ქეთევან ვეზირიშვილი-ნოზაძე

მეცნიერებათა დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი 1984 წელს; თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი1993 წელს; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და საქმიანი ურთიერთობის ფაკულტეტი 1993 წელს. 1985 წლიდან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, დირექტორი (2006-2011); 1988 წლიდან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დოცენტი, პროფესორი. კვლევის სფერო: ზოგადი ენერგეტიკა, თბოენერგეტიკა, ენერგეტიკის ეკონომიკა და ეკოლოგია, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები, არატრადიციული ენერგიის წყაროები, გეოთერმული თბოსიცივით მომარაგების სისტემების ოპტიმალური განვითარების მეცნიერული საფუძვლები და მისი წვლილი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში. 157 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ინჟინერ-თბოენერგეტიკოსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (2005).

,,ბიოაირული ტექნოლოგიების გამოყენების ეკოლოგიური და ეკონომიკური ასპექტები“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. არაბიძე, ე. ფანცხავასტატიასამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია“, 3(87)/2018წ, თბილისი 620.9(05)- ISSN 1512-0120 ქართულისახელშეკრულებო
,,ევროკავშირის დირექტივების შესრულების შუქ-ჩრდილები საქართველოში (ბიოსაწვავის გამოყენების მაგალითზე)“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. არაბიძე, ე. ფანცხავასტატიასტუ-ს და იტალიის(ფოჯას) უნივერსიტეტების ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია. 17.09.2018წ.- ISBN 978-9941-28-403-8 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
,,Иследование эффективности использования тепловых насосов в системах кондицинирования воздуха“К. Везришвили-Нозадзе, З. Ломсадзе, Н. МирианашвилиსტატიაНаука Европы (Прага, Чехия) ТОМ 1, №60 (2020)- ISSN 3162-1364 ინგლისურისახელშეკრულებო
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛО- И ХЛАДОСНАБЖЕНИЯК. Везиришвили-Нозадзе, Э. Панцхава, ნ. Арабидзе, З. ЛомсадзеსტატიაМеждународная Республиканская научно-техническая конференция, «Энергоэффективность – основа развития энергетики Узбекистана». 21-22 декабря, г. Ташкент. 2018 г.- ISSN 2091-5985 რუსულისახელშეკრულებო
,,თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების სპეციფიკა საქართველოში“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ზ. ლომსაძესტატიაენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 25-26 ოქტომბერი, 2018წ, გვ. 89-92 ქუთაისი- ISBN978-9941-484-01-8 ISBN978-9941-484-01-8ქართულისაგრანტო პროექტი
,,საქართველოს ბიოენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება და მცენარეული ზეთისგან ბიოდიზელის წარმოების შესაძლებლობები“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. აკობია, ე. ფანცხავასტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები №1(730) 2019წ. გვ.71-76- ISSN 0130-7061 ქართულისაგრანტო პროექტი
,,გეოთერმული ენერგიის რაციონალური გამოყენება საცხოვრებელი შენობების თბომომარაგებისათვის“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა, მ. ჯიხვაძესახელმძღვანელომეცნიერება და ტექნოლოგიები №1(730) 2019. გვ.63-71- ISSN 0130-7061 ქართულისახელშეკრულებო
,,განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების მენეჯმენტი და მათი ათვისების პროგრამის დამუშავება საქართველოში“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავასახელმძღვანელოსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მეცნიერება პრაქტიკისა და განვითარებისთვის“ 22-24 თებერვალი, 2019წ გვ.93-104 ბაქო, აზერბაიჯანი- ISSN:2587-5000 რუსულისაგრანტო პროექტი
,,კლიმატის ცვლილება და ენერგეტიკის წინაშე მდგარი გამოწვევები საქართველოში და მათი გადაჭრის გზები“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა, ზ. ლომსაძესტატიასაზოგადოების ინსტიტუციური, ეკონომიკური და კულტურული განვითარების პარადიგმები“ 26 ივნისი,2019წ. გვ.46-53 რიგა- ISSN:2587-5000 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
,,ენერგოეფექტურობა-ქვეყნის თანამედროვე განვითარების ქვაკუთხედი”ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავასტატიათანამედროვე განვითარების ეკონომიკური სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები. 2019 “. გვ.54-56 20-21სექტემბერი. ქუთაისი.- EISSN 2346-8203 ქართულისახელშეკრულებო
,, განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების მოხმარების ზრდის ტენდენციები საზღვარგარეთ და საქართველოში“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.არაბიძე, ე. ფანცხავასტატია,,ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“ №3(91)/2019წ. გვ.114-118- ISSN 1512-0120 ქართულისაგრანტო პროექტი
,,ბიოენერგეტიკა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ.ღაჭავა, მ.ჯიხვაძესტატიამეცნიერება და ტექნოლოგიები 2019წ. № 2(731) გვ. 52-57- ISSN 0130-7061 ქართულისახელშეკრულებო
,,განახლებადი ენერგიების გამოყენების მიზნები და ტრაექტორიები“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. არაბიძე ა.გრიგალაშვილი ე. ფანცხავასტატიასაქართველოს საინჟინრო სიახლენი 2019წ. გვ.78-82- ISSN 1512-0287 ქართულისახელშეკრულებო
,,კლიმატის ცვლილებებისა და ენერგეტიკის ურთიერთ მიმართების ასპექტები და განახლებადი რესურსების როლი ამ კონტექსტში საქართველოს მაგალითზე“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. არაბიძესტატიაკავკასიის მთის ფორუმი ანკარა-2019 წ. გვ. 13-18 29 ოქტომბერი-1 ნოემბერი.- ISBN:978-4-9783419-5-2 ინგლისურისახელშეკრულებო
,,საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების ანალიზი და შუქ-ჩრდილები (შედეგები)”ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე,ე. ფანცხავა მ. ლორიასტატია"ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები", გვ. 80-84 თბილისი, საქართველო, 2020 წლის 7-10 დეკემბერი.- ISSN 1512 - 0120 ქართულისახელშეკრულებო
,, ენერგეტიკის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პროცესში“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა მ. ჯიხვაძესტატიაყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს - ინჟინერინგი. გვ. 168-173, N3-4, 2020- ISSN 1512 - 0538 ქართულისახელშეკრულებო
,,ენერგიის განახლებადი რესურსები და ენერგოდაზოგვის პერსპექტივები კახეთის რეგიონში“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ზ. ლომსაძე ნ.მირიანაშვილისტატიაყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს - ინჟინერინგი. N3-4, 2020. გვ.163-168- ISSN 1512 - 0538 ქართულისახელშეკრულებო
„ COVID-19- ით გამოწვეული კრიზისების მართვა საგანმანათლებლო დაწსებულებებში“ ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა მ. ჯიხვაძესტატია,,მეცნიერება, განათლება, ინოვაცია: აქტუალური საკითხები და თანამედროვე ასპექტები“- ISSN: 2587 - 5000 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
,,ენერგოეფექტურობა - ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის ზრდის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი” ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ჯიშკარიანი ე. ფანცხავასტატია"მეცნიერებისა და ინოვაციების სამყარო" გვ.132-141 2021 წლის 10-12 თებერვალი. ლონდონი.- ISBN 978-92-9472-197-6 ინგლისურისახელშეკრულებო
,, ენერგიის ცვალებადი განახლებადი და არატრადიციული წყაროები“ ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ჯიშკარიანი ე. ფანცხავამონოგრაფია„მეცნიერება და განათლება: 14-15-28 მარტი,2021წ.- ISBN 978-3-954753-02-4 ინგლისურისახელშეკრულებო
,,კლიმატის ცვლილების გავლენა საქართველოს ენერგეტიკის სექტორზე - მოწყვლადობა და ადაპტაცია”ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ჯიშკარიანი, ე. ფანცხავასტატია„მეცნიერება და განათლება: პრობლემბი, პერსპექტივები და ინოვაციები“.1-3 აპრილი, 2021 გვ.175-184- ISBN:978-4-9783419-5-2 ინგლისურისახელშეკრულებო
,,ენერგეტიკაზე კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შეფასება”ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ჯიშკარიანი ე. ფანცხავასტატიაV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე გამოკვლევები. 27-28 მარტი, 2021წ. გვ.369-376 ანკარა, თურქეთი - ISBN-978-625-7898-38-6 ინგლისურისახელშეკრულებო
,,მზის და ქარის განახლებადი წყაროების ათვისების ხელშეწყობა საქართველოში" ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე მ. ჯიშკარიანისტატია"საერთაშორისო კონფერენცია (თანამედროვე სამეცნიერო გამოკვლევები). 4-5 ივნისი 2021 გვ.922-927 სტამბული, თურქეთი - ISBN:978-605-70671-3-5 ინგლისურისახელშეკრულებო
,,ენერგოუსაფრთხოება-ქვეყნის მდგრადი განვითარების ქვაკუთხედი“ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავასტატია სტუ-ს საგამომცემლო სახლი./ჟურნალი „ენერგია“, N2 (98), 2021 წ. ტ. 2 გვ.146-151- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
,, ენერგიის ცვალებადი განახლებადი და არატრადიციული წყაროები“ ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ჯიშკარიანისახელმძღვანელოVIII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციის აქტიური მონაწილეობისთვის,,თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის აქტუალური ტენდენციები” გვ.232-240 - ISBN 978-3-954753-02-4 ინგლისურისახელშეკრულებო

III საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკის თემაზე: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივებიქ.ქუთაისი, საქართველო201524.10-25.10აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიგეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივები იმერეთის რეგიონშიზეპირი

განხილულია იმერეთის რეგიონის ეროვნული ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორისთვის გეოთერმული სითბოს მიწოდებისთვის რთული ენერგოდამზოგავი სისტემების გამოყენების პერსპექტივები. ნაჩვენებია, რომ იმერეთის რეგიონის გეოთერმული წყლების თერმული პოტენციალის გამოყენება შესაძლებელია სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების, სამრეწველო საწარმოებისა და დასახლებების მომარაგებისთვის.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/3rdEnergyConference24.10.2015.pdf
IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. ქ.ქუთაისი, საქართველო201629 ოქტომბერიაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიარატრადიციული, განახლებადი რესურსები -ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის ალტერნატივაზეპირი

გაანალიზებულია მსოფლიოში ორგანული სათბობის დაწვის შედეგად გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის გამომწვევი მიზეზები. ნაჩვენებია, რომ ორგანული სათბობის დაწვის შედეგად გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის შემცირების ერთერთი პერსპექტიული მიმართულებაა არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ფართოდ გამოყენება თბური და ელექტრული ენერგიის მისაღებად. გაანალიზდა ქვეყანაში საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები, საიდანაც ჩანს, რომ საქართველოს განახლებადი, არატრადიციული ენერგიის რესურსების დიდი მარაგი გააჩნია: იქნება ეს 43 ჰიდრო, მზის, ქარის, გეოთერმალური წყლების თუ ბიოგაზის ალტერნატიული რესურსი. თუმცა დღემდე მიღებული არ არის მათი ათვისების მხარდამჭერი კანონები, ამიტომაც ამ რესურსების გამოყენების დონე ამჟამად ძალიან დაბალია და ეს ხდება მაშინ, როცა ჩვენი ქვეყანა ყოველწლიურად 300 მლნ ლარის ბუნებრივ აირს ყიდულობს უცხოეთში. საქართველოში მოხმარებული ბუნებრივი აირის 50% კი იხარჯება დაბალპოტენციური თბური ენერგიის (40-150°C) მისაღებად, გათბობისა და ცხელწყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით. მოხსენებაში ყურადღება გამახვილებულია ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე.

https://atsu.ge/images/pdf/krebulebi/IVENERGYKonferencia.pdf
მე-2 საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებიქ.თბილისი, საქართველო20207-11 დეკემბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიელექტროენერგეტიკის სექტორის განვითარების ანალიზი და განათება და ჩრდილი (შედეგები) საქართველოშიზეპირი

საქართველო პატარა ქვეყანაა, რომლის ელექტრო ქსელი დღითიდღე ფართოვდება. დღეს საქართველოს აქვს პარალელური სინქრონული კავშირები რუსეთთან და აზერბაიჯანთან. გარდა ამისა, საქართველოს ექნება პარალელური ასინქრონული კავშირები (HVDC უკანა სადგურის მეშვეობით) სომხეთთან და თურქეთთან. ეს ნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში განხორციელდება ელექტროენერგიის ტრანზიტი რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან ან სომხეთიდან თურქეთში ქართული სისტემით. ერთიან ევროპულ ქსელთან თურქეთის მიერთების გამო, საქართველოს სისტემა თურქეთს დაუკავშირდა Back-to-Back (B2B) სადგურის მეშვეობით, რომელიც მდებარეობს ახალციხის ქვესადგურში. ამ დროისთვის ორი ბლოკი მზად არის ექსპლუატაციისთვის, მესამეს დამონტაჟება უახლოეს მომავალში იგეგმება. თითოეული B2B ბლოკის ნომინალური აქტიური სიმძლავრე არის 350 მეგავატი. მომავალში, სცენარიდან გამომდინარე, შეიძლება სამი ან ორი ბლოკი იყოს მოქმედი. ამრიგად, ენერგიის შემაჯამებელი ნაკადი იქნება 700-1000 მგვტ დიაპაზონში. აბსტრაქტი შედგება ენერგოსისტემის ანალიზისა და კონტროლის მიმოხილვიდან. აქ წარმოდგენილია გარდამავალი პროცესების ძირითადი მიმოხილვა, სისტემის მდგრადობის კონცეფცია და ანალიზი, ენერგოსისტემის მართვის მეთოდები.

https://gtu.ge/pet/pdf/MPPE-2020.pdf
აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ქ.თბილისი, საქართველო200503.11-05.11საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიენერგიის დაზოგვა სითბოს ტუმბოს ტექნოლოგიით რძის ინდუსტრიაშიზეპირი

-

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები"ქ.თბილისი, საქართველო201510 ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"კლიმატის ცვლილების გავლენა საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორზე - მოწყვლადობა და ადაპტაცია"ზეპირი

კაცობრიობის გლობალური ძალისხმევა კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ხორციელდება კონვენციის ფარგლებში და მოიცავს მუშაობას ორი ძირითადი მიმართულებით: სათბური გაზების შემცირების გზით(ეგრეთ წოდებული ,,მითიგაცია“ ანუ კლიმატის ცვლილების შერბილება) და კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის, ანუ გარდაუვალი ცვლელებებისადმი გამძლეობის გაზრდის საშუალებების მოძიებისაკენ.

განვითარებული ქვეყნები ამცირებენ თავიანთ ემისიებს კიოტოს პროტოკოლით აღებული რაოდენობრივი ვალდებულებების შესაბამისად. საქართველოსნაირი პატარა სახელმწიფოები უფრო ადაპტაციას ცდილობენ, რასაც წინ უძღვის კლიმატის მიმდინარე ცვლელებების შედეგების სერიოზული ანალიზი და საკუთარი განვითარების გეგმებში სათანადო კორექტივების შეტანის აუცილებლობა.

მიმდინარე სტატია წარმოადგენს მცდელობას წარმოჩინდეს პრობლემის ძირითადი არსი და დაისვას აქცენტები ენერგეტიკული პოლიტიკის დაგეგმვისა და სტრატეგიული კურსის დასახვის გზაზე.

ქვეყნის ენერგეტიკის სექტორი მოითხოვს სასწრაფო და სერიოზულ ყურადღებას უკვე არსებული და მომავალში მოსალოდნელი გართულებების თავიდან ასაცილებლად. კლიმატის ცვლილების პრობლემატიკისა და მისი განვითარების სცენარების გათვალისწინებით აუცილებელია ენერგეტიკის სექტორის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება, რომლის საფუძველზეც შემდეგ შედგება სექტორული განვითარების გეგმები.

ენერგეტიკის სექტორული სტრატეგიისა და მის საფუძველზე 

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
მე-2 საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“ბაქო, აზერბაიჯანი201922-24 თებერვალისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,,განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების მენეჯმენტი და მათი ათვისების პროგრამის დამუშავება საქართველოში“ზეპირი

საქართველო მდიდარია განახლებადი ენერგორესურსებით, რომელთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჰიდრორესურსები. ქვეყნის ჰიდროენერგეტიკული რესურსის ეკონომიკურად გამართლებული პოტენციალი დაახლოებით 40 მლრდ.კვტ.სთ-ს შეადგენს, რომლის მხოლოდ 30%-მდეა ათვისებული.

საქართველოს უკავია სტრატეგიული გეოპოლიტიკური მდებარეობა და აქვს შესაძლებლობა, გახდეს ენერგეტიკული ჰაბი. ასევე, განახორციელოს ტრანზიტი როგორც უშუალო მეზობლებს შორის (აზერბაიჯანი-თურქეთი; რუსეთ-სომხეთი-ირანი), ასევე, ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონებს შორის.

საქართველო მიისწრაფვის ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციისაკენ. ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობა იძლევა შესაძლებლობას ქვეყანაში დაინერგოს ევროპული ხარისხის სტანდარტები ენერგოსისტემის დაგეგმვაში, მართვასა და ოპერირებაში, ასევე გახდეს ევროპული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის წევრი.

ქვეყანას აქვს შესაძლებლობა, რომ გაზარდოს განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების წილი, როგორც წყლის, ასევე ქარისა და მზის, და ამ გზით შეამციროს იმპორტული ელექტროენერგიისა და იმპორტულ საწვავზე მომუშავე თბოსადგურებისგენერაციის წილი, შესაბამისად, გაზარდოს ენერგოდამოუკიდებლობის ხარისხი და სუფთა ენერგიის გამოყენების მაჩვენებელი.

ქვეყნის შედარებით მცირე ზომების, ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მაღალი მაჩვენებლებისა და მოხერხებული ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საქართველოს აქვს შესაძლებლობა, გახდეს ენერგეტიკული პროექტების სტარტაპების და საპილოტე პროექტების წამოწყების საუკეთესო ადგილი.


https://gtu.ge/pet/pdf/part2.pdf
III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები"თბილისი,საქართველო20217-10 ივნისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,,მზის ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების პერსპექტივები ქვემო ქართლის რეგიონში“ზეპირი

მოხსენებაში შეფასებულია ქვემო ქართლის რეგიონის მზის ენერგეტიკული პოტენციალი, მისი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური ასპექტები და ათვისების პერსპექტივები. ქვემო ქართლის ტერიტორია დიდი ჰელიოენერგეტიკული პოტენციალით ხასიათდება. მზის, როგორც განახლებადი ენერგეტიკული რესურსის გამოყენება საშუალებას იძლევა რეგიონში შეიქმნას დამატებითი ენერგეტიკული სიმძლავრეები, რომლებიც უზრუნველყოფენ აღნიშნული რესურსის ფართოდ მოხმარებას და ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზრდას. 

ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ ეკოსისტემის დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენების სტრატეგიის შემუშავება, მისი პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, თანამედროვე, ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვა, საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის ზრდის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა.

   ჩატარებული კვლევებიდან ჩანს, რომ ქვემო ქართლში მზის ენერგიის მნიშვნელოვანი პოტენციალია. ქვემოთ ჩამოთვლილ ღონისძიებათა კომპლექსის განხორციელების შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება რეგიონის ენერგობალანსი და შემცირდება ძვირადღირებული ორგანული სათბობის მოხმარება. ეს ღონისძიებებია: - დამუშავდეს მზის ენერგიის გამოყენების რეგიონული პროგრამა; 

- აღნიშნული პროგრამის განხორციელების მიზნით მოძიებულ იქნეს ინვესტორთა ჯგუფი, რომელთა მეშვეობით მოხდება სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების (სამრეწველო, საცხოვრებელი, კულტურულ-გასართობი) აღჭურვა აქტიური და პასიური ჰელიოსისტემებით; - ჩატარდეს მოსამზადებელი სამუშაოები 2025 წლესათვის რეგიონში მზის ენერგიაზე მომუშავე მძლავრი თბური და ფოტოელექტრული სადგურების ასაგებად.


https://gtu.ge/pet/pdf/part%202.pdf
III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები"ქ. თბილისი , საქართველო20217-10 ივნისი.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,,ენერგოუსაფრთხოება-ქვეყნის მდგრადი განვითარების ქვაკუთხედი“,ზეპირი

დღეს, როგორც არასდროს, ენერგეტიკის კუთხით, აქტიურად დგას ენერგოუსაფრთხოებისა და მდგრადობის პრობლემა, განსაკუთრებით ჰესებთან დაკავშირებით ბოლო დროს გამძაფრებული წინააღმდეგობების ფონზე. აღნიშნული კი თავის მხრივ წინაპირობა ხდება იმისა, რომ რუსეთიდან და სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან (აზერბაიჯანი და თურქეთი) ელექტროენერგიის იმპორტი სულ უფრო და უფრო იზრდება.

წარმოდგენილ სტატიაში შევეცადეთდაგვესვა აქცენტები პრობლემის ძირითად არსთან დაკავშირებით და ამომწურავი პასუხები გაგვეცა ყველა წამოჭრილ კითხვისთვის, ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ სახელმწიფო სტრუქტურებს და მოსახლეობას მიაღწიონ შეთანხმებას ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილება მიიღონ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, რადგან ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და ზოგადად სტაბილურობას აუცილებლად ესაჭიროება მდგრადი ენერგოსისტემა.

ბოლო პერიოდში გავრცელდა მოსაზრება, რომლის თანახმადაც ახალი ჰესების მშენებლობა საჭირო არაა, და რომ ძველი ჰესების რეაბილიტაციით მათი წარმადობა იზრდება. რეაბილიტაცია წარმადობას ზრდის, მაგრამ ბევრით ვერ. ენგურჰესის შემთხვევაში ეს 100-120 მლნ კვტ/სთ-ია, მისი საპროექტო სიმძლავრის 3%-ზე ნაკლები. პანდემიამდე ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა წლიურად 3%-ს აჭარბებდა და ჰესების წარმადობას ერთჯერადი 3%-ით ან თუნდაც 5%-ით გაზრდა მხოლოდ ზღვაში წვეთი იქნება.

ბევრი პატარა ჰესი ერთ დიდ ჰესს ვერ ჩაანაცვლებს, ვერც ქარისა და მზის სადგურები, თუმცა მათი კომბინაცია ჯამურ გენერაციას მნიშვნელოვნად გაზრდის და ყველა მიმართულებიტ ენერგოდეფიციტურ ქვეყანას, ელექტროენერგიის კუთხით საკუთარი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებასა და ექსპორ-ტის საშუალებას გაუჩენს.

რატომღაც ჰგონიათ, რომ საუბარი ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაზე, ეს რაღაც ლოზუნგია და მიაჩნიათ, რომ ამის უკან რაღაც გარკვეული ციფრები არ დევს. ჩვენი ქვეყანა ენერგეტიკულად თითქმის 70-75%-ით არის დამოკიდებული სხვადასხვა ქვეყანაზე და სრულ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაზე ბუნებრივია საუბარი არ არის, ამას ვერ მივაღ-წევთ. ჩვენ ვსაუბრობთ ენერგეტიკული დამოუ-კიდებლობის მახასიათებლის გაუმჯობესებაზე.

ჩვენი ენერგეტიკა, თითქმის 80%-ით არის დამოკიდებული ჰესების მიერ გამომუშავებულ ენერგიაზე. დეფიციტი, რაც დღეს გაგვაჩნია, არის დაახლოებით მილიარდ ექვსასი მილიონი და თუ ასე გაგრძელდა გენერაციის პროექტების ბლოკირება, ეს დეფიციტი წლიდან წლამდე გაიზრდება. მიგვაჩნია, თუ ქვეყნის განვითარება გვინდა, ენერგეტიკაც უნდა განვითარდეს, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ,,არა ჰესებს“ ნამდვილად არ არის კეთილგანწყობილი ლოზუნგი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. მეთიც, ეს რეალურად დარტყმაა ქართულ ეკონომიკაზე და შესაბამისად, ქართულ სახელმწიფოზე.

დღეს, როგორც არასდროს, ენერგეტიკის კუთხით, აქტიურად დგას ენერგოუსაფრთხოებისა და მდგრადობის პრობლემა, განსაკუთრებით ჰესებთან დაკავშირებით ბოლო დროს გამძაფრებული წინააღმდეგობების ფონზე. აღნიშნული კი თავის მხრივ წინაპირობა ხდება იმისა, რომ რუსეთიდან და სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან (აზერბაიჯანი და თურქეთი) ელექტროენერგიის იმპორტი სულ უფრო და უფრო იზრდება.

წარმოდგენილ სტატიაში შევეცადეთდაგვესვა აქცენტები პრობლემის ძირითად არსთან დაკავშირებით და ამომწურავი პასუხები გაგვეცა ყველა წამოჭრილ კითხვისთვის, ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ სახელმწიფო სტრუქტურებს და მოსახლეობას მიაღწიონ შეთანხმებას ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილება მიიღონ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, რადგან ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და ზოგადად სტაბილურობას აუცილებლად ესაჭიროება მდგრადი ენერგოსისტემა.

ბოლო პერიოდში გავრცელდა მოსაზრება, რომლის თანახმადაც ახალი ჰესების მშენებლობა საჭირო არაა, და რომ ძველი ჰესების რეაბილიტაციით მათი წარმადობა იზრდება. რეაბილიტაცია წარმადობას ზრდის, მაგრამ ბევრით ვერ. ენგურჰესის შემთხვევაში ეს 100-120 მლნ კვტ/სთ-ია, მისი საპროექტო სიმძლავრის 3%-ზე ნაკლები. პანდემიამდე ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა წლიურად 3%-ს აჭარბებდა და ჰესების წარმადობას ერთჯერადი 3%-ით ან თუნდაც 5%-ით გაზრდა მხოლოდ ზღვაში წვეთი იქნება.

ბევრი პატარა ჰესი ერთ დიდ ჰესს ვერ ჩაანაცვლებს, ვერც ქარისა და მზის სადგურები, თუმცა მათი კომბინაცია ჯამურ გენერაციას მნიშვნელოვნად გაზრდის და ყველა მიმართულებიტ ენერგოდეფიციტურ ქვეყანას, ელექტროენერგიის კუთხით საკუთარი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებასა და ექსპორ-ტის საშუალებას გაუჩენს.

რატომღაც ჰგონიათ, რომ საუბარი ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაზე, ეს რაღაც ლოზუნგია და მიაჩნიათ, რომ ამის უკან რაღაც გარკვეული ციფრები არ დევს. ჩვენი ქვეყანა ენერგეტიკულად თითქმის 70-75%-ით არის დამოკიდებული სხვადასხვა ქვეყანაზე და სრულ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაზე ბუნებრივია საუბარი არ არის, ამას ვერ მივაღ-წევთ. ჩვენ ვსაუბრობთ ენერგეტიკული დამოუ-კიდებლობის მახასიათებლის გაუმჯობესებაზე.

ჩვენი ენერგეტიკა, თითქმის 80%-ით არის დამოკიდებული ჰესების მიერ გამომუშავებულ ენერგიაზე. დეფიციტი, რაც დღეს გაგვაჩნია, არის დაახლოებით მილიარდ ექვსასი მილიონი და თუ ასე გაგრძელდა გენერაციის პროექტების ბლოკირება, ეს დეფიციტი წლიდან წლამდე გაიზრდება. მიგვაჩნია, თუ ქვეყნის განვითარება გვინდა, ენერგეტიკაც უნდა განვითარდეს, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ,,არა ჰესებს“ ნამდვილად არ არის კეთილგანწყობილი ლოზუნგი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. მეთიც, ეს რეალურად დარტყმაა ქართულ ეკონომიკაზე და შესაბამისად, ქართულ სახელმწიფოზე.


Web of Science: 0
Scopus: 0
Google Scholar: 61

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


"საქართველოს ბუნებრივი და ადამიანური (შრომითი) რესურსების პოტენციალის კვლევა და მისი გამოყენების დარგობრივი და რეგიონული პრობლემები"სახელმწიფო ბიუჯეტი 01.01.2015-31.12.2021შემსრულებელი
კლიმატის ცვლილება და ენერგეტიკის წინაშე მდგარი გამოწვევები საქართველოში და მათი გადაჭრის გზებისახელმწიფო ბიუჯეტი 2020-2021ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საქართველოს საინჟინრო აკადამიის წევრ–კორესპონდენტი 2008
საქართველოს საინჟინრო აკადამიის წევრი 2017

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ენერგეტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციის საპატიო წევრი2020

ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში