გიორგი მაღალაშვილი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

საქართველოს არატრადიციული მინერალური რესურსები გ.მაღალაშვილი, ი.ახვლედიანისტატიასამთო ინსტ. მე-3 ღია სამეცნ. კონფ. „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“. 2016. გვ.14 1 ISSN 1512407-X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სანახელავო ქვებიგ.მაღალაშვილი, ი.ახვლედიანიმონოგრაფიატექნიკური უნივერსიტეტის გამომც. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი, 2017. გვ.1511 ISSN 978-9941-20-821-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქვეყნის მინერალურ-რესურსული პოტენციალის გაზრდის პერსპექტივები მეორეული მინერალების , არატრადიციული სახეობების ნედლეულისა და ზოგი „ფუჭი“ ქანების ხარჯზეგ.მაღალაშვილი, ი.ახვლედიანიმონოგრაფიამე-3 ღია სამეცნ. კონფ. „სამთო საქ-მის და გეოლოგიის აქტუალური პრობ-ლემები“. სამთო ინსტიტუტი. „სამთო ჟურნ“. #1(38), თბილისი, 2017. გვ.8-14 1 ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აზამბურის ნატრუმ-სულფატიანი ტბების ბაზაზე ქიმიური და სამედიცინო პრეპარატების წარმოების და ბალნეოლოგიური კომპლექსის აშენების პერსპექტივებიგ.მაღალაშვილი, ი.ახვლედიანისტატიასაქ. ტექ. უნ. „ქიმია - მიღწევები და პერ-სპექტივები“. აკად. გ.ცინცაძის დაბად. 85 წლისად-მი მიძღ. საერთაშ. სამეცნ.-მეთოდ. კონფ. 2018, 182-184გვ.1 1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნავთობის ცენერაციის კიდევ ერთი შესაძლო მოდელის შესახებ.გ.მაღალაშვილი, ი.ახვლედიანისტატია 5-საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფ. გეოლოგიის უახლესი პრობლემების შესახებ. მინერალოგი. საქართველოს საზოგადოება. გეორგ. ტექნიკური. უნივ. რეფერატების წიგნი. თბილისი, 2019 წელი. გვ 77.1 ISBN 978-9941-28-432-8 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო ლექსიკონი, ტ.1 და ტ.2. გ.მაღალაშვილი, გ.ურუშაძე და სხვ.მონოგრაფიაგამომც.“ფორმა“, სამთო ჟურნალი, #1(42), 2019. გვ.41 ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტყიბული-შაორის საბადოსთან დაკავშირებული პრობლემებიგ.მაღალაშვილი,ზ.ლომსაძე, ჯ.კაკულია ა.სულაძე, დ.კუპატაძე, ა.დვალაძე, ი.ახვლედიანისტატიაგამომც.“ფორმა“, სამთო ჟურნალი, #1(42), 2019. გვ.41 ISSN 1512-407X ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (მოკლე მიმოხილვა)გ.მაღლაშვილი, ზ.ლომსაძე, ნ.ჭითანავა, ო.ფარესიშვილი და ყველა.მონოგრაფიაანალები აგრარული სიცენის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ირაკლი ჟორდანიას სახელობის საქართველოს მუდმივი საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების ცენტრი. 2019. გვ.59-741 ISSN 1512-1887 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამთო-მეტალურგიული ენციკლოპედიაგ.მაღალაშვილი, გ.ქაშაკაშვილი, ზ.ლომსაძე და სხვ.სტატიაგამომც.“ფორმა”. სამთო ჟურნალი, თბილისი, 2020, , 1 ტ. - გვ. 639 1 ISBN 978-9941-8-2463-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამთო-მეტალურგიული ენციკლოპედიაგ.მაღალაშვილი, გ.ქაშაკაშვილი, ზ.ლომსაძე და სხვ.სტატიაგამომც.“ფორმა”. სამთო ჟურნალი, თბილისი, 2020, 2ტ. - გვ. 527 1 ISBN 978-9941-8-2464-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი ეკოლოგია: პრობლემები, ინოვაციები“.საქართველო, თბილისი-ბათუმი2015მაისი 7-10თბილისი ივ.ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტი გამოყენების ნარჩენების გამომწვევი კითხვები ზოგიერთ მადნის სამთო კომპლექსში. გვ.286-287.ზეპირი

სტატიაში აღნიშნულია, რომ სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავებასთან ერთად დიდი რაოდენობით რჩება ,,ფუჭი ქანები“, რომლებიც გარკვეული ტექნოლოგიის დანერგვით შეიძლება იქნეს სხვადასხვა დარგში გამოყენებული.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ., თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ინჟინერიაში და მათთან დაკავშირებულ სფეროებში.საქართველო, ურეკი201615-20 სექტემბერიკონფერენცია. ეძღვნება ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 60 წლის იუბილეს. ზონალური კონცენტრირებული „აგატის სტრუქტურების“ ფორმირების მექანიზმის დადგენა. გვ.611-617.ზეპირი

სტატიაში მოცემულია აქატის ზონალურ-კონცენტრული სტრუქტურების წარმოქმნის მექანიზმის გაშიფვრა, რომლის ამოხსნაზე საუკუნის მანძილზე დაობდნენ ცნობილი გეოლოგები - აკადემიკოსი ა.ფერსმანი, პროფ. პილიპენკო და სხვები, ქიმიკოსები - ჰაინცი, ლინკი, რ.ლიზეგანგი, ნაკენი. მტკიცება დადასტურებულია ჩატარებული ექსპერიმენტებითა და აღიარებულია მსოფლიო მეცნიერებისა და მკვლევარების მიერ.

მე-3 ღია სამეცნიერო კონფერენცია „ სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები.“თბილისი, საქართველო2017დეკემბერი 17-18სამთო ინსტიტუტი. „ქვეყნის მინერალურ-რესურსული პოტენციალის გაზრდის პერსპექტივები მეორეული მინერალების, არატრადიციული სახეობების ნედლეულისა და ზოგი „ფუჭი“ ქანების ხარჯზე“. გვ.8-14 ზეპირი

სტატიაში განხილულია საქართველოში არსებული გამოუყენებელი მინერალებისა და ქანების დიდი ოდენება, რომლის ათვისება თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით შესაძლოა იქნეს ათვისებული (ბიოტექნოლოგიის, გამდიდრების კომპლექსური მეთოდების გამოყენებით და სხვა). ჩვენს მიერ გაჟღერდა დევიზი - „არ არსებობს ფუჭი ქანები, უბრალოდ მათი ასათვისებლად ჯერ კიდევ არ არის დახვეწილი შესაბამისი ტექნოლოგიები“).

აკად. ცინცაძის დაბად. 85 წლისადმი მიძღვ. საერთაშ. სამეცნ.- მეთოდ. კონფ., „ქიმია - მიღწევები და პერსპექტივები“.თბილისი, საქართველო 2018ოქტომ. 19-20საქ. ტექნ. უნივერ.„აზამბურის ნატრიუმ-სულფატიანი ტბების ბაზაზე ქიმიური და სამედიცინო პრეპარატების წარმოებისა და ბალნეოლოგიური კომპლექსის აშენების პერსპექტივები“. გვ.183-184ზეპირი

საგარეჯოს რაიონში არსებული მირაბილიტიანი 2 ტბის 3 წლის კვლევების შედეგების მიღებულმა მასალამ გვიჩვენა, რომ მათ ბაზაზე შესაძლოა ვაწარმოოთ მთელი რიგი ქიმიური და სამედიცინო პრეპარატები და ასევე ბალნელოგიური კომპლექსის აშენება სასუნთქი ორგანოებისა და სახსრების სხვადასხვა პათოლოგიების მკურნალობა.

. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფ. გეოლოგიის უახლესი პრობლემების შესახებ.თბილისი, საქართველო2019May 29-30 მინერალოგი. საქართველოს საზოგადოება. გეორგ. ტექნიკი. უნივ. რეფერატები. გვ.77.ზეპირი

სტატიაში შემოთავაზებულია ნავთობწარმოშობის სრულად ახალი მოდელი, რომელიც გულისხმობს თხევადი საპნის ანალოგიურად ოკეანებისა და ზღვების მკვდარი ბიოტის (ძირითადად, ლიპოპროტეინების) ემულგირებას მონტმორილონიტით, რომლის ტალიაფეროსა და ოგიბენის მიხედვით, ვულკანოკლასტების (ძირითადად, ფერფლის) ტრანსფორმაციის (ანუ გალმიროლიზის) შედეგად წარმოიშვება.

Web of Science: 0
Scopus: 0
Google Scholar: 6

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში