პანაიოტ სტავრიანიდი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

Разработал лабораторную электронную пушку для проведения исследований. Принимал участие в создании и модернизации современных электронных систем отображения пилотажно навигационной и специальной информации в кабине самолета. Предложил и исследовал новый способ представления информации и провел его исследование на тренажере института космической медицины в Москве. Разработал математическую модель для формирования изображения посадочной полосы при слепой посадке и изображения самолета для обучения пилотов выполнению фигур высшего пилотажа. Сдал кандидатские минимумы по философии и английскому в Тбилиси, а экзамен по специальности и предзащиту кандидатской сдал в Москве. Руководил работой студентов ГПИ при написании дипломных работ. В настоящее время занимаюсь робототехническими манипуляторами и калибраторами большого тока. Получил Госпремию в 1985 году.

Трёхпозиционный Бесконтактный Динамический Индикатор.О.Лабадзе, П.Ставрианиди, М.Церцвадзе.სტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2014/N18, გვ.167-170. - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზე. ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, პ.სტავრიანიდი, გ.კიკნაძე. სტატიაგამომც. „უნივერსალი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015/N19, გვ. 59-63.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оптотиристорный цифровой калибратор напряженияКавлашвили Н.В. Ставрианиди П.Д., Лабадзе О.С., Гварамадзе Л.Я., Саанишвили Т.П.კონფერენციის კრებულიგამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“/აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“-ის შრომები, თბილისი, 2015/გვ.277-281. - ISBN 978-9941-20-575-0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის წყარო დატვირთვის დენის წრფივი მახასიათებლით.ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, ლ.გვარამაძე, პ.სტავრიანიდი, თ.საანიშვილი.სტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016/N20, გვ. 90-96. - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მეტროპოლიტენის მატარებელში გამოყენებული დიდი დენის რელეების გაწყობისათვის განკუთვნილი მოწყოფილობა.თ.საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, პ.სტავრიანიდი, გ.კიკნაძე. სტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016/N20, გვ. 97-101. - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оптотиристорный калибратор тока с линейной установочной шкалой. Н.Кавлашвили, О.Лабадзе, П. Ставрианиди, Л.Гварамадзе, Т.Саанишвили, Г.Кикнадзе. სტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016/N20, გვ. 102-105. - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უკუკავშირის გამოყენება ტირისტორების მართვის ფაზოიმპულსურ მეთოდზე დაფუძნებული დიდი მუდმივი დენის წყაროში. ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, ლ.გვარამაძე, პ.სტავრიანიდი, თ.საანიშვილი. სტატიაშპს „პოლიგრაფია“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017/N21, გვ. 62-66. - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Робототехнический манипулятор. О. Лабадзе, П. Ставрианиди, Д.Пурцхваидзе, М.Церцвадзе. М. Ставрианиди. სტატიაშპს „პოლიგრაფია“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017/N21, გვ.67-70. - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის აგების ახალი ტენდენციები და პრინციპები.ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, ქ. კვირიკაშვილისტატია შპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018/№22, გვ. 47-50.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Модернизированный робототехнический манипулятор.Н.Кавлашвили, О.Лабадзе, П. Ставрианиди, Д.Пурцхванидзе, М.Церцвадзе, Г.Кикнадзе. სტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018/ №22, გვ.51-53. - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რვაფეხა მაბიჯი რობოტი.ლ. გვარამაძე, ქ.კვირიკაშვილი, თ. საანიშვილი, პ.სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, ნ. ყავლაშვილი. სტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018/ №22, გვ.84-87. - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის აგება ინვერტორის გამოყენებით. ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე. სტატიაშპს „მაცნე-პრინტი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019/N23, გვ. 37-41. - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი ტიპის მრავალსახსრიანი რობოტი.დ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძესტატიაშპს „მაცნე-პრინტი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2019/N23, გვ. 75-80- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორების აგების ზოგიერთი ძირითადი ტენდენცია. ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე. სტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020/N24,გვ.47-50. - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი კუთხური მმართველი კოორდინატით.დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, თ. ხუციშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, მ. გეგეჭკორისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2020/N24, გვ. 65-68- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წვეთოვანი მორწყვის სისტემების ბუფერულ რეზერვუარებში წყლის დინამიკური ცვლილების კონტროლის საშუალებები.ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძესტატიაშპს „საჩინო"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2021/N25, გვ. 56-62- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Улучшенный робототехнический манипулятор.Н. Кавлашвили, О. Лабадзе, П. Ставрианиди, Д. Пурцхванидзе, В. Бахтадзе, М. Церцвадзе სტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2021/N25, გვ. 63-66 - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გველის ნაკბენიდან შხამის გამომწოვი მოწყობილობა.ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, გ. კიკნაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2021/N25, გვ. 85-87- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მობილური რობოტი.ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, გ. კიკნაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, ნ. ყავლაშვილი, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, 2021/N25, გვ. 88-92- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“თბილისი, საქართველო201503/11/2015-05/11/2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიОптотиртсторный цифровой калибратор напряженияზეპირი

В статье рассматриваются недостатки известных устройств фазоимпульсного тиристорного управления реализованных средствами аналоговой измерительной техникию Рассматривается вопрос нелинейности регулировочной характеристикию Приведен аналитический расчет для нахождения нелинейной последовательности импульсов дискретизации, при которой формируется линейная шкала выходных уровней напряжения калибратора. Описаны функциональные и принципиальные схемы устройств калибратора.

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
კონსტანტინე კამკამიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“თბილისი, საქართველო201828/05/2018სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტირობოტის მართვის გამარტივება ახალი ტიპის სახსრის დამუშავების გზით.ზეპირი

ნაშრომში განხილულია ხორთუმის ტიპის მოდერნიზებული რობოტ-ტექნიკური მანიპულატორი რგოლთა მობრუნების ღერძების ურთიერთ ორთოგონალური ორიენტაციით. თითოეული რგოლის ორიენტაცია ხორციელდება ავტონომიური სერვომანქანით.

https://gtu.ge/Agro/Gallery/?ELEMENT_ID=9388

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 01/01/2021-31/12/2023ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი01/01/2018-31/12/2020ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2015-31/12/2017ძირითადი შემსრულებელი, ინჟინერი
1.  სამპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. 2. ფართო დიაპაზონში მართვადი დიდი მუდმივი დენის წყარო. სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2014ძირითადი შემსრულებელი, ინჟინერი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


სახელმწოფო პრემიის ლაურეატი1985

საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში