ვერიკო ბახტაძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

1986 წელს დავამთავრე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, ელექტრონული გამომთვლელი მანქანების სპეციალობით. 1986 წლიდან დღემდე ვმუშაობ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტში. ამჟამად ვარ ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილების თანამშრომელი. 2012 წლიდან ვიკავებ მეცნიერ თანამშრომლის პოზიციას. ჩემი სამეცნიერო/კვლევითი ინტერესის სფეროებია საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მონაცემთა ბაზები. სხვადასხვა წლებში (1996-1999, 2002-2004 წწ.) ვმონაწილეობდი საგანმანათლებლო საქმიანობაში. მაქვს ბეჭდვითი პროდუქციის ტექნიკური უზრუნველყოფის სფეროში მუშაობის გამოცდილება.

ქარის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები ქვემო ქართლის რეგიონში. ნოდარ მირიანაშვილი, ვერიკო ბახტაძე. კონფერენციის კრებულიჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, 2023/N3-4, გვ.247-249- ISSN 1512-0538 DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0538.ქართულისახელშეკრულებო
მობილური რობოტის დისტანციური მართვის სისტემები. დავით ფურცხვანიძე, ნოდარ გძელიშვილი, ვერიკო ბახტაძე, ქეთევან კვირიკაშვილი; სტატიაგამომცემლობა სტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული,თბილისი, 2023/N27, გვ.81-87- ISSN 0135-0765 DOI: https://doi.org/10.36073/0135-0765ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წვეთოვანი ავტომატური მორწყვის სისტემის არხების ტიპური სტრუქტურა.ნუგზარ ყავლაშვილი, ლევან გვარამაძე, პანაიოტ სტავრიანიდი, ვერიკო ბახტაძესტატიაგამომცემლობა სტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული,თბილისი, 2023/N27, გვ.52-58- ISSN 0135-0765 DOI: https://doi.org/10.36073/0135-0765ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცენარეთა წვეთოვანი მორწყვის ავტომატური სისტემა დისტანციური მართვით.ნუგზარ ყავლაშვილი, ოთარ ქართველიშვილი, ლევან გვარამაძე, ვერიკო ბახტაძე. სტატიაგამომცემლობა სტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული,თბილისი, 2023/N27, გვ.45-51- ISSN 0135-0765 DOI: https://doi.org/10.36073/0135-0765ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
IoT ტექნოლოგიის გამოყენებით მიკროპროცესორული სისტემების დისტანციური მართვის გამოკვლევაო. ქართველიშვილი, ლ. გვარამაძე, ვ. ბახტაძე. სტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2022/N26, გვ. 74-79. - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Восстановление распределенных баз данных с использованием глобальной контрольной точки.Т.В. Карсанидзе, В. Г. Бахтадзеსტატიაშპს "მოდესტა"/საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2001/N5, გვ.195-200 - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომპიუტერული დაპროგრამების ენების განვითარების ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ.ნ. კილასონია, ქ. ომიაძე, ვ.ბახტაძესტატიაგამომცემლობა "ინტელექტი"/სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2007/N11, გვ.80-82- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების ძირითადი მახასიათებლები.ქ.კუთხაშილი, ვ.ბახტაძესტატიაგამომცემლობა "ინტელექტი"/სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2007/N11, გვ.250-251- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
WEB-ტექნოლოგიების გამოყენება დინამიური საიტის შესაქმნელად.მ.გეგეჭკორი, ვ.ბახტაძე, თ.ჟვანია, ე.ჩიკაშუასტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2009/N13, გვ.242-245- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მოცულობის სათავსოებში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები.ვ.ბახტაძე, ლ.გვარამაძე, გ.კიკნაძე, ო.ლაბაძე, თ.საანიშვილისტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2010/N14, გვ. 113-117- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა.ვ.ბახტაძე, ლ.გვარამაძე, გ.კიკნაძე. ო.ლაბაძე, თ.საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილისტატიასტამბა "დამანი"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2011/N15, გვ. 107-110- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთში.ნ.მირიანაშვილი, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.გძელიშვილი, ვ.ხათაშვილი, თ.გედევანიშვილი, ვ. ბახტაძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი"/სტუ დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2012/ტომი 1, გვ.157–159- ISBN 978-9941-20-097-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოში.ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, თ.გედევანიშვილი, ნ.გძელიშვილი, ვ.ხათაშვილი, ვ.ბახტაძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი"/სტუ დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2012/ტომი 1, გვ.308–311- ISBN 978-9941-20-097-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მუდმივი მაგნიტების სტაციონარული ველის განაწილების კვლევა, მათი თავისებურებანი და გამოყენების სფეროების დადგენა.ო. ლაბაძე, ა. ლომია, დ. ერემიანი, ვ. ბახტაძე, თ. ხუციშვილისტატიასტამბა "დამანი"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2012/N16, გვ. 79-82 - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თავისუფალი პროგრამები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში.მ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, თ. ჟვანია, ჯ. გაგლოშვილი, ნ. ნარიმანიძე, თ. ბურჭულაძესტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2012/N16, გვ. 207-211- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღრუბლოვანი გამოთვლების განვითარების პერსპექტივები საგანმანათლებლო სფეროში.მ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, თ. ლომინაძე, მ. არჩუაძე, მ. ოდილაძესტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2013/N17, გვ. 145-147- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური ტუმბოს დანადგარების პროექტირების და პრაქტიკული გამოყენების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოში.ნ. მირიანაშვილი, ო. ვეზირიშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. მეგრელიძე, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი, ვ. ბახტაძე სტატიასტამბა "დამანი"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი,2014/N18, გვ. 116-120- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
M-Learning განათლებაში – პრობლემები და პერსპექტივები.მ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, თ. ლომინაძე, მ. თევდორაძე, თ. კაიშაურისტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2014/N18,გვ. 213-215- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვირტუალური მანქანების გამოყენება ქსელურ ტექნოლოგიების სწავლებისას.მ. გეგეჭკორი, ნ. ნარიმანიძე, ვ. ბახტაძე, მ. ოდილაძე, მ. არჩუაძე, თ. ბურჭულაძესტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2014/N18, გვ. 216-219- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Google Apps for Education-ის სერვისების გამოყენება სასწავლო პროცესში.მერი გეგეჭკორი, ნინო ნარიმანიძე, ვერიკო ბახტაძე, თინათინ კაიშაურისტატიაგამომცემლობა „უნივერსალი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2015/N19, გვ. 130-133- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები კახეთის რეგიონში.ი. ჟორდანია, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ბახტაძე, ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა "ენერგია"/ჟურნალი “ენერგია”, 2015/ N1(73), გვ. 36-40. - ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение теплонасосных установок для завяливания и хранения чая.Везиришвили-Нозадзе К., Везиришвили О., Мирианашвили Н., Бахтадзе В.კონფერენციის კრებულიგამომცემლობა „უნივერსალი“/საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები“-ს შრომათა კრებული, 2015/გვ. 225-228 - ISBN 978-9941-0-7566-7[MFN: 215996]. რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები.ჟორდანია ი., ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქ., მირიანაშვილი ნ., გძელიშვილი ნ., ხათაშვილი ვ., ბახტაძე ვ., ლორია მ., ჯიხვაძე მ. კონფერენციის კრებული გამომცემლობა ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა/III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“-ს მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, 2015/გვ. 115-119 - ISBN 9789941-459-67-2. ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Energy Conservation with Heat Pump Technology in Milk Industry.K. Vezirishvili-Nozadze, N. Mirianashvili, T. Megrelidze, T. Gedevanishvili, N. Grdzelishvili, V. Bakhtadze, V. Khatashviliკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“/აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“-ის შრომები, თბილისი, 2015/გვ. 579-583- ISBN 978-9941-20-575-0 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები თბილისში.ჟორდანია ი., ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქ., მირიანაშვილი ნ., გძელიშვილი ნ., ხათაშვილი ვ., ბახტაძე ვ., ლორია მ., ჯიხვაძე მ. სტატიაგამომცემლობა "ენერგია"/ჟურნალი “ენერგია”, 2015/ N1(73), გვ. 36-40. - ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რობოტის სამართავი პროგრამის ჩაწერა მისი ჩამჭერის ხელით გადაადგილებისას.დ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, ვ. ბახტაძესტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2016/N20, გვ. 106-108- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგოდაზოგვა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით ლუდის წარმოებაში.ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი, ვ. ბახტაძე, თ. წოწონავა-დურგლიშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2017/N21, გვ. 95-100- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინფორმაციის უსაფრთხოების საშიშროებები, დაცვის მეთოდები და მათი კლასიფიკაცია.მ. გეგეჭკორი, ვ. ბახტაძე, მ. ცერცვაძე, ნ. ვარძიაშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2017/N21, გვ. 154-158- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მოქნილი საწარმოო რობოტის სამართავი პროგრამის შედგენა მტევნის მოძრაობის შესაბამისად.დ. ფურცხვანიძე, ვ. ბახტაძეკონფერენციის კრებული-- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რობოტის ინტელექტის შეფასების კრიტერიუმები.დ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ვ. ბახტაძესტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2018/N22, გვ. 79-83- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი ადაპტური მართვის სისტემით.დ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, მ. გეგეჭკორისტატიაშპს „მაცნე-პრინტი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2019/N23, გვ. 68-74- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი ტიპის მრავალსახსრიანი რობოტი.დ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძესტატიაშპს „მაცნე-პრინტი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2019/N23, გვ. 75-80- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი კუთხური მმართველი კოორდინატით.დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, თ. ხუციშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, მ. გეგეჭკორისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2020/N24, გვ. 65-68- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციფრული ჰუმანიტარიის აქტუალური ამოცანის - სამეცნიერო ელექტრონული გამოცემების თავისებურებები.მ. ცერცვაძე, ვ. ბახტაძესტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2020/N24, გვ. 156-162- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წვეთოვანი მორწყვის სისტემების ბუფერულ რეზერვუარებში წყლის დინამიკური ცვლილების კონტროლის საშუალებები.ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძესტატიაშპს „საჩინო- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Улучшенный робототехнический манипулятор.Н. Кавлашвили, О. Лабадзе, П. Ставрианиди, Д. Пурцхванидзе, В. Бахтадзе, М. Церцвадзе სტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2021/N25, გვ. 63-66 - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გველის ნაკბენიდან შხამის გამომწოვი მოწყობილობა.ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, გ. კიკნაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2021/N25, გვ. 85-87- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მობილური რობოტი.ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, გ. კიკნაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, ნ. ყავლაშვილი, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2021/N25, გვ. 88-92- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი მე-11 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური გამოწვევები და ეკონომიკური განვითარების მოდელების ტრანსფორმაცია“ქუთაისი, საქართველო. 202320/10/2023-20/10/2023საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიქარის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები ქვემო ქართლის რეგიონში. ზეპირი

მოხსენებაში გაანალიზებულია ქარის ენერგეტიკული პოტენციალი და მისი გამოყენების პერსპექტივები ქვემო ქართლის რეგიონში. გამოვლენილია, რომ ქარენერგეტიკის განვითარებისათვის პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ქალაქ რუსთავის მიდამოებს მდინარე მტკვრის გასწვრივ, რუსთავ-თბილისის მიმართულებით. ქარის სიჩქარის განმეორებადობა V³5 მ/წმ შემთხვევაში, რუსთავში შეადგენს 34%-ს, სამგორში _ 32%, თბილისი-აეროპორტში _ 38%. V³5 მ/წმ ქარის მაქსიმალური სიჩქარეები ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე აღინიშნება დაახლოებით 32 დღე წელიწადში, აპრილიდან ივლისის ჩათვლით და დაკავშირებულია ხეობათა საცირკულაციო პროცესების გაძლიერებასთან.


https://institutes.gtu.ge/uploads/Program - 2023....pdf
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”თბილისი, საქართველო201219/09/2012 - 21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიარატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთშიზეპირი

მოხსენებაში შეფასებულია საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის საკურორტო – რეკრეაციული რაიონის კერძოდ კი, ბათუმი-ანაკლიის მონაკვეთის არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების პოტენციალი, მათი ათვისების სადღეისო მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”თბილისი, საქართველო201219/09/2012 - 21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოშიზეპირი

შემოთავაზებულია ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოში. ქარის გავრცელების სიჩქარისა და ამ სიჩქარის წლიური ხანგრძლივობის მიხედვით საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია ხუთ ზონად. ამ ზონებისათვის მოყვანილია ქარის ნაკადის მიერ განვითარებული სიმძლავრის და წლიური გამომუშავებული ენერგიის რაოდენობანი ნაკადის პერპენდიკულარული ფართის ერთეულზე. მოყვანილია ქარის ელექტროსადგურების პირველი ობიექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები და შეფასებულია ქარის ენერგიის გამოყენების მასშტაბები 15-20 წელიწადში წლიური ელექტროენერგიის გამომუშავებით 5-7 მლრდ კვტსთ ოდენობით.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები“თბილისი, საქართველო201518/04/2015 - 18/04/2015სტუ, შოთა რუსთაველის ეროვნ. სამეცნ. ფონდი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიაПрименение теплонасосных установок для завяливания и хранения чаяზეპირი

Описана опытно-промышленная теплонасосная установка для комплексного теплохладоснабжения и приведены термодинамические показатели ее работы. Эффективность работы установки характеризуется высоким коэффициентом комплексной эффективности, что указывает на преимущество одновременной выработки тепла и холода.

https://institutes.gtu.ge/uploads/საინჟინრო აკადემია, საერთ. სამ. კონფ. კვების მრეწველობის ტექნ. პროც. ....pdf
III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ქუთაისი, საქართველო201524/10/2015 - 25/10/2015 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიიმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივებიზეპირი

შემოთავაზებულია და დამუშავებულია გეოთერმული თბოსიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექსური სისტემების გამოყენების პერსპექტივები იმერეთის რეგიონის ეროვნული მეურნეობის სხვადასხვა დარგისათვის. ნაჩვენებია, რომ იმერეთის რეგიონის გეოთერმული წყლების თბური პოტენციალი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების, სამრეწველო საწარმოებისა და დასახლებული პუნქტების თბომომარაგებისათვის.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/3rdEnergyConference24.10.2015.pdf
აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“თბილისი, საქართველო201503/11/2015 - 05/11/2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიEnergy Conservation with Heat Pump Technology in Milk Industryზეპირი

The results of technical and economic investigations of the complex heat-cold provision systems working on the basis of the heat pumping plants for the milk processing plants are given in the paper.

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
კონსტანტინე კამკამიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“თბილისი, საქართველო201828/05/2018 - 28/05/2018სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტიმოქნილი საწარმოო რობოტის სამართავი პროგრამის შედგენა მტევნის მოძრაობის შესაბამისად.ზეპირი

რობოტის სამართავი პროგრამა შედგენა ხორციელდება, მტევნის ხელით გადაადგილებისას, საკვანძო წერტილების კოორდინატების დაფიქსირებით რობოტის ოპერატიულ მეხსიერებაში.

https://gtu.ge/Agro/Gallery/?ELEMENT_ID=9388

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2021-31/12/2023ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი01/01/2018-31/12/2020ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2015-31/12/2017ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
1.  სამპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. 2. ფართო დიაპაზონში მართვადი დიდი მუდმივი დენის წყარო. სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2014 ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
მიკროკლიმატის ადაპტური მართვის კომბინირებული სისტემის დამუშავება დიდი მოცულობის სათავსოებისათვის.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2010-31/12/2012ძირითადი შემსრულებელი, ინჟინერი
დიდი მუდმივი დენის ფართო დიაპაზონში მართვადი ოპტოტირისტორული დენის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 01/01/2011-31/01/2011ძირითადი შემსრულებელი, ინჟინერი
ორპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია01/01/2008-31/12/2010 ძირითადი შემსრულებელი, ინჟინერი
ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია01/01/2007-31/12/2009 ძირითადი შემსრულებელი, ინჟინერი
მოცემული დროითი მახასიათებლების მქონე მაგნიტური ველების მოდელირებისათვის განკუთვნილი დანადგარების დამუშავება თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2006-31/12/2006ძირითადი შემსრულებელი, ინჟინერი
საქართველოს სათბობ ენერგეტიკული კომპლექსის მონაცემთა ბანკი ინტეგრირებული მრჩეველი სისტემით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2004-31/12/2006 ძირითადი შემსრულებელი, ინჟინერი
თბოფიზიკური კვლევების ავტომატიზებული სისტემა. 1. თბოფიზიკური ექსპერიმენტის ავტომატიზებული სისტემის პროექტის დამუშავება. 2. თბოფიზიკური ექსპერიმენტით მიღებული კვლევის შედეგების კომპიუტერული დამუშავების პროგრამული სისტემის შექმნა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია01/01/2001–31/12/2003 ძირითადი შემსრულებელი, ინჟინერი
დისტანციურად მართვადი ტექნიკური სისტემების კვლევა და დამუშავებასაქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 01/01/2024-31/12/2026ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერი თანამშრომელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში


Energy Conservation with Heat Pump Technology in Milk Industry, 2017, Printing house "Nova"სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ნაშრომში მოცემულია რძის გადამამუშავებელი ქარხნებისთვის თბური ტუმბოს ბაზაზე მომუშავე სითბო-სიცივით მომარაგების სისტემების ტექნიკური და ეკონომიკური გამოკვლევების შედეგები.


https://novapublishers.com/shop/information-and-computer-technology-modeling-and-control-proceedings-of-the-international-scientific-conference-devoted-to-the-85th-anniversary-of-academician-i-v-prangishvili/