ნოდარ გრძელიშვილი

აკადემიური დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

ნოდარ გრძელიშვილი - ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-NEWUNI. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. რამდენიმე უნივერსიტეტის აკადემიური პროგრამის ავტორი/თანაავტორი და ხელმძღვანელი. ეწევა აკადემიურ საქმიანობას სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში. არჩეულია - საქართველოს ბიზნეს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად - აკადემიკოსი (2012 წლიდან), საქართველოს ეკოლოგიური მეცნიერებათა აკადემიის წევრ -კორესპონდენტად (2021 წლიდან), საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს წევრად (2017 წლიდან),საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მთის შემსწავლელი კომისიის წევრად (2020); არის ევროპული კვლევების ასოციაციის წევრი და ექსპერტი რეგიონული ეკონომიკისა და ტურიზმის საკითხებში. (ლიეტუვა 2016), „რეგიონალური განვითარებისა და სტრატეგიული მართვის ინსტიტუტის“ ხელმძღვანელი (2011 წლიდან); ,,ტურიზმის და მენეჯმენტის აკადემიის’’ ხელმძღვანელი (2015 წლიდან); სამეცნიერო ჟურნალის „სამართალი და ეკონომიკა“ რედაქტორი (2012 წლიდან), სამეცნიერო ჟურნალის „დიპლომატია და სამართალი“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი (2019), სტუ. სამეცნიერო ჟურნალის „საქართველოს საწარმოო ძალები და ბუნებრივი რესურსები“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი (2021). არის მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის, ფორუმისა და ევროკავშირის TEMPUS პროექტის მონაწილე. 45-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და თანაავტორი, მათ შორის 4 მონოგრაფიის და 9 სახელმძღვანელოსი უმაღლესი სასწავლებლებისთვის.

,,რეგიონული და მუნიციპალური ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების მნიშვნელობა საბიუჯეტო ფედერალიზმისა და ფისკალური დეცენტრალიზაციის ეფექტურობაზე’’ნოდარ გრძელიშვილისტატიასამეცნიერო ჟურნალი ,,სამართალი და ეკონომიკა“. #10,2019. გვ.11-23. 1 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/310632/1/Samartali_Da_Ekonomika_2019_N10.pdf ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ტურიზმის მენეჯმენტის თანამედროვე პროფესიული სინთეზი’’ნოდარ გრძელიშვილი, ნაზი გვარამიასტატიასამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა’’ 2019. #2, გვ. 53-611 https://bk.ge/arqivi/biznesi-da-kanonmdebloba-n2-dekemberi-2019-tseli/ ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსებინ.გრძელიშვილი, ლ. კვარაცხელიამონოგრაფიაგამომცემლობა ,,მწიგნობარი'' გვ.1 ISBN 978-9941-498-53-4 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საბიუჯეტო ფედერალიზმის მნიშვნელობა რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებაშინოდარ გრძელიშვილისტატიასაერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა’’2017. #4 გვ.149-156 DOI prefix: 10.46361 ISSN 2449-2418 (ბეჭდური) ISSN 2449-2604 (ონლაინი) ქართულისახელშეკრულებო
,,რეგიონული კლასტერების ფორმირების ევროპული გამოცდილება’’ ნოდარ გრძელიშვილი, ეკატერინე გიგოლაშვილი სტატიაგლობალიზაცია და ბიზნესი. #5 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი Published: 2018-06-25 | Pages: 104-1071.3 ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online) ქართულისახელშეკრულებო
,,რელიგიური ტურიზმი, როგორც კონფლიქტების დარეგულირების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი (საქართველო-აფხაზეთი),ნოდარ გრძელიშვილისტატია“OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy” is a scientific journal. 2(8) p.(79-85), 2017, Republic of Lithuania1.3 ISSN 2351-6178 УДК 261.5რუსულისახელშეკრულებო
,,მნიშვნელოვანი ფაქტორები ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის საქართველოში''მაკა ფირანაშვილი, ნოდარ გრძელიშვილი, ქეთევან მაისურაძესტატიაევროპის სამეცნიერო ჟურნალი (ESJ) 2015. გვ.214-221 #21.3 ISSN 1857-7881 https://doi.org/10.19044/esj.2015.v11n10p%25p ინგლისურისახელშეკრულებო
,,ტურიზმი, როგორც ევრაზიის სივრცეში ინტეგრაციის პროცესების დაჩქარების ფაქტორი''ნოდარ გრძელიშვილისტატია«Евразийская экономическая интеграция» 26.02.14. Евразийская экономическая интеграция no. 1 (22) 2014; 1.3 ЕЭИ — No 1 (22) февраль ‘14 რუსულისახელშეკრულებო
,,ბრენდინგის როლი რეგიონის ტურისტული მიმზიდველობის ფორმირებაში’’. ნოდარ გრძელიშვილი, როინ გრძელიშვილისტატიასამეცნირო რეფერირებადი და რეცენზირებადი პრაქტიკული ჟურნალი ,,მოამბე’’#20,2014. გვ.83-85 1 ISSN 2233-3606 ქართულისახელშეკრულებო
,,აფხაზეთის ტურიზმის დღევანდელობა და პერსპექტივები’’ ნოდარ გრძელიშვილისტატიასამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’ #1,.. 155-165. თბ. 2013. 1 ISSN 1512-0538 ქართულისახელშეკრულებო
მთლიანი ეკონომიკური პროდუქტის გაანგარიშება – რეგიონებში ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. ევგენი ბარათაშვილი, ნოდარ გრძელიშვილისტატია სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’ # 1, 2011, გვ.111-1211 ISSN 1512-0538 https://sites.google.com/bpengi.com/businessengineering/home/2011/marketing-docs ქართულისახელშეკრულებო
,,რელიგიური ტურიზმი’’ ნოდარ გრძელიშვილისახელმძღვანელო გამომცემლობა ,,კენტავრი’’ თბილისი 2018. გვ.3451 ISBN 978-99419572-5-3 ქართულისახელშეკრულებო
,,ევროკავშირის ქვეყნების რეგიონული პოლიტიკა’’ ნოდარ გრძელიშვილისახელმძღვანელოგამომცემლობა ,,უნივერსალი'' 2019 ; გვ.4301 ISBN 978-9941-26-480-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
,რეგიონი-ეკონომიკა,პოლიტიკა,მართვა’’ ნოდარ გრძელიშვილისახელმძღვანელოგამომცემლობა ,,უნივერსალი'' 2020;გვ,3821 ISBN 978-9941-26-805-2 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების მართვის ასპექტები რეგიონებში.ნოდარ გრძელიშვილისტატიამენეჯმენტი და მარკეტინგი: გამოცდილება და პრობლემები. სამეცნიერო შრომების კრებულები. 2021. ბელორუსის სახელმწიფო ეკონომიკის უნივერსიტეტი.198 გვ.0.7 ISBN 978-985-564-338-9 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რეგიონული (ტერიტორიული) მარკეტინგის ცნება, სოციალური არსი და მეთოდოლოგიური ასპექტებინოდარ გრძელიშვილისტატიასამეცნიერო ჟურნალი ,,სამართალი და ეკონომიკა’’ #12. გვ. 121-128.2021 0.3 ISSN 1987-8303 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების მართვის რეგიონული ასპექტებინ.გრძელიშვილი, ლ. კვარაცხელიასტატიაPublication date 2021 Journal Pages 198-202 BELARUS STATE ECONOMIC UNIVERSITY1.3 ISBN 978-985-7265-62-6 Engl.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტერიტორიის ტურისტული და რეკრეაციული რესურსების შეფასების მეთოდოლოგიური თავისებურებები და პრობლემებინ.გრძელიშვილი, ლ. კვარაცხელიასტატიაJournal Sciences of Europe # 60, Prague (2020) pp.3-5Cosmos Impact Factor - 3.637 ISSN 3162-2364 DOI: 10.24412/3162-2364-2020-60-3-3-5Engl.სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საქართველო და ევროინტეგრაცია“’თბილისი, საქართველო202228/08/2022 - 29/08/2022საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,,ტურიზმის განვითარების რესურსების კლასიფიკაციის ევროპული მიდგომები’’ზეპირი


http://jeanmonnet.gtu.ge/2022/08/24/%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a3-%e1%83%a8%e1%83%98-%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%96%e1%83%9b%e1%83%a3%e1%83%a1-%e1%83%9f%e1%83%90%e1%83%9c-%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%94-%e1%83%9b%e1%83%9d/
გამოყენებითი და სოციალური მეცნიერებების კონგრესითურქეთი, სტამბული202210/03/2022 - 11/03/2022სტამბულის გელისიმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,,საქართველოს მთიან რეგიონებში ტურიზმის მდგრადი განვითარების შესაძლებლობებიზეპირი


https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2022/dokumanlar/usbk2022-ozet-kitapcigi---nihai-kopya_7e7c063adc4a49e5b0ce24b4bd75f3bd.pdf
V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში; თბილისი, საქართველო2020ნოემბერიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი.,ათონის წმინდა მთის ვატოპედის მონასტრის სამეურნეო მენეჯმენტი’’ზეპირი


IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში’’ თბილისი, საქართველო20191-2 ნოემბერიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,,რელიგიური ტურიზმის განვითარებისადმი სისტემური მიდგომის ზოგიერთი საკითხი’’ ზეპირი


http://cgebconference.tsu.ge/public/uploads/media/Challenges_of.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია: "აშშ-სა და ჩინეთს შორის მეტოქეობა მსოფლიო ჰეგემონობისათვის."თბილისი, საქართველო202030 ივნისიწმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი.,,აშშ-ჩინეთის სავაჭრო ომი: წინაპირობები და გლობალური ეკონომიკური შედეგები’’ზეპირი


https://sangu.edu.ge/ka/article/usachineconf#
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: "ევროკავშირის გაფართოება-პრობლემები და პერსპექტივები". თბილისი, საქართველო201923 სექტემბერიქართული უნივერსიტეტი. მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი. ,,საბიუჯეტო ფედერალიზმი საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებში’’.ზეპირი


https://sangu.edu.ge/ka/article/saertashoriso-sametsniero-konfer
საერთაშორისო კონფერენცია ,,ციფრული ტრანსფორმაცია: საზოგადოება და უნივერსიტეტი’’თბილისი, საქართველო201927 - 28 ივნისი „ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის,” „საქართველოს უნივერსიტეტისა“ და "შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი" ,,უნივერსიტეტის როლი რეგიონის სოციალურ - ეკონომიკურ და ინოვაციურ განვითარებაში’’ზეპირი


https://apu.ge/ka/news/tsifruli-transformatsia-sazogadoeba-da-universiteti/178
,,Социум и христианство’’ III международная научнопрактическая конференция Минск 202126–28 января Минская духовная академия Электронное управление государственными финансами и бюджетная политика Грузии. ზეპირი


http://era-oikonomos.org/sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-sotsium-i-hristianstvo/
VII სამეცნიერო კონფერენცია ,,ქრისტიანობა და ეკონომიკა - გორი 2013’’. მიძღვნილი ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 95-ე წლისათავისა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია II აღსაყდრების 35-წლისთავისადმიგორი, საქართველო201330/06/2013 - 01/07/2013საქართველოს საპატრიარქოს სამთავისისა და გორის ეპარქია. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რელიგიური ტურიზმი – როგორც ფაქტორი საქართველოს ინტეგრაციისა მსოფლიო და რეგიონული ეკონომიკაშიზეპირი


https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/qristianoba.pdf
XXXII საერთაშორისო კონფერენცია (PDMU-2018) პრაღა, ჩეხეთი 2018 წლის 27-31 აგვისტო „გაურკვევლობის პირობებში გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები“პრაღა, ჩეხეთი201827/08/2017 - 31/08/2017თავდაცვის უნივერსიტეტის კომპიუტერული და კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტი.“საქართველოს რეგიონებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობებში ტურიზმის სექტორში გადაწყვეტილებების მიღების ხელშემწყობი საინფორმაციო ბაზის ფორმირების კონცეფცია” ზეპირი


https://books.google.ge/books/about/XXXII_International_Conference_PDMU_2018.html?id=ZtSywwEACAAJ&redir_esc=y
9 th International Conference for Cultural Tourism in Europe. IN TANGIBLE HERITAGE: INCOMPARABLE ASSET FOR SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE TOURISM DEVELOPMENTGuimaraes, Portugal. 2016 23/09/2016 - 24/09/20162016 წლის ევროპული მემკვიდრეობის დღეების და 2016 წლის ევროპული თანამშრომლობის დღის ფარგლებშიმთა ხვამლი - კულტურულ-მისტიკური დესტინაცია საქართველოში მდგრადი ტურიზმის განვითარებისთვის.ზეპირი


http://www.culturaltourism-network.eu/uploads/5/0/6/0/50604825/programme_ectn_conf_23-24_sept_2016_final.pdf
მშვიდობის შენება კულტურული მემკვიდრეობის მეშვეობითფლორენცია, იტალია202013/03/2020 - 15/03/2020რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდი, საერთაშორისო ინსტიუტი ცხოვრება ტურიზმის მიღმა რელიგიური ტურიზმის განვითარების ფაქტორები საქართველოში და მისი სამართლებრივი ასპექტებიზეპირი


https://re.public.polimi.it/retrieve/e0c31c10-776c-4599-e053-1705fe0aef77/Extract_Vol3_Proceedings_FRDB_2020.pdf
VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. თბილისი, საქართველო202105/11/2021 - 06/11/2021ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ტურიზმის განვითარების რესურსული ბაზის გამოყენების ეფექტიანობის განსაზღვრის თავისებურებები რეგიონებში. ზეპირი


https://www.tsu.ge/assets/media/files/48/konferenciebi/VI_INTERNATIONAL_SCIENTIFIC_CONFERENCE.pdf
INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES: COMPETITION AND COOPERATION: V INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCEოდესა, უკრაინა-თბილისი, საქართველო202119/02/2021 - 20/02/2021შავი ზღვის ეკონომიკისა და ინოვაციების კვლევითი ინსტიტუტი, ახალი უმაღლესი სასწავლებელიბრენდინგის როლი რეგიონის/ტერიტორიის კონკურენტუნარიანობის ზრდის და მიმზიდველობის ფორმირებაშიზეპირი


http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/107/2962/6277-1
კოვიდ-19 – ეკონომიკური, სამართლებრივი და პოლიტიკური გამოწვევებითბილისი, საქართველო202022/12/2020 - 23/12/2020ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნისაქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი პანდემიის პირობებში ზეპირი


http://newuni.edu.ge/wp-content/uploads/2021/11/Jurnali_Diplomatia-da-Samartali_1-272020.pdf
საზოგადოება და ქრისტიანობამინსკი, ბელორუსი202228/01/2022 - 30/01/2022მინსკის სასულიერო აკადემია, ბელორუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდემოგრაფიული მდგომარეობა საქართველოში და რელიგიური კონფესიებიზეპირი


http://oroik.by/wp-content/uploads/2022/02/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.2022-%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE.pdf
მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკულ კონფერენცია მასწავლებლები და სტუდენტები ინოვაციური იდეები სამუშაოდან დასვენებისთვის, როგორც სასოფლო ტურიზმის ნაწილი SARS CoV-2-ის პანდემიურ პერიოდში.პოლონეთი202225/02/2022 - 26/02/2022პოლონეთის უნივერსიტეტი,Białymstokuსოფლის ტურიზმის განვითარების ტენდენციები და თავისებურებები საქართველოშიზეპირი


კოვიდ-19 საქართველოს 2021 წლის რეალობაშითბილისი, საქართველო202120/12/2021 - 21/12/2021განათლების და მეცნიერების სამინისტრო Covid-19 -ის გავლენა საქართველოს ტურიზმის სექტორზე და ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების მნიშვნელობა ადამიანთა პოსტკოვიდური შედეგების მართვაშიზეპირი


Web of Science: 2
Scopus:
Google Scholar: 28

დისერტაციის რეცენზირება


მაღალმთიანი რეგიონების სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სახელმწიფო რგულირება და მისი რაელიზაციის პერსპექტივები საქართველოში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


ციფრული ბიზნეს მოდელები ტურიზმში - მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტები და საქართველოში არსებული გამოწვევები ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამართალი და ეკონომიკასაქართველო15/06/2011

სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


სამართალი და დიპლომატიასაქართველო18/08/2020

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


,,LMPH ,, Licence Master professionnels en manajement des activites hotelieres pour le developpment de l’industrie touristique en Georgie, Azerbaidjan en Moldavie, # 544191 Tempus 1-2013-1 PT JPCR,’’TEMPUS Georgie, Azerbaidjan, Moldavie 01-05-2014 - 30-11-2016)მკვლევარი

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია ,,COVID 19 – ეკონომიკური, სამართლებრივი და პოლიტიკური გამოწვევები’’22/12/2020 - 23/12/2020
მუდმივმოქმედი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ,, რელიგიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში''12/05/2015 - 12/05/2022

ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში