თამაზ საანიშვილი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

წვეთოვანი მორწყვის სისტემების ბუფერულ რეზერვუარებში წყლის დინამიკური ცვლილების კონტროლის საშუალებებინ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე. სტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25. 2021 წ. გვ.56-62 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორების აგების ზოგიერთი ძირითადი ტენდენციან. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე. სტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24. გვ. 47-51 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის აგება ინვერტორის გამოყენებით. ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე სტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 /#23, გვ.37-41. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რვაფეხა მაბიჯი რობოტილ. გვარამაძე, ნ. ყავლაშვილი , ქ. კვირიკაშვილი, თ. საანიშვილი, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, სტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.84-87 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის აგების ახალი ტენდეციები და პრინციპები.ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი სტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.47-50. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უკუკავშირის გამოყენება ტირისტორების მართვის ფაზოიმპულსურ მეთოდზე დაფუძნებული დიდი მუდმივი დენის წყაროში.ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი სტატიაშპს პოლიგრაფია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 /#21, გვ. 62-66. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оптотиристорный калибратор тока с линейной установочной шкалойН. Кавлашвили, О. Лабадзе, П. Ставрианиди, Л. Гварамадзе, Т. Саанишвили, Г. Кикнадзе სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 102-105. ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მეტროპოლიტენის მატარებელში გამოყენებული დიდი დენის რელეების გაწყობისათვის განკუთვნილი მოწყობილობათ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, გ. კიკნაძე სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 97-101. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის წყარო დატვირთვის დენის წრფივი მაახასიათებლით.ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20,გვ. 90-96. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზელ. გვარამაძეე, ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე სტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 59-63. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოპტოტორისტორებით მართვადი სამფაზა გამმართველიანი დიდი მუდმივი დენის წყარონ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო, ლაბაძე, თ. საანიშვილი. გ. კიკნაძე სტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 161-166. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის კომბინირებული ადაპტური სისტემან. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე სტატია სტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 71-74 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემების დამუშავება თანამედროვე სქემოტექნიკური საშუალებების გამოყენებითნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, თ. საანიშვილი სტატიასტამბა დამანი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 75-78. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა. თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე, ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, გ. კიკნაძე სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 111-115 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენავ. ბახტაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი სტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 107-110. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვა.ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე სტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა შრომები. ქ. თბილისი. 2011 წ. გვ. 89-94. IBSN 978-9941-14-942-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითამწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაშინ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 118-125 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მოცულობის სათავსოში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები ნ. ყავლაშვილი , ვ. ბახტაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი,სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 113-117 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებშინ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ზ. ბუაჩიძე, გ. კიკნაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / N 13. გვ. 83-89 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემების ქვესისტემები.ნ. ყავლაშვილი ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ო. ლაბაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 83-88. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემა. ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ო. ლაბაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / N 11. გვ. 87-93. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და მართვის მიკროპროცესორული სისტემა. ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი. თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 103-106. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონტაქტური პირაპირა შედუღების დნობის სტადიის ადაპტური მართვის თავისებურებანიო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი. თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 107-112. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Преобразователь электромагнитного момента с автоматической коррекцией статической характеристикиН. В. Кавлашвили, Т.П.Саанишвили სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9, გვ. 286-296 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტრომაგნიტური მომენტის მაგნიტო-ოპტიკური გარდამქმნელინ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / N 8, გვ. 210-214 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Преобразователь электромагнитного момента с автоматической коррекцией погрешности, обусловленной остаточным напряжением преобразователя ХоллаТ.П.Саанишвили, Н.В.Кавлашвили სტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება მეცნიერება/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003 / N 7, გვ. 71-74 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მილსაგლინავი დგანის მართვის ავტომატიზებული სისტემან. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ო. ლაბაძე სტატიაგამომც. სანი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002 / N 6, გვ. 66–71. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვაქ. თბილისი, საქართველო20153/11-5/11სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიАдаптивная система управления параметрами искусственного микроклимата многоуровневого секционированного хранилища ზეპირი

Для построения адаптивной системы управления параметрами искусственного микроклимата, следует применить способ, который обеспечит расширение функциональных возможностей, позволит уменьшить расходы электрической энергии и увеличит точность поддержания, наперед определенных, как допустимных, так и критических значений параметров микроклимата.

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვაქ. თბილისი, საქართველო20153/11-5/11სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიОптотиристорный цифровой калибратор напряжения ზეპირი

В статье рассматриваются недостатки известных устроиств фазоимпульсного тиристорного управлеия, реализованные средствами аналоговой измерительной техники. Рассматривается вопрос нелинейности регулировочной характеристики. Приведен аналитический расчет для нахождения последовательности импульсов дискретизации, при которой формируется линейная шкала выходных уровней напряжения калибратора. Описаны функциональные и принципиальные схемы устройств калибратора.

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაქ. თბილისი, საქართველო201219/09-21/09სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიხელოვნური მიკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელიზეპირი

სტატიკური მონაცემების მიღება (ობიექტის მოცულობითი ზომები, სამართი ზემოქმედების მოწყობილობების რაოდენობა, მათი განლაგების სქემა, ტიპი და სიმძლავრე), როგორც წესი არ წარმოადგენს სირთულეს, მაშინ როდესაც ობიექტის ქცევა დინამიკაში ხშირად თავად დამკვეთისათვისაც გაურკვეველია. ასეთ შემთხვევაში პროექტირებისათვის აუცილებელი ინფორმაციის მიღებისათვის საუკეთესაო გამოსავალი სამართი ობიექტისა ისეთი მოდელირების ჩატარებაა, რომელიც მართვის პროცესის რეალობასთან მიახლოებულ სურათს მოგვცემს.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. ქ. თბილისი, საქართველო201219/09-21/09სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიტალღგამტარული 4X4 კომუტატორგადამრთველი ბოჭკოვან-ოპტიკური ქსელებისთვისზეპირი


http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვაქ. თბილისი, საქართველო20101/11-4/11სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვაზეპირი

 განხილულია ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვის ხერხი, რომლის გამოყენების შედეგად ხორციელდება მართვის ფუნქციური შესაძლებლობების გაფართოება, ენერგოდანახარჯების შემცირება და მიკროკლიმატის პარამეტრების კრიტიკული მნიშვნელობების წინასწარ დადგენილ დონეებზე შენარჩუნების სიზუსტის გაზრდა. მოყვანილია ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემების შემადგენელი ორი ქვესისტემის (მართვისსა და კონტროლის) აგების პრინციპები, სტრუქტურა და ფუნქციონირების თავისებურებები. დამუშავებული სისტემის კონტროლის ქვესისტემა შედგება ტემპერატურისა და ტენიანობის ДВ2ТСIТ-1П-А-III ტიპის n გარდამქმნელებისაგან, 6-15 ვოლტის კვების წყაროსაგან, მაგსტრალური კავშირის არხისაგან, RS-232 ინტერფეისის RS-422/485 ინტერფეისში გარდამქმნელი ТСС-1001 და პერსონალური კომპიუტერისგან. მართვის სისტემა მოიცავს პერსონალურ კომპიუტერს , მის პარალელურ პორტზე მიერთებულ LPT ადაპტერს, D დეშფრატორს, მართვის ბლოკს, ტემპერატურის და ტენიანობის სამართ მოწყობილობებს და მართვის მაგისტრალს. სტატიაში მოყვანილია მართვის ქვესისტემოსთვის განკუთვნილი პროგრამული მოდულის სტრუქტურა მოქმედების პრინციპები.

http://weg.ge/ge/saertashoriso-samecniero-konperencia-mizgvnili-akad-iveri-prangishvilis-dabadebis-80-clistavisadmi
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემებიქ. თბილისი, საქართველო200427/09-1/10საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკისა და მათემატიკის საერთაშორისო სკოლის (ISPM, თბილისი, საქართველო ) ფინანსური მხარდაჭერითМагнито-оптический преобразователь электромагнитного моментаზეპირი

Описан принцип построения магнито-оптического преобразователя электромагнитного момента приводных электродвигателей прокатных станов. В преобразователе осуществляется схемотехническая реализация известной зависимости электромагнитного момента электродвигателя постоянного тока от его параметров – тока, напряжения и угловой скорости якоря. Приведены структурные схемы двух реализации магнитооптического преобразователя электромагнитного момента с использованием ячеек Поккельса и Фарадея, в которых осуществляется бесконтактное преобразование электрического тока и операция перемножения. Приведены метрологические характеристики данных преобразователей.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


მრავალკრიტერიული გადაწყვეტილების მიღების თეორიული და რიცხვითი ასპექტებისსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2005-2007სამუშაოს შემსრულებელი
ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2007-2009სამუშაოს შემსრულებელი
ორპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2008-2010სამუშაოს შემსრულებელი
დიდი მუდმივი დენის ფართო დიაპაზონში მართვადი ოპტოტირისტორული დენის წყარო. გრანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2011სამუშაოს შემსრულებელი
მიკროკლიმატის ადაპტური მართვის კომბინირებული სისტემის დამუშავება დიდი მოცულობის სათავსოებისათვის.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012სამუშაოს შემსრულებელი
სამპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. 2. ფართო დიაპაზონში მართვადი დიდი მუდმივი დენის წყარო. სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2012-2014პროექტის შემსრულებელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017პროექტის შემსრულებელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი/სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020 ძირითადი შემსრულებელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


P 2008 4330 Bინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი `საქპატენტი GEსაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი კონტაქტური პირაპირა შედუღების ადაპტიური მართვის ხერხი. პასიური25.03.2008Int. Cl. (2006) B 23 K 11/04
P 2007 4072 Bინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი `საქპატენტი GEსაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი კონტაქტური შედუღების დნობის პროცესის კონტროლის მოწყობილობა.პასიური26.03.2007Int. Cl. (2006) B 23 K 11/04
P2006 8635А ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი `საქპატენტიGEთ. საანიშვილი, ნ. ყავლაშვილი მუდმივი დენის ძრავის ელექტრომაგნიტური მომენტის მაგნიტოოპტიკური საზომიპასიური10.11.2006

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში