ნელი კილასონია

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

სალუქვაძის ამონახსნები ვექტორული ოპტიმიზაციის ინტერაქტიული მეთოდების აგებისათვისნ. კილასონიასტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021, N25, გვ. 111-116 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კრიტერიუმთა შედარებითი მნიშვნელოვნების ასახვა ვექტორული ოპტიმიზაციის ინტერაქტიულ მეთოდშინ. კილასონიასტატიასტამბა "დამანი"/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016, N20, გვ. 88-84 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ერთი ახალი M-ფაილის შესახებ ვექტორული ოპტიმიზაციის ამოცანისათვისნ. კილასონიასტატიასტამბა დამანი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014, N18, გვ. 152-157 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ამონახსნების არაინტერაქტიული შეფასების შესახებ ვექტორული ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის იტერაციულ მეთოდშინ. კილასონიასტატიაგამომც. დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013, N 17, გვ. 39-42 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
On an Algoruth for Solving the Multicriteria Optimization problem in Shaduling TheoryM.Salukvadze, N.kilasonia კონფერენციის კრებულიProceedings of International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" PCI 2012. Azerbaijan, Baku. ISBN: 9781467345002 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის ერთი ინტერაქტიული ალგორითმის რეალიზაციის შესახებ Matlab-შინ. კილასონიასტატიასტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011, N 15, გვ. 249-253 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მონაცემთა ტიპებისა და სტრუქტურების შესახებ კომპიუტერულ დაპროგრამებაშინ.კილასონია, ქ.ომიაძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 ,N 12, გვ. 204-208 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომპიუტერული დაპროგრამების ენების განვითარების ზოგიერთი თავისებურებების შესახებნ.კილასონია, ქ. ომიაძე, ვ.ბახტაძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007, N 11, გვ. 80-83 ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვექტორული ოპტიმიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებმ. სალუქვაძე ნ.კილასონიასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 , N 11, გვ. 35-38 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ლებეგის ზომის იმ გაგრძელებების შესახებ, რომლებიც ფლობენ ერთადერთობის თვისებასნ.კილასონია, ქ.ომიაძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ.96-98 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიალოგის ორგანიზების ზოგიერთი საკითხები დაპროგრამებაშინ. კილასონიასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ.98-103 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
On an Example of Using M-Programming in Multicriteria optimization M.Salukvadze, N.kilasonia სტატიაBulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2005, 172, no. 3 ISSN - 0132 - 1447 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვექტორული ოპტიმიზაციის ახალი ინტერაქტიული მეთოდის პრაქტიკაში გამოყენების ერთი მაგალითის შესახებნ.კილასონია, ქ.ომიაძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003, N 7, გვ. 74-76 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვექტორული ოპტიმიზაციის ინტერაქტიული მეთოდების კონსტრუირებისა და შეფასების თავისებურებათა შესახებნ.კილასონიასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული/2003, N 7, გვ.76-79 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვექტორული ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის ერთი ალგორითმის შესახებ, რომელიც იყენებს ინფორმაციას კრიტერიუმთა დასაშვებ დონეებზე ნ. კილასონიასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003, N 7, გვ. 68-70 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

IV International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" PCI 2012. Azerbaijan, BakuBaku, Azerbaijan201212-14 SeptemberAzerbaijan Institute of Electrical and Electronics EngineersOn an Algoruth for Solving the Multicriteria Optimization problem in Shaduling Theoryზეპირი

მრავალი პრაქტიკული ამოცანის ამოხსნა ხდება ისეთი ალგორითმების საშუალებით, რომლებიც ეფუძნება გრაფთა თეორიის მეთოდებს. სტატიაში განხილულია ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანის ალგორითმი ორიენტირებულ გრაფზე. კერძოდ, მოცემულია ორიენტირებული გრაფი, რომელიც შედგება n წბეროსაგან და რომლის წიბოებზე განსაზღვრულია წონითი ფუნქციები T(n) და R(n) . უნდა აიგოს ალგორითმი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ვიპოვოთ საუკეთესო გზა ყველა წვეროს შემვლისათვის ისე, რომ დაკმაყოფილებული იყოს ზოგიერთი შეზღუდვა, რომლებიც დადებულია წონით ფუნქციებზე და აგრეთვე ოპტიმალობის ზოგიერთი კრიტერიუმები.

www.worldcat.org/title/2012-iv-international-conference-problems-of-cybernetics-and-informatics-pci-proceedings-baku-azerbaijan-september-12-14-2012

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


მართვის სისტემების ოპტიმიზაციის და იდენტიფიკაციის პრობლემების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზესსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007-2009ძირითადი შემსრულებელი
მართვის არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება, რთული ფიზიკური და ეკონომიკური სისტემების მათემატიკური მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / 2021-2023ძირითადი შემსრულებელი
ოპტიმიზაციის ზოგადი ამოცანებისა და რიცხვითი დიალოგური მეთოდების დამუშავებასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012ძირითადი შემსრულებელი
ოპტიმიზაციის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები ნაწილობრივ დალაგებულ სივრცეებშისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2013-2014ძირითადი შემსრულებელი
მართვის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ვექტორული ოპტიმიზაციის პრობლემური ამოცანების კვლევა თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზესტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017ძირითადი შემსრულებელი
რთული სისტემების მოდელირების , იდენტიფიკაციისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020ძირითადი შემსრულებელი
მართვის არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება, რთული ფიზიკური და ეკონომიკური სისტემების მათემატიკური მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში