ეთერი უთურაშვილი

აკადემიური დოქტორი

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

დაასკანერე

აგროკლიმატური პირობების გავლენა სურნელოვან-არომატული მცენარეების ქიმიკო-ტექნოლოგიურ მაჩვენებლებზეუთურაშვილი ე. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 265-2710 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თაფლის ფალსიფიკაცია და მისი გამოვლენის მეთოდებიუთურაშვილი ე. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 2520 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სურნელოვან - არომატული მცენარეების გამოკვლევა და მათი სამრეწველო გამოყენებაუთურაშვილი ე. კუპატაძე ი. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2006 წ. №16, გვ. 156-1580 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში გავრცელებული სოიოს ჯიშების შესწავლა პროფილაქტიკური დანუშნულების საკვები პროდუქტების მიღების მიზნითუთურაშვილი ე. კუპატაძე ი. მოისწრაფიშვილი ლ. მულაძე შ. ალანია ზ. სტატიააგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2014 წელი №4, გვ. 58-640 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფენოლური ნივთიერებები სხვადასხვა ტექნოლოგიური ხერხის გამოყენებით დამზადებულ ნახევრადტკბილ წითელ ღვინოებშინ. ებელაშვილი, ე. უთურაშვილი, ი. კეკელიძე.სტატიასაქართველოს საინჟინრო სიახლენი , 2020,2, გვ 90-930 ISSN 1512-0287 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასოფლო სამეურნეო ლექსიკონიე.უთურაშვილიმონოგრაფიაგამომცემლობა - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, 2019წ. გვ.1-5970 ISBN 978-9941-20-792-1 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თაფლის ნატურალობა და მისი ფალსიფიკაციის გამოვლენის მეთოდები. ნ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, მ. დემენიუკი; სტატიაჟურნალი „აგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2017წ. #4, გვ.18-220 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ველურად მზარდი ხილის შესწავლა და მისი რაციონალური გამოყენება. ნ. ბეგიაშვილი, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, ზ. ალანიაკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე მასალები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის“, 2016წ., 28-30 სექტემბერი, გვ. 533-5360 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფუნქციონალური დანიშნულების პექტინის პასტის მიღების ტექნოლოგია. ნ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკიკონფერენციის კრებული„ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე მასალები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის“, 2016წ., 28-30 სექტემბერი, გვ. 530-5330 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტექნიკური ბიოქიმიაე. უთურაშვილისახელმძღვანელოსაგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2016წ. გვ. 1-194.0 ISBN:9789941206306 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფეიხოას ნაყოფების სწრაფი გაყინვის მეთოდით შენახვის ოპტიმალური პირობების დადგენაე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკი, ლ. კოტორაშვილი, ლ. მოისწრაფაშვილი, ზ. ალანია. სტატიაჟურნალი „აგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2014წ. #1, გვ.70-75;0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ველურად მზარდი მოცვისა და მაყვლის ნაყოფებიდან ანტიოქსიდანტური სასმელების მიღების ახალი ტექნოლოგია. ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ე. უთურაშვილი, გ. გრიგოლაშვილი, ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარისტატიაჟურნალი „აგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2014წ. #1, გვ.22-260 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფეიოას ნაყოფის თერაპიული საკვები თვისებები და მისი შენახვის გახანგრძლივების გზაე. უთურაშვილი, ი.კუპატაძე, მ.დემენიუკი, ლ.კოტორაშვილისტატიასაგრარული მეცნიერების ანალები, 2013, ტ. 11, #2, გვ.87-900 ISSN: 1512-1887 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნატურალური მცენარეული არომატიზატორები და მათი სამრეწველო გამოყენებან. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკი, ზ. ალანიასტატიააგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2013წ. #1, გვ.56-590 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქაცვის ნაყოფების ბიოქიმიური თავისებურებანი და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ვ. ნაყოფია, ნ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, ზ. ალანიასტატიააგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012წ. #2, გვ.82-870 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მაღალი ძაბვის ელექტრული ველის გავლენა ვაშლის ნაყოფების შენახვისუნარიანობაზეე. უთურაშვილი, მ. კერესელიძე, ნ. გილაური, მ. იჩქიტიძესტატიააგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012წ. #2, გვ.65-690 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი ჯიშის სურნელოვან-არომატული მცენარეების გამოვლენა და დანერგვა. ნ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, მ. დემენიუკი. სტატიაჟურნალი აგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2012წ. #2, გვ.60-640 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქართლში გავრცელებული შინდის ზოგიერთი ჯიშის ნაყოფების კვლევა საკონსერვო მრეწველობაში გამოყენების მიზნითვ. ნაყოფია, ი. კუპატაძე, ე. უთურაშვილისტატიასაქ. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2010წ. ტ.3, #3 (52), გვ. 120-1230 - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზოგიერთი ხილის (კურკოვნების) გადამუშავების მეორადი პროდუქტების შესწავლა და გამოყენებალ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე, ე. კალატოზიშვილი, ე. უთურაშვილი, ნ. ილურიძე. სტატიაჟურნალი „აგრარულ-ეკონომიური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2010წ. #4, გვ.58-62; 0 ISSN 1987-6335 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ხილის ჯიშის გადამუშავება ღვინომასალებისა და ნედლი სპირტის მიღების მიზნითლ. მუჯირი, ე. უთურაშვილი, ნ. ილურიძე. კონფერენციის კრებული„სურსათის უვნებლობის პრობლემები“- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, 2009წ. გვ.176-1780 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ასკილის ქიმია და მისი ტექნოლოგიური გადამუშავება. ე. ედიბერიძე; ე.უთურაშვილი; ი. კუპატაძე; ზ. ალანიასტატიასაქ.ს/მმეც. აკადემიის მოამბე, 2006წ. #18, გვ. 161–1630 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხორცპროდუქტების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები. ე. ედიბერიძე; ე.უთურაშვილი, ზ. ალანია. სტატიასაქ.ს/მ მეც. აკადემიის მოამბე, 2006წ., #18, გვ. 164–1660 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოყვანილი არომატული მცენარეების ეთერზეთების შესწავლაე. უთურაშვილი, ი.კუპატაძესტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2005წ. #3, გვ. 535-537.0.194 ISSN 1512-2743 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტარხუნა და ბაღის რეჰანი ძვირფასი საკვები არომატული მცენარეებია. ე. უთურაშვილი, ლ. მოისწრაფაშვილი, ვ. მეხაშიშვილი. კონფერენციის კრებულისაქ. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“, 2005წ. ტ. 30, გვ.69-710 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აგრო-კლიმატური პირობების გავლენა სურნელოვან-არომატული მცენარეების ქიმიკო-ტექნოლოგიურ მაჩვენებლებზე. ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, ზ. სიფრაშვილი, ლ. სტურუა. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2004წ. ტ.7, გვ.55-590 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უნაბის ნაყოფების ტექნო-ქიმიური შესწავლაე. უთურაშვილი, ლ. მოისწრაფაშვილი, ი. კუპატაძე.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2004, ტ.7, გვ. 143-1440 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით გამდიდრებული გაწურული მაწონიე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილი, ლ. სტურუა, მ. ჩიხლაძე; სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2004, ტ.7, წ. გვ.22-230 0 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტარხუნის კომპლექსური გადამუშავება. ნ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, ლ. მოისწრაფაშვილი, ი. კუპატაძე; სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული, №7, 2004 წ. გვ. 244-2460 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პიტნის, ქინძისა და კამის შენახვის საკითხისათვისნ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი, ლ. მოისწრაფაშვილი, ი. კუპატაძე, ვ. მეხაშიშვილი. სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2004, ტ.7, გვ. 112-1150 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თხევადი საკვები არომატიზატორის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, ლ. მოისწრაფაშვილი.სტატიასაქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2004წ. ტ.7, გვ.271-2720 0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სურნელოვან-არომატული მცენარეების შენახვის თავისებურებანი. ე. უთურაშვილი, ე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, მ. ჩიხლაძე. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2004წ., #12, გვ. 172-1740 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ღორის ხორცის ახალი საოჯახო კონსერვი. ე. უთურაშვილი, ე. ედიბერიძე, ლ. სტურუა, მ. ჩიხლაძესტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2004წ., #12, გვ. 170-172.0 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მეტი ყურადღება ტყის დედოფალს. ე. უთურაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკი, ზ. ალანიასტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, № 12, 2004 წ. გვ. 115-1160 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომში სუკეთესო საკონსერვო პროდუქცია. ი. კუპატაძე, ე. უთურაშვილი, ლ. მოისწრაფაშვილი, ვ. მეხაშიშვილი, ლ. სტურუა, ზ. ალანია. სტატია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2004წ., #12, გვ. 142-1450 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სულგუნის წარმოების ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა. ე. ედიბერიძე, ე. უთურაშვილისტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2003წ. #11, გვ.192-1940 ISSN 1512-2743 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბოსტნეულის დაკონსერვების ბიოქიმიური ასპექტებიე. უთურაშვილი, ე. გელაშვილი, ი. კუპატაძე, მ. დემენიუკი, ზ. ალანია. სტატიასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 2003წ. გვ.186-1880 ISSN 1512-2743 0ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის.თბილისი, საქართველო201628/09/2016-30/09/2016საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაფუნქციონალური დანიშნულების პექტინის პასტის მიღების ტექნოლოგია ზეპირი

საცხოვრებელი გარემოს არახელსაყრელი ეკონომიკური პირობები – გაზრდილი რადიაციული ფონი, ტოქსიკური ქიმიკატების და გენმოდიფიცირებული წარმოების გამოყენება უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. უსაფრთხოების მიზნით, სასურველია ხალხმა მიირთვას მკვებავი ნივთიერებები და საკვები ჰქონდეს სამკურნალო და პროფილაქტიკური თვისებები. ამასთან დაკავშირებით ყურადღება უნდა მიექცეს პექტინებს - მცენარეული წარმოშობის ნახშირწყლებს, რომლებსაც გააჩნიათ ანტიოქსიდანტური და რადიოდამცავი თვისებები სასარგებლოა ტოქსინების, მძიმე ლითონებისა და რადიოაქტიური ნივთიერებების ორგანიზმიდან გამოდევნა. ნაშრომში ყურადღება ეთმობა მცენარეული წარმოშობის პექტინის შემცველი პროდუქტების წარმოებას. დამუშავებული იყო მანდარინის, ფეიხოას და კივის ხილისგან პექტინის პასტის მიღების ტექნოლოგია. კვლევამ აჩვენა, რომ პექტინის შემცველი ნედლეულის დამუშავება სათანადო გამოყენებით ტექნოლოგიური წესები უზრუნველყოფს პროდუქტში პექტინების მაქსიმალურ შემცველობას, რაც შესაძლებელს ხდის გამოიყენებულ იქნას ის თავისი ფუნქციის მიხედვით.

https://www.gaas.dsl.ge/images/2018_PDF/Konferenc_Shromebi_2016.pdf
21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო202119/09/2021-21/09/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოში მოყვანილი ლიმონის არტემიზიას ეთერზეთის ქიმიური შემადგენლობაზეპირი

ნაშრომში მოცემულია საქართველოში მოყვანილი ლიმონის არტემიზიას ეთერზეთის ქიმიური შემადგენლობის შესწავლის შედეგები. აღინიშნა, რომ ლიმონის არტემიზიას ასენტური ზეთი მდიდარია ცენტრალემით და ლინოლოლომით, რაც ცხადყოფს, რომ შესაძლებელია ამ ზეთის ბუნებრივი სურნელოვანი გამოყენება.

 

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებშითბილისი, საქართველო202120/11/2021 - 20/11/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი„ფენოლური ანტიოქსიდანტებით გამდიდრების ინოვაციური ტექნოლოგიით დამზადებული წითელი ნახევრადტკბილი ღვინოზეპირი

კვლევის ობიექტები იყო საფერავიდან დამზადებული წითელი ნახევრადტკბილი  ღვინის საკონტროლო და ოთხი საცდელი ნიმუში. საკონტროლო დამზადდა სტანდარტული ტექნოლოგიით; საცდელები -ფენოლური ანტიოქსიდანტებით გამდიდრების ინოვაციური ტექნოლოგით. ინოვაციური ტექნოლოგიით დამზადებულ საუკეთესო საცდელ ნიმუშში, საკონტროლოსთან შედარებით, მაღალია: საერთო ფენოლების ჯამური რაოდენობა-2.4-ჯერ, ფენოლკარბონმჟავების-82.4%-ით, ვანილინის ალდეჰიდის-45.9%-ით, კატეხინების,  ყავის და იასამნის   მჟავების -2-ჯერ,  ვანილის მჟავის - 3.5-ჯერ; საკონტროლოსთან შედარებით მაღალია მისი  სადეგუსტაციო შეფასების მაჩვენებელიც. 

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვისთბილისი, საქართველო201628/09/2016-30/09/2016სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაველურად მზარდი ხილის შესწავლა და მისი რაციონალურად გამოყენებაზეპირი

საქართველოს ტყეები და ველ-მინდვრები მდიდარია ველური ხილ-კენკრით, რომელიც საკონსერვო მრეწველობის სანედლეულო ბაზის მნიშვნელოვანი დამატებითი წყაროა. დღეისათვის მისი გამოყენება ნაკლებად ხდება და ბიოლოგიური მოსავლის დიდი ნაწილი იკარგება. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ველური ჯიშები იზრდება ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლასა და აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარებას, შხამქიმიკატებით დამუშავებას და სხვა. ველური ხილის ვარგისიანობის დადგენისა და მისი რაციონალური გამოყენების შესწავლის მიზნით ჩატარდა კვლევები ჩვენში ფართოდ გავრცელებული, მაგრამ ტექნო-ქიმიური თვალსაზრისით ნაკლებ შესწავლილი ველური ხილის ორი ჯიშური ფორმის კოწახურისა და წაბლის ნაყოფებზე. დადგენილია, რომ კოწახურის ნაყოფები მდიდარია ქიმიური შედგენილობით; განსაკუთრებით მაღალია მათში ფენოლური ნაერთებისა და მიკრო-, მაკრო ელემენტების შემცველობა. დამუშავდა კოწახურის ნაყოფებიდან ნატურალური წვენის, მურაბის და ჟელეს დამზადების ტექნოლოგია. დეგუსტაციური შეფასებით მზა პროდუქტებს აქვთ საუკეთესო საგემოვნო თვისებები. წაბლის ნაყოფები შეიცავს მრავალ სასარგებლო ნივთიერებას, იგი კაკალნაყოფიანებს შორის „C” ვიტამინისა და სახამებლის ყველაზე მაღალი შემცველობით ხასიათდება; მისგან შეიძლება დამზადდეს ფქვილი, პიურე და სახამებელი. დამუშავდა მოჭიქული წაბლის დამზადების ტექნოლოგია. მზა პროდუქტი გამოირჩევა საუკეთესო გარეგნობითა და კარგი სასიამოვნო თვისებებით. სამედიცინო დანიშნულებით გამოიყენება ნაყოფების ზეთი და ფოთლების ექსტრაქტი. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე ირკვევა, რომ ველურად მზარდი ხილის კოწახურისა და წაბლის ნაყოფები წარმატებით შეიძლება იქნეს გამოყენებული როგორც საკონსერვო მრეწველობაში, ისე სამედიცინო პრაქტიკაში. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მიექცეს ამ კულტურებს სათანადო ყურადღება, რათა დროულად მოხდეს მოსახლეობის სასიკეთოდ მათი რაციონალური გამოყენება. 

https://www.gaas.dsl.ge/images/2018_PDF/Konferenc_Shromebi_2016.pdf
სურსათის უვნებლობის პრობლემებითბილისი, საქართველო200928/05/2009-29/05/2009საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ხილის ჯიშის გადამუშავება ღვინომასალებისა და ნედლი სპირტის მიღების მიზნითზეპირი

სტატიაში განხილულია სპირტის წარმოების ქიმიურ-ტექნოლოგიური ასპექტები საქართველოში გავრცელებული ხილის ნიმუშებიდან. კვლევის ობიექტად აღებული იყო ვაშლის, მსხლის, ტყემლისა და ქლიავის სხვადასხვა ჯიშური ფორმები. საანალიზო ნიმუშებიდან მიღებული იქნა წვენები, რომელთაც ჩაუტარდა ალკოჰოლური დუღილი საფუვრის წმინდა კულტურის შეტანით და სპონტანური მიკროორგანიზმებით. დუღილის შედეგად მიღებულ ღვინომასალებს ჩაუტარდა ქიმიური ანალიზი. დადგინდა, რომ საკვლევი ხილის ნიმუშებიდან მიღებულ ყველა ღვინომასალას გააჩნია ჯიშისათვის დამახასიათებელი არომატი. მიღებული ღვინომასალებიდან გამოიხადა ეთილის სპირტი. მიღებული სპირტების ფისიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების შესწავლის საფუძველზე გაირკვა, რომ ყველა ისინი აკმაყოფილებენ სტანდარტის ნორმებს, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ აღნიშნული სპირტები შეიძლება გამოყენებული იქნას კვების მრეწველობაში სხვადასხვა სახის პროდუქტების დასამზადებლად

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


კოლხური ბიო ღვინისა და ბიო ალკოჰოლიანი სასმელების ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოკვლევა კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2018-31.12.2023შემსრულებელი
გამოკვლეულ იქნას კახური ტიპის ახალგზრდა ღვინოების დამზადების ტექნოლოგიაკვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 01.01.2020-31.12.2025შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


ტექნიკური ბიოქიმია, 2016 , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

სახელმძღვანელოში განხილულია მარცვლეულისა და პურის , ხილისა და ბოსტნეულის, ჩაისა და ჩაის მრეწველობის, თამბაქოს შრობისა და ფერმენტაციის ასევე მეღვინეობისა და ფერმენტული პრეპარატების მიღებისა და გამოყენების ბიოქიმიური საფუძვლები.

მოცემული მასალის საფუძვლიანი შესწავლა უზრუნველყოფს სტუდენტების სათანადო დონეზე მომზადებას და მიღებული ცოდნა დაეხმარება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტად ჩამოყალიბებაში.


https://publishhouse.gtu.ge/ka/post/107

სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში