დავით ფურცხვანიძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

1969 წელს დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნახევარგამტარების ფიზიკის სპეციალობით. იმავე წელს მუშაობა დავიწყე ნახევარგამტარების ინსტიტუტში, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 1973 – 1974 წლებში ვმუშაობდი ბეთანიის რვაწლიან სკოლაში ფიზიკისა და მათემატიკის მასწავლებლად. 1974 – 1977 წლებში ვმუშაობდი ქ. თბილისის 23-ე საშუალო სკოლაში ფიზიკის მასწავლებლად. 1977 – 1979 წლებში ვმუშაობდი საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სახელშეკრულებო თემაზე. 1979 წლიდან დღემდე ვმუშაობ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტუტში. 1984 წელს დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია. ამჟამად ვარ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, განყოფილების უფროსი.

მრაველსახსრული სამრეწველო რობოტის (ხორთუმის) მართვის საკითხები. დ.ფურცხვანიძესტატიასაქ. მეცნ. აკად. საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება მეცნიერება/საქ. მეც. აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2003 წ./№7, გვ.254-261. - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის მართვა ტექნიკური მხედველობის მეშვეობით.დ.ფურცხვანიძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა "ინტელექტი"/საქ. მეცნ. აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის <<მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები>> მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 2004/N8, გვ.503-505- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რობოტის სამუშაო პროგრამის შედგენის ავტომატიზაცია. დ.ფურცხვანიძესტატიაგამომცემლობა "ინტელექტი"/საქ. მეცნ. აკადემიისა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი 2005/№9, გვ. 187-190.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული რობოტი როგორც ზედაბალი სიხშირის რხევების ინდიკატორი.დ.ფურცხვანიძესტატიაგამომცემლობა "ინტელექტი"/საქ. მეცნ. აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი2005 წ/№9, გვ. 191-194- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის მართვის სისტემა.დ.ფურცხვანიძე, შ.კიკნაძე. სტატიაგამომცემლობა "ინტელექტი"/შსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2007 წ./N11, გვ. 145-148 - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რობოტის დისტანციური მართვა მობილური ტელეფონის გამოყენებით. დ.ფურცხვანიძესტატიაგამომცემლობა "ინტელექტი"/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათაკრებული, თბილისი, 2008 წ/№12, გვ. 139-141- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის ერთი შესახსვრის გადაცემის ფუნქცია.დ.ფურცხვანიძესტატიაგამომცემლობა "ინტელექტი"/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათაკრებული, თბილისი, 2008 წ/№12, გვ. 142-146- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კორექტირებული უკუმოდელის გამოყენება ადაპტურ მართვის სისტემაში.დ.ფურცხვანიძესტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2009 წ/.№13, გვ. 141-147- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზედაბალი სიხშირის რხევების მაფიქსირებელი მოწყობილობის დაგეგმარება.დ.ფურცხვანიძე, ნ.გრძელიშვილი. სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათაკრებული, თბილისი 2010 წ./№14, გვ.163-166- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი.დ.ფურცხვანიძე, გ.ჭელიძე. სტატიასტამბა ,,დამანი"/არჩილ ელიაშვილის მართ. სისტემების ინსტიტუტი. შრომათაკრებული, თბილისი 2011 წ./№15, გვ.157-159- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
განაღმვითი ოპერაციებისათვის საჭირო რობოტის დაგეგმარება. დ.ფურცხვანიძესტატიასტამბა ,,დამანი"/არჩილ ელიაშვილის მართ. სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2011 წ./№15, გვ.160-162- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
THE USE OF THE UPDATED INVERSE MODEL IN THE ADAPTIVE CONTROL SISTEM.დ.ფურცხვანიძეკონფერენციის კრებულიThe Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Section №5. Control and Optimization. Volume III, Azerbaijan, Baku, 6-8 sept., 2012/p.147-153.- ISBN 978-9952-453-33-1 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მოქნილი მანიპულიატორის ,,ხორთუმის’’ ადაპტური მართვის სისტემა. დ.ფურცხვანიძესტატიასტამბა ,,დამანი"/არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემებისინს ტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2012 წ./№16, გვ.136-139- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰიდრორეაქტიული ტუმბოს დამუშავებად.ფურცხვანიძესტატიასტამბა ,,დამანი"/არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემებისინს ტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2012 წ./№16, გვ.133-135 - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მობილური რობოტის მართვის სისტემა. დ.ფურცხვანიძესტატიასტამბა ,,დამანი"/ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათაკრებული, თბილისი 2013 წ./№17, გვ.105-108- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დისტანციური მართვის გამნაღმველი სისტემის დაგეგმარება. დ.ფურცხვანიძე.სტატიასტამბა ,,დამანი"/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2014 წ./№18, გვ.176-179- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შესახსვრის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია მრავალსახსრული საწარმოო რობოტისათვის. დ.ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე. სტატიაგამომცემლობა ,,უნივერსალი"/ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2015წ./№19, გვ.64-67- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგიის ახალი წყაროების ძიების გზები. დ.ფურცხვანიძე, ნ.გრძელიშვილი.სტატიაგამომცემლობა ,,უნივერსალი/ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2015წ./№19, გვ.68-72- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამგანზომილებიანი სივრცე დროის მოდელი. დ. ფურცხვანიძესტატიაგამომცემლობა "უნივერსალი"/არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათაკრებული, თბილისი 2015წ./№19, გვ.73-75- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რობოტის სამართავი პროგრამის ჩაწერა მისი ჩამჭერის ხელით გადაადგილებისასდ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, ვ. ბახტაძესტატიაშპს ,,სტამბა დამანი"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2016 წ./№20, გვ. 106-108- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბიური პოლინომებით. ნ. ყავლაშვილი, დ. ფურცხვანიძესტატიაშპს ,,სტამბა დამანი"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2016 წ./№20 გვ. 114-116.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რობოტ-ტექნიკური მანიპულიატორი. დ.ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, მ. ცერცვაძე, მ.სტავრიანიდი. სტატიაშპს ,,პოლიგრაფია"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2017წ./№21, გვ. 67-70- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მოდერნიზებული რობოტ-ტექნიკური მანიპულიატორი. ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, გ. კიკნაძესტატიაშპს ,,პოლიგრაფია"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი, 2018 წ./№22, გვ. 51-53.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რობოტის ინტელექტის შეფასების კრიტერიუმები. დ.ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ვ. ბახტაძე. სტატიაშპს ,,პოლიგრაფია"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2018 წ./№22, გვ. 79-83.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რვაფეხა მაბიჯი რობოტი. დ.ფურცხვანიძე, ლ.გვარამაძე, ქ. კვირიკაშვილი, თ. საანიშვილი, პ. სტავრიანიდი, ნ. ყავლაშვილი. სტატიაშპს ,,პოლიგრაფია"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2018 წ./№22 გვ. 84-87.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი ტიპის საწარმოო რობოტი მრავალი სახსრითდ.ფურცხვანიძე. ა. ფურცხვანიძესტატიაშპს ,,პოლიგრაფია"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2018 წ,/№22 გვ. 88-91.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მოქნილი საწარმოო რობოტის სამართავი პროგრამის შედგენა მტევნის მოძრაობის შესაბამისად.დ. ფურცხვანიძე, ვ. ბახტაძეკონფერენციის კრებული-- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება რობოტის მართვისათვისდ. ფურცხვანიძე, თ.საანიშვილი.კონფერენციის კრებული-- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რობოტის მართვის გამარტივება ახალი ტიპის სახსრის დამუშავების გზით დ.ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, მ. ცერცვაძე, მ. სტავრიანიდი. კონფერენციის კრებული-- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
განახლებადი ენერგიის წყარო. დ.ფურცხვანიძე, ა. ფურცხვანიძე. კონფერენციის კრებულიV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ქუთაისი. 2018 /გვ. 99-103. - ISBN 978-9941-484-01-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი ტიპის მრავალსახსრული რობოტიდ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძესტატიაშპს ,,მაცნე-პრინტი"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2019 წ./№23 გვ. 75-80.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი ადაპტური მართვის სისტემით. დ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, მ. გეგეჭკორი. სტატიაშპს ,,მაცნე-პრინტი"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2019 წ. /N23, გვ.68-74 - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი კუთხური მმართველი კოორდინატით.დ. ფურცხვანიძე, ქ. კვირიკაშვილი, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილი, მ. გეგეჭკორი. სტატიაშპს ,,საჩინო"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2020 წ./N24, გვ. 65-68 - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პერსპექტიული ენერგიის წყარო. დ. ფურცხვანიძე, ი. ბუკია. კონფერენციის კრებულიII საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები’’. თბილისი 2020 წ./გვ. 71-74.- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Улучшенный робототехнический манипулятор.Н. Кавлашвили, О. Лабадзе, П. Ставрианиди, Д. Пурцхванидзе, В. Бахтадзе. სტატიაშპს "საჩინო"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისიგვ. 63-66. 2021 წ./N25, გვ. 63-66.- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გველის ნაკბენიდან შხამის გამომწოვი მოწყობილობა. დ. ფურცხვანიძე, ქ. კვირიკაშვილი, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილი.სტატიაშპს "საჩინო"/არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, თბილისი 2021 წ./N25, გვ. 85-87.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მობილური რობოტი. დ. ფურცხვანიძე, ქ. კვირიკაშვილი, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, მ. ცერცვაძე, ნ. ყავლაშვილი, თ. ხუციშვილი.სტატიაშპს - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, საქართველო200427/09/2004-1/10/2004არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის მართვა ტექნიკური მხედველობის მეშვეობით.სტენდური

რობოტის სამართავად გამოყენებულია სატელევიზიო კამერა. აღწერილია მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის მართვის სპეციფიკიდან გამომდინარე ვიზუალური მართვის სპეციალური მოწყობილობები, თითოეული სახსრის კოორდინატის დასადგენად მუშობის ნებისმიერ მომენტში.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf
The Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”ბაქო, აზერბაიჯანი201206/09/2012-08/09/2012აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიაTHE USE OF THE UPDATED INVERSE MODEL IN THE ADAPTIVE CONTROL SISTEM.ზეპირი

განიხილება  ციკლურად განმეორებადი ტექნოლოგიური პროცესების ადაპტური კონტროლის სისტემა ავტომატიზირებული  ობიექტის ინვერსიული მოდელის გამოყენებით. ჩამოყალიბებულია ხარისხის მაჩვენებლები. წარმოდგენილია ხარისხის მაჩვენებლების ექსპერიმენტული განსაზღვრის მეთოდი.

https://ict.az/uploads/konfrans/PCI2010/
კონსტანტინე კამკამიძის 90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ციფრული ტექნოლოგიები დღევანდელობა და გამოწვევები".თბილისი, საქართველო201828/05/2018საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ციფრული გამომთვლელი მანქანების კათედრამოქნილი საწარმოო რობოტის სამართავი პროგრამის შედგენა მტევნის მოძრაობის შესაბამისად.ზეპირი

რობოტის სამართავი პროგრამა შედგენა ხორციელდება, მტევნის ხელით გადაადგილებისას, საკვანძო წერტილების კოორდინატების დაფიქსირებით რობოტის ოპერატიულ მეხსიერებაში.

https://gtu.ge/Agro/Gallery/?ELEMENT_ID=9388
კონსტანტინე კამკამიძის 90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ციფრული ტექნოლოგიები დღევანდელობა და გამოწვევები".თბილისი, საქართველო201828/05/2018საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ციფრული გამომთვლელი მანქანების კათედრახელოვნური ინტელექტის გამოყენება რობოტის მართვისათვისზეპირი

რობოტის ხელოვნური ინტელექტი ხუთი კომპონენტისგან შედგება, ამათგან ძირითადი კომპონენტია ცოდნა რომელზედაცაა დამყარებული დანარჩენი ოთხი: გააზრება, აღქმა, ურთიერთობა და სწავლა. 

https://gtu.ge/Agro/Gallery/?ELEMENT_ID=9388
კონსტანტინე კამკამიძის 90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ციფრული ტექნოლოგიები დღევანდელობა და გამოწვევები".თბილისი, საქართველო201828/05/2018საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ციფრული გამომთვლელი მანქანების კათედრარობოტის მართვის გამარტივება ახალი ტიპის სახსრის დამუშავების გზითზეპირი

ნაშრომში განხილულია ხორთუმის ტიპის მოდერნიზებული რობოტ-ტექნიკური მანიპულატორი რგოლთა მობრუნების ღერძების ურთიერთ ორთოგონალური ორიენტაციით. თითოეული რგოლის ორიენტაცია ხორციელდება ავტონომიური სერვომანქანით.

https://gtu.ge/Agro/Gallery/?ELEMENT_ID=9388
V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.ქუთაისი, საქართველო201807/10/2018-11/10/2018ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიგანახლებადი ენერგიის წყარო. ზეპირი

განახლებადი ენერგიის წყაროს წარმოადგენს: პროტონ-ლითიუმის სინთეზის დანადგარი რომელშიდაც ლითიუმი არის როგორც სინთეზის მასალა ასევე გაგრილების სისტემის თბოგადამტანი ნივთიერება.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Conference%202018.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები" თბილისი, საქართველო202007/12/2020-10/12/2020საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტიპერსპექტიული ენერგიის წყაროზეპირი

პერსპექტიული ენერგიის წყაროა მართვადი თერმობირთვული რეაქციის დანადგარი, რომელშიდაც ხორციელდება პროტონ-ლითიუმის ურთიერთქმედება. თერმობირთვული სინთეზის კატალიზატორად შემოთავაზებულია კოსმოსური სხივების შემადგენლობაში არსებული მიუონების ნაკადის გამოყენება.  

ENERGY_MPPE2020_4_96_2020_2.pdf (energyonline.ge)

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) o1/01/2021-31/12/2023პასუხისმგებელი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2018-31/12/2020პასუხისმგებელი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2015-31/12/2017პასუხისმგებელი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
სამპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2014პასუხისმგებელი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
მიკროკლიმატის ადაპტური მართვის კომბინირებული სისტემის დამუშავება დიდი მოცულობის სათავსოებისათვისსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2010-31/12/2012შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ორპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2008-31/12/2010პასუხისმგებელი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
მართვის სისტემების ოპტიმიზაციისა და იდენტიფიკაციის პრობლემების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზესაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2007-31/12/2009პასუხისმგებელი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
მრავალსახსრული რობოტის (ხორთუმის) სადემონსტრაციო მოდელის დამზადებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2005-31/12/2006პასუხისმგებელი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
მოქნილი ავტომატიზირებული წარმოების საწარმოო უბნის დამუშავებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2003-31/12/2004პასუხისმგებელი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ორი სახარატო ჩარხისა და მათი მომსახურე საწარმოო რობოტებისაგან შემდგარი საწარმოო უბნის დამუშავებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2001-31/12/2002პასუხისმგებელი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

პატენტის ავტორობა


P20207181Bინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი.” GEდავით ფურცხვანიძეპროტონ-ლითიუმის სინთეზის მოწყობილობაპასიური11/5/2020G 21 B 3/00; [Int.C1.2006.01]

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში