გრიგოლია გურამი

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

დაასკანერე

მდ. ენგურის ჩამონადენის დინამიკის შეფასება ზაფხულის პერიოდშით.ცინცაძე, გ.გრიგოლია, ს.გორგიჯანიძე, ნ.ცინცაძე.სტატიასაგამომცემლო სახლი/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიხეილ ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი/შრომები/2019/67-68- ISBN 978-9941-13-899-7 http://openlibrary.ge/handle/123456789/8919ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე ენგური ს. ხაიშთან ცალკეული თვეების დონეების ცვალებადობის შეფასებაგრიგოლია გ., ალავერდაშვილი მ., ბრეგვაძე გ.სტატიაჰმი-ს გამომცემლობა/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები/2019/127/25-29- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0906ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე მტკვარზე (მინაძე) მინიმალური დონეებისა და ხარჯების ცვალებადობის დინამიკაგრიგოლია გ., ალავერდაშვილი მსტატიაჰმი-ს გამომცემლობა/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები/2018/125/5-8- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0905ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე მდ.მტკვრის (თბილისი) სხვადასხვა ინტერვალის და პერიოდის ჩამონადენის და ნალექების ცვალებადობის შეფასება და ანალიზიგრიგოლია გ ., კერესელიძე დ,, ალავერდაშვილი მ., ტრპაიძე ვ., ბრეგვაძე გ.სტატიაჰმი-ს გამომცემლობა/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები/2017/124/22-27- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0904ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა მდინარე ვერეს თვის საშაულო და სეზონური წყლის ხარჯების ცვალებადობაზეგრიგოლია გ., კერესელიძე დ., ალავერდაშვილი მ., ტრაპაიძე ვ., ბრეგვაძე გსტატიაჰმი-ს გამომცემლობა/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები/2016/123/68-71- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0903ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე სხვადასხვა პერიოდის ჩამონადენის ცვალებადობის ტენდენციების შეფასება და ანალზი მდ. მტკვრისა და ფოცხოვის მაგალითზეგ. გრიგოლია, დ. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძე, გ. ბრეგვაძესტატიაჰმი-ს გამომცემლობა/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები/2015/121/15-18- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე ვერეზე ცალკეული თვეებისა და წყლის მაქსიმლაური ხარჯის ცვალებადობის დინამიკის (ტრენდის) შეფასებაგ. გრიგოლია, დ. კერესელიძე, მ. ალავერდაშვილი ვ. ტრაპაიძე, გ. ბრეგვაძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული/2015/70- ISSN – 1512-2344 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე ალაზნის საშუალო თვიური ხარჯების და წლიურში მათი წილების ცვალებადობის ტენდენციების შეფასებაგ.გრიგოლია, დ.კერესელიძე, კ. ბილაშვილი მ.ალავერდაშვილი ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძესტატიამე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის წყალტა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურიასა და მშენებლობის აქტუალური საკითხები მასალები/2015- ISBN 1512-2344 https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/105346/2/SamecnieroShromataKrebuli_2015.pdfქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ზოგიერთ მდინარეზე ცალკეულ თვეებში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების სიხშირის ცვალებადობის შეფასებაგ.გრიგოლია, დ.კერესელიძე, კ. ბილაშვილი, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძესტატიასაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის გამოყენებითი ეკოლოგია – გამოწვევები, პერსპექტივები” შრომათა კრებული/2015- ISBN 978-9941-0-7644-2 https://docplayer.net/120655798-Abstracts-book-international-conference-applied-ecology-problems-innovations-icae.htmlქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე მტკვრის (ლიკანთან) წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების სიხშირის შეფასებაგ. გრიგოლია, დ. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძე, გ. ბრეგვაძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული/2014/69- ISSN – 1512-2344 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობების ფორმირების თავისებურებები და მათი სივრცულ-დროითი ცვლილებების ტენდენციებიც.ბასილაშვილი ს.გორგიჯანიძე გ.გრიგოლია გ.ფიფიასტატიაჰმი-ს გამომცემლობა/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები/2014/120/69-72- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით მდინარეთა დელტაში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკების შეფასება მდინარე რიონის მაგალითზეგ. გრიგოლია, დ. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძე გ. ბრეგვაძესტატიაკოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისიტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება / შრომების კრებული/2013- ISBN 978-9941-0-5792-2 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარეთა ნაპირების გამორეცხვა და ჭალების დატბორვის რისკების შეფასება და მართვა გ. გრიგოლია, დ. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძე გ. ბრეგვაძესტატიავახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული/2013//#5 (84)- ISSN – 2233-3347 https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/312484ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლიმატის ცვლილების ფონზე მდინარე ჭოროხისა და აჭარისწყლის წყალდიდობების რისკების შეფასებაგ. გრიგოლია, დ. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძესტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული/2013/68- ISSN – 1512-2344 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე ალაზნის ჩამოანდენის ცვლილებებით გამოწვეული პრობლემები და მათი დაძლევის გზებიც. ბასილაშვილი, გ. გრიგოლია, ს. გორგიჯანიძესტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვიტარების პარადიგმები/2012/22-26- ISBN 978-9941-20-096-0 ISSN 1512-0996 https://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/en/index_en.phpქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კატასტროფული წყალმოვარდნების პროგნოზირებად. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე გ.გრიგოლია, გ.დოხნაძე მ.ალავერდაშვილისტატიაჰმი-ს გამომცემლობა/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები/2011/117/14-15- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0902რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წლის სხვადასხვა პერიოდისათვის მდ.ნატანების ჩამონადენის ტრენდი, ციკლურობა და პერიოდულობაგ.გრიგოლია,თ.ცინცაძე, დ.კერესელიძე, ვ.ტრაპაიძე,ნ.ხუფენია, გ.ბრეგვაძე, ო.შველიძე.სტატიაჰმი-ს გამომცემლობა/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები/2011/116/49-51- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0902ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის -წყალტა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურიასა და მშენებლობის- აქტუალური საკითხები მასალებითბილისი, საქართველო201521-23 IXსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტისმდინარე ალაზნის საშუალო თვიური ხარჯების და წლიურში მათი წილების ცვალებადობის ტენდენციების შეფასებაზეპირი

საშუალო თვიური ხარჯების და წლიურიდან მათი წილების ცვალებადობის ტენდენციების დასადგენად ჩატარებულია უმნიშვნელოვანესი სამდინარო არტერიის მდინარე ალაზნის შიგაწლიური ჩამოანდენის გაანგარიშება. რაც ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია კახეთის სარწყავი წყლით უზრუნველსაყოფად. გამოთვლილია მდ. ალაზანის (შაქრიანი) თვის საშუალო ხარჯები , მოდულური კოეფიციენტები , წილი პროცენტებში , ხარჯების ტრენდის კორელაციის კოეფიციენტები , და წილების ტრენდის კორელაციის კოეფიციენტები 1966-86 წ.წ პერიოდისათვის. გათვლებმა გვიჩვენა რომ ტრენდი არცერთ თვეში არ ფიქსირდება, ხოლო ცალკეული თვეების ცვალებადობას თითქმის ერთნაირი ხასიათი აქვს, მზარდი ან კლებადი ცვალებადობის ტენდენციები ხარჯებისა და პროცენტების მიხედვით თითქმის ერთნაირ სურათს გვაძლევს.

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/105346/2/SamecnieroShromataKrebuli_2015.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გამოყენებითი ეკოლოგია – გამოწვევები, პერსპექტივებითბილისი - ბათუმი, საქართველო20157-10/Vთსუ,ზუსტი და საბუნიბისმეტყველო ფაკულტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტისაქართველოს ზოგიერთ მდინარეზე ცალკეულ თვეებში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების სიხშირის ცვალებადობის შეფასებაზეპირი

წყალდიდობებიდან ყველას არ მივყავართ დამანგრეველ შედეგებამდე, მრავალი მათგანი კატასტროფულ ხასიათს არს. წყალდიდობისა და წყალმოვარდნის კატასტროფული ხასიათი ძირითადად განპირობებულია თოვლის დნობის მეტისმეტი ინტენსიურობით, რომელიც კიდევ უფრო მძლავრი ხდება, როდესაც თოვლის დნობის პერიოდში წვიმის სახით მოდის მნიშვნელოვანი სიდიდის ატმოსფერული ნალექი. წყალდიდიობებისა დ წყალმოვარდნების შედეგების შერბილებისათვის მნიშვნელოვანია ამ ფენომენის დეტალური კვლევა. ჩვენს მიერ შედარებულია საქართველოს ზოგიერთი მდინარის (რიონი, ჭოროხი, აჭარისწყალი, მტკვარი, ფოცხოვი)   წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების სიხშირეების ცვალებადობა. ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია დაკვირვებულ პერიოდში ყოველწლირად ცალკეულ თვეში წყლის მაქსიმალური ხარჯების სხვადასხვა ინტერვალებში მოხვედრის რაოდენობაზე. ინტერვალები ცალკეული ბიჯებისათვის შერჩეულია მოდულური კოეფიციენტით, რადგან სხვადასხვა მდინარეებისათვის შესაძლებებლი იყოს უნიფიცირებული შედეგების მიღება. ასევე შესწავლილია წყალმოვარდნული აქტივობის კოეფიციენტი, რომელიც წყალშემკრები აუზის ფართობების გაზრდის შესაბამისად მცირდება. ყოველივე ეს კი საშუალებას გვაძლევს შევადაროთ ცალკეულ თვეებში მაქსიმალური ხარჯების ცვლილების დიაპაზონი.

https://docplayer.net/120655798-Abstracts-book-international-conference-applied-ecology-problems-innovations-icae.html
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისიტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენებათბილისი - ფოთი, საქართველო201328-30,Vსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტისკლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით მდინარეთა დელტაში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკების შეფასება მდინარე რიონის მაგალითზეზეპირი

კლიმატის ცვლილების ფონზე ძლიერდება სტიქიური მოვლენების (შტორმების და წყალდიდიობა–წყალმოვარდების) სიხშირე და სიმძაფრე და ევსტაზიის (შავი ზღვის დონის აწევა ხმელეთის მიმართ) შედეგად მდინარეთა შესართავებში იზრდება შეტბორვის რისკები, შეტბორვის დონის გაზრდით მცირდება ნაპირდამცავი ნაგებობების საიმედოობა რაც შესამჩნევია მდ. რიონის შესართავში. წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების სარისკო პერიოდების (თვეების) დასადგენად გამოყენებულ იქნა მდ. რიონის უწყვეტი დაკვირვებული მონაცემები და შეფასდა თვის საშუალო, მყისური და დღიური მაქსიმალური წყლის ხარჯები. I და IX თვეებში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების წარმოქმნის რისკი მცირეა, ხოლო დანარჩენ თვეებში ეს რისკები მნიშვნელოვანია და დაახლოებით ერთნაირი სიხშირე ახასიათებთ. დასკვნის სახით შესაძლებელია ვთქვათ რომ 800 მ/წმ-ზე მეტი განმეორებადობის მდ, რიონის წყლის ხარჯისა და შტორმული მოვლენების თანხვედრის მაქსიმუმი წლის განმავლობაში არის თებერვალ-აპრილში, რაც გამოიწვევს მდ. რიონის დელტაში ჩარეცხვა-გარეცხვის პროცესების ზრდას.  

https://issuu.com/geowetlands/docs/___________________________________
კონფერენციია/21-ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219-21/IXსტუმდინარე ალაზნის ჩამოანდენის ცვლილებებით გამოწვეული პრობლემები და მათი დაძლევის გზებიზეპირი

დაზუსტებულია მდ. ალაზნის სავეგეტაციო პერიოდის, მისი ცალკეული თვეების, კვარტლების მაქსიმალური და მინიმალური წყლის ხარჯების ნორმები, ექსტრემუმები, ცვალებადობა და სხვა სტატისტიკური მახასიათებლები. მათი მრავალწლიური დინამიკის საფუძველზე დადგენილია ცვლილებათა ტენდენციების შესაბამისი ტრენდის განსაზღვრით. ამ მონაცემებს აქვთ პრაქტიკული დანიშნულება სამეცნიერო, საპროექტო და სამეურნეო ორგანიზაციებში წყალსამეურნეო გაანგარიშებებისათვის საიმედო ტექნიკურ-ეკონომიური დასაბუთების მისაღებად. კლიმატის მიმდინარე დათბობის შედეგად გაიზრდება, აორთქლდება და შემცირდება მდინარის ჩამონადენი, რომელიც მცენარეთა აქტიური რწყვის პერიოდში ვერ უზრუნველყოფს სარწყავი სისტემების წყალმოთხოვნილებას. მოსალოდნელი გვალვების ნეგატიური შედეგების შერბილებისათვის რეკომენდირებულია ღონისძიებათა კომპლექსი, რომლებიც უზრუნველყოფენ გაუდაბნოების პროცესისის შენელებას, მოსავლიანობის გაზრდას და მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

https://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/en/index_en.php

Web of Science: -
Scopus: -
Google Scholar: Google scholar Citation index -9.00 h-index-2.00

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


საქართველოს ტერიტორიაზე თენგიზის საბადოს (ყაზახეთი) ადრეული ნავთობის და ნავთობპროდუქტების სარკინიგზო გადაზიდვების გარემოზე შეფასებაკომპანია კასპიან ტრანსკო აზერბაიჯანი აზერბაიჯანი 2000მკვლევარი
ყულევის ტერმინალ _ 2000-ის და თბილისი ფოთი სარკინიგზო მაგისტრალის ტერმინალთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრების მათემატიკური მოდელირებაკომპანია ZENIT-GAMMA საქართველო 2001მკვლევარი

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


საქარველოს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მარაგის და მისი ცვლილების შეფასება კლიმატის გლობალური დათბობისა და მზარდი ანთროპოგენური დატვირთვის გათვალისწინებითსახელმწიფო ბიუჯეტით 2007-2011მკვლევარი
აღმოსავლეთ საქარველო ში კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწისქვეშა ჩამონადენზე და გვალვიანო დინამიკაზესახელმწიფო ბიუჯეტით 2012-2013მკვლევარი
წყალდიდობები მთის მდინარეებზე და მათი პროგნოზირება ინფორმაციის უკმარისობის პირობებშისახელმწიფო ბიუჯეტით 2011-2013მკვლევარი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში