ვაჟა ზეიკიძე

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

ვაჟა შალვას ძე ზეიკიძე 12.02.1959 1976 წელს დავამთავრე ქ.რუსთავის მე-16 საშუალო სკოლა , 1976-1981 წლებში ვსწავლობდი საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევით ინსტიტუტში ზოოსაინჟინრო ფაკულტეტზე, 1981 წელს დავამთავრე აღნიშნული ფაკულტეტი ზოოინჟინრის კვალიფიკაციით (დიპლომი წარჩინებით Г-I 173004 სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1981 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილება). 1988 წლის 22ივნისს დავიცავი დისერტაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში და მომენიჭა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. (მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი ЭК №027366 (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტთან არსებული საბჭოს 1988 წლის 22 ივნისის გადაწყვეტილება, ოქმი №3) 1981-1992 წლევში ვმუშაობდი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის, სოფლის მეურნეობის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტში, უმცროს მეცნიერმუშაკად. 1992-1996 წლებში საქართველოს განათლების სამინისტრო საქართველოს აგრობიზნესის ინსტიტუტში სწავლულ მდივნად და ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე. 1998-2006 წლებში საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო. ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტიში უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის, სწავლული მდივნის და დირექტორის მოადგილის თანამდებობებზე. 2007-2008 წლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ქ. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი (მენეჯერი) 2009-2014 წლებში საქრრთველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, უმცროს ოფიცერთა მომზადების სკოლა, ანალიზის, დაგეგმვისა და გამოცდილების გაზიარების განყოფილების, უფროსი ოფიცერი. 2015-2019 წლებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მენეჯმენტის დეპარტამენტი, მოწვეული ას. პროფესორი. 2021 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ი.ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალების და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, მიწის, წყლისა და ტყის რესურსების განყოფილების, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ჯანდაცვის პოლიტიკის ფორმირება პანდემიის პირობებშივ.ზეიკიძესტატიაპირველი საერთაშორისო კონფერენცია ჯანმრთელობის მომავლის შესახებ 21 საუკუნეში. 2021 წლის 25-26 ივნისი_ ISSN 69-57-119 _ინგლისურისახელშეკრულებო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი (სახემძღვანელო) მე-10 გამოცემაო.გერზმავა, ვ.ზეიკიძე, სახელმძღვანელოთბილისი 2021_ ISSN 973-821-5 _ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარებავ.ზეიკიძე, ლ. გეგენავა, მ. ლომიშვილისტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, V საერთაშორისო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ 28-29 მაისი 2021 _ ISSN-68-116-05 _ქართულისახელშეკრულებო
სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის განვითრება საქართველოში ვ.ზეიკიძე, გ. მაისურაძე, მ. ზურიკაშვილიმონოგრაფიასაგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2017_ ISBN 978-9941-20-788-4. 338. 8/83 _ქართულისახელშეკრულებო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი (სახემძღვანელო) მე-9 გამოცემაო.გერზმავა, ვ.ზეიკიძე, სახელმძღვანელოთბილისი, 2016_ ISSH291-5 _ქართულისაგრანტო პროექტი
მუნიციპალური მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოშივ.ზეიკიძე, გ.მაისურაძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #5, 2017_ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისახელშეკრულებო
საქართველოს საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელის ფორმირების თავისებურებანივ.ზეიკიძე, გ.მაისურაძე, თ.ქამხაძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #2, 2017_ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისაგრანტო პროექტი
საქართველოს რკინიგზის სატრანსპორტო პოტენციალის განვითარებავ.ზეიკიძე, გ.მაისურაძე, თ. ქამხაძე, თ. რუხაძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქართულ პოლონური სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 2016_ ISSN 58-115 _ქართულისახელშეკრულებო
სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის დამკვიდრება და განვითარება სარკინიგზო ტრანსპორტზევ.ზეიკიძე, გ. მაისურაძე, თ. კილაძე, თ.რუხაძესტატიატექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული #1, 2016 _ ISSN-118-24-9 _ქართულისახელშეკრულებო
სახელმწიფო და კერძო პარტნიორობის განვითარების პრობლემები საქართველოშივ.ზეიკიძე. გ.მაისურაძე, ც. ელგენდარაშვილისტატიატექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული #1, 2016 _ ISSN-118-24-9 _ქართულისახელშეკრულებო
მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის პრიორიტეტები საქართველოშივ.ზეიკიძე, გ.მაისურაძე, თ. ქამხაძესტატიატექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო -მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამეცნიერ-კვლევითი ნაშრომების კრებული #1, 2016 _ ISSN 55-791-6 _ქართულისახელშეკრულებო
ბანკების საკრედიტო პორფელის შეფასების კრიტერიუმებივ.ზეიკიძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #10-12, 2015 _ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისახელშეკრულებო
კორპორაციული მართვის სრულყოფა ჯანდაცვის სისტემაშივ.ზეიკიძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #7-9, 2015 _ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისახელშეკრულებო
სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტები საქარველოვ.ზეიკიძე, თ. ლაჭყეპიანი, მ.ცინცაძე, გ.ნატროშვილისტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, #34, 2015_ ISSN 114-57-35 _ქართულისაგრანტო პროექტი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი თავდაცვის სფეროშივ.ზეიკიძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #5-6, 2014 _ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისახელშეკრულებო
ადამიანური რესურსების როლი ბიზნესის განვითარებაშივ.ზეიკიძე, თ.ლაჭკეპიანი, მ.ხუციშვილისტატიაჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ #2, 2014_ ISSN 56-71. 02 _ქართულისახელშეკრულებო
ლიდერობის პრინციპები (სახემძღვანელო)ვ.ზეიკიძესახელმძღვანელოთავდაცვი ეროვნული აკადემია - გორი 2012_ ISSN 54-112-3 _ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს თავდაცვის ეკონომიკის განვითარების მიმართულებები ვ.ზეიკიძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #5-6, 2012_ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისახელშეკრულებო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი (სახემძღვანელო)ო.გერზმავა, ვ.ზეიკიძე, სახელმძღვანელოთბილისი, 2011_ VDC612.6-65.01 _ქართულისაგრანტო პროექტი
სამხედრო ლიდერიზმი (ლექციების კურსი)ვ.ზეიკიძე, ნ.ახალაშვილისახელმძღვანელოსამხედრო აკადემია თბილისი 2011_ ISSN-118-24-9 _ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შინამეურნეობათა აგრარული აქტივობა საქართველოშივ.ზეიკიძესტატიაჟ. „აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. – 2011, #2,._ ISSN 973-821-5 _ქართულისახელშეკრულებო
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ჯანდაცვაშივ.ზეიკიძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #3-4, 2011 _ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისახელშეკრულებო
მუნიციპალური ფინანსური კონტროლი და მისი განხორციელების თავისებურებანივ.ზეიკიძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #1, 2011_ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისახელშეკრულებო
მეთაური-ლიდერის ფორმირების პიროვნული თავისებურებანივ.ზეიკიძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #12, 2009_ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისახელშეკრულებო
მეთაური- ლიდერის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხედრო ქვედანაყოფშივ.ზეიკიძესტატიაჟ. „ეკონომიკა“, #11, 2009._ E-ISSN 2733-3361 _ქართულისახელშეკრულებო
საბიუჯეტო შემოსავლების პროგნოზირების მეთოდებივ.ზეიკიძე, ს.სანაძესტატიაჟ. „სოციალური ეკონომიკა“ -2009, #4_ ISSN 144-21-8 _ქართულისახელშეკრულებო
აგრარული სექტორის განვითარების პროგნოზულ-ეკონომეტრიკული მოდელივ.ზეიკიძე , ს.სანაძესტატიაჟ. „აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. – 2009, #2,_ ISSN 515-23-6 _ქართულისახელშეკრულებო
სასურსათო უსაფრთხოების დონის შეფასებისა და სახელმწიფოებრივი რეგულირების მეთოდოლოგიურ -ორგანიზაციული ასპექტები.ვ.ზეიკიდზე, მ.ვანიშვილისტატიასაბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოშო. სეპსკი-ს შრომების კრებული. 6-ე ტომი.- თბ. 2002 წ. _ ISSN 973-821-5 _ქართულისახელშეკრულებო

საქართველოს რეგიონული ტურისტული კლასტერის განვითარების და ფორმირების მეთოდოლოგიური საფუძვლებიქ. თბილისი, საქართველო202128/05/2021 - 29/05/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსისტეტისაქართველოს რეგიონული ტურისტული კლასტერის განვითარების და ფორმირების მეთოდოლოგიური საფუძვლებისტენდური

ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოში რეგიონული ტურისტული კლასტერების განვითარების სტრატეგია, მოცემულია ტურისტული კლასტერების ფორმირების სპეციფიკა და დადასახულია გზები ტურისტული კლასტერების განვითარების . აღწერილია ტურისტული კლასტერების ფორმირების შესაძლებლობები ქვეყნის რეგიონების მიხედვით და მოცემულია მათი ფორმირების შესაძლებლობები

https://gtu.ge/
მწვანე ობლიგაციების ეფექტიანი მართვის საკითხებიქ. თბილისი, საქართველო202008/10/2020 - 10/10/2020ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო ინივერსიტეტიმწვანე ობლიგაციების ეფექტიანი მართვის საკითხებისტენდური

ჩვენს მიერ წარმოდგენილი იქნა სტენდური მოხსენება მუნიციპალიტეტებში მწვანე ობლიგაციების ფორმირების და მისი გამოყენების შესახებ. მწვანე ეკონომიკა წარმოადგენს ქვეყნის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას და ამ საქმეში განხორციელებული ინვესტიციები მეტად მნიშვნელოვანია როგორც მუნიციპალიტეტების განვითარებისთვის ისე ქვეყნისათვის მთლიანად და ამ კუთხით განხორციელებული ინვესტირება მეტად მიმზიდველი და პერსპექტიულია

https://www.tsu.ge/
კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის შეფასების მეთოდოლოგიური საფუძვლები ქ.ქუთაისი, საქართველო201619/05/2016 - 20/05/2016ა. წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის შეფასების მეთოდოლოგიური საფუძვლები ზეპირი

ნაშრომში ჩვენს მიერ შემუშავებული კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის  შეფასების მეთოდიკა ხასიათდება შემდეგი თავისებურებებით:

·        კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის მნიშვნელოვანი მახასიათებლების(რისკების) შერჩევით, რომელიც განპირობებულია ეროვნული კანონმდებლობით აღნიშნულ სფეროში;

·        საანალიზო ინფორმაციის შეგროვება ატარებს დისტანციურ ხასიათს და გამოიყენება დაზუსტებული საჯარო ინფორმაცია;

·        საკვლევი კომპანიების (საზოგადოებების) კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის რისკების შეფასება ხორციელდება საჯარიმო ქულების დარიცხვის გზით კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის ნეგატიური ასპექტებისათვის;


https://www.atsu.edu.ge/index.php

Web of Science: _
Scopus: _
Google Scholar: _

_-___

_

____

დისერტაციის რეცენზირება


მიწის ბაზრის ფორმირების და განვითარების თავისებურებანი საქარტველოშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასურსათო უსაფრთხოების მეთოდოლოკიური ბაზის პრობლემები საქართველოშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


საქართველოს მრეწველოვის განვითარების თავისებურებები და პერსპექტივები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


__02/06/2022

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


__ __

პატენტის ავტორობა


________

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


__

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში