систем и задачи управления” SICPRO ’07მოსკოვი, რუსეთი200729 იანვარი - 1 თებერვალიИнститут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАНИдентификация одного класса нестационарных линейных динамических системზეპირი

Рассматривается задача параметрической идентификации одномерных линейных динамических систем с переменными параметрами. Задача параметрической идентификации ставится как в определенном смысле обратная задача задачи Коши для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. При некоторых ограничениях на входные и выходные переменные системы сформулирована и доказана теорема существования такого интервала, где непрерывные параметры системы идентифицируемы. Алгоритм оценивания параметров, а также вопрос подтверждения модели исследованы на примерах идентифика¬ции систем второго порядка как аналитически, так и с помощью компьютерного моделирования.

http://www.sicpro.org/sicpro07
Международная научная конференция «Информационные технологии в управлении». ITC’ 07თბილისი, საქართველო200710 -12 ოქტომბერიМинистерство просвещения и науки Грузии. Грузинский Технический УниверситетПараметрическая идентификация и подтверждение модели линейных неcтационарных многомерных системზეპირი

Рассматривается задача параметрической идентификации линейных динамических систем с переменными параметрами. Задача параметрической идентификации ставится как в определенном смысле обратная задача задачи Коши для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. При некоторых ограничениях на параметры, и входные и выходные переменные системы сформулирована и доказана теорема существования такого интервала, где непрерывная матрица коэффициентов идентифицируема. Алгоритм оценивания параметров, а также вопрос подтверждения модели исследованы на примере идентификации системы второго порядка. на примерах идентифика¬ции двумерных систем как аналитически, так и с помощью компьютерного моделирования.

http://gtu.ge
Международная научная конференция «Информационные технологии в управлении». ITC’ 07თბილისი, საქართველო200710 -12 ოქტომბერიМинистерство просвещения и науки Грузии. Грузинский Технический УниверситетИдентификация нелинейных систем на множестве блочно-ориентированных моделей высокого порядкаზეპირი

Рассматриваются задачи структурной и параметрической идентификации нелинейных систем на множестве непрерывных блочно-ориентированных моделей при входных синусоидальных воздействиях системы. Нелинейное статическое звено, входящее в состав блочно-ориентированных моделей, описывается полиномиальной функцией n-й степени, а линейные динамические звенья – устойчивы. Разработан критерий определения структуры модели. Задача параметрической идентификации, которая непосредственно связана с задачей структурной идентификации, с помощью аппроксимации Фурье сводится к решению систем алгебраических уравнений.

http://gtu.ge
The 2nd International Conference on “Control and Optimization with Industrial Applications” COIA-2008ბაქო, აზერბაიჯანი20082-4 ივნისიAzerbaijan National Academy of SciencesIdentification and modeling of nonlinear dynamic systems with closed cycleზეპირი

Nonlinear dynamical systems with a closed cycle are widely spread in chemical, oil industry, mining and metallurgical industries, in the production of cellulose-paper and cement, in ecology and other areas. Structural and parametrical identification of nonlinear dynamical systems with a closed cycle, with the system’s input determinate functions on the set of continuous-time block-oriented models with feedback is considered. The problem of structural identification in state and transient state is considered. This problem is set issuing from the classical definition by L.Zadeh – the classes of the input signals and of the models are known and design of the model determination criterion from the class is needed. The problem of parametric identification considered issuing from harmonic analysis, Fourier approximation, numerical differentiation, least squares methods. 

http://coia-conf.org/en/view/pages/20
The international scientific conference dedicated to the 80th anniversary of Academician V.A. Melnikov მოსკოვი, რუსეთი200919 - 20 თებერვალიRussian Academy of SciencesAbout identification of nonlinear continuous systemsზეპირი

Problems of identification of non-linear continuous control systems are considered. Methods for the structural and parametric identification of nonlinear systems on a set of continuous block-oriented models, the elements of which are different modifications of the Wiener and Hammerstein models, are presented. Criteria for determining the structure of a model from the set of models have been developed. The problem of parameter estimation is reduced to solving systems of algebraic equations.

http://www.besm-6.su/documents/МНК80ВАМ%20Сборник%20докладов.pdf
I საერთაშორისო კონფერენცია “თანამედროების ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია”თბილისი, საქართველო20104-6 ივლისიწმინდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტიWater pollution estimation in flows by identification of solute oxygenზეპირი

Content of the solute oxygen in some sections or in a particular place of the flow, shortage of the solute oxygen or its biological demand often characterize water quality in the flows. Concentration of the solute oxygen in water is the general index of the pollution (if it is not a toxic poisoning), but there exists a lot of variables which may directly or indirectly influence it. In the given work adapted algorithm of nonlinear systems’ static model structure and of the parameter identification is used for construction of the linear and nonlinear static models of solute oxygen. The solution about the choice of the ‘’best’’ model structure is made not only on the multiple correlation coefficient and the analysis of regression coefficients by the t-criterion. At the model’s “best” structure the estimation of parameters is done using least squares method.

https://sangu.edu.ge/geo/home
The Third International Conference “Problems of Cyberernetcs and Informaticcs” PCI’ 2010 ბაქო, აზერბაიჯანი20106-8 სექტემბერიAzerbaijan National Academy of Sciences (Anas)Identification of nonlinear dynamic systems with positive feedbackზეპირი

In the given work the problems of structural and parametric identification of the nonlinear systems with positive feedback on the set of block-oriented models with the feedback are considered. The problem of structural identification is posed as follows: classes of models and input signals are given; it is required to develop a criterion identifying the model structures from the class of models. The method of parametric identification, which allows to determine two types of parameters - static characteristics in the steady state, and dynamic characteristics in the transitive state on the basis of the least squares method is offered. 

https://scholar.google.com/scholar?q=The+Third+International+Conference+%E2%80%9CProblems+of+Cybernetics+and+Informatics%E2%80%9D+PCI%E2%80%99+2010&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
The Third International Conference “Problems of Cyberernetcs and Informaticcs” PCI’ 2010 ბაქო, აზერბაიჯანი20106-8 სექტემბერიAzerbaijan National Academy of SciencesIncrease in the speed of automatic optimizers on sliding modesზეპირი

One of the most essential parameters of any optimal system is the time of finding an extremum, especially if the exact kind of optimized functional and the functions that set constraints, is not known in advance and there is no biunique correspondence between its values and controlled variables. These circumstances have led to the necessity of development new schemes of automatic optimizers. In the work one of them is considered, in which, the value of optimizable variables approaches an extremum with enough high speed without a reverser of effector. Increase in the speed of the automatic optimizer allows reducing the time of search of an extremum.

https://scholar.google.com/scholar?q=The+Third+International+Conference+%E2%80%9CProblems+of+Cybernetics+and+Informatics%E2%80%9D+PCI%E2%80%99+2010&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
The fifth International Conference “Parallel Computing and Control problems” PACO’2010 მოსკოვი, რუსეთი2010 26-28 ოქტომბერიV. A. Trapeznikov Institute of Control Science Russian Academy of SciencesAbout the Use of Parallel Computing in Problems of Identification of One Class of Nonlinear Systemsზეპირი

The problems of structural and parametric identification of nonlinear systems on the set of continuous block-oriented models under the system’s input sinusoidal influences are considered. The problem of structural identification is put according to the classical definition of identification of L.Zadeh. The criterion of determination of the model structure is developed. The solution of parametrical identification problem is reduced to the solution of algebraic equations’ systems. Because of an opportunity of use of the same experimental data, it is possible to do parallel computations according to the developed algorithms of structural and parametrical identification that allows reducing duration of model construction process.

https://www.ipu.ru/en/taxonomy/term/18523?page=2
The International Scientific Conference Devoted to the 80th anniversary of Academician I.V. Prangishvili “Information and computer Technologies, Modelling , Control” თბილისი, საქართველო20101-4 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია Identification of one class of the nonlinear open-loop systemsზეპირი

The problems of structural and parametric identification of nonlinear systems on the set of continuous block-oriented models, elements of which are: various modifications of Wiener and Hammerstein models, at the system’s input sinusoidal influences are considered. The problem of structural identification is put according to the classical definition of identification of L.Zadeh. On the basis of application of the numerical harmonious analysis the definition criterion of model structure on the set of models is developed. The problem of the parametric identification of the second order nonlinear systems is considered at their representation by the simple and generalized Hammerstein and Wiener models. Estimations of parameters are obtained by the least squares method.

https://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5970&shelfbrowse_itemnumber=8496
18th IFAC World Congress მილანი, იტალია201128 აგვისტო - 2 სექტემბერიIFAC – the International Federation of Automatic ControlIdentification of one class nonlinear Systems with Closed Cycleზეპირი

Structural and parametric identification of the nonlinear systems with a closed cycle on the set of continuous block-oriented models with feedback is considered. The method of the structural identification in the steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input periodic influences is proposed. The solution of the parameter identification problems, which can be immediately connected with the structural identification problem, is carried out in the steady and transient states by the method of least squares. The structural and parametric identification algorithms are investigated by means of both the theoretical analysis and the computer modelling.


https://www.researchgate.net/publication/257407816_18th_IFAC_World_Congress_Milano_Italy_August_28_to_September_2_2011
IV International Conference “Problems of Cyberernetcs and Informaticcs” PCI’ 2012ბაქო, აზერბაიჯანი201212-14 სექტემბერიAzerbaijan National Academy of Sciences (Anas)Identification and Modeling of the Nonlinear Dynamic Open Loop Systemზეპირი

The problems of structural and parametric identification of nonlinear systems on the set of continuous block-oriented models, elements of which are different modification of Hammerstein and Wiener models, at the system’s deterministic input influences are considered. The problem of the structural identification is considered according to the classical definition of identification of Zadeh. The structure definition criterion of the model is developed. Parameters’ estimations are received by the method of the least squares by using Fourier approximation.

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/6477235/proceeding
IV International Conference “Problems of Cyberernetcs and Informaticcs” PCI’ 2012ბაქო, აზერბაიჯანი201212-14 სექტემბერიAzerbaijan National Academy of Sciences (Anas)Mathematical and Computer Modelling of Adaptive Systems Identification and Control with Power Objects on the Basis of Wiener-hammerstein Modelზეპირი

In this article problems of mathematical and computer modeling of adaptive systems identification and control in the class of Wiener-Hammerstein models nonlinear stochastic dynamic power objects are considered. The problem of identification is reduced to minimization of criterion of quality identification on parameters where the optimal two-stage recurrent algorithm of identification - on the basis of the average method of the least squares is applied. The model of Wiener-Hammerstein constructed in this way is applied in the closed contour of identification and control.

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/6477235/proceeding
XII All-Russian Conference on Control Problemsმოსკოვი, რუსეთი201416-19 ივნისიV.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of SciencesStructural identification of nonlinear dynamical systems on the set of continuous block-oriented modelsზეპირი

The problem of structural identification of nonlinear dynamical systems on a set of continuous block-oriented models with input periodic actions having uniformly and absolutely convergent Fourier series and with input harmonic actions is considered. The problem of structural identification is posed on the basis of the classical definition of Zadeh's identification. Criteria for determining the structure of the model have been developed. Questions of the reliability of the obtained results are investigated.

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=464&option_lang=eng
X International Conference “System Identification and Control Problems” Sicpro ’15მოსკოვი, რუსეთი201526-29 იანვარიV.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of SciencesParameter identification of one class of non-stationary dynamic systemsზეპირი

The problem of parameter identification of linear non-stationary dynamical systems is considered. Stated is the problem of parameter identification as, in a certain sense, an inverse problem of Cauchy’s problem for linear ordinary differential equations with variable coefficients. Under some restrictions on the system’s parameters, and input and output variables the existence theorem of such interval, in which a continuous matrix of coefficients is identified, is formulated and proved. The parameter estimation algorithm, and also the question of the model validation are investigated on the example of the second order system identification.

http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=34203
Swedish-Georgian conference in analysis and dynamical systems (15-22 july, Tbilisi, Georgia, 2015)თბილისი, საქართველო201515-22 ივლისიGeorgian National Academy, Swedish Mathematical Society, I. Javakhishvili Tbilisi State of Sciences University, A. Razmadze Mathematical InstituteIdentification and modeling of one class of dynamic systemsზეპირი

Structural and parametric identification of the nonlinear continuous dynamic systems with a closed cycle on the set of continuous block-oriented models with feedback is considered. 

Models of systems with closed cycle, taking into account the peculiarities of their operation, are described by the ordinary nonlinear differential equations – Riccati and Duffing equations. Input signals are periodic functions, having absolutely and uniformly convergence trigonometrical series.  

The method of the structural identification in the steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input periodic influences is proposed. According to the system stability conditions and Diulak criterion, for the solution of Riccati and Duffig equations, corresponding to the models, it is possible to use the method of a small parameter. On the basis of application of the numerical harmonious analysis the definition criterion of model structure on the set of models is developed.

The solution of the parameter identification problems, which can be immediately connected with the structural identification problem, is carried out in the steady and transient states by the method of least squares. 

http://rmi.ge/sgc-ads-2015/
The International Scientific Conference Dedicated to Academician I.V. Prangishvili’s 85th Anni-versary “Information and Computer Technologies, Modeling, Control” თბილისი, საქართველო20153-5 ნოემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია Parameter identification of one class of non-stationary systemsზეპირი

The problem of parameter identification of linear non-stationary dynamical systems is consid-ered. It is supposed that direct observation of the state vector of system is not possible and elements of the output matrix are variables. Stated is the problem of parameter identification as, in a certain sense, an inverse problem of Cauchy’s problem for linear ordinary differential equations. Under some restrictions on the system’s parameters, and input and output variables the existence theorem of such interval, in which a continuous matrix of coefficients is identified, is formulated and proved. The parameter estimation algorithm, and also the question of the model validation are investigated on the example of the second order system identification.

htpp://gtu.ge
IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, MIM '2016ტრუა, საფრანგეთი201628-30 ივნისიIFAC – the International Federation of Automatic Control, University of Technology of TroyesIdentification of nonlinear dynamic systems with feedback of manufacturing processesზეპირი

Structure and parameter identification of the nonlinear systems with positive feedback on the set of continuous block-oriented models with feedback is considered. The method of the structure identification in the steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input periodic influences is proposed. The solution of the parameter identification problems is carried out in the steady and transient states by the least squares method. The structure and parameter identification algorithms are investigated by means of both the theoretical analysis and the computer modeling. According to the proposed identification method the model of the ball-tube mill of the concentrating factory, working in a closed cycle with the classifier, has been determined.

https://www.ifac-control.org/conferences/manufacturing-modelling-management-and-control-8th-mim-2016
Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 21st Interna-tional Conference, KES-2017მარსელი, საფრანგეთი20176-8 სექტემბერიKES International and the Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systemes, Aix-Marseille UniversityStructure identification of continuous nonlinear dynamical systemsზეპირი

A problem of structure identification of continuous nonlinear dynamical systems on the set of continuous block-oriented models is considered. Methods of structure identification in steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input sinusoidal influences, at the input periodical influences, having Fourier's uniformly and absolutely convergent series, and at the input random processes with normal distribution are proposed. The criteria determining the model structure are developed. The structure identification methods are investigated by means of both the theoretical analysis and the computer modelling.

https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.08.097
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიებითბილისი, საქართველო201827-29 სექტემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ) სტუ-ს იუნესკოს კათედრა „ინფორმაციული საზოგადოება"System Matrix Identification at Modelling of Linear Dynamic Systems with Variable Parametersზეპირი

The problem of parameter identification of linear dynamic systems with variable parameters is considered. Stated is the problem of parameter identification as, in a certain sense, an inverse problem of Cauchy’s problem for ordinary differential equations with variable coefficients. Under some restrictions on the system’s parameters, and input and output variables the existence theorem of such interval, in which a continuous matrix of coefficients is identified, is formulated and proved. The parameter estimation algorithm, and also the question of the model validation are investigated on the example of the second order system identification.

www.gtu.ge/infsoc
11th Japanese-Mediterranean Workshop Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Su-perconducting, Multifunctional and Nanomaterials ბათუმი, საქართველო201916-19 ივლისიბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიParameter identification of nonlinear dynamic systems of industrial processesზეპირი

The problem of parameter identification of nonlinear dynamic systems of industrial processes on the set of continuous block-oriented models, the elements of which are different modifications of the Hammerstein and Wiener models, is considered. Method of parameter identification in steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input sinusoidal influences is proposed. The solution of the problem of parameter identification is reduced to the solution of the systems of algebraic equations by using the Fourier approximation. The parameters’ estimations are received by the least squares method. Reliability of the received results, at the parameter identification of the nonlinear system in industrial conditions at the presence of noise depends on the accuracy of the measurement of system output signals and mathematical processing of the experimental data at the approximation.

http://www.japmed11.bsu.edu.ge/
21st IFAC World Congress (Virtual)ბერლინი, გერმანია202012-17 ივლისიIFAC – the International Federation of Automatic ControlParameter Identification of Block-Oriented Nonlinear Systems in the Frequency Domainზეპირი

A problem of parameter identification of nonlinear dynamic systems of manufacturing processes on the set of block-oriented models in the frequency domain is considered. Method of parameter identification in steady state at the input sinusoidal influences is proposed. The solution of the problem of parameter identification is reduced to the solution of the systems of algebraic equations by using the Fourier approximation. The parameters estimations are received by the least squares method. The identification method is investigated by theoretical analysis and computer modelling.

https://www.ifac2020.org/organization/
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები (ISITE ’21)თბილისი, საქართველო202120 - 22 მაისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ) სტუ-ს იუნესკოს კათედრა „ინფორმაციული საზოგადოებაModelling of industrial processes using wiener modelsზეპირი

Structure and parameter identification of nonlinear dynamic systems in the frequency domain on the subset of continuous block-oriented models, elements of which are simple, generalized and expanded Wiener models is considered. Method of structure identification in steady state based on the observation of the system's input and output variables is proposed. The solution of the problem of parameter identification is reduced to the solution of the systems of algebraic equations by using the Fourier approximation. The parameters estimations are received by the least squares method. The identification methods are investigated on accuracy.

http://conf-unesco.gtu.ge/eng.php
Advances in Production Management Systems. Artificial Intelligence for Sustainable and Resilient Production Systems. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2021ნანტი, საფრანგეთი20215 -9 სექტემბერიInternational Federation for Information Processing (IFIP). IMT Atlantique, a French engineering school (Grande Ecole, a sort of Ivy League School)Identification of Nonlinear Dynamic Systems Structured by Expanded Wiener Modelზეპირი

A problem of parameter identification of nonlinear manufacturing systems represented by expanded Wiener model, linear elements of which are described by the ordinary differential equation, in the frequency domain is considered. Method of parameter identification in steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input harmonic influences is proposed. The solution of the problem of parameter identification is reduced to the solution of the systems of algebraic equations by using the Fourier approximation. The parameters estimations are received by the least squares method. Reliability of the received results, at the identification of the nonlinear systems in industrial conditions at the presence of noise, depends on the accuracy of the measurement of system input and output signals and mathematical processing of the experimental data at the approximation. The parameter identification method is investigated by means of both the theoretical analysis and the computer modelling.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-85874-2_58

Web of Science: ციტირების რაოდენობა - 26, h ინდექსი - 3
Scopus: ციტირების რაოდენობა - 16, h ინდექსი - 3
Google Scholar: ციტირების რაოდენობა - 39, h ინდექსი - 4

დისერტაციის რეცენზირება


ზეგამტარი ნიმუშების ფიზიკური პარამეტრების გაზომვის ავტომატიზაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


გარკვეული კლასის უწყვეტი დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაციასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
გარკვეული კლასის უკუკავშირიანი არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაციასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
წრფივი არასტაციონარული დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაციასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ცვლადპარამეტრებიანი წრფივი დინამიკური სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაციასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


ოპტიმალური ალგორითმებისა და მოწყობილობების დამუშავება მოსრიალე რეჟიმების გამოყენებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებულისაქართველო01/01/2004
სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებულისაქართველო01/01/2006
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებულისაქართველო01/01/2011

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


მართვის არაწრფივი დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაცია, მოდელირება და რთული ფიზიკური (ტექნიკური), სოციალური სისტემების მათემატიკური მოდელირება და მრავალმიზნობრივი ოპტიმიზაციასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა 2021-2023პროექტის ხელმძღვანელი
რთული სისტემების მოდელირების, იდენტიფიკაციისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა 2018-2020ძირითადი შემსრულებელი
მართვის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ვექტორული ოპტიმიზაციის პრობლემური ამოცანების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა 2015-2017პროექტის ხელმძღვანელი
ოპტიმიზაციის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები ნაწილობრივ დალაგებულ სივრცეებშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა 2013-2014ძირითადი შემსრულებელი
ოპტიმიზაციის ზოგადი ამოცანებისა და რიცხვითი დიალოგური მეთოდების დამუშავებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა 2010-2012ძირითადი შემსრულებელი
მართვის სისტემების ოპტიმიზაციისა და იდენტიფიკაციის პრობლემების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზესსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა 2007-2009ძირითადი შემსრულებელი
უწყვეტი დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაციის პრობლემური ამოცანების გამოკვლევასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა 2005-2007პროექტის ხელმძღვანელი
სტაციონარული და არასტაციონარული სისტემების იდენტიფიკაციის სხვადასხვა ამოცანების გამოკვლევასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა 2001-2003პასუხისმგებელი შემსრულებელი და მისი II ეტაპის ხელმძღვანელი
რთული დინამიკური სისტემების იდენტიფიკაცია, მართვა და მოდელირებასახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული) 2009-2011პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი / პროექტის მენეჯერი
სიახლეები არასკალარული ოპტიმიზაციის თეორიაში და დიფერენციალური თამაშებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გრანტი (წარდგენილი არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტიდან) 2011ძირითადი შემსრულებელი
გადაწყვეტილების მიღება რაოდენობრივი ინფორმაციის საფუძველზე და სუსტად კონუსური ოპტიმალობის პირობები არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებშისაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო გრანტი 2004-2005ძირითადი შემსრულებელი
მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის მეთოდებისა და ალგორითმების დამუშავებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო გრანტი 2002-2003ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ვახტანგ გომელაურისა და არჩილ ელიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესიის „ენერგეტიკა და მართვის პროცესები“ (ჩატარებული საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში)17/11/2014 - 18/11/2014
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ჩატარებული საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში)10/10/2007 - 12/10/2007
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები” (ჩატარებული საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტში)27.09. – 1.10 2004

ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული აკადემიკოს ვ. ა. მელნიკოვის სახელობის სამეცნიერო ფონდის მედალი № 59/12 „მეცნიერებაში მაღალი მიღწევებისათვის“2012

საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


Identification of nonlinear Continuous Dynamic Systems with Closed Cycle. International Journal of Information Technology & Decision making, vol. 12, no. 2, 2013, pp. 179-199. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Structural and parametric identification of the nonlinear continuous dynamic systems with a closed cycle on the set of continuous block-oriented models with feedback is considered. The method of the structural identification in the steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input periodic influences is proposed. The solution of the parameter identification problems, which can be immediately connected with the structural identification problem, is carried out in the steady and transient states by the method of least squares. The structural and parametric identification algorithms are investigated by means of both the theoretical analysis and the computer modeling.

https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0219622013500089

პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში


Identification of Nonlinear Dynamic Systems Structured by Expanded Wiener Model, 2021, IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems APMS 2021, Springer.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

A problem of parameter identification of nonlinear manufacturing systems represented by expanded Wiener model, linear elements of which are described by the ordinary differential equation, in the frequency domain is considered. Method of parameter identification in steady state at the input harmonic influences is proposed. The solution of the problem of parameter identification is reduced to the solution of the systems of algebraic equations by using the Fourier approximation. The parameters estimations are received by the least squares method. Reliability of the received results in industrial conditions at the presence of noise is investigated.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85874-2_58
Shanshiashvili B., Rigishvili T. Parameter Identification of Block-Oriented Nonlinear Systems in the Frequency Domain. ScienceDirect. IFAC PapersOnLine Volume 53, Issue 2, 2020, pp. 10695–10700. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

computer modelling.

A problem of parameter identification of nonlinear dynamic systems of manufacturing processes on the set of block-oriented models in the frequency domain is considered. Method of parameter identification in steady state at the input sinusoidal influences is proposed. The solution of the problem of parameter identification is reduced to the solution of the systems of algebraic equations by using the Fourier approximation. The parameters estimations are received by the least squares method. The identification method is investigated by theoretical analysis and computer modelling.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896320336089
Structure Identification of Continuous-Time Block-Oriented Nonlinear Systems in the Frequency Domain. IFAC-PapersOnLine. 2019. 9th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control MIM 2019, vol. 52 (13), pp. 463-468.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

A problem of structure identification of nonlinear dynamic systems on the set of continuous block-oriented models with nonlinear elements in the form of polynomial functions of finite degree and stable linear elements in the frequency domain is considered. Method of structure identification in steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input sinusoidal influences is proposed. The problem of the structure identification is considered according to the classical definition of identification of Zadeh. The structure definition criterion of the model is developed. The identification method is investigated by theoretical analysis and computer modelling.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319310493
Parameter identification of linear non-stationary dynamical systems. 2017. Information and Computer Technologies, Modeling, Control. Nova Science Publishers, pp. 271-286. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The problem of parameter identification of linear non-stationary dynamical systems is consid­ered. It is supposed that direct observation of the state vector of system is not possible and elements of the output matrix are variables.  Stated is the problem of parameter identification as, in a certain sense, an inverse problem of Cauchy’s problem for linear ordinary differential equations. Under some restrictions on the system’s parameters, and input and output variables the existence theorem of such interval, in which a continuous matrix of coefficients is identified, is formulated and proved. The parameter estimation algorithm, and also the question of the model validation are investigated on the example of the second order system identification.

https://novapublishers.com/shop/information-and-computer-technology-modeling-and-control-proceedings-of-the-international-scientific-conference-devoted-to-the-85th-anniversary-of-academician-i-v-prangishvili/
Structure identification of continuous nonlinear dynamical systems. 2017. Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems. KES-2017. Procedia Computer Science, vol. 112, pp. 1032-1043.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

A problem of structure identification of continuous nonlinear dynamical systems on the set of continuous block-oriented models is considered. Methods of structure identification in steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input sinusoidal influences, at the input periodical influences, having Fourier's uniformly and absolutely convergent series, and at the input random processes with normal distribution are proposed. The criteria determining the model structure are developed. The structure identification methods are investigated by means of both the theoretical analysis and the computer modelling.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509/112/supp/C?sdc=1.
Identification of nonlinear dynamic systems with feedback of manufacturing processes. 2016. SIFAC- 8th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control MIM 2016. PapersOnLine, vol. 49 (12), pp. 580-585.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Structure and parameter identification of the nonlinear systems with positive feedback on the set of continuous block-oriented models with feedback is considered. The method of the structure identification in the steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input periodic influences is proposed. The solution of the parameter identification problems is carried out in the steady and transient states by the least squares method. The structure and parameter identification algorithms are investigated by means of both the theoretical analysis and the computer modeling. According to the proposed identification method the model of the ball-tube mill of the concentrating factory, working in a closed cycle with the classifier, has been determined.

www.sciencedirect.com/science/journal/24058963/49/12.
Identification and Modeling of the Nonlinear Dynamic Open Loop System. 2012, IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, PCI’ 2012. vol. III. pp. 42-45. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The problems of structural and parametric identification of nonlinear systems on the set of continuous block-oriented models, elements of which are different modification of Hammerstein and Wiener models, at the system’s deterministic input influences are considered. The problem of the structural identification is considered according to the classical definition of identification of Zadeh. The structure definition criterion of the model is developed. Parameters’ estimations are received by the method of the least squares by using Fourier approximation.

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/6477235/proceeding
Mathematical and Computer Modelling of Adaptive Systems Identification and Control with Power Objects on the Basis of Wiener-hammerstein Model. 2012, IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” PCI’ 2012, vol. IV, pp. 159-162. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

In article problems of mathematical and computer modeling of adaptive systems identification and control class of models Wiener-Hammerstein on the basis of personal computers for such nonlinear stochastic dynamic power objects. The problem of identification is reduced to minimization of criterion of quality identification on parameters where as algorithm the optimum two-stage recurrent algorithm of identification - on the basis of the average method of the least squares is applied. The model of Wiener-Hammerstein constructed thus is applied in the closed contour of identification and control at creation Ad SIC to tracking active power desirable value by means of TSRIA, AMLS and adaptive algorithm of control - AdAC. On concrete to statistics it is checked up effective functioning constructed Ad SIC.

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/6477235/proceeding
Identification of one class of the nonlinear open-loop systems. 2012. Information and Computer Technologies – Theory and Practice. Nova Science Publishers, 2012, pp. 167-174. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The problems of structural and parametric identification of nonlinear systems on the set of continuous block-oriented models, elements of which are different modification of Hammerstein and Wiener models, at the system’s input sinusoidal influences are considered. The problem of the structural identification is considered according to the classical definition of identification of Zadeh. The structure definition criterion of the model is developed. For the second order systems the solution of the problem of parametric identification is reduced to the solution of the systems of algebraic equations. Parameters’ estimations are received by the method of the least squares by using Fourier approximation.


https://novapublishers.com/shop/information-and-computer-technologies-theory-and-practice-proceedings-of-the-international-scientific-conference-ictmc-2010-devoted-to-the-80th-anniversary-of-i-v-prangishvili/
Identification of One Class Nonlinear Systems with Closed Cycle. 2011. IFAC Proceedings Volumes, vol. 44, issue 1, pp. 5627-5632.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Structural and parametric identification of the nonlinear systems with a closed cycle on the set of continuous block-oriented models with feedback is considered. The method of the structural identification in the steady state based on the observation of the system's input and output variables at the input periodic influences is proposed. The solution of the parameter identification problems, which can be immediately connected with the structural identification problem, is carried out in the steady and transient states by the method of least squares. The structural and parametric identification algorithms are investigated by means of both the theoretical analysis and the computer modeling.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667016445039