რუსუდანი ფირცხალავა

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

დამთავრებული მაქვს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი სპეციალობით ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი, სპეციალიზაცია - არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგი. 2022 წლის თებერვალში წარმატებით დავიცავი დისერტაცია თემაზე „მიწის რესურსების ტრანსფორმაციის საკითხები საქართველოში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა“ ფაკულტეტის „საინჟინრო ეკონომიკის“ დეპარტამენტში. 2006 წლიდან ვმუშაობ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელ ცენტრში მეცნიერ თანამშრომლად, უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. მონაწილეობას ვიღებ ქვეყნის მიწისა და წყლის რესურსებთან დაკავშირებულ კვლევებში. ვარ 33 სამეცნიერო შრომის თანაავტორი და ავტორი. მონაწილეობა მაქვს მიღებული, როგორც თანაავტორს, ორტომეულის „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“ მიწისა და წყლის რესურსების კვლევის საკითხებში. ვარ ერთ-ერთი რეცენზენტი პ.კოღუაშვილისა და ჯ.ჭიპაშვილის წიგნზე „მიწის ადმინისტრირება და მიწათსარგებლობის მონიტორინგი“.

მიწათმოწყობა - მიწის რესურსების გამოყენებისა და მართვის ინსტრუმენტინ.ჭითანავა, რ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი „მოამბე“, თბილისი, 2022 წელი, გვ.7-18- ISSN 2233-3606 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის რესურსების რაციონალურად გამოყენების სტრატეგიული დაგეგმვის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტებინ.ჭითანავა, რ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ www.b-k.ge, www.iverioni.com.ge. საქართველო, თბილისი, ტომი 15, N1, გვ.1-16.- ISSN 1987-6041 info@iverioni.com.ge WWW.b-k.geქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” , თავი 4რ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ი.ჟორდანია, გ.გობეჩიამონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2008, გვ. 164-236- ISBN 978-9941-0-0488-9 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის მიწის რესურსები, მონოგრაფიაში “იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” , თავი 3რ.ფირცხალავა, ირ.ჟორდანია., ჯ.მაჭავარიანიმონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2008, გვ.114-163- ISBN 978-9941-0-0488-9 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 4რ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ირ.ჟორდანია., გ.გობეჩია მონოგრაფია საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2008, გვ.144-210- ISBN 978-9941-0-0857-3 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის მიწის რესურსები, მონოგრაფიაში “კახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 3რ.ფირცხალავა, ირ.ჟორდანია., ჯ.მაჭავარიანიმონოგრაფია საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2008, გვ.104-143- ISBN 978-9941-0-0857-3 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბუნებრივი წყლები - ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრერ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძესტატიაჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #10-12, 2009, გვ. 16-18- ISBN0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ჰიდრორესურსების რაციონალური გამოყენების საკითხები ეკონომიკის მდგრადი განვითარების თვალსაზრისითრ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., გ.გობეჩიასტატიაჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #7-9, 2009, გვ. 46-49- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შიდა ქართლის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 4 რ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ი.ჟორდანია, გ.გობეჩიამონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2009, გვ.136-191- ISBN 978-9941-0-2040-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შიდა ქართლის მიწის რესურსები, მონოგრაფიაში “შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 3რ.ფირცხალავა, ირ.ჟორდანია., ჯ.მაჭავარიანიმონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2010, გვ. 102-135- ISBN 978-9941-0-2040-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცხეთა მთიანეთის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები” , თავი 4რ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ირ.ჟორდანია., გ.გობეჩიამონოგრაფიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2010, გვ.99-159- ISBN 978-9941-0-3027-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰიდრორესურსებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების ზოგიერთი შედეგის შეფასება და პროგნოზირ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., გ.გობეჩია სტატიაჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” #10-12, 2010, გვ. 36-40- ISBN 0130-7061 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოს წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში "სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები", თავი 2რ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ი.ჟორდანია., .გობეჩიამონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2010, გვ.47-107- ISBN 978-9941-0-2040-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოს მიწის რესურსები, მონოგრაფიაში "სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები", თავი 1რ.ფირცხალავა, ირ.ჟორდანია., ჯ.მაჭავარიანიმონოგრაფიასაქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2010, გვ.7-46- ISBN 978-9941-0-2040-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სვანეთის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში "სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები", თავი 3რ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე, ირ.ჟორდანიამონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2011, გვ.71-124- ISBN 978-9941-0-3496-1 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რაჭა-ლეჩხუმის წყლის რესურსები მონოგრაფიაში "რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები", თავი 3 რ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ი.ჟორდანიამონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2011, გვ. 55-95- ISBN 978-9941-0-3860-0 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რაჭა-ლეჩხუმის მიწის რესურსები, მონოგრაფიაში “რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 2რ.ფირცხალავა., ირ.ჟორდანია ჯ.მაჭავარიანიმონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2011, გვ.18-53- ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბილისის მიწის რესურსები, მონოგრაფიაში “თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 2რ.ფირცხალავა, ირ.ჟორდანია., თ.ურუშაძე., ჯ.მაჭავარიანიმონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2012, გვ. 20-49- ISBN 978-9941-0-5112-8 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბილისის წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში “თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”, თავი 3რ.ფირცხალავა., ქ.მახარაძე., ი.ჟორდანია., თ.ურუშაძემონოგრაფიასაქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი 2012, გვ.50-107- ISBN 978-9941-0-5112-8 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბილისის სასმელ-სამეურნეო წყლის რესურსები და მათი გამოყენების ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემები რ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძესტატიაჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #3,2013, 22 გვერდი- ISSN 1512-0538 3-4/2021 http://scholar.bpengi.comქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ნიადაგების რესურსული პოტენციალი - მათი გამოყენების და დაცვის პრობლემებირ.ფირცხალავა., ნ.ჭითანავა., ჯ.მაჭავარიანისტატიაჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”- #2, 2014, გვ. 168-170- ISSN 1512-0538 3-4/2021 http://scholar.bpengi.comქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მდინარეების (კასპიის ზღვის აუზი) ეკოლოგიური პრობლემებირ.ფირცხალავა., ზ.ლომსაძე., ქ.მახარაძესტატიაAnnals Of Agrarian Science 14 (2016) Final version published online 27-OCT-2016 2017, gv. 237-242- ISSN 1512-1887 https://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-scienceინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ძირითადი ნიადაგებირ.ფირცხალავა., თ.ურუშაძე., ჯ.მაჭავარიანი., თ.ქვრივიშვილისტატიაAnnals Of Agrarian Science (აგრარული მეცნიერების მაცნე), ტომი 13, #4, თბილისი, მწიგნობარი, 2015, 4 ფურცელი- ISSN 1512-1887 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მიწის რესურსები, მონოგრაფიაში „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“ (ორტომეული), ტომი I, თავი IIრ.ფირცხალავა., ნ.ჭითანავა., ირ.ჟორდანია., თ.ურუშაძე., ჯ.მაჭავარიანიმონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2015, გვ.47-173სამსახურებრივი მოხმარებისათვის ISBN 978-9941-0-8386-0 ISBN 978-9941-0-8387-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს წყლის რესურსები, მონოგრაფიაში „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“ (ორტომეული), ტომი I, თავი IIIრ.ფირცხალავა., ქ.მახარაძე., ირ.ჟორდანია., ვ.გელაძემონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2015, გვ. 177-290სამსახურებრივი მოხმარებისათვის ISBN 978-9941-0-8386-0 ISBN 978-9941-0-8387-7-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის რესურსების გამოყენების პროგნოზირებისა და დაგეგმვის საკითხებირ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი „ეკონომიკა“ (Economics) 2022, N1-2, გვ.106-116ISSN 2587-4713 ISSN 2587-4713 DOI: 10.36962/ECS 105 1-2/2022ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მდინარეების (კასპიის ზღვის აუზი) ეკოლოგიური პრობლემებირ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ზ.ლომსაძესტატიაAnnals Of Agrarian Science 14 (2016) Final version published online 27-OCT-2016 2016.08.009, pp. 237-242ISSN 1512-1887 ISSN 1512-1887 https://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-scienceინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის წყლის რესურსები და ეკოლოგიური პრობლემებირ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ზ.ლომსაძესტატიაAnnals Of Agrarian Science 14 (2016) Final version published online 27-OCT-2016 2017ISSN 1512-1887 ISSN 1512-1887 https://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-scienceინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Problems of Drinking Water in Kakheti regionრ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ზ.ლომსაძე, დ.გამეზარდაშვილისტატიაJournal of Agronomy Technology and Engineering Managment, 2018, vol1(1), pp.57-64ISSN 2620-1755 ISSN 2620-1755 DOAJ, Google Scholar, Scopus, Serial Solutions, ISI, ERIH PLUSინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Challenges and Prospects of Farmland Amelioration in Regions of East Georgiaრ.ფირცხალავა, ქ.მახარაძე., ზ.ლომსაძესტატია“Sciens of Europe”. Praha, Czech Republic. Vol. 2. N58 (2020), pp (3-7).ISSN 3162-2364 ISSN 3162-2364 www.european-science.orgინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სახელმწიფო მიწის ფონდის სტრუქტურა: თავისებურებები, ტენდენციები, პრობლემებირ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი „ეკონომიკა“ (Economics) 2020, N10-12, გვ. 6-25ISSN 2587-4713 10-12/2020 ISSN 2587-4713 10-12/2020 DOI: 10.36962/ECS 105 1-2/2022ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის რესურსების რაციონალური გამოყენება - ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების განმსაზღვრელი ფაქტორირ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი „ეკონომიკა“ (Economics) 2021, N6-9, გვ. 85-102ISSN 2587-4713 ISSN 2587-4713 DOI: 10.36962/ECS 104 6-9/2021ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გამოყენების თავისებურებანი და ტენდენციები (1990-2020 წლები)რ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 2021, N3-4, გვ.116-120ISSN 1512-0538 3-4/2021 ISSN 1512-0538 3-4/2021 http://scholar.bpengi.comქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სასმელი (მიწისქვეშა) წყლის რესურსები და სასმელ-სამეურნეო წყალმოხმარების პრობლემებირ.ფირცხალავა., ქ.მახარაძე, გ.თალაკვაძესტატიაჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“, 2021, N 12, გვ. 88-107ISSN 1987-8303 ISSN 1987-8303 www.tech.caucasus.net; www.tech.org.ge; www.dspace.nplg.gov.geქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის რესურსების გამოყენების პროგნოზირებისა და დაგეგმვის საკითხებირ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი „ეკონომიკა“ (Economics) 2022, N1-2, გვ. გვ.106-116ISSN 2587-4713 ISSN 2587-4713 DOI: 10.36962/ECS 105 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

„საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“თბილისი, საქართველო202117/11/2021 - 17/11/2021სტუსაქართველოს მტკნარი წყლის რესურსების სასმელ-საყოფაცხოვრებო და მიწების ჰიდროსამელიორაციო მოხმარების პრობლემებიზეპირი

საზოგადოების და ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპი ხასიათდება წყალზე მოთხოვნილების მზარდი ტენდეციით, რომლის დაკმაყოფილება არსებული რესურსებით სულ უფრო რთულდება. სუფთა, ხარისხიანი წყლის რესურსებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა და მსოფლიოში უკვე გამოვლენილი მტკნარი წყლის მწვავე დეფიციტი ერთ-ერთი გლობალური პრობლემაა. წყლისრესურსი, საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ეროვნული სიმდიდრეა. ადგილზე ფორმირებული მტკნარი წყლის ფენის საშუალო წლიური სიდიდით (810 მმ), საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ადგილი უკავია პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ხოლო წყლის აღდგენადი რესურსებით, მსოფლიოს ქვეყნებს შორის 87-ე ადგილი.

           საქართველოს წყლის რესურსი (აღმოსავლეთ საქართველოს წყლის მარაგი 10 მლრდ. მ3-ს შეადგენს, დასავლეთ საქართველოში - 50 მლრდ. მ3-ს) ფართოდ გამოიყენება ქვეყნის ეკონომიკის ყველა დარგში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წყალმოხმარება მოსახლეობის სასმელ-საყოფაცხოვრებო და მიწების მორწყვის საჭიროებაზე. წყლის რესურსების გამოყენებისა და ექსპლუატაციის ინდექსი (საერთო წლიური წყლის მოხმარება (პროცენტებით) მტკნარი წყლის განახლებად გრძელვადიან საშუალო წლიურ მოცულობებთან შედარებით) ქვეყანაში დაბალია და მხოლოოდ 4% - ს შეადგენს, თუმცა ყოველწლიურად იზრდება მტკნარი წყლის გამოყენების საერთო საშუალო წლიური მაჩვენებელი.


„საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“თბილისი, საქართველო202117/11/2021 - 17/11/2021stuმიწათმოწყობა - მიწის რესურსების გამოყენებისა და მართვის ინსტრუმენტი. ზეპირი

მიწა, როგორც ბუნებრივი რესურსი და წარმოების ფაქტორი მრავალ ფუნქციას ასრულებს. ტერმინი „მიწა“ - გულისხმობს ბუნებრივი გარემოს მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც წარმოდგენილია ისეთი ცნებებით, როგორიცაა სივრცე, რელიეფი, კლიმატი, ნიადაგის საფარი, მემცენარეობა, წიაღისეული, წყალი. იგი წარმოადგენს წარმოების მთავარ საშუალებას სოფლის მეურნეობასა და სატყეო მეურნეობაში, ასევე სივრცობრივი ბაზისია ეკონომიკის და სოციალური სფეროს საწარმოებისა და ორგანიზაციებისათვის.

           საქართველოში მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან საბაზრო ურთიერთობების პრინციპებზე გარდამავალ ეტაპზე წარმოიქმნა ახალი ტიპის მიწათმოწყობის აუცილებლობა.

           საბჭოთა პერიოდის საქართველოში მიწათმოწყობის ერთიანი სისტემა მიწაზე სახელმწიფო საკუთრების საფუძველზე იყო ჩამოყალიბებული. მიწის რეფორმების განხორციელების პროცესში ბუნებრივია მიწათმოწყობის არსებული სისტემის განახლების ამოცანა დადგა. რეფორმების შესაბამისი სამართლებრივი ბაზისა და ორგანიზაციულ-მმართველობითი მექანიზმების გარეშე განხორციელების შედეგად ახალი პრობლემები წარმოჩნდა (მესაკუთრეთა რაოდენობის ზრდა, მიწის ნაკვეთების ფრაგმენტაცია, წვრილი ოჯახური მეურნეობების (მცირე მიწიანი) დომინირებადი მდგომარეობა და სხვ.). ფაქტობრივად მიწათმოწყობის არსებული სისტემა მოიშალა, ახალი სისტემა კი შექმნილიც არ არის. ასეთი მდგომარეობა მიწის რესურსების მართვას ხელს უშლის. ამიტომ, ახალ გამოწვევებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მიწათმოწყობის, როგორც სისტემის ჩამოყალიბება. ის პირველ რიგში კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური მიდგომების განსაზღვრას საჭიროებს.


"Modern Trends in Economics, Technology and Education" held on 22 October 2021 at GTU, Tbilisi, Georgia Dedicated to the 100 th anniversary of the Georgian Technical Universityთბილისი, საქართველო2021 22/10/2021 - 23/10/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტიმიწის რესურსების რაციონალური გამოყენება - ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების განმსაზღვრელი ფაქტორიზეპირი

მიწის რესურსების რაციონალური გამოყენება - ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების განმსაზღვრელი ფაქტორი

სასურსათო უსაფრთხოებაარის სახელმწიფოს ვალდებულება, როგორც ჩვეულებრივ, ასევე ექსტრემალურ პირობებში (შიდა და გარე საფრთხეების არსებობის მიუხედავად) განახორციელოს ქვეყნის მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფა ისეთ დონეზე, როგორიც აუცილებელია ადამიანების აქტიური, ჯანმრთელი ცხოვრებისათვის.    

           მოსახლეობის კვების ხარისხი განსაზღვრავს, თუ როგორია ქვეყანაში ეკონომიკისა და სოციალური ცხოვრების განვითარების დონე. ამასთან სასურსათო უსაფრთხოება პირდაპირ კავშირშია ეკოლოგიურ უსაფრთხოებასთან. მიწის რესურსების არარაციონალური გამოყენება კი განაპირობებს ქვეყანაში ეკოლოგიური პირობების გაუარესებას, ამცირებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდის ტემპებს და ქმნის პირობებს სხვადასხვა ტოქსიკური ნივთიერებებით დაბინძურებული ნედლეულისა და პროდუქციის შესაქმნელად. თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში, როდესაც ქვეყნების ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობები გადაჯაჭვულია, სასურსათო უსაფრთხოება გლობალური პრობლემის სტატუსს იღებს და მისი გადაწყვეტა - ნებისმიერი სახელმწიფოს სტრატეგიული ამოცანაა.

           სტატიაში განხილულია საქართველოში მიწის რესურსების რაციონალურად გამოყენების მნიშვნელობა ქვეყნის სურსათით უზრუნველყოფაში. ნაჩვენებია მიწის (ნიადაგის) გამოყენების დონესა და სასურსათო უსაფრთხოების ურთიერთკავშირების ფორმირების ფაქტორები და განსაზღვრულია მიწის ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი მიმართულებები.


https://institutes.gtu.ge/uploads/Rusudan Pirtskhalava (3).pdf

Web of Science: 11
Scopus: -
Google Scholar: 39

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


საქართველოს რეგიონების ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებისაქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი 01.01.2003-31.12.2012შემსრულებელი, მეცნიერი თანამშრიმელი
"საქართველოს მიწის რესურსების (ფონდის) მართვის პრობლემები" პროექტში: საქართველოს ბუნებრივი და ადამიანური (შრომითი) რესურსების პოტენციალის კვლევა და მისი რაციონალური გამოყენების დარგობრივი და რეგიონული პრობლემებისაქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი 01.01.2016-31.12.2017შემსრულებელი, მეცნიერი თანამშრიმელი
"კახეთის რეგიონის მოსახლეობის სასმელ-სამეურნეო წყალმოხმარების პრობლემები მუნიციპალიტეტების მიხედვით" პროექტში: საქართველოს ბუნებრივი და ადამიანური (შრომითი) რესურსების პოტენციალის კვლევა და მისი რაციონალური გამოყენების დარგობრივი და რეგიონული პრობლემებისაქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი 01.01.2016-31.12.2017შემსრულებელი, მეცნიერი თანამშრიმელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში