ვადიმ რაძიევსკი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

სამედიცინო დიაგნოსტირების სისტემათა ევოლუცია და ცოდნაზე დაფუძნებული დიაგნოსტირების ინტელექტუალური სისტემებივადიმ რადზიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №26, თბ. 2022, გვ. 182-189.არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცოდნის წარმოდგენის მიზეზ-შედეგობრივი ქსელი სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანათა გადასაწყვეტადვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ილია ოკონიანი, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული №26, თბ. 2022, გვ.177-181.არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Качественные имитационные модели функционирования сложных системВадим Радзиевский, Нора Джалябова, Нателла Ломашвилиსტატია„სანი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002/ №6, გვ.219-225არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Модели процессов развития в задаче пргнозирования состояния сложных системВадим Радзиевский სტატია„სანი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002/ №6, გვ.213-218არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Диалоговая система автоматического анализа и символического описания плоских сценВадим Радзиевский, Нора Джалябова, Нателkа Ломашвилиსტატია„მეცნიერება“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003/ №7, გვ.247-253არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Детерминированные и стохастические модели знаний в экспертных системах прогнозированияВадим Радзиевскийსტატია„მეცნიერება“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003/ №7, გვ.240-246არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальные системы со знанием в задачах диагностики состояния сложных систем и выбора решений (на примере медицины)В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили კონფერენციის კრებული"ინტელექტი"/საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები", მოხსენებათა კრებული, №8, 2004/გვ. 156-160არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Компьютерные модели распознования и модель знаний в задачах управления сложными системамиВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / № 9, გვ.318-324არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Методы и алгоритмы распознования состояния эритроцитов на основе анализа их электронных микрофотографийВ. Радзиевский, Н. Джалябова, М. Хачидзе, Д. Радзиевский სტატია„ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / № 9, გვ.307-311არა ISSN 0135-0765 რუსულისაგრანტო პროექტი
Причинная диагностика и прогнозирование состояния сложных систем и ситуаций в неформализованных задачах принятия решений и управленияВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / № 10, გვ.265-270არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Решение задачи ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа и распознования состояния эритроцитов по электронным микрофотографиямВ. Радзиевский, Н. Джалябова, М. Хачидзе, Д. Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / № 10, გვ.260-265არა ISSN 0135-0765 რუსულისაგრანტო პროექტი
Модель интеллектуальной системы анализа и оценки экологического состояния окружающей среды с целью управления её качествомВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / № 11, გვ.228-234არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Распознование и оценка экологического состояния атмосферного воздуха на основе данных экомониторингаВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" /საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", მოხსენებათა კრებული, 2007/გვ.270-274არა ISBN 978-99940-954-1-4 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа электронных изображений эритроцитовВ. Радзиевский, Н. Джалябова, М. Хачидзе, Д. Радзиевский, И. Гуревич, О. Салветти კონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" /საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", მოხსენებათა კრებული, 2007/ გვ.265-269არა ISBN 978-99940-954-1-4 რუსულისაგრანტო პროექტი
Задача многосортной классификации и обобщённого описания класса объектов для задача распознавания образовВадим Радзиевский სტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / № 12, გვ.231-235არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Обучающиеся интеллектуальные системы в задачах прогнозирования и оценки экологического состояния окружающей средыВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / № 12, გვ.225-230არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Вербальные описания изображений и сцен в диалоговой информационной системеВадим Радзиевский, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевскийკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" /ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2008/გვ.183-186არა ISBN 978-9941-14-161-4 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинный анализ негативных экологических состояний окружающей средыВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / № 13, გვ.227-231არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Модель оболочки интеллектуальной системы экологического мониторинга неживых компонентов окружающей средыВадим Радзиевский, Манана Хачидзе, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / № 13, გვ.221-226არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Логико-лингвистические модели знаний в неформализованных задачах принятия решений и управления Вадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевский სტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / № 14, გვ.236-240არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оценка и выбор участка окружающей среды по заданным критериямВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / № 14, გვ.229-235არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Вербальные модели знаний в задачах управления сложными системамиВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевский კონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" /ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010/გვ.63-68არა ISBN 978-9941-14-854-5 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система оценки участка окружающей среды по заданным критериям с целью принятия решенийВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" / აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა", შრომები, 2010 / გვ.275-278არა ISBN 978-9941-14-855-2 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს არაცოცხალი კომპონენტების მდგომარეობის ანალიზის და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელივადიმ რაძიევსკი, მანანა ხაჩიძე, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" / აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა", შრომები, 2010 / გვ.287-290არა ISBN 978-9941-14-855-2 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოცნობის, პროგნოზირების და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელივადიმ რაძიევსკი, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული"უნივერსალი"/I საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია", საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2010/გვ.160-161არა ISSN 1512-0686 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კულტურული მცენარეებისათვის საჭირო პირობების შერჩევის ექსპერტული სისტემავადიმ რაძიევსკი, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011 / №15, გვ.278-283არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რთული სისტემების მართვა ხელოვნური ინტელექტის მეთოდებითვადიმ რაძიევსკისტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011 / №15, გვ. 272-277არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური ინტელექტის მეთოდები და ეკოლოგიური სისტემის მდგრადობის დიაგნოსტირებავადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011 / №15, გვ. 262-267არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიური სისტემის დიაგნოსტირება წონასწორობის თვალსაზრისით და მისი შესაძლო დარღვევების მიზეზობრივი ანალიზივადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / №16, გვ. 226– 231არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაავადებათა დიფერენცირება ინტელექტუალური სისტემის მეშვეობითნორა ჯალიაბოვა, ვადიმ რაძიევსკისტატია  სტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / №16, გვ. 219-225არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система медицинской диагностики и выбора леченияВадим Радзиевский, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевскийსტატია  სტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / №16, გვ. 212– 218არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Методы искусственного интеллекта для решения неформализованных задач диагностики сложных систем на примере медициныМайя Микеладзе, Вадим Радзиевский, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевский კონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”, შრომები, 2012 / გვ. 403-406.არა ISBN: 9789941200960 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Продукционные модели знаний в задачах медицинской диагностики и прогнозированияВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевский სტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / №17, გვ. 169-174არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სიტუაციათა კლასების განზოგადებული აღწერა და შესაძლო გადაწყვეტილებათა სიმრავლის გაფართოება რთული სისტემების მართვისასვადიმ რაძიევსკისტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / №17, გვ. 163-168არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანის გადაწყვეტა კუჭის გასტრიტის კლასის დაავადებათა მაგალითზე ვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / №17, გვ. 157-162არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემავადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, მანანა ხაჩიძე, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული "მერიდიანი" / ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, 2013 / გვ. 226-235.არა ISBN 978-9941-0-5933-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიზეზ-შედეგობრივი ცოდნის მოდელი სამედიცინო პროგნოზირების ინტელექტუალურ სისტემებშივადიმ რაძიევსკისტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / №18, გვ. 252-257არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისასვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებულისტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / №18, გვ. 50-56.არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებშიმაია მიქელაძე, ვადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებულიმერიდიანი / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”, შრომათა კრებული, 2014 / გვ. 429-434. არა ISBN 978-9941-441-37-0 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პარალელური და თანამიმდევრული კლასიფიცირება სახეთა გამოცნობის და დიაგნოსტირების ამოცანებშივადიმ რაძიევსკისტატია"უნივერსალი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / №19, გვ. 141 – 146არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცოდნის პროდუქციული მოდელები თავის ტკივილის პირველად დაავადებათა დიაგნოსტირებაშივადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძესტატია"უნივერსალი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / №19, გვ. 134 – 140არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальный анализ данных в задачах медицинской диагностикиМайя Микеладзе, Вадим Радзиевский, Нора Джалябова, Папуна Карчава, Гела Бесиашвили, Дмитрий Радзиевский, კონფერენციის კრებულიაკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, შრომები, 2015 / გვ.116-122.არა ISBN 978-9941-20-575-0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинно-следственная модель знаний в интеллектуальной системе медицинской диагностикиВадим Радзиевский, Майя Микеладзе, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевский, სტატიასტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 163-168არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონკრეტული ავადმყოფისთვის სამკურნალო პრეპარატების არჩევის ინტელექტუალური სისტემავადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, გელა ბესიაშვილი, ნორა ჯალიაბოვა, პაპუნა ქარჩავა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 169-174არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Задачи, методы и системы интеллектуального анализа данных в медицинеМайя Микеладзе, Вадим Радзиевский, Гела Бесиашвили, Нора Джалябова, Папуна Карчава, Дмитрий Радзиевский.კონფერენციის კრებულისტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 45-52.არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადაწყვეტილების მიღების მოდელები სამედიცინო დიაგნოსტირების სწავლებად ინტელექტუალურ სისტემაშივადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / №21, გვ. 190-195არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტიკის ინტელექტუალურ სისტემასთან ურთიერთობა შეზღუდულ ბუნებრივ ენაზევადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / №21, გვ. 184-189არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Медицинская информационная система выбора лекарственных препаратов для лечения первичных головных болейМайя Микеладзе, Вадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевский, Нора Джалябова. სტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / №22, გვ. 163-167არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинно-следственные сети представления знаний в задаче создания интеллектуальной системы медицинской диагностикиვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / №22, გვ. 157-162არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადაწყვეტილების ბინარული ხის გამოყენება სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანაშივადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / №22, გვ. 151-156არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение методов Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия решенийМикеладзе М. , Радзиевский В. , Джалябова Н. , Бесиашвили Г. , Карчава П., Радзиевский Д.. კონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’18), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები არა ISSN 0512-3979 EISSN 1512-2174 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანები და მათი ამოხსნის მეთოდებივადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 148-151არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო ცოდნის ბაზაში ახალი კანონზომიერებების გამოვლენა და მათი გამოყენება დიაგნოსტირების და პროგნოზირების ამოცანების ამოხსნისასვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 142-147არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემის შემუშავება ასოციაციების ძიების საფუძველზემაია მიქელაძე, ვადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, ნათელა ანანიაშვილი, დიმიტრი რაძიევსკისტატიაშპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 136-141არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Метод сокращения перебора при поиске информации в базе знаний и его использование в задачах медицинской диагностикиВадим Радзиевский, Майя Микеладзе, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевский, Илья Оконянსტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 150-155არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაავადების გამოვლინების ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით სამკურნალო პრეპარატების შერჩევის ინტელექტუალური სისტემავადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 144-149არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение деревьев решений в задаче дифференциальной диагностики форм сахарного диабетаМайя Микеладзе, Вадим Радзиевскийსტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 133-138არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასწავლო ნეირონული ქსელების გამოყენება დიაგნოსტირების ინტელექტუალური სისტემების შექმნისასვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 151-156არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების ინტელექტუალურ სისტემასთან ბუნებრივ ენაზე ურთიერთობის ამოცანავადიმ რადზიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 145-150არა ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оценка ценности информации на модельной системе искусственного интеллектаВадим Радзиевский, Майя Микеладзе, Дмитрий Радзиевский, Илья Оконян. სტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 140-144არა ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностики.М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ананиашвили, Д. Радзиевский. კონფერენციის კრებულიII საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები არა ISSN 0512-3979 EISSN 1512-2174 DOI.org/10.36073/1512-3979რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система медицинской диагностики, использующая знания и способная к обучению.В. Радзиевский, М. Микеладзе, Н. Джалябова, Д. Радзиевский, И. Оконян. კონფერენციის კრებულიII საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები", 2021 / №1(32), ტ.1.1, გვ. 81-85.0 ISSN 0512-3979 EISSN 1512-2174 DOI.org/10.36073/1512-3979რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

"საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" თბილისი, საქართველო200427/09/2004 - 1/10/2004საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი Интеллектуальные системы со знанием в задачах диагностики состояния сложных систем и выбора решений (на примере медицины)ზეპირი

Предлагается метод диагностики состояния сложных систем, базирующийся на знаниях о диагностируемой системе. Эти знания включают описания возможных нарушений компонентов системы. а также информацию о взаимосвязях, существующих между нарушениями. Решается задача автоматизации выбора решений, направленных на устранение нарушений по критериям , которые заданы и оценены экспертами. Решение задачи проиллюстрировано на примере медицинской диагностике и выбора метода лечения. Разработан алгоритм установления наиболее вероятного, при заданном уровне рассмотрения диагноза. Предложен выбор лекарственных препаратов показанных при данном заболеваний на основе многих критериев.

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" თბილისი, საქართველო200710/10/2007 - 12/10/2007საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტიРаспознавание и оценка экологического состояния атмосферного воздуха на основе данных экомониторингаზეპირი

Рассматривается задача компьютерного распознавания и оценки экологического состояния атмосферного воздуха с использованием методов искуственного интеллекта. Распознавание и оценка осуществляется на основе данных экомониторинга. Решение этой задачипозволитвыявлять изменения в основе атмосферного воздуха в реальном масштабе времени, выделять антропогенную состовляющую этих изменений на фоне природных процессов и осуществлять регулирующие и управляющие воздействия, направленные на улучшение его качества. 

Proceedings of the International Scientific Conference Volume I
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" თბილისი, საქართველო200710/10/2007 - 12/10/2007საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტიИнтеллектуальная система ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа электронных изображений эритроцитовზეპირი

Рассматривается задача ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа и распознования формы изображения эритроцитов. Проведена обработка изображения эритроцитов и выделены признаки, на основе которых осуществляется их распознавание, а следовательно, и диагностика заболеваний. Разработаны алгоритмы обработки и распознавания изображения эритроцитов.  

Proceedings of the International Scientific Conference Volume I
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები თბილისი, საქართველო200801/10/2008 - 04/10/2008საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიВербальные описания изображений и сцен в диалоговой информационной системеზეპირი

Рассматривается информационная система анализа плоских сцен, которая даёт возмоность вербального  описания структуры конкретной сцены. Такое символьное описание создаёт основу для значительного  сокращения информации при сохранении существенных данных. Вербальное описание даёт основание более экономно использовать память компьютера а также сократить время передачи информации по каналам связи. Вербальное описание изображений и сцен подразумевает интерактивное общение с системой на ограниченном естественном языке с использованием ключевых слов. Это даёт возможность уточнения некоторых деталей сцены для более обоснованного принятия решений. 

https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/193303?locale=ka
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2 თბილისი, საქართველო201021/10/2010 - 22/10/2010საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიВербальные модели знаний в задачах управления сложными системамиზეპირი

Рассматривается вопрос использования знаний в задачах управления сложными системами. Знания представлены в виде соотношений между вербальным описанием объекта управления и решениями.С целью получения инвариантного описания относительно перестановки слов предложений,  предложено использование ключевых слов .Решается задача разбиения описаний ситуаций на классы по числу принимаемых решений. Каждому классу ставится в соответствие обобщённое описание, которое даёт возможность, опознать новые предложения не входящие в обучающую выборку. 

Proceedings of the International Scientific Conference
აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა" თბილისი, საქართველო201001/11/2010 - 04/11/2010საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальная система оценки участка окружающей среды по заданным критериам с целью принятия решенийზეპირი

Рассматривается задача оценки участка окружающей среды с точки зрения её использования для конкретных целей. Такая оценка учитывает экологические, климатические, физические, биотические и многие другие факторы. Она осуществляется на основе многих критериев и может быть решена, например, методом многокритериальной оценки, базирующейся на теории нечётких множеств, и решаемой с участием экспертов.

Collection of reports
აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა" თბილისი, საქართველო201001/11/2010 - 04/11/2010საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიგარემოს არაცოცხალი კომპონენტების მდგომარეობის ანალიზის და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელიზეპირი

განიხილება გარემოს არაცოცხალი კომპონენტების ეკოლოგიური მდგომარეობის ინტეგრალური შეფაესბის ამოცანა. ამოცანა შეიცავს ისეთ ქვეამოცანებს, როგორიც არის ამოცნობა,პროგნოზირება და სიტუაციის მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზი. ამოცანის გადასაწყვეტად აგებულია ეკოლოგიური მონიტორინგის სწავლებადი პროგრამული მოდელი. სისტემაში ხორციელდება არაცოცხალი კომპონენტების სხვადასხვა მდგომარეობათა კლასების აღწერა (ცნებათა მოდელი). ცნებათა მოდელი ყალიბდება დასწავლის პროცესში და წარმადგენს სისტემის ცოდნას. სისტემა ახორციელებს მიზეზ-შედეგობრივ ანალიზს, რომლის მეშვეობით ხდება მიზეზთა გამოვლენა, რომლებიც იწვევენ ნეგატიურ ცვლილებებს გარემოში. მიღებული ინფორმაცია აყალიბებს სიტუაციას, რომლის საფუძველზეც მიიღება გადაწყვეტილება დაკავშირებული გარემოს ხარისხის მართვასთან.

Collection of reports
I საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია" თბილისი, საქართველო201004/07/2010 - 06/07/2010საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტიგარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოცნობის, პროგნოზირების და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელიზეპირი

განიხილება ინტელექტუალური სისტემის მოდელი, რომელიც ახორციელებს გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის ამოცნობას და შეფასებას. ამოცნობის მიზნით გამოიყენება ლოგიკური ფუნქციები. ნაჩვენებია, რომ გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასებისთვის საჭიროა ინფორმაცია მიზეზებზე, რომლებიც იწვევენ მიმდინარე მდგომარეობას და აგრეთვე ინფორმაცია გარემოს მომავალი მდგომარეობის შესახებ. მიზეზის გამოვლინების მიზნით გამოიყენება მიზეზ-შედეგობრივი სემანტიკური ქსელი. პროგნოზირების ამოცანის ამოსახსნელად გამოიყენება ანალოგია, რომელიც არსებობს სახეთა ამოცნობის და პროგნოზირების ამოცანებს შორის. ამ ანალოგიაზე დაყრდნობით შესაძლებელია გამოვიყენოთ სახეთა ამოცნობის მეთოდები. კერძოდ, მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია ლოგიკური ფუნქციის აგებაზე (კონცეპტუალური მიდგომა).

Georgian Chemical Journal
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები თბილისი, საქართველო201219/10/2012 - 21/10/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიМетоды искусственного интеллекта для решения неформализованных задач диагностики сложных систем на примере медицины ზეპირი

В данной работе предлагаются методы решения неформализованных задач диагностики сложных систем на основе концептуальног подхода. Диагностирование состояния системы рассматривается как задача классификации и распознавания, а построение обобщенного описания классов осуществляется путём обучения на примерах. Предложенные методы обеспечивают отнесение новых состояний к определенному классу (экстраполяцию) как для количественных, так и для качественных значений признаков. На основе этих методов была решена неформализованная задача дифференциальной диагностики мигрени и головной боли напряжения.

http://www.gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/en/index_en.php
ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, საქართველო201324/09/2013 - 25/09/2013გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტიგარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემა.ზეპირი

განიხილება გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ამოცანა. ნაჩვენებია, რომ გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების შედეგად მიღებული ინფორმაცია არ არის საკმარისი მისი ადეკვატური შეფასებისთვის. ამოცანის გადასაწყვეტად აგრეთვე საჭიროა გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის პროგნოზირების და მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაცია. შემოთავაზებულია ინტელექტუალური სისტემის მოდელი, რომელიც იყენებს მათემატიკური ლოგიკის, ბულის ალგებრის და დისკრიმინანტული ანალიზის მეთოდებს.

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/22269/1/Nikoladze_Niko.pdf
ვახტანგ გომელაურისა და არჩილ ელიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია “ენერგეტიკა და მართვის პროცესები” თბილისი, საქართველო201417/11/2014 - 18/11/2014საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი ცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას.ზეპირი

განიხილება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში ცოდნის ორგანიზების საკითხი დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას. შემოთავაზებულია რთული სისტემების მდგომარეობათა დიაგნოსტირების მეთოდი, რომელიც მუშაობს როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი მონაცემების შემთხვევაში. მდგომარეობათა კლასის აღმწერი ფუნქციის სახით მიიღება მაღალინფორმატიული პრედიკატი - კონიუნქციების დიზიუნქცია, რომელთაგან თითოეული ხასიათდება სარწმუნოების კოეფიციენტით. ყოველივე ეს საშუალებას იძლევა წარმოვადგინოთ მიღებული ევრისტიული ცოდნა პროდუქციული მოდელით სარწმუნოების კოეფიციენტების გამოყენებით, რომელიც ეფექტურად მუშაობს მონაცემების და ცოდნის არამკაფიობის, გაურკვევლობის და არასრულობის პირობებში.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/jurnali_2014.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ” თბილისი, საქართველო201412/07/2014 - 12/07/2014გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებში. ზეპირი

შეთავაზებულია რთული სისტემების დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანის ამოხსნის მეთოდები კონცეპტუალური მიდგომის საფუძველზე. რთული სისტემის დიაგნოსტირება განიხილება როგორც კლასიფიცირების და სახეთა გამოცნობის ამოცანა, ხოლო კლასების განზოგადებული აღწერის აგება ხორციელდება მაგალითებზე დასწავლის გზით. შეთავაზებული მეთოდები უზრუნველყოფენ ახალი მდგომარეობების მიკუთვნებას გარკვეული კლასისადმი (ექსტრაპოლიაციას) როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი ნიშნებისთვის. ამ მეთოდების გამოყენებით გადაწყვეტილია შაკიკის და დაძაბულობის ტიპის თავის ტკივილის დიფერენციალური დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანა.

http://gttu.edu.ge/ge/sametsniero-kvlevebi/kvleviti-tsentrebi/publikatsiebi/saertashoriso-sametsniero-konferentsiis-shromata-krebuli/gza-evrointegratsiisaken-2014
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ თბილისი, საქართველო201503/11/2015 - 05/11/2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტიИнтеллектуальный анализ данных в задачах медицинской диагностикиზეპირი

Рассматривается проблема обработки данных в задачах медицинской диагностики как одна из задач интеллектуального анализа данных (Data Mining). В качестве метода интеллектуального анализа данных предлагается логический метод распознавания на основе концептуального подхода, а также алгоритм бинаризации количественных признаков, обеспечивающие эффективность правила–классификатора с точки зрения как диагностирующей, так и дифференцирующей способностей.

www.ict-mc.gtu.ge
სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია თბილისი, საქართველო201616/12/2016 - 16/12/2016საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტიЗадачи, методы и системы интеллектуального анализа данных в медицинеზეპირი

Огромное количество разнородных данных, генерируемых в современной медицине, требуют развития новых технологий по анализу данных с целью выявления определенных закономерностей и скрытых знаний. Именно методы интеллектуального анализа данных (Data Mining) предоставляют новые возможности для решения этой актуальной задачи. В статье рассмотрены особенности медицинских данных и основные задачи, связанные с их анализом и обработкой. Дан краткий обзор методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных, наиболее часто используемых в сфере медицины; рассмотрены их преимущества и недостатки; приведены примеры их практического применения для решения различных задач медицинской диагностики и прогнозирования, а также наиболее актуальные направления развития технологий интеллектуального анализа медицинских данных.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/jurnali_2016.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია“საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’18) თბილისი, საქართველო201828/09/2018 - 29/09/2018საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიПрименение методов Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия решенийზეპირი

Рассматривается задача анализа медицинских данных как одна из задач интеллектуального анализа данных (Data Mining). В качестве методов ее решения  предлагаются методы машинного обучения - логический метод классификации на основе концептуального подхода и нейронные сети прямого распространения. Для обучения сети используется алгоритм обучения с исправлением ошибок. На основе результатов, полученных при применении этих методов, построена интеллектуальная система диагностики и прогнозирования первичных головных болей, используемая для поддержки принятия решений врачом.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/N26_conf_unesco_2018_2_26.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია“საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21) თბილისი, საქართველო202120/05/2021 - 22/05/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიПрименение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностикиზეპირი

Рассматривается задача анализа медицинских данных с целью выявления часто встречающихся симптомов и наборов симптомов для данного заболевания. Для анализа данных используется метод поиска ассоциаций, который позволяет оценить специфичность найденных симптомов и достоверность диагностических правил, построенных на основе выявленных ассоциаций. Предложенный метод был применен для обработки клинических данных ряда эндокринологических заболеваний. Полученные ассоциативные правила были использованы для формирования базы знаний медицинской интеллектуальной системы, предназначенной для диагностирования эндокринологических заболеваний.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2021(1_32)/ASU-2021(1_32)1.1.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21) თბილისი, საქართველო202120-22 მაისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальная система медицинской диагностики, использующая знания и способная к обучениюზეპირი

Рассматривается интеллектуальная система диагностики заболеваний, использующая медицинские знания и способная к обучению. В качестве модели знаний используется семантическая сеть, представленная в виде матрицы отношений. И сеть, и матрица задают отношения между симптомами и вызывающими их причинами. Дугам сети и соответствующей матрице приписаны весовые коэффициенты. Эти коэффициенты формируются в процессе обучения. Для принятия решения по установлению диагноза используется линейное преобразование вектора, определяющего наличие симптомов с помощью матрицы заболеваний. Для принятия решения также используется метод, базирующийся на теории нечётких множеств. Эти методы были использованы на примере решения задачи диагностики первичных головных болей.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2021(1_32)/ASU-2021(1_32)1.1.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში