გურამ ურუშაძე

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

მცირე ჰესების ჰიდროაგრეგატის გაშვება და მართვათ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული თბილისი 2008 წ./№12, გვ.128-1310 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რთული რხევების გამზომი მოწყობილობათ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე, დ. ცინცაძე,სტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული თბილისი 2009 წ. /№13, გვ.132-1350 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბალასტური წინაღობების კომუტაციის წანაცვლება ჰიდროაგრეგატის გაშვებისა და მართვის პროცესშით. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული თბილისი 2010 წ./№14,გვ.148-1510 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ძაბვების გამრავლება და გაყოფა ინტეგრების მეთოდის გამოყენებითთ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე, დ. ცინცაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული , თბილისი 2011 წ./№15,გვ. 151-1530 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ძრავებისა და გენერატორების მართვის საკითხებით. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძესტატიასტამბა დამანი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, 2012 წ./№16, გვ. 121-1230 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობა რეზონანსულ სიხშირეზეთ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე,ნ. შენგელიასტატიასტამბა დამანი,/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, 2013 წ./ №17, გვ. 98-1000 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაბალი სიხშირის სიგნალების გაზომვა, გარდაქმნა და გამოყენებათ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე, ნ. შენგელიასტატიასტამბა დამანი,/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, 2014 წ. / №18,გვ. 171-1750 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აქტიური ზოლოვანი ფილტრების გადაწყობისა და გამოყენების საკითხებით. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე,ნ. შენგელიასტატიაგამომცემლობა უნივერსალი,/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი,, 2015წ./№19 გვ. 55-580 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კამერტონი მუსიკალური ინსტრუმენტების ასაწყობადთ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე,ნ. შენგელიასტატიაგამომცემლობა შ.პ.ს. პოლიგრაფია ,/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული 2017 წ./№21, გვ. 84-890 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ბალასტების მართვა გენერატორის საკუთარი ხმაურის გამოყენებითთ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე,ნ. შენგელიასტატიაგამომცემლობა შ.პ.ს. პოლიგრაფია /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული 2018 წ. /№22,გვ. 65-690 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ძრავის სიჩქარის სტაბილიზაცია საკუთარი ხმაურის გამოყენებითთ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე, ნ. შენგელია, ნ.დოღონაძე.სტატიაგამომცემლობა შ.პ.ს. პოლიგრაფია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული 2018 წ./ №22,გვ. 70-730 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მუსიკალური ინსტრუმენტების ავტომატური აწყობათ. ტროყაშვილი, გ. ურუშაძე, ნ. შენგელია, ნ.დოღონაძე.სტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე-პრინტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული , 2019 წ./№23 გვ. 65-670 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


სხვადასხვა სახის დინამიური ობიექტების მართვის, დიაგნოსტიკის და ამოცნობის საკითხები საკუთარი ხმაურის რხევების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის პროექტი, სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2021წწ.ძირითადი შემსრულებელი
ჰესების სიხშირის რეგულატორების მართვის მოწყობილობის საცდელი ნიმუშის აგება და გამოცდა; მოძრავი მექანიზმების ხმაურის რხევების გამოყენების პრობლემის კვლევა მართვასა და დიაგნოსტიკაშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის პროექტი, სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017 წწ.ძირითადი შემსრულებელი
ავტომატური მართვის ზოგიერთი ობიექტისათვის მართვის ალგორითმების შერჩევა და პროექტირება, დაცვა ავარიული რეჟიმებისაგანსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის პროექტი 2011-2013 წწ.ძირითადი შემსრულებელი
ობიექტის მექანიკური რხევების და პარამეტრების გაზომვა და მათი გამოყენება მართვის ალგორითმებში და დიაგნოსტიკაშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გრანტი 2011წ.პროექტის მენეჯერი
სხვადასხვა სიმძლავრის ჰესებისათვის მართვისა და დაცვის მოწყობილობების პროექტირება და აგებასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის პროექტი 2009-2010 წწ.ძირითადი შემსრულებელი
ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულატორის მმართველი მოწყობილობის პროექტირება, აგება და გამოცდასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის პროექტი 2007-2008 წწ.ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში