მაია ცერცვაძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

1996 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ დავიცავი დისერტაცია თემაზე; „კუთხური გადაადგილების ნახევარსფერული ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის თეორიული საფუძვლებისა და აგების პრინციპების დამუშავება, შექმნა და კვლევა“ სპეციალობით 05.13.05_„მართვის სისტემებისა და გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტები და მოწყობილობები” და მომენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის პირველადი გარდამქმნელების ლაბორატორიაში ჩემს მიერ დამუშავებული კუთხური გადაადგილების ნახევარსფერული ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელი დაინერგა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ავტომატიკისა და ტელემექანიკის კათედრის ავტომატიკისა ელემენტებისა და მოწყობილობების სასწავლო ლაბორატორიაში. შემდეგ კვლავ ვმუშაობდი პირველადი გარდამქმნელების საკითხებზე. მიღებული მაქვს ორი პატენტი გამოგონებაზე. პარალელურად ვკითხულობდი ლექციებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე საგნებში: ზოგადი ელექტრონიკა, ენერგეტიკული ელექტრონიკა, მართვის მიკროპროცესორული სისტემები, ჩაშენებული სისტემები, და სხვა. გამოცემული მაქვს ორი მეთოდური სახელმძღვანელო სტუ-ის სასწავლო ლაბორატორიისათვის. მაქვს ინგლისურენოვან ჯგუფებში ლექციების კითხვისა და ინგლისურ ენაზე ლაბორატორიული სამუშაოების მეთოდური მითითებების მომზადების გამოცდილება. ვფლობ 2 უცხო ენას და კომპიუტერულ უნარებს, მათ შორის სპეციალიზირებულ კომპიუტერულ პროგრამას Electrinics Workbench. ვაქვეყნებ სტატიებს და ვმონაწილეობ ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა და სხვა საერთაშორისო ფორუმებში. სამეცნიერო ინტერესები • მიკროპროცესორული სისტემები • საინფორმაციო ტექნოლოგიები • მონაცემთა ბაზები • მართვის სისტემების ელემენტები და მოწყობილობები • პირველადი გარდამქმნელები

წესიერი მოცულობითი ფორმის გარადამქმნელების ურთიერთინდუქციურობის გამოთვლის დაზუსტებული მეთოდი. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი, პ. მანჯავიძესტატიაგამომცემლობა „სანი“/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, 2002/#6, გვ. 109-113.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Плоскопаралелльный взаимоиндуктоемкостный преобразователь угловых перемещений.О.С. Лабадзе, М.З. Церцвадзе, Г.Ш. Кублашвилиკონფერენციის კრებულიИздательство МГИЭМ/Материалы XIV научно-технической конференции «Датчики и преобразователи информации систем измерения, контроля и управления». (Датчик-2002), Москва, 2002/ с.135- 136.- ISBN 5-94506-004-6 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Модернизация права в Грузии с позиции развития информационных технологий. М. З. Церцвадзе კონფერენციის კრებულიИнформационно-издательский центр ПГУ/Труды Международного юбилейного симпозиума «Актуальные проблемы науки и образования (АПНО-2003)» посвященного 60 летию Пензенского Государственного Университета, Пенза, 2003/т. I, стр. 256-259 - ISBN 5-94170-109-8 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარდამქმნელების და გადამწოდების ცნებები, ტერმინები, განსაზღვრებები.ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი, პ. მანჯავიძესტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება „მეცნიერება“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, #7, 2003 წ./#7, გვ. 107-111- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Концепция развития взаимоиндуктивных первичных преобразователей для систем управления. О. С.Лабадзе, П. Ш. Манджавидзе, М. З. Церцвадзе, Г. Ш. Кублашвилиკონფერენციის კრებულიМеждународная конференция РСРЕ-2004. Институт систем управления АН Грузии им.А.Элиашвили, Тбилиси, 2004/стр. 221-225- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Вопросы совершенствования и интеллектуализации компьютерных справочно-правовых систем.М. З. Церцвадзеკონფერენციის კრებულიМеждународная конференция РСРЕ-2004. Институт систем управления АН Грузии им.А.Элиашвили, Тбилиси, 2004/стр.185-188- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხაზოვანი და კუთხური გადაადგილებების ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების ცდომილებების ანალიზი. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი, პ. მანჯავიძე სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, 2005/#9, გვ. 152-158- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ურთიერთინდუქციურობა საერთო ცენტრის მქონე წრიულ და სფერულ ზედაპირებზე ბრტყელპარალელურად განლაგებულ ნახევარწრეწირულ კონტურებს შორის. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ. მანჯავიძე სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი/საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, 2005/ #9, გვ. 165-167- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წესიერი მრავალფენიანი ღია მოცულობითი ფორმის პირველადი გარდამქმნელების ურთიერთინდუქციურობის გამოთვლის ზოგადი ხერხი.ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი, პ. მანჯავიძე, დ. კოდალაშვილი სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, 2006/#10, გვ. 113-116- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პატენტთა ერთიანი საინფორმაციო მონაცემთა ბანკის სტრუქტურა და ორგანიზაცია.ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, 2006/ #10, გვ. 235-239- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ექსტერიტორიალური პატენტი და მისი მოპოვების ზოგადი სქემა. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2007/#11, გვ. 208-211- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Перспективы применения PIC-контроллера для адаптивного управления двухпозиционным индикатором. ო. ლაბაძე, თ. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ. მანჯავიძე, შ. კიკნაძე, გ. კიკნაძესტატია Издательство Интелекти/ Сборник трудов ЮЛПП Института систем управления Арчила Элиашвили. 2007#/11, с. 105-110- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამრეწველო საკუთრების ინფორმაციის მოპოვების, მოხმარების და დაცვის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძეკონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“/საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 2007/ ტ. II, გვ. 358-360- ISBN 978-99940-954-3-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინდუქციური სამკოორდინატული ნახევარსფერული ლუწსექციანი პირველადი გარდამქმნელის აგების პრინციპი. ო. ლაბაძე, პ. მანჯავიძე, მ. ცერცვაძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2008/#12, გვ. 88-92- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Development and research of contactless 3D hemispherical inter-inductive primary converter of angular transposition.Labadze O., Tsertsvadze M კონფერენციის კრებულიThe 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. COIA-2008. Azerbaijan, Baku. 2008/p.107.- - ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადაადგილების და ადგილმდებარეობის ელექტრომაგნიტური პირველადი გარდამქმნელების კლასიფიკაცია. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, გკიკნაძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2008/#12, გვ. 98-100- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ორპოზიციური ინდიკატორის მუდმივი მაგნიტის ტოპოლოგიის დადგენა მართვადი ელექტრომაგნიტის გაბარიტული ზომების შეზღუდვის პირობებში. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ. მანჯავიძე სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2009/ #13, გვ. 95-100- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Новые модели системы получения, использования и защиты изобретательской информации. М.З. Церцвадзе, О .С. Лабадзе კონფერენციის კრებულიФонд «Качество» /Материалы международного форума «Новые информационные технологии и менеджмент качества», Москва, 2009/ стр. 29-32- ISBN 978-5-94768-061-4 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Современные информационно-коммуникационные технологии как основа автоматизации, применения и защиты патентной информации.М. З. Церцвадзе, О. С. Лабадзе კონფერენციის კრებულიФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» ООО « ЭГРИ»/Материалы международной научной конференции «Новые информационные технологии и менеджмент качества(NIT&QM `2009)», Москва. 2009/стр.174-175- ISBN 978-5-9901036-3-4 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების კლასიფიკაცია კონსტრუქციული ნიშნის მიხედვით და ცდომილებების ანალიზი. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ. მანჯავიძე, თ. ლაბაძე სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2010/ #14, გვ. 126-130- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Электронное лицензирование объектов промышленной собственности. М. З. Церцвадзе, О. С. Лабадзеკონფერენციის კრებულიФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» ООО « АРТ-Флеш»/Материалы VII Международной научной конференция: "Новые информационные технологии и менеджмент качества" (NIT&QM `2010)», Москва, 2010/ с.191-192- ISBN 978-5-9902146-1-3 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Principles of construction of the adaptive control system of the contactless on- off indicator. O. Labadze, T. Labadze, M. Tsertsvadzeკონფერენციის კრებულიThe Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Section №5. Control and Optimization. Volume III, Azerbaijan, Baku, 6-8 September, 2010/ p.143-146.- ISBN 978-9952-453-33-1 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
3D ტიპის ურთიერთინდუქციური მრავალსექციური პირველადი გარდამქმნელის გამოყენება მექანიკური პარამეტრების ერთდროული კონტროლისათვის. ო. ლაბაძე, თ. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ. მანჯავიძე სტატიასტამბა „დამანი“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2011/ #15, გვ. 128-133- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Современные проблемы и перспективы развития инновационных технологий для моделирования системы индивидуального образования. О. С. Лабадзе, М. З. Церцвадзе Л.А. Геонджянკონფერენციის კრებულიМатериалы Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании и науке «ИТО-Самара, 2011» Секция VI: «Разработка и экспертиза образовательных электронных ресурсов» 28-29 апреля 2011 г./с. 350-351- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Институт патентных поверенных в модернизованной системе охраны промышленной собственности. М. З. Церцвадзе, О. С. Лабадзе კონფერენციის კრებულიVIII Международная научная конференция: "Новые информационные технологии и менеджмент качества" (NIT&QM-2011). Материалы конференции. Турция, г. Анталиа, 22- 27 мая, 2011 г./с.52-53.- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Полусферический трехкоординатный многосекционный индукционный первичный преобразователь угловых скоростей. О. С. Лабадзе, Т. С. Лабадзе, М. З. Церцвадзе, П. Ш. Манджавидзеკონფერენციის კრებულიVIII Муждународная научная конференция: "Новые информационные технологии и менеджмент качества" (NIT&QM-2011). Материалы конференции. Турция, г. Анталиа, 22-27 мая, 2011 г./ с.104-106.- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Взаимоиндуктивная полусферическая трехкоординатная многосекционная система одновременного контроля угловых перемещения и скорости.О. С. Лабадзе, Т. С. Лабадзе, М. З. Церцвадзе კონფერენციის კრებულიИздательский дом «Технический университет»/Труды Муждународной научной конференции посвященной 80 летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили. Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление». Тбилиси, 2011/c.117-120- ISBN 978-9941-14-942-9 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Принципы вознаграждения патентообладателей в модернизованной системе охраны промышленной собственности.М. З. Церцвадзе, О. С.Лабадзеკონფერენციის კრებული Международная конференция представителей науки и образования:|"Менеджмент качества и ИТ-сервис менеджмент" (MQ-ITSM-2011). Материалы конференции. 4-11 октября, 2011 г. Турция, г. Белек, с.116-120.- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Принципы построения индукционного первичного преобразователя типа 3D для одновременного контроля механических параметров. М. З. Церцвадзе, О. С. Лабадзе კონფერენციის კრებულიМеждународная конференция представителей науки и образования: "Менеджмент качества и ИТ-сервис менеджмент" (MQ-ITSM-2011).Материалы конференции., 4-11 октября, 2011 г. Турция, г. Белек/ с.120-123.- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უკონტაქტო სამპოზიციური დინამიური ობიექტის აგების ფიზიკური საფუძვლები და თავისებურებანი. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, თ. ლაბაძე, პ. მანჯავიძე სტატიასტამბა „დამანი“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2012/ #16, გვ. 83-88- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Критерии оценки качества электронных учебников для дистанционного обучения. О. С. Лабадзе, М. З.Церцвадзеკონფერენციის კრებულიМатериалы Международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании». «Рос.проф.-пед. ун-т», Екатеренбург, 13-16 марта 2012 г./ с. 367-371.- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Пути совершенствования получения прав на интеллектуальную совственность. О. С. Лабадзе, М. З. Церцвадзеკონფერენციის კრებულიМатериалы Международной конференциии «Менеджмент качества и менеджмент информационных систем» (MQ-ISM-2012) Австрия, Вена. 16-23 сентября 2012 г./ с. 55-56.- - რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არაინერციული უკონტაქტო 3D - ტიპის სამკოორდინატული ნახევარსფერული ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის აგების პრობლემები და გადასაჭრელი ამოცანები.ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ. მანჯავიძე, თ. ლაბაძე კონფერენციის კრებულიგამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი"/სტუ დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2012/ტომი 1, გვ.140-143- ISBN 978-9941-20-097-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Приемы компенсации паразитных составляющих сигналов при построении взаимоиндуктивных первичных преобразователей типа 3D. ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, თ. ლაბაძე, პ. მანჯავიძე სტატიასტამბა „დამანი“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2013/ #17, გვ. 55-57- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Трехпозиционный безконтактный динамический индикатор.ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, მ. ცერცვაძე სტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, 2014/ #18, გვ. 167-170 - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Электронная система патентирования и лицензирования всех видов интеллектуальной собственности. О. С. Лабадзе, М .З .Церцвадзеკონფერენციის კრებულიФГУП Издательство «Известия»/Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность (IT&&IS-2014)». Ежемесячный научно-практический журнал. Качество. Инновации. Образование №7 Москва, 2014/стр. 37-38- ISSN 9-771999-513000 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადაწყვეტა ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენების საფუძველზე. ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, მ. ცერცვაძე სტატიასტამბა „დამანი“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2016/#20, გვ. 28-38- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Роботехнический манипулятор.ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, პ. სტავრიანიდი სტატიასტამბა „დამანი“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2017/#21, გვ. 67-70.- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მოდერნიზებული რობოტ-ტექნიკური მანიპულიატორი. ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, გ. კიკნაძესტატიაშპს ,,პოლიგრაფია"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი, 2018 წ./№22, გვ. 51-53.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რობოტის მართვის გამარტივება ახალი ტიპის სახსრის დამუშავების გზით დ.ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, მ. ცერცვაძე, მ. სტავრიანიდი კონფერენციის კრებულიკონსტანტინე კამკამიძის 90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ციფრული ტექნოლოგიები დღევანდელობა და გამოწვევები". 2018- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი კუთხური მმართველი კოორდინატით. დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე. თ. ხუციშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, მ. გეგეჭკორი სტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2020/#24, გვ. 65-68- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ციფრული ჰუმანიტარიის აქტუალური ამოცანის - სამეცნიერო ელექტრონული გამოცემების თავისებურებები.მ. ცერცვაძე. ვ. ბახტაძესტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2020/ #24, გვ. 28-38- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Улучшенный робототехнический манипулятор. Н. Кавлашвили, О. Лабадзе, П. Ставрианиди, Д. Пурцхванидзе, В. Бахтадзе, М. Церцвадзе სტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2021/#25, გვ. 63-66. - ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გველის ნაკბენიდან შხამის გამომწოვი მოწყობილობა. ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, გ. კიკნაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2021/#25, გვ. 85-87 - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მობილური რობოტი. ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, გ. კიკნაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, ნ. ყავლაშვილი, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. თბილისი, 2021/#25, გვ. 88-92 - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

XIV научно-технической конференция «Датчики и преобразователи информации систем измерения, контроля и управления (Датчик-2002) XIV Scientific-Technical Conference «Sensors and information converters of measurement, control and management systems» (Datchik-2002)2002май, 2002მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Плоскопаралелльный взаимоиндуктоемкостный преобразователь угловых перемещений.ზეპირი

Разработан новый тип электромагнитных преобразователей перемешения без магнитопровода – плоскопарраллельный взаимоиндуктоемкостный преобразователь.

https://institutes.gtu.ge/uploads/Gurzuf-2002.pdf
Международный юбилейный симпозиум «Актуальные проблемы науки и образования (АПНО-2003)» посвященная 60 летию Пензенского Государственного Университета.პენზა, რუსეთი200319/11/2003-22/11/2003პენზის სახელმწიფო უნივერსიტეტიМодернизация права в Грузии с позиции развития информационных технологий. ზეპირი

В статье предложена схема и рекомендации модернизация права в Грузии с позиции развития информационных технологий

https://institutes.gtu.ge/uploads/Penza-2003 .pdf
Международная конференция РСРЕ-2004 თბილისი, საქართველო200427/9/2004-1/10/2004საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არ. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტიКонцепция развития взаимоиндуктивных первичных преобразователей для систем управления. ზეპირი

Разработанный плоскопараллельный взаимоиндуктоемкостный преобразователь открывает новые возможности в области автоматики, контрольно-измерительной техники, радиотехники, электротехники. Он обладает достаточной для практики точностью и чувствительностью, является неинерционным, технологичным в изготовлении, универсальным и высоконадежным элементом для систем автоматического управленияия и/или регулирования.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf
Международная конференция РСРЕ-2004 თბილისი, საქართველო200427/9/2004-1/10/2004საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არ. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტიВопросы совершенствования и интеллектуализации компьютерных справочно-правовых систем.ზეპირი

В докладе рассматриваются актуальные опросы совершенствования и интеллектуализации компьютерных справочно-правовых систем.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/sarchevi_2004.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“თბილისი, საქართველო200710/10/2007-12/10/2007 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამრეწველო საკუთრების ინფორმაციის მოპოვების, მოხმარების და დაცვის მართვის ავტომატიზებული სისტემა. ზეპირი

ნაშრომში შემოთავაზებულია და განხილულია საპატენტო ინფორმაციის მოპოვების, მოხმარებისა და დაცვის მართვის ავტომატიზებული სისტემის მოდელი. გამოყენებულ პატენტთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის და სპეციალური სამსახურის შექმნის საფუძველზე იგი უზრუნველყოფს პატენტმფლობელთა უფლებების განხორციელების კონტროლს.

The 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. COIA-2008. ბაქო, აზერბაიჯანი20082/06/2008-4/06/2008 აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაDevelopment and research of contactless 3D hemispherical inter-inductive primary converter of angular transposition. ზეპირი

Among technical means for collection of control and measurement information the movement electromagnetic converters are of great significance. 

https://institutes.gtu.ge/uploads/Baku-2008.pdf
Международный форум «Новые информационные технологии и менеджмент качества». შარმ-ელ-შეიხი, ეგვიპტე200928/03/2009-4/04/2009მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Новые модели системы получения, использования и защиты изобретательской информации. ზეპირი

В докладе рассмотрены актуальные вопросы, связанные с внедрением новых моделей системы получения, использования и защиты изобретательской информации с помощью организации глобальной серверной системы.

https://institutes.gtu.ge/uploads/Sharm el sheikh - 2009.pdf
"Международная научная конференция «Новые информационные технологии и менеджмент качества». "ანტალია, თურქეთი200922/05/2009-29/05/2009მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Современные информационно-коммуникационные технологии как основа автоматизации, применения и защиты патентной информации. ზეპირი

Представлена автоматизированная система промышленной собственности, т. е система получения, использования и защиты патентной информации, полностью основанная на использовании современных информационно-коммуникационных технологий, которая бесспорно облегчит защиту прав патентообладателей и, в конечном счёте, будет содействовать техническому прогрессу.

https://institutes.gtu.ge/uploads/Antalia-2009.pdf
VII Международная научная конференция: "Новые информационные технологии и менеджмент качества" (NIT&QM `2010)ანტალია, თურქეთი201021/05/2010-28/05/2010მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Электронное лицензирование объектов промышленной собственности. ზეპირი

 В статье рассматриваются вопросы и представлена автоматизированная система электронного лицензирования объектов промышленной собственнсти. Система, которая полностью основанная на использовании современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе электронно-цифровой подписи, бесспорно, сократит время составления договоров, облегчит процедуру оформления сделок, и в конечном счете, будет содействовать ускоренному техническому прогрессу, а также своевременной защите прав патентообладателей.

https://institutes.gtu.ge/uploads/Antalia-2010.pdf
The Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”.ბაქო, აზერბაიჯანი20106/09/2010-8/09/2010აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაPrinciples of construction of the adaptive control system of the contactless on- off indicator.ზეპირი

The problem of adaptive control of technological process of change of the specific information by means of contactless on-off indicator is considered. The indicator with the simplified control system: expands functionality of the device for the account of increase in overall dimensions and possibility to display two various drawing, a sign, color or indication of a sign-variable traffic sign; reduces expenses of electric energy, a magnetic powder, winding electromagnet wires, for the account of creation not only the compound display element which longitudinal size has increased twice, arrangements of electromagnets among between rotating constant magnets, and also, but also realization of pulse control; provides speed of change of the information for the account of application electromagnetic absorber; the weight-dimensional of indicators for the account of application of the easy bilateral elements intended for an arrangement of the specific information reduces inertance by reduction; Increases coefficient of efficiency duty for the account of reduction of an air backlash between electromagnets and magnets that leads to reduction of consumed electric energy.

https://ict.az/uploads/konfrans/PCI2010/PCI%202010%20V%203/45.pdf
VIII Международная научная конференция: "Новые информационные технологии и менеджмент качества" (IT&QM `2011). ანტალია, თურქეთი201122/05/2011-27/05/2011მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Институт патентных поверенных в модернизованной системе охраны промышленной собственности. ზეპირი

В статье авторы представляют структурную систему современной и новой трактовки функций патентных поверенных, направленную на оказание помощи изобретателям в ускоренном использовании представленных технических решений в промышленности и других сферах потребления.

VIII Муждународная научная конференция: "Новые информационные технологии и менеджмент качества" ( IT& `2011). ანტალია, თურქეთი201122/05/2011-27/05/2011მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Полусферический трехкоординатный многосекционный индукционный первичный преобразователь угловых скоростей. ზეპირი

Учитывая особенности индуктивных первичных преобразователей, авторами разработан новый тип индуктивного преобразователя угловых скоростей без магнитопровода, обеспечивающий одновременное управление изменением трех взаимно ортогональных составляющих вектора индукции магнитного поля постоянного магнита сферической формы. Трехкоординатный первичный преобразователь может быть применен не только во время воздушных топографических съемок, для определения не только скорости, но и местоположения в пространстве перемещающейся платформы, но и в других областях техники, к числу которых можно отнести, в том числе и робототехнику.

Международная научно- практическая конференция «Информационные технологии в образовании и науке «ИТО-Самара, 2011»» სამარა, რუსეთი201128/04/2011-29/04/2011მოსკოვის საქალაქო პედაგოგიური ინსტიყუტის სამარის ფილიალიСовременные проблемы и перспективы развития инновационных технологий для моделирования системы индивидуального образования. ზეპირი

Рассмотрены общие вопросы, связанные с современными проблемами организации, дальнешего совершенствования и модернизации системы индивидуального образования. Приведены первоочередные задачи, решение которых с помощью применения и дальнейшего развития новейших информационно-коммуникационных техноло¬гий, на первом этапе, могут приблизить к достижению поставленной цели.

Муждународная научная конференция посвященная 80 летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили. Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление». თბილისი, საქართველო20101/11/2010-4/11/2010საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიВзаимоиндуктивная полусферическая трехкоординатная многосекционная система одновременного контроля угловых перемещения и скорости. ზეპირი

С учетом особенностей индукционных первичных преобразователей авторами разработан новый тип индукционного преобразователя углового перемещения без магнитопровода обеспечивающий одновременный контроль изменения трех взаимоортогональных составляющих вектора индукции магнитного поля постоянного магнита сферической формы.

Трехкоординатный первичный преобразователь может быть применен не только во время воздушных топографических съемок, для определения не только скорости, но и местоположения в пространстве перемещающейся платформы, но и в других областях техники, к числу которых можно отнести, в том числе и робототехнику. 

https://institutes.gtu.ge/uploads/Prangishvili-2010.pdf
Международная конференция представителей науки и образования:|"Менеджмент качества и ИТ-сервис менеджмент" (MQ-ITSM-2011).ბელეკი, თურქეთი20114/10/2011-11/10/2011მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Принципы вознаграждения патентообладателей в модернизованной системе охраны промышленной собственности. ზეპირი

Рассмотрены общие вопросы, связанные с новыми принципами вознаграждения патентообладателей в новой всемирной системе защиты интеллектуальной собственности. Даны рекомендации по изменению функций и обязанностей патентообладателей в модернизированной системе охраны как авторских прав, так и прав на промышленную собственность, основанные на отожествлении понятия интеллектуальной совственности благодаря применению современных информационно-коммуникационных технологий и единой базе данных.

Международная конференция представителей науки и образования:|"Менеджмент качества и ИТ-сервис менеджмент" (MQ-ITSM-2011).ბელეკი, თურქეთი20114/10/2011-11/10/2011მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Принципы построения индукционного первичного преобразователя типа 3D для одновременного контроля механических параметров. ზეპირი

Рассмотрены принципы построения полусферического индуктивного первичного преобразователя (ИПП) типа 3D с применением осесимметричного намагниченного полого постоянного магнита сферической формы, предназначенного для одновременного и независимого регулирования механических параметров. Установлено, что с помощью подбора топологии и применения многосекционных измерительных контуров, симметрично расположенных на полой полусфере, достигается повышение порога чувствительности и уровня выходного сигнала. Предложен вариант построения ИПП с разметкой для одновременного контроля всех механических параметров.

Международная научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании». ეკატერინბურგი, რუსეთი201213/03/2012-16/03/2012 რუსეთის პროფესიული პედაგოგიური უნივერსიტეტიКритерии оценки качества электронных учебников для дистанционного обучения. ზეპირი

В статье рассматриваются первые попытки оценки уровня электронных учебников для самостоятельного дистанционного обучения. Предложены критерии, которые, на наш взгляд, можно использовать на практике.


http://psihdocs.ru/novie-informacionnie-tehnologii-v-obrazovanii-materiali-mejdun.html?page=309
Международная конференция «Менеджмент качества и менеджмент информационных систем» (MQ-ISM-2012) ვენა, ავსტრია201216/09/2012-23/09/2012მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Пути совершенствования получения прав на интеллектуальную совственность.ზეპირი

В статье рассматриваются вопросы  и пути совершенствования получения прав на интеллектуальную совственность. Представляется общий алгоритм соответствующего процесса.  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. თბილისი, საქართველო201219/09/2012-21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიარაინერციული უკონტაქტო 3D - ტიპის სამკოორდინატული ნახევარსფერული ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის აგების პრობლემები და გადასაჭრელი ამოცანები.ზეპირი

განხილულია არაინერციული უკონტაქტო 3D - ტიპის სამკოორდინატული ნახევარსფერული ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის აგების პრინციპების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ფორმულირებულია გადასაჭრელი ამოცანები. მათი გადაწყვეტა უზრუნველყოფს ამ ტიპის გარდამქმნელების ფართო მართვის სისტემებში, რობოტოტექნიკაში, მედიცინასა და მრეწველობაში.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность (IT& &IS-2014)». მოსკოვი, რუსეთი2014ივლისი, 2014მოსკოვის ელექტრონიკის და მათემატიკის ინსტიტუტი (ტექნიკური უნივერსიტეტი)Электронная система патентирования и лицензирования всех видов интеллектуальной собственности. ზეპირი

Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с новыми принципами вознаграждения обладателей патентов в новой обобщённой системе защиты интеллектуальной собственности. Даны рекомендации по изменению функций и обязанностей патентных поверенных в модернизированной системы охраны как авторских прав, так и прав на промышленную собственность, основанной на приемлемой не только идентичности понятия интеллектуальная собственность, но и по выполняемым функциям которые будут содействовать техническому прогрессу и своевременной финансовой поддержке обладателей патентов. 

https://institutes.gtu.ge/uploads/Kachestvo...2014, 7.pdf
კონსტანტინე კამკამიძის 90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ციფრული ტექნოლოგიები დღევანდელობა და გამოწვევები".თბილისი, საქართველო201828/05/2018საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ციფრული გამომთვლელი მანქანების კათედრარობოტის მართვის გამარტივება ახალი ტიპის სახსრის დამუშავების გზითზეპირი

ნაშრომში განხილულია ხორთუმის ტიპის მოდერნიზებული რობოტ-ტექნიკური მანიპულატორი რგოლთა მობრუნების ღერძების ურთიერთ ორთოგონალური ორიენტაციით. თითოეული რგოლის ორიენტაცია ხორციელდება ავტონომიური სერვომანქანით.

https://gtu.ge/Agro/Gallery/?ELEMENT_ID=9388

Web of Science: ციტირების ინდექსი - 3, H ინდექსი - 1
Scopus: 0
Google Scholar: 0

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


როტაციული და ხაზოვანი სიჩქარეების ხარისხის კონტროლი მიკროკონტროლერზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
ლიფტების მართვის სისტემა AVR მიკროკონტროლერის გამოყენებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 01/01/2021-31/12/2023შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2018-31/12/2020შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2015-31/12/2017შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
სამპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2014შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
მიკროკლიმატის ადაპტური მართვის კომბინირებული სისტემის დამუშავება დიდი მოცულობის სათავსოებისათვისსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2010-31/12/2012შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ორპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2008-31/12/2010შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა;საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2007-31/12/2009 შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
MRC ტიპის გარდამქმნელების აგების პრინციპების დამუშავება, კვლევა და მათი თავისებურებების დადგენა;საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2006-31/12/006შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში