ნოდარ მირიანაშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

2006 წლიდან დღემდე ვმუშაობ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელ ცენტრში უფროსი მეცნიერ თანამშრომელად და 1984 წლიდან - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტში - მთავარ მეცნიერ თანამშრომელიად. 1992-2000 წლებში ვმუშაობდი ს/ს „საქენერგოგენერაციში“ - წამყვან სპეციალისტად; 1979-1984 წლებში ვმუშაობდი საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომელად; 1978-1979 წლებში ვმუშაობდი საწარმოო გაერთიანება „საქტრანსგაზში“ ინჟინრად. დაჯილდოებული ვარ საბჭოთა კავშირის საპატიო გამომგონებლის მედლით. დამთავრებული მაქვს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტი სპეციალობით თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია დიპლომი Г-1 #200153. 1973-1978 წწ. დამთავრებული მაქვს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი სპეციალობით სალექტორო ოსტატობის განყოფილება, მონიჭებული მაქვს სოციოლოგის საზოგადოებრივი პროფესია. დიპლომი # 0117. 1975-1978 წწ. დამთავრებული მაქვს ი.ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. უცხო ენების ორწლიანი კურსები (ინგლისური ენა). მოწმობა # 039. 1985-1986 წწ. 1989 წლის 17 ნოემბერის მომენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. დიპლომი КД #012240. 2006 წლის 19 მაისს მომენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. დიპლომი #001667. გამოქვეყნებული მაქვს 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის: 12 მონოგრაფია, 30-ზე მეტი- მოხსენება კონფერენციაზე, 1 - გამოგონება. ჩემი ინტერესების სფეროა: ზოგადი ენერგეტიკა, თბოენერგეტიკა, ენერგეტიკის ეკონომიკა და ეკოლოგია, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები. 2006 წლიდან დღემდე ვმუშაობ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელ ცენტრში უფროსი მეცნიერ თანამშრომელად და 1984 წლიდან - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტში - მთავარ მეცნიერ თანამშრომელიად. 1992-2000 წლებში ვმუშაობდი ს/ს „საქენერგოგენერაციში“ - წამყვან სპეციალისტად; 1979-1984 წლებში ვმუშაობდი საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომელად; 1978-1979 წლებში ვმუშაობდი საწარმოო გაერთიანება „საქტრანსგაზში“ ინჟინრად. დაჯილდოებული ვარ საბჭოთა კავშირის საპატიო გამომგონებლის მედლით. დამთავრებული მაქვს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტი სპეციალობით თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია დიპლომი Г-1 #200153. 1973-1978 წწ. დამთავრებული მაქვს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი სპეციალობით სალექტორო ოსტატობის განყოფილება, მონიჭებული მაქვს სოციოლოგის საზოგადოებრივი პროფესია. დიპლომი # 0117. 1975-1978 წწ. დამთავრებული მაქვს ი.ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. უცხო ენების ორწლიანი კურსები (ინგლისური ენა). მოწმობა # 039. 1985-1986 წწ. 1989 წლის 17 ნოემბერის მომენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. დიპლომი КД #012240. 2006 წლის 19 მაისს მომენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის

განახლებადი ენერგორესურსები და ენერგოდაზოგვის პოლიტიკის როლი ქვეყნის აგრარული სექტორის სამსახურშინ.მირიანაშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძესტატიაგამომცემლობა ივერიონი შპს საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო, საქართველოს საწარმოო ძალები და ბუნებრივი რესურსები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, 2022წ. გვ,189-196 ISSN 2720-7919 ქართულისახელშეკრულებო
ჰესები - ინვესტიცია თუ საფრთხე ? ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, ნ.მირიანაშვილი.სტატიაგამომცემლობა ივერიონი შპს საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო, საქართველოს საწარმოო ძალები და ბუნებრივი რესურსები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, 2022წ. გვ. გვ, 182-188 ISSN 2720-7919 ქართულისახელშეკრულებო
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივები ელექტროენერგიის წარმოებაშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2022 /#26 გვ.გვ.67-73 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Prospects and Challenges of Alternative Renewable Energy Resources Development in GeorgiaTamaz Patarkalashvili, Nodar Mirianashviliსტატიასაგამომცემლო სახლი Journal of Earth and Environmental Sciences Research /Research. SRC/JEESR-192pp.1-6 ISSN: 2634 – 8845 doi.org/10.47363/JEESR/2022(4)165ინგლისურისახელშეკრულებო
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივები ტრანსპორტშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ნ. დადიანი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25. გვ.80-84 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების პერსპექტივები ქვემო ქართლის რეგიონში ნ. მირიანაშვილი, ზ. ლომსაძე, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ა. დვალაძე.სტატიასტუ-ს საგამომცემლო სახლი./ჟურნალი ენერგია\, N2 (98), 2021 წ. ტ. 2 ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური ტუმბოები გათბობის სისტემებში, მირიანაშვილი, ნ. ყავლაშვილი, ნ. დადიანი, ქ. კვირიკაშვილი.სტატიასტუ-ს საგამომცემლო სახლი./ჟურნალი ენერგია, N2 (98), 2021 წ. ტ. 2 ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გათბობისა და ჰაერის კონდიცირების სისტემებში ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივებინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24.გვ. 61-64 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენება და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ევროპული გამოცდილება საქართველოშინ. მირიანაშვილი, ზ. ლომსაძე, დ. გამეზარდაშვილი, ა. დვალაძე, ქ. კვირიკაშვილი.სტატიასაგამომცემლო სახლი ``ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები. #2(734), 2020, გვ.47-54. ISSN 0130-7061 ქართულისახელშეკრულებო
აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოებში არსებული მეორეული ენერგორესურსების მოხმარება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებითნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ.85-90 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Энергосбережение при применении теплонасосных установок в пищевой промишленностиН. Кавлашвили, Н. Мирианашвилиსტატიაგამომცემლობა დანი/ჟურნალი ეკონომიკა და ფინანსები 2019 წ. /№3. გვ. 180-184. ISSN – 2587 – 5000 რუსულისახელშეკრულებო
საქართველოში განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობენერგეტიკულ კომპლექსში მათი ჩართვის პერსპექტივები.ნოდარ მირიანაშვილი, ზურაბ ლომსაძე, ნოდარ გძელიშვილი ქეთევან კვირიკაშვილი, ვენერა ხათაშვილისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია. #3(91), ტომი 2, 2019 წ ISSN-1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Georgian Natural Resources (Brief Review)Z.Lomsadze, N.Mirianashviliსტატიაელექტრონული ვერსია /ANNALS OF AGRARIAN SCIENCE. Volume 17, Number 1, March 2019 Journal homepage://http://journals.org.ge/index.php pp..59-74 ISSN-1512-1887 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Georgian Natural Resources (Brief Review)Z.Lomsadze, N.Mirianashviliსტატიაელექტრონული ვერსია /ANNALS OF AGRARIAN SCIENCE. Volume 17, Number 1, March 2019 Journal homepage://http://journals.org.ge/index.php pp..59-74 ISSN-1512-1887 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელ-ენერგიის გამომუშავების საშუალებების კლასიფიკაცია და სისტემატიზაცია .ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, კ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ. 92-94. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგოდაზოგვა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით ლუდის წარმოებაშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი, ვ. ბახტაძე, თ. წოწონავა-დურგლიშვილისტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 /#21, გვ. 95-100 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგოდაზოგვა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით ლუდის წარმოებაშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი, ვ. ბახტაძე, თ. წოწონავა-დურგლიშვილისტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 /#21, გვ. 95-100 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგიის გამოყენების ტენდენციები ევროპაშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ვ. ხათაშვილი, თ. ნოზაძე, თ. წოწონავა-დურგლიშვილისტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 123-128 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები თბილისშიი. ჟორდანია, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ბახტაძე, ვ. ხათაშვილი, თ. ნოზაძე, თ. წოწონავა-დურგლიშვილისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია, 2016/N2(78), გვ. 42-48 ISSN 1512-0120 ქართულისახელშეკრულებო
გეოთერმული ენერგია - განვითარების ოპტიმალური შესაძლებლობების და მიმართულებების არჩევა.ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძესტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია, 2016/N2(78), გვ. 36-41 ქართული ქართულისახელშეკრულებო
თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს ეროვნული მეურნეობის სხვადასხვა დარგშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 80-84 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები კახეთის რეგიონშიი. ჟორდანია, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ბახტაძე, ვ. ხათაშვილისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია, 2015/ N1(73), გვ. 36-40. ISSN 1512-0120 ქართულისახელშეკრულებო
Применение теплонасосных установок для завяливания и хранения чаяВезиришвили-Нозадзе К., Везиришвили О., Мирианашвили Н., Бахтадзе Вკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა „უნივერსალი“/საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები-ს შრომათა კრებული, 2015/გვ. 225-228 ISBN 978-9941-0-7566-7[MFN: 215996] რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივებიჟორდანია ი., ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქ., მირიანაშვილი ნ., გძელიშვილი ნ., ხათაშვილი ვ., ბახტაძე ვ., ლორია მ., ჯიხვაძე მ. კონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა/III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები-ს მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, 2015/გვ. 115-119 ISBN 9789941-459-67-2 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Eenergy Conservation with Heat Pump Technology in Milk IindustryK. Vezirishvili-Nozadze, N. Mirianashvili, T. Megrelidze, T. Gedevanishvili, N. Grdzelishvili, V. Bakhtadze, V. Khatashviliკონფერენციის კრებულიგამომც. ტექნიკური უნივერსიტეტი/აკ. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვ. საერთ. სამეც. კონფერენციის საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა-ის შრომები, თბილისი, 2015/გვ. 579-583 ISBN 978-9941-20-575-0 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკული რესურსები (სამსახურებრივი სარგებლობისათვის)ირ.ჟორდანია, ნ. მირიანაშვილი, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, რ.არველაძე, დ.ჩომახიძე, თ.ჯიშკარიანიმონოგრაფიამონოგრაფიაში საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (ორტომეული), ტომი II, თავიVI . საქ. მეცნ. ეროვნუ-ლი აკადემია,/ ტომი II, თავიVI / საქ. ტექნ. უნივ. საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2015 წ. გვ. 543-792 ISBN 978-9941-0-8386-0 ISBN 978-9941-0-8388-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური ტუმბოს დანადგარების პროექტირების და პრაქტიკული გამოყენების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოშინ. მირიანაშვილი, ო. ვეზირიშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 116-120 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველოშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 89-93. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ავტომატიზებული დანადგარი ნედლეულის მეტალურგიული თვისებების შესწავლისათვის ნ. გძელიშვილი, ქ. წერეთელი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიასტამბა დამანი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 140-142 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთშინ.მირიანაშვილი, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.გძელიშვილი, ვ.ხათაშვილი, თ.გედევანიშვილი, ვ. ბახტაძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2012/ტომი 1, გვ.157–159 ISBN 978-9941-20-097-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოშიქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, თ.გედევანიშვილი, ნ.გძელიშვილი, ვ.ხათაშვილი, ვ.ბახტაძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2012/ტომი 1, გვ.308–311 ISBN 978-9941-20-097-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში შავი მეტალურგიის განვითარების კონცეფციაირ.ჟორდანიას საერთო რედაქციით. გ.მაღალაშვილი, ნ. მირიანაშვილი; ქ.მახარაძე, თ.ურუშაძე, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე და სხვ.მონოგრაფიასაქ. მეცნ. ეროვნ. აკადემია / თბილისი 2012 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბილისის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ISBN 978-9941-0-5112-8 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს კლიმატური პირობებისა და შენობის თბური რეჟიმის გავლენა თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის ეფექტურობაზენ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 163-166 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რაჭა-ლეჩხუმის ენერგეტიკუ-ლი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში რაჭა-ლეჩხუ-მის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ISBN 978-9941-0-3860-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სვანეთის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები (მცირე ფორმატი)ქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ISBN 978-9941-0-3496-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სვანეთის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ISBN 978-9941-0-3496-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონტროლისა და სტაბილიზაციის მოწყობილობა რამდენიმე პარამეტრის მქონე ობიექტებისათვისნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 160-162 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენება თბური ტუმბოს დანადგარების გათვალისწინებით საქართველოს ცალკეულ რეგიონებშინ.მირიანაშვილი, ნ.გძელიშვილი, ვ.ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14 გვ. 156-159 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საყოფაცხოვრებო - კომუნალური სექტორის თბოსიცივით მომარაგება გეოთერმული წყლების ბაზაზე.ქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, თ.გედევანიშვილისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია, #1(53), 2010/გვ.44-48. ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Working out and investigation of energy-economical effeciency of energy-preserving heat-cold sapplying systems on basis of heat pamp plant and geothermal water on agroindustrial complex enterprisesK.Vezirishvili, N. MirianashviliსტატიაProblems of Mechanics. Tbilisi. #1(39). 2010./pp.76-81. ISSN 1512-0740 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცხეთა მთიანეთის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში მცხეთა მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ISBN 978-9941-0-3027-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოს ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში სამეგრელოს ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ISBN 978-9941-0-2040-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტემპერატურის ავტომატური რეგულირების მოწყობილობა თბური ტუმბოს ბაზაზე მოქმედ ჩაის საფერმენტაციო ტექნოლოგიურ საამქროშიგ. ზაქარეიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / N 13. გვ. 124-128 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოს რეგიონის გეოთერმული თბოსიცივით მომარაგების საპილოტო პროექტები და მათი ენერგოეკონომიკური მაჩვენებლებიქ. ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია,N4, 2009 ISSN 1512-0120 ქართულისახელშეკრულებო
Повышение энергоэкономической еффективности использования геотермальных ресурсовК.Везиришвили, Н.Мирианашвилиსტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია, N4, 2009 ISSN 1512-0120 რუსულისაგრანტო პროექტი
სორბენტის ხსნარსა და ჰაერის ნაკადს შორის თბომასაგადაცემის პროცესის გამოკვლევა.ნ. მირიანაშვილი, ქ. ვეზირიშვილი, მ. ჯანიკაშვილისტატიაინტელექტი, თბილისი#2(34), 2009 ISSN 1512-0333 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შიდა ქართლის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში შიდა ქართლის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ISBN 978-9941-0-2040-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჩაის გადამამუშავებელი საფერმენტაციო დანადგარის ავტომატიზაციაგ. ზაქარეიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 135-138 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები სსიპ საქართვ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ISBN 978-9941-0-0488-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კახეთის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრ. კახეთის ბუნებრი-ვი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები სსიპ საქართვ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ISBN 978-9941-0-0857-3 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მსოფლიოში ენერგიის არატრადიციული, განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივები და თბური ტუმბოს დანადგარების როლი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების დაზოგვის საქმეშიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / N 11. გვ. 132-137 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გურიის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები სსიპ საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, B 1502010000 M(607) (16) ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექ-ტივები სსიპ საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, B 1502010000 M (607) (06) ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სითბო-სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი სისტემების ენერგოეკონომიკური ეფექტურობა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებითნ. მირიანაშვილი, ქ. ვეზირიშვილი, მ. ჯანიკაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 134-137 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს გეოთერმული ენერგიის რაციონალური გამოყენების პრობლემის გადაწყვეტაქ. ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ო. ვეზირიშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 138-141 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივებიქ.ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილიმონოგრაფიამონოგრაფიაში სამეგრელო-სა და ზემო სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექ-ტივები სსიპ საქ. საწ. ძალებისა და ბუნ. რეს. შემსწ. ცენტრი, ბ 1502010000 M(607) (16) ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰაერის კონდიცირების სისტემებში თბური ტუმბოს დანადგარების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების ოპტიმიზაცია სხვადასხვა კლიმატური პირობებისათვის მაჩვენებლების ოპტიმიზაცია სხვადასხვა კლიმატური პირობებისათვისნ. მირიანაშვილი, მ. ჯანიკაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9, გვ. 118-120 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური ტუმბოს ბაზაზე მომქმედი გათბობის სისტემების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების ოპტიმიზაციან. მირიანაშვილი, მ. ჯანიკაშვილისტატიაგამომცემლობა„ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9, გვ. 121-124 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Decentralized Heading and Cooling Systems Based on Termal PumpsN. Mirianashviliსტატიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა/საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე. Vol.172, N3.2005./გვ. 505-507 ISSN 0132-1447 ინგლისურისახელშეკრულებო
Теплонасосные установки работающие на смесевых хладагентах.Везиришвили О., Мирианашвили Н.სტატიაВестник МАХ. Вып.4. 2005/с.11-13. ISSN 1606-4313 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оптимизация энергопотребления системами теплохолодоснабже-ния в пищевой промышленностиВезиришвили К., Мирианашвили Н.სტატიაВестник МАХ. Вып.3. 2005/с.11-13. ISSN 1606-4313 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური ტუმბოების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოშიო. ვეზირიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ქ. ვეზირიშვილი, მ. ჯანიკაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / N 8, გვ. 275-279 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Опыт применения регенеративного теплообменника в теплонасосном циклеМирианашвили Н., Везиришвили О.Ш., Маграквелидзе Т.Ш., Везиришвили К.О.კონფერენციის კრებულიТезисы докладов и сообщ. 5-го Минского международного форума по тепло и масообмену., Минск, /2004 г.ст. 100 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Энергоэкономическая эффек-тивность систем комплексного тепло и хладоснабжения на базе теплонасосных установокВезиришвили О., Мирианашвили Н.კონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია 3 (31), 2004 /გვ. 113-116 ISSN 1512-0120 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Опыт и перспективы примене-ния энергосберегающих систем теплохладоснабжения в ГрузииМирианашвили Н., Везиришвили О., Маграквелидзе Т., Везиришвили К., კონფერენციის კრებულიТезисы докладов и сообщ. 5-го Минского международного форума по тепло и масообмену., Минск,/ 2004 г.с.98-99. რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Состояние и перспективы применения теплонасосных установок в ГрузииВезиришвили О., Мирианашвили Н., Везиришвили К., Джаникашвили М..კონფერენციის კრებულიСборник докладов Междуна-родной научн. конф. Проблемы управления и энергетики. №8. Тбилиси./ 2004. с.275-279. ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оптимизация децентрализованных систем теплохладоснабжения с применением теплонасосных установокВезиришвили О., Мирианашвили Н., Джаникашвили М.სტატიაРСРЕ-2004. Тбилиси 27.09.2004 – 1.10.2004/ РЕ 12(575-578). რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Энергоэкологическая эффективность использования геотермальных вод ГрузииВезиришвили О., Мирианашвили Н., სტატიაРЕ12(579-580). რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОНАСОСНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ МОЛОКО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВО.Везиришвили, М.Хвитиа, Н.Мирианашвилиსტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება მეცნიერება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003 / N 7, გვ. 140-144 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ОЦЕНКА ЗОН ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙН.Мирианашвили, К.Везиришвилиსტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება მეცნიერება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003 / N 7, გვ. 145-148 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Технико-экономические показатели систем кондицирования воздуха с использованием тепловых насосовВезиришвили О., Маграквелидзе Ш., Мирианашвили Н. Ломидзе Х.Нკონფერენციის კრებულიСборник трудов конференции, фонд Зеленая земля, Тбилиси, /2003 г. Ст.131-134 ISSN 1512-1120 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Имитационное моделирование отопительной системы с энерго-сберегающим тепловым насосомМирианашвили Н., Маграквелидзе Т., Ломидзе Х., Везиришвили К., კონფერენციის კრებულიиздателство /Сборник трудов конференции, фонд Зеленая земля, Тбилиси, /2003 г. 127-130 ISSN 1512-1121 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Усовершенствование некоторых узлов теплонасосных систем теплохладоснабженияН.Мирианашвили, К.Везиришвилиსტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება მეცნიერება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003/#6,2002 გვ. 89-92 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Обощение результатов опыта эксплуатации тепловых насосов для тепло и хладоснабжения технологических и комфортных систем.Н.Мирианашвили, К.Везиришвилиსტატიაგამომც. სანი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2002/#6, გვ. 93-95 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებითბილისი, საქართველო20217/06-10/06საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სს თელასიმზის ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების პერსპექტივები ქვემო ქართლის რეგიონში.ზეპირი

მემკვიდრეობით მიწის მფლობელი გლეხი (ცენზიტარი) სენიორს ყოველწლიურადუხდიდა ფიქსირებულ ფულად რენტას (ცენზს). მასზე მომუშავე გლეხი პირადად თავისუფალი იყო. მას შეეძლო ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასვლა, თავისი ნადელი მემკვიდრეობით გადაეცა ანდა გაეყიდა. XIV-XV საუკუნეების საფრანგეთში ცენზივა გლეხთა მიწათსარგებლობის ძირითადი ფორმა იყო. XIV საუკუნეში ქვეყნის ჩრდილოეთი ნაწილის გლეხობის უმრავლესობა პირადად თავისუფალი გახლდათ

https://gtu.ge/pet/pdf/part%202.pdf
III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებითბილისი, საქართველო20217/06-10/06საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სს თელასითბური ტუმბოები გათბობის სისტემებში.ზეპირი

დამუშავებულია გათბობის სისტემებში თბური ტუმბოების დანადგარების მუშაობის იმიტაციური მოდელი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია განვსაზღვროთ დასახლებული პუნქტების ცალკეული ობიექტებისა და საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესების სითბო-სიცივით მომარაგების ოპტიმალური სქემები. მოხსენებაში წამოდგენილია ჩვენს მიერ ჩატარებული თბური ტუმბოს დანადგარების ბაზაზე მოქმედი სხვადასხვა ტიპის გათბობის სისტემების ენერგოეკონომიკური ანალიზის შედეგები. კლიმატური რაიონების მიხედვით, სხვადასხვა სახის დაბალპოტენციური სითბოს წყაროსა და სათბობის სხვადასხვა ღირებულებებისათვის დადგენილია თბური ტუმბოს გამოყენების ეფექტურობის ზონები.

https://gtu.ge/pet/pdf/part%202.pdf
მე-2 საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებითბილისი, საქართველო20207/12-11/12საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სს „თელასი“ ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტითბური ტუმბოები ლუდის წარმოებაშიზეპირი

აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოები წარმოადგენენ სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების მსხვილ მომხმარებლებს, სადაც როგორც სათბობის, ასევე ენერგიის ეკონომიის პრობლემა მწვავედ დგას. მოხსენებაში წარმოდგენილი ჩატარებული კვლევიდან ნათლად ჩანს, რომ ლუდის წარმოებაში თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომელთა შემცირება ეფექტური იქნება ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით.ლუდის წარმოებაში, თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების შედეგად, მეორეული ენერგორესურსების მაქსიმალურად ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია დანახარჯების შემცირება დაახლოებით 25-30%- ის ოდენობით. ამის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდება წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება.

https://gtu.ge/pet/pdf/MPPE-2020.pdf
მე-8 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალთბილისი, საქართველო202022/10საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; სს „თელასი“ენერგიის განახლებადი რესურსები და ენერგოდაზოგვის პერსპექტივები კახეთის რეგიონშიზეპირი

შემოთავაზებულ მოხსენებაში წარმოდგენილია აგროსამრეწველო კომპლექსის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გათვალისწინებითა და მეორეული, დაბალპოტენციური ენერგორესურსების ათვისების გზით თბოსიცივით მომარაგების კომპლექსური სისტემების გამოყენების მეცნიერული დასაბუთება და ქვეყნის ენერგეტიკული და ეკოლოგიური უსაფრთხოების განმტკიცების შესაძლებლობების გამოვლენა.

https://energyonline.ge/2020/ENERGY_MPPE2020_4_96_2020_2.pdf
მე-2 საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებითბილისი, საქართველო20207/12-11/12საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიAnalysis and light and shade (results) of electric energy sector development in Georgiaზეპირი

Georgia is a small country, power grid of which goes to expand day-by-day. Nowadays Georgia has the parallel synchronous connections with Russia and Azerbaijan. In addition, Georgia will have parallel asynchronous connections (through HVDC back-to-back station) with Armenia and Turkey. This means that in near future, power transit from Russia, Azerbaijan or Armenia to Turkey through Georgian system will be implemented. Because of connection of Turkey with united European grid, Georgian system in connected to Turkey through Back-to-Back (B2B) station, which is located in Akhaltsikhe substation. In present time, two blocks are ready for operation, installation of third one in near future is planned. Nominal active power of each B2B block is 350 MW. In future, depending on scenario, there may be all three or two blocks in operation. Hence, the summary power flow will be in range of 700- 1000 MW. The abstract consists from overview of power system analysis and control. Basic overview of transient processes, concept and analysis of system stability, methods of power system control are represented here.

https://gtu.ge/pet/pdf/MPPE-2020.pdf
I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზებითბილისი, საქართველო20197/12-11/12სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სს თელასისაქართველოში განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში მათი ჩართვის პერსპექტივები ზეპირი

გაანალიზებულია საქართველოში მზის, ქარის, თერმული წყლების გამოყენების დღევანდელი მდგომარეობა და მათი ათვისების პერსპექტივები. ნაჩვენებია, რომ განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების ფართოდ გამოყენების შემთხვევაში, ქვეყანაში დაიზოგება მოხმარებული სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების 15-20 პროცენტი. ჩატარებულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულებაა ენერგოდაზოგვა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვა ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში.

https://gtu.ge/pdf/kon/konf_energetikis_tanamedrove.pdf
International Scientific Conference - `Paradigms of Institutional, Economic and Cultural Developmetn`` The conference will take place at the University of Latvia. ქ. რიგა, ლატვია201925/07-26/07ლატვიის უნივერსიტეტიEnergy Saving in the Using of Heat Pump Units in the Food Industryზეპირი

From the carried out research presented in article, follows, that in food industry considerable losses of thermal energy, which reduction will be effective at applications energy saving heat pumps installations. Food industry as a result of use heat pumps installations, at the maximum development of secondary power resorcer, reduction of power inputs in quantity about 25-30% as a result of it production cost price considerably is possible decreases.

https://06b20a8d-e32b-487b-bce0-81f52e97e556.filesusr.com/ugd/1ee679_ca5ea8e9863f40f9bbcf751d67ab6359.pdf
V საერთაშორისო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ქ. ქუთაისი, საქართველო201825/10-26/10აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიმეორეული ენერგორესურსების გამოყენების პერსპექტივები ლუდის წარმოებაშიზეპირი

ჩატარებული კვლევიდან, რომელიც მოხსენებაშია წარმოდგენილი, ნათლად ჩანს, რომ ლუდის წარმოებაში თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომელთა შემცირება ეფექტური იქნება ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ლუდის წარმოებაში, თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების შედეგად, მეორეული ენერგორესურსების მაქსიმალური ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია დანახარჯების შემცირება დაახლოებით 25-30%-ის ოდენობით. ამის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდება წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Conference%202018.pdf
აკად. ლ. ჩიქავას 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი VI საერთაშ. ეკონომ. კონფ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.თბილისი, საქართველო201813/10-14/10საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტითბოსიცივით მომარაგების პრინციპული სქემები თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით ლუდის წარმოებაშიზეპირი

კვების მრეწველობის საწარმოებში ენერგომეურნეობის არარაციონალური ორგანიზაციის გამო თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომლის შემცირება შესაძლებელია სხვადასხვა ღონისძიებების, მათ შორის ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ლუდის წარმოებაში, თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების შედეგად, მეორეული ენერგორესურსების მაქსიმალურად ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია დანახარჯების შემცირება დაახლოებით 25-30%-ის ოდენობით, რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად შემცირდება წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება. ჩატარებული კვლევიდან, რომელიც მოხსენებაშია წარმოდგენილი, ჩანს, რომ ლუდის წარმოებაში თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომელთა შემცირება ეფექტური იქნება ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით.

V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ქ. ქუთაისი, საქართველო201825/10-26/10აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტითბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების სპეციფიკა საქართველოშიზეპირი

გაანალიზებულია მსოფლიოში და საქართველოში ენერგიის არატრადიციული განახლებადი წყაროების ათვისების პერსპექტივები, ნაჩვენებია თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების თანამედროვე დონე და ენერგეტიკის ამ დარგში მიღწეული მნიშვნელოვანი შედეგები. კლიმატური რაიონების, სხვადასხვა სახის დაბალპოტენციური სითბოს წყაროს, წლის სეზონებისა და თვეების მიხედვით მოხსენებაში წარმოდგენილი შედეგები ამყარებს კავშირს თბური ტუმბოს გარდაქმნის კოეფიციენტს, დაბალპოტენციურ სითბოს წყაროს ტემპერატურასა და თბომომარაგების სისტემაში ცირკულირებული თბომტარის ტემპერატურას შორის . მიღებული შედეგები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს თბური ტუმბოს დანადგარების ბაზაზე მოქმედი თბოსიცივით მომარაგების სისტემის პროექტირებისას. 

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Conference%202018.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებშიურეკი, საქართველო201621/09-23/09თსუ; რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიგეოთერმული წყლების ბაზაზე თხევადი სორბენტის გამოყენებით ჰაერის კონდიცირების სისტემების შექმნა ზეპირი

წარმოდგენილია ჩვენ მიერ პირველად შემოთავაზებული ჰაერის გაცივების სისტემა სორბენტების ხსნარის მეშვეობით თერმული წყლების ბაზაზე. ჰაერის დამუშავების პრინციპი ემყარება სხვადასხვა მარილების (სორბენტების) მიერ ტენის შთანთქმის თვისებას. ჰაერის წინასწარი შრობის პროცესები თხევადი სორბენტებით საშუალებას იძლევა კონდიცირებული ჰაერი დაყვანილ იქნეს საჭირო პარამეტრებამდე (t=2...4°C, ფარდობითი ტენიანობა j=85-98%). ეს ძალზე მნიშვნელოვანია ხილბოსტნეულის საცავებსა და აგროსამრეწველო კომპლექსის ობიექტებზე ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების განხორციელებისთვის. ჩვენს მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტული გამოკვლევები მოწმობს თხევადი სორბენტებით ჰაერის კონდიცირების მაღალ ეფექტურობას; ეს შესაძლებელს ხდის ერთნაირი ენერგეტიკული დანახარჯების დროს მიღებული იქნეს 3-ჯერ მეტი სიცივე, ვიდრე ფრეონის გამოყენებით და 30%-ით მეტი, ვიდრე ამიაკურ სამაცივრო დანადგარებში.

http://conference.iice.ge/wp-content/uploads/2016/12/3_2016.pdf
IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივებიქუთაისი, საქართველო201629/10აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიარატრადიციული, განახლებადი რესურსები -ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის ალტერნატივაზეპირი

გაანალიზებულია მსოფლიოში ორგანული სათბობის დაწვის შედეგად გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის გამომწვევი მიზეზები. ნაჩვენებია, რომ ორგანული სათბობის დაწვის შედეგად გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის შემცირების ერთერთი პერსპექტიული მიმართულებაა არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ფართოდ გამოყენება თბური და ელექტრული ენერგიის მისაღებად.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/IVENERGYkonferencia.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემებითბილისი, საქართველო201518/04-19/04სტუ, შოთა რუსთაველის ეროვნ. სამეცნ. ფონდი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიაПрименение теплонасосных установок для завяливания и хранения чаяზეპირი

Описана опытно-промышленная теплонасосная установка для комплексного теплохладоснабжения и приведены термодинамические показатели ее работы. Эффективность работы установки характеризуется высоким коэффициентом комплексной эффективности, что указывает на преимущество одновременной выработки тепла и холода

http://www.nplg.gov.ge/ec/en/cart/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=710%3A%22%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98+%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%22%2C+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D+%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
III საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები ქუთაისი, საქართველო201524/10-25/10აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიიმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივებიზეპირი

განხილულია გეოთერმული თბოსიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექსური სისტემების გამოყენების პერსპექტივები იმერეთის რეგიონის ეროვნული მეურნეობის სხვადასხვა დარგისათვის. ნაჩვენებია, რომ იმერეთის რეგიონის გეოთერმული წყლების თბური პოტენციალი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების, სამრეწველო საწარმოებისა და დასახლებული პუნქტებისთბომომარაგებისათვის.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/3rdEnergyConference24.10.2015.pdf
აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვათბილისი, საქართველო201503/11-05/11საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიEenergy Conservation with Heat Pump Technology in Milk Iindustryზეპირი

Nowadays in industry and enterprises of agricultural products processing rldusty low temperature (≈l00"C) heat processes for heat energy supply are mainly used less economy boilers or fire fumaces where expensive organic liquid and gas firel is used. rlrterori choosing new, economically more effective methods of getting heat energy is the essential scientihc and technical probleri for development of the country energetics.'Besides,-market economy mill present severer demands to afoiesaid branches of economy in future' The main demands will be: to inculcate new technologies raising quality ofproduction, reduce losses and cost price, long-term storage ofproducts and so on' But realization of everything aforesaid will be impossible without artificial cold i.e. without using refrigerating engineering

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივებითბილისი, საქართველო201518/06საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიგეოთერმული ენერგიის გამოყენების შეფასების მეთოდოლოგია საინვენსტიციო პროექტებისათვისზეპირი

ენერგეტიკული ,,შიმშილის” საშიშროების დროულად დაძლევის აუცილებლობამ დღის წესრიგში დააყენა გეოთერმული წყლების გამოყენება საყოფაცხოვრებო-ეკონომიური მიზნებისათვის, სოფლის მეურნეობაში სათბურების მოსაწყობად და სხვა ტექნოლოგიური პროცესების თბომომარაგებისათვის. სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში გეოთერმული ენერგიის წილმა 2014 წლისათვის 1,5% შეადგინა. პერსპექტივაში თერმული წყლების გამოყენება მნიშვნელოვნად გაიზრდება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09-21/09საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიარატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთშიზეპირი

მოხსენებაში შეფასებულია საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის საკურორტო – რეკრეაციული რაიონის კერძოდ კი, ბათუმი-ანაკლიის მონაკვეთის არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების პოტენციალი, მათი ათვისების სადღეისო მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09-21/09საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოშიზეპირი

შემოთავაზებულია ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოში. ქარის გავრცელების სიჩქარისა და ამ სიჩქარის წლიური ხანგრძლივობის მიხედვით საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია ხუთ ზონად. ამ ზონებისათვის მოყვანილია ქარის ნაკადის მიერ განვითარებული სიმძლავრის და წლიური გამომუშავებული ენერგიის რაოდენობანი ნაკადის პერპენდიკულარული ფართის ერთეულზე. მოყვანილია ქარის ელექტროსადგურების პირველი ობიექ¬ტების ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები და შეფასებულია ქარის ენერგიის გამოყენების მასშტაბები 15-20 წელიწადში წლიური ელექტრო¬ენერგიის გამომუშავებით 5-7 მლრდ კვტსთ ოდენობით.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში მოხსენებათა კრებული, ქ. თბილისი, საქართველო200710/10-12/10საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიОхрана Окружающей Среды при Применений Энергосберегающих Теплонасосных Установокზეპირი

Проведена оценка экологической эффективности применеия установок в агропромышленный комплекс (АПК) Грузии. Показано, что результате применеия теплонасосныхустановок для теплохолодосвибжеия предпрнятий АПК достигаетсясущественныйположительный экологичесский эффект.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში მოხსენებათა კრებული,ქ. თბილისი200710/10-12/10საქართველოს ტექნიკურური უნივერსიტეტითბური ტუმბოს დანადგარების ბაზაზე მოქმედი სითბო-სიცივით მომარაგების ავტომატიზებული სისტემები.ზეპირი

განხილულია მართვის ავტომატიზებული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ჰაერის ტემპერატურის რეგულირებას ჩაის გადამამუშავებელი ტექნოლოგიური დანადგარის ღუმელში, ჩაის ტენიანობის რეგულირებას და კონტროლს მისი შრობის პროცესში, ასევე თბური ტუმბოს ენერგეტიკული დანადგარის მუშაობის რეჟიმის სტაბილიზაციას . განხილულია მძლავრი თბური ტუმბოს დანადგარების ზოგიერთი კვანძის დარეზერვების საკითხები. მოყვანილია ავტომატური მოწყობილობის ბლოკ-სქემა. ახსნილია მუშაობის პრინციპი.

მინსკის მე-5 საერთაშორისო ფორუმი სითბოს და თბოგადაცემაქ. მინსკი, ბელარუსია200424/05-28/05Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси Опыт применения регенеративного теплообменника в теплонасосном циклеზეპირი


საერთაშორისო სამეცნიერო. კონფ. მართვისა და ენერგიის პრობლემებიქ. თბილისი საქართველო200427/09-1/10საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტიСостояние и перспективы применения теплонасосных установок в Грузииზეპირი

В статье приводятся результаты экспериментальных и технико-экономических исследований систем комплексного теплохладоснабжения, работающих на базе теплонасосных установок (ТНУ). Приводятся обобщенные характеристики для разработки и проектирования систем теплонасосного теплохладоснабжения

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf
მინსკის მე-5 საერთაშორისო ფორუმი სითბოს და თბოგადაცემაქ. მინსკი, ბელარუსია200424/05-28/05Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси Опыт и перспективы применения энергосберегающих систем теплохладоснабжения в Грузии. ზეპირი


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები ქ. თბილისი საქართველო200427/09-1/10საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტიЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ГРУЗИზეპირი

Приводятся результаты техника- экономического анализа геотермального теплоснабжения с применением тепловых насосов и районных котельных в пиковом режиме. Обоснована целесообразность внедрения разработанного проекта, дающего значительную экономию топлива с одновременным улучшением экологического состояния окружающей среды

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემებიქ. თბილისი საქართველო200427/09-1/10საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტიОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОХЛОДОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОКზეპირი

Предлагается система отопления одноэтажного здания с автономным источником теплоснабжения в виде теплонасосной установки с доводчиком. Оптимальное распределение нагрузок между тепловых насосов и доводчиком в каждом случае находится расчотним путем

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf

Web of Science: 1
Scopus: 0
Google Scholar: 11

  1. ენერგოდაზოგვა ლუდის წარმოებაში თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. დამკვეთი შპს „ბაგრატი 2007“. 2018წ. (პროექტის ხელმძღვანელი)
  2. 1. Система теплохладоснабжения с применением тепловых насосов климато-бальнеологического реабилитационного центра города Гагра. (г.Гагра). 1988г. (ძირითადი შემსრულებელი).
  3. Изучение эффективности применения тепловых насосов в области теплохладоснабжения низкотемпературных технологических процессов мясомолочного комбината (Цкалтубский мясомолочный комбинат). 1987г. (ძირითადი შემსრულებელი).
  4. Изучение эффективности применения тепловых насосов в области теплохладоснабжения низкотемпературных технологических процессов на Сагареджойском молокоперерабатывающем заводе. (Сагареджойский молокоперерабатывающий завод). 1986г. (ძირითადი შემსრულებელი).
  5. Изучение эффективности применения тепловых насосов в области теплохладоснабжения низкотемпературных технологических процессов и разработка практических рекомендаций по созданию ТНУ. (Самтредская чайная фабрика). 1985г. (ძირითადი შემსრულებელი).
  6. Исследование термодинамических циклов работы одно- и многоступен-чатых теплонасосных установок и разработка технической документации по проектированию серийно выпускаемых холодильных машин для работы в режиме ТНУ. (ЦНИИЭП инженерного оборудования. г.Москва). 1984г. (ძირითადი შემსრულებელი).
  7. Система теплохладоснабжения гостиницы на 300 мест на курорте Цхалтубо с применением теплонасосных установок. (г.Цхалтубо), 1980г. (ძირითადი შემსრულებელი).

დისერტაციის რეცენზირება


საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების თბომომარაგება და მიკროკლიმატის შექმნა განახლებადი ენერგიის წყაროების და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებითსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შენობის და თბოაგრეგატის თბური დიაგნოსტიკა და ენერგოეფექტურობასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მდუღარე სითხის მექანიკური ზემოქმედება ხურების ზედაპირზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის თბოუნარიანობის გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს არატრადიციული ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური გამოკვლევა ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების მიმართულებებიშპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი
ეკონომიკის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი მიმართულებებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიომასის ნარჩენების თბოუნარიანობის ექსპერიმენტული გამოკვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკული რესურსებიდ. ჩომახიძე, გ. კუბლაშვილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველო20/01/2022

რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებულის რედკოლეგიის წევრი (2019 წლიდან დღემდე)საქართველო20/06/2022
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადოქტორო სადისერტაციო საბჭო წევრი - ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია (2020 წლიდან დღემდე) საქართველო23/06/2022

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


თბური ტუმბოს რეჟიმში მომუშავე სამაცივრო დანადგარების გამოყენებით სითბო-სიცივით მომარაგების სისტემების წინასაპროექტო კვლევა და რეკომენდაციების დამუშავებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2002პასუხისმგებელი შემსრულებელი
გათბობისა და ჰაერის კონდიცირების ინდივიდუალურ სისტემებში თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების ეფექტურობის გამოკვლევასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2003-2004პასუხისმგებელი შემსრულებელი
ენერგოსისტემების ეფექტურობის ამაღლება, ენერგეტიკის ფიზიკური და ეკოლოგიური პრობლემების კვლევასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2006პასუხისმგებელი შემსრულებელი
არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსებისა და ენერგოდამზოგი ექნოლოგიების როლი საქართველოს ენერგეტიკაში სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007პროექტის შემსრულებელი
არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსებისა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების როლი საქართველოს ენერგეტიკაშისსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2007-01.01.2009პროექტის შემსრულებელი
ზუგდიდი-ცაიშის აგროკომპლექსის თბოსიცივით მომარაგების სისტემების დამუშავება არატრადიციული ენერგიის (გეოთერმული წყლების) ბაზაზე.საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. #GΝFS/ST08/4-423 2008ძირითადი შემსრულებელი
სხვადასხვა სიმძლავრის ჰესებისათვის მართვისა და დაცვის მოწყობილობების პროექტირება და აგებასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2008-01.01.2010პროექტის შემსრულებელი
სითბო-სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი ავტომატიზირებული სისტემების დამუშავება არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენებითსსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010პასუხისმგებელი შემსრულებელი
თბოგადამცემი აპარატების ეფექტურობის ამაღლების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2010-01.01.2012პროექტის შემსრულებელი
თბური ტუმბოს ბაზაზე მოქმედი თბოსიცივით მომარაგების საცდელ-სადემონსტრაციო დანადგარის დამუშავება და შექმნა სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2011პროექტის ხელმძღვანელი
ენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგორე-სურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემებისსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2013-01.01.2014პროექტის შემსრულებელი
საქართველოს ელექტროსადგურების სტრუქტურის ოპტიმიზაციისა და ენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლების პრობლემების გამოკვლევასსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2015-01.01.2017პროექტის შემსრულებელი
ენერგიის განახლებადი, ალტერნატიული რესურსების გამოყენება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებსა და საქართველოშისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2016პასუხისმგებელი შემსრულებელი
საქართველოში ენერგიის განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექტში მათი ჩართვის პერსპექტივები სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2016-2017ძირითადი შემსრულებელი
მეორეული ენერგორესურსების გამოყენებით ენერგოდაზოგვის საკითხების შესწავლა აგროსამრეწველო კომპლექსის სხვადასხვა დარგის საწარმოში სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2017პროექტის ხელმძღვანელი
ლუდის წარმოებაში ენერგოდაზოგვის საკითხების შესწავლა და შესაბამისი თბოსიცივით მომარაგების სქემის დამუშავება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებითშპს ბაგრატი-2007-ის შეკვეთით შესასრულებელი პროექტი. 2018პროექტის ხელმძღვანელი
ენერგოდაზოგვა ლუდის წარმოებაში თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი /სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 01.01.2018-31.12.2018პროექტის ხელმძღვანელი
საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პერსპექტი-ვები ენერგიის არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსებისა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2019ძირითადი შემსრულებელი
აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოებში თბური ტუმბოს ბაზაზე მოქმედი თბოსიცივით მომარაგების სისტემების მიერ ენერგომოხმარების ოპტიმიზაციასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04)01.01.2020-31.01.2020ჯგუფის ხელმძღვანელი
აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოებისათვის ენერგოდამზოგი თბოსიცივით მომარაგების მოწყობილობათა შექმნა და გამოკვლევა თბური ტუმბოს დანადგარებისა და მეორეული ენერგორესურსების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 01.01.2021 – 31.12.2021პროექტის ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


А.С. 1296092 СССР, МКИ4 А A23 F3/00/.(СССР)გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი. GEნ. მირიანაშვილი. ვ. გომელაური, ო. ვეზირიშვილი, ი. ფოჩხიძეჩაის შრობის მეთოდიგამოგონება1987МКИ4 А A23 F3/00/.

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის რესპუბლიკური საბჭოს მეორე ხარისხის სიგელი 21/12/1984
სამკერდე ნიშანი «Почетный изобретатель СССР» Авторское свидетельство № 1296092. 15/11/1986
საბჭოთა კავშირის საპატიო გამომგონებლის მედალი-

საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში


Energy Conservation with Heat Pump Technology in Milk Industry, 2017, Printing house სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ნაშრომში მოცემულია რძის გადამამუშავებელი ქარხნებისთვის თბური ტუმბოს ბაზაზე მომუშავე სითბო-სიცივით მომარაგების სისტემების ტექნიკური და ეკონომიკური გამოკვლევების შედეგები.

https://novapublishers.com/shop/information-and-computer-technology-modeling-and-control-proceedings-of-the-international-scientific-conference-devoted-to-the-85th-anniversary-of-academician-i-v-prangishvili/