კორძახია გიორგი

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

დაასკანერე

Climate Change Impact on the Glaciers of the Rioni River Basin (Georgia).გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.კონფერენციის კრებულიSciendo, Nitra, Slovac Universitas Agriculturae Nitriae/ Acta Horticulturae et Regiotecturae – Special Issue, 2021/ pp. 27−30.- ISSN 1338-5259 DOI: 10.2478/ahr-2021-0006 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГОДОВОГО СТОКА РЕКИ АЛАЗАНИ (ГАНЫХ) იმანოვი ფ., კორძახია გ., ალიევა ი.კონფერენციის კრებულიВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКА И И ТЕХНОЛОГИИ / Международный рецензируемый научный журнал Водные проблемы, 2021 / N1 с. 7-17 - ISSN: 2414-5742 e-ISSN: 2788-7278 https://waterproblems.az/რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Degradation of glaciers of basin of theriver Pirikiti Alazani (Georgia) dueto climate change.გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.კონფერენციის კრებულიNitra, Slovac Universitas Agriculturae/Reducing the risk of negative climate change impacts in the landscape, ENVIRO 2021, 25th International scientific conference, Proceedings of abstracts,2021/ pp. 35. - ISBN 978-80-552-2408-4 https://doi.org/10.15414/2021.9788055224084 https://enviro.uniag.sk/en-home ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
GLACIERS DEGRADATION DYNAMICS OF GLACIAL BASINS OF RIVERS ASSA AND ARGHUNI ON THE BACKGROUND OF CURRENT CLIMATE CHANGE.გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.კონფერენციის კრებული IH SAS, E-Book Bratislava ,Slovac /In: Botyanszká, L., Vitková, J. (eds.), Hydrological Processes in the Soil–Plant–Atmosphere System, 2021/ p. 317. pp. 256-263.- ISBN: 978-80-89139-50-7https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000280-5b0475b04a/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV%20_2021new2.pdf?ph=1778df732d Password: J5uVKvR2gw ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Три фактора, характеризующие деградацию ледников Грузии. ლ.შენგელია, გ.კორძახია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.კონფერენციის კრებული Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена/География: развитие науки и образования. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции LXXIV Герценовские чтения, 2021/ т.II, pp. 12-18. - ISBN: 978-5-8064-3044-2 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46330298რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
River Terek Glacial Basin Degradation Dynamics on the Background of Current Climate Change. გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.კონფერენციის კრებულიTSU Press/ International Scientific Conference, Natural Disasters in the 21st Century: Monitoring, Prevention, Mitigation, proceedings, 2021/pp. 202−205. - ISBN 978-9941-491-52-8 http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/9533 http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/9535/1/51_Conf_ND_2021.pdfინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სტიქიური ნაგავსაყრელები და მათი ზემოქმედება გარემოზე.ნ. ბუაჩიძე, გ. კორძახიასტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი / მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი, 2021/ # 3 (737), გვ. 9-17.- ISSN 0130-7061 http://www.publishhouse.gtu.geქართულისაგრანტო პროექტი
Current Climate Change Impact on the Mtkvari (Kura) River Basin Glaciers Degradation.გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.სტატია Georgian National Academy of Sciences / Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2020/ V. 14, #1, pp. 83−89. SJR რეიტინგი(Scopus): 0.192 (2020) ISSN – 0132 – 1447 http://science.org.ge/bnas/t14- n1/12_Kordzakhia_Geophysics.pdfინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლიმატის მიმდინარე ცვლილების მოქმედება მდ. მტკვრის აუზის მყინვარების დეგრადაციაზე.შენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანი.სტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, 2020/#2 (734), გვ. 9−24.- ISSN 0130-7061 Index 76127 https://publishhouse.gtu.ge/ka/page/?page=page&slug=/ge/archive/technoქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საბჭოთა კავშირის მყინვარების კატალოგში მოცემული საქართველოს მყინვარების ფართობის მონაცემების კორექტირება. შენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანი.სტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, 2020/ #1 (733), გვ.9-15.- ISSN 0130-7061 Index 76127 https://publishhouse.gtu.ge/ge/page/?page=page&slug=/ge/archive/technoქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მყინვარული აუზების დეგრადაცია კლიმატის ცვლილების გამო. შენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანი.სტატიაგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული, 2020/ტ. 129, გვ. 34-40. - ISSN 1512-0902 doi.org/10.36073/1512-0902 http://openlibrary.ge/handle/123456789/9033ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Contamination of soils by arsenic in Ambrolauri municipality and its impact on the health of the populationლ.შავლიაშვილი, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე, გ.კუჩავა, გ.კორძახიასტატიაby Academic Publishing House Researcher s.r.o. / International scientific Journal, European Geographical Studies, 2020 / 7(1): p.48-56- E-ISSN: 2413-7197 DOI: 10.13187/egsინგლისურისაგრანტო პროექტი
Numerical Modeling of Dust Propagation in the Atmosphere of a City with Complex Terrain.The Case of Background Eastern Light Airა. სურმავა, ვ. კუხალაშვილი, ნ. გიგაური, ლ. ინწკირველი, გ. კორძახია სტატიაSRP / Journal of Applied Mathematics and Physics, 2020 / vol.8, N7, pp.1222-1228იმპაქტ ფაქტორი: 0.70 ISSN Print: 2327-4352 ISSN Online: 2327-4379 Doi:10.4236/jamp.2020.87092ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Ecological Situation in the World and in Georgia During and After the Pandemic. ე.ბაქრაძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კუჩავა, მ.არაბიძე, ნ.ბუაჩიძე, გ.კორძახიაკონფერენციის კრებულიTSU / International Online Conference, Compounds and Materials with Specific Properties, 2020/ pp.21-22- ISBN: 78-9941-13-939-0 https://www.tsu.ge/assets/media/files/48/konferenciebi/Book_of_Abstracts_2020.pdfინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Влияние изменения климата на ледники бассейна реки Ингури (Грузия). ლ.შენგელია, გ.კორძახია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.მონოგრაფიაИзд-во РГПУ им. А. И. Герцена /География: развитие науки и образования. Коллективная монография по материалам ежегодной научно-практической конференции LXXIII Герценовские чтения, 2020 /т. I, с. 198‒204.- ISBN 978-5-00045-868-6 (1 ТОМ) https://www.herzen.spb.ru/uploads/gdalind/files/Чтения%20т1%202020.pdfრუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Влияние текущего изменения климата на большие ледники Грузии. ლ.შენგელია, გ.კორძახია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.მონოგრაფიაИзд-во РГПУ им. А. И. Герцена/География: развитие науки и образования, Коллективная монографияпо материалам научно- практической конференции LXXII Герценовские чтения, 2019/т. I, с. 218−226.- ISBN: 978-5-00045-696-5 http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/GR1-2019.pdfრუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The Climate Change impact on the Glaciers of Georgiaგ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.სტატიაPublisher – RS Global Sp. z O.O, Scientific Educational Center Warsaw, Poland / Word Science, 2019/№ 4(44) Vol.1, pp. 29−32.- ISSN: 2413-1032 doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30042019/646 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
საქართველოს ზოგიერთი დიდი მყინვარის უკანდახევა და სრული დნობის განსაზღვრა კლიმატის მიმდინარე ცვლილებიოს ფონზეშენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი“ / მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, 2019/#2 (731), გვ. 9−20. - ISSN 0130-7061 Index 76127 https://publishhouse.gtu.ge/ge/page/?page=page&slug=/ge/archive/technoქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ზეგავლენით საქართველოს ზოგიერთი დიდი მყინვარის უკანდახევა და მათი სრული დნობის სავარაუდო თარიღების განსაზღვრა. შენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანი.სტატიაგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი / ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული, 2019/ტ. 127, გვ. 20−24.- ISSN 1512-0902 doi.org/10.36073/1512-0902 http://openlibrary.ge/handle/123456789/9898ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
The impact of Some Uncontrolled Landfill Sites on the Ecosystems of Surrounding Areas of Eastern and Western Parts of Georgiaნ.ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე, ე. შუბლაძე, გ. კუჭავა, გ. კორძახია. სტატიაScientific Research Publishing, USA/Journal of Ecology, 2019/vol. 9, N 2, pp. 25-33.იმფაქტ ფაქტორი: 5.762 ISSN Online: 2162-1993; ISSN Print: 2162-1985 http://www.scirp.org/journal/ojeინგლისურისაგრანტო პროექტი
დასავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევის შედეგები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზეშენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი / მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, 2018/#1 (727), გვ. 14-21. - ISSN 0130-7061 Index 76127 https://publishhouse.gtu.ge/ge/page/?page=page&slug=/ge/archive/techno ქართულისაგრანტო პროექტი
Результаты исследования малых ледников Грузии на фоне изменени современнного климата ლ.შენგელია, გ.კორძახია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.მონოგრაფიაИзд-во РГПУ им. А.И. Герцена /География: развитие науки и образования, Коллективная монография по материалам Международной научно-практической конференции LXХI Герценовские чтения, 2018/т. I, c. 206-212.- ISBN 978-5-8064-2532-5 (т. I) http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/GR1-2019.pdfრუსულისაგრანტო პროექტი
Utilization of a rainfall-runoff hydrological model in studies on the impact of land-use changes. Case study from Georgia. პ.რონჩაკი, მ.მალიარიკოვა, რ.ნოსკო, გ.კორძახია, მ.კორძახია.სტატია Georgian National Academy of Sciences / Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2018 / vol. 12, no. 2, pp.63-69.SJR რეიტინგი(Scopus): 0.192 (2020) ISSN – 0132 – 1447 http://science.org.ge/bnas/vol-12-2.htmlინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დისტანციური ზონდირების (თანამგზავრული და აერო-ფოტო გადაღებების) გამოყენებით მდინარე ტვიბერის აუზის მყინვარების შესწავლის შედეგები. შენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანისტატიაგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი / ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017/ტ. 124, გვ. 97-106.- ISSN 1512-0902 doi.org/10.36073/1512-0902 http://openlibrary.ge/handle/123456789/9922ქართულისაგრანტო პროექტი
Impact of Modern Climate Change on Glaciers in East Georgia.გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.სტატიაGeorgian National Academy of Sciences / Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2016/ V. 10, #4, pp. 56-63.SJR რეიტინგი(Scopus): 0.192 (2020) ISSN – 0132 – 1447 http://science.org.ge/bnas/vol-10-4.htmlინგლისურისაგრანტო პროექტი
საქართველოს მყინვარების ცვლილების ნეგატიური ტენდენციები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე.შენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, 2016/#3 (723), გვ. 29-35.- ISSN 1512-0902 https://publishhouse.gtu.ge/ge/page/?page=page&slug=/ge/archive/technoქართულისაგრანტო პროექტი
კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარებზეშენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი / მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, 2016/ #1 (723), გვ. 9-14.- ISSN 1512-0902 https://publishhouse.gtu.ge/ge/page/?page=page&slug=/ge/archive/technoქართულისაგრანტო პროექტი
Satellite Earth Observations Processing to Determine Main Characteristics of Small Glaciers of East Georgiaგ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.კონფერენციის კრებულიMEHMED AKIF ERSOY UNIVERSITY, Turkey/GEOMED 2016, The 4th International Geography Symposium Book of Proceedings, 23-26 May, Kemer-Antalya,Turkey, 2016/ pp. 505-514.- ISBN 978-605-66576-1-0 https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder7387/GMED%20(2016).pdfინგლისურისაგრანტო პროექტი
Определение фирновой линии горных ледников по данным спутникового дистанционного Зондирования. ლ.შენგელია, გ.კორძახია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.მონოგრაფიაИзд-во РГПУ им. А.И. Герцена/География: развитие науки и образования, коллективная монография по материалам Международной научно-практической конференции LXIX Герценовские чтения/с. 199-205.- ISBN 978-5-8064-2251-5 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26157977რუსულისაგრანტო პროექტი
თანამგზავრული მონაცემებით მთის მყინვარის ფირნის ხაზის სიმაღლის განსაზღვრა გეფერის მეთოდის გამოყენებით. შენგელია ლ., კორძახია გ., თვაური გ., ცომაია ვ.სტატიაგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი/ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016/ტ. 123, გვ. 77-82.- ISSN 1512-0902 doi.org/10.36073/1512-0902 http://openlibrary.ge/handle/123456789/9943ქართულისაგრანტო პროექტი
Research of Glaciers Variation Dynamics in East Georgia under the Impact of Modern Climate Change. გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.სტატია Georgian National Academy of Sciences / Proceedings of the Fourth Plenary Conference, 2016/ pp. 96−100.- ISSN 978-9941-0-9178-0 http://eprints.iliauni.edu.ge/8151/1/IUNESCO%20Pr.%20%20IUGP%23610%20Proceed.2016.pdfინგლისურისაგრანტო პროექტი
Research of uncontrolled landfills impact on environment in Georgiaნ.ბუაჩიძე, ხ. ჩიკვილაძე, გ.კორძახია, ე. შუბლაძე,ლ.შავლიაშვილი.სტატიაScience publish group, USA / American Journal of Environmental Protection, 2016/Vol. 5, Issue 3, pp. 65-70.- ISSN Print: 2328-5680 ISSN Online: 2328-5699 DOI: 10.11.648/I.aiep.s.20160503.01.11 https://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajepინგლისურისაგრანტო პროექტი
Trends of components secular changes and their possible impact on the eco-chemical characteristics of the soil (on example of Alazani velley) ე.ელიზბარაშვილი, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, გ.კუჩავა, მ.ელიზბარაშვილი, ნ.ჭელიძესტატიაAcademic Publishing House Researcher / European Geographical Studies, 2016 / v.11, Is.3, pp.75-82 - ISSN: 2312-0029 E-ISSN: 2413-7197 DOI: 10.13187/egs.2016.11.75ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Research of Devdoraki Glacier Based on Satellite Remote Sensing Data and Devdoraki Glacier Falls in Historical Context.გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, მ.ძაძამია.სტატიაScience Publishing Group, USA/ American Journal of Environmental protection, Propose a Special Issue, 2015/ V. 4, Issue 3-1, pages: 14-21.- ISSN: 2328-5680 (Print); ISSN: 2328-5699 (Online) doi: 10.11648/j.ajep.s.2015040301.13 https://www.caucasus-mt.net/research-of-devdoraki-glacier.html ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Методология и результаты исследования некоторых ледников Грузии. ლ.შენგელია, გ.კორძახია, გ.თვაურიმონოგრაფიაИзд-во РГПУ им. А.И. Герцена /География: развитие науки и образования. Коллективная монография по материалам Международной научно-практической конференции LXVIII Герценовские чтения, 2015/ с. 117-124.- ISBN: 978-5-9905905-9-5 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46358361რუსულისაგრანტო პროექტი
Satellite remote sensing outputs of the certain glaciers in the territory of East Georgia. გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური, ვ. ცომაია, მ.ძაძამიასტატიაElsevier/The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences , 2015 / Vol.18, Issue 1, Supplement 1, October pp.1–7.SJR რეიტინგი(Scopus): 1.062 (2021) ISSN:1110-9823 https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2015.06.003 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982315000265 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევა თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების და GIS ტექნოლოგიების გამოყენებით.შენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი /მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, 2015/#2 (719), გვ. 9-18.- ISSN 0130-7061; Index 76127 https://publishhouse.gtu.ge/ge/page/?page=page&slug=/ge/archive/technoქართულისაგრანტო პროექტი
თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევა.შენგელია ლ., კორძახია გ., თვაური გ., ცომაია ვ., ძაძამია მ.სტატიაგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი / ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / ტ. 121, გვ. 104-111.- ISSN 1512-0902 doi.org/10.36073/1512-0902; https://www.ecohydmet.ge/121.pdfქართულისაგრანტო პროექტი
Some Results of Land Resources Degradation Research in Georgia გ.კორძახია, ლ.შავლიაშვილისტატიაElsevier / The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, 2015 / Vol. 18, Issue 1, Supplement 1, pp. pp.10–14.SJR რეიტინგი(Scopus): 1.062 (2021) ISSN:1110-9823https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2015.06.003 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982315000265 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Research of soil resources degradation processes in Georgiaგ.კორძახია, ლ.შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე. სტატიაScience publish group, USA/American Journal of Environmental Protection, 2015/4(5), pp. 251-259. - ISSN 1512-0287 https://www.sciencepublishinggroup.com; https://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=163&doi=10.11648/j.ajep.20150405.16ინგლისურისაგრანტო პროექტი
კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა, ე.შუბლაძეკონფერენციის კრებული თსუ / ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია, გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, 2015 / გვ.286-291- ISSN 1512-1224 http://aljavakhishvili-2015.tsu.ge/data/file_db/pdf/KREBULI%20-%20al.%20javaxishvili.%20tiraji%20200.pdfქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ალაზნის ველის დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების რეგენერაციისათვის საჭირო ქმედებები ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, გ.კუჭავა, ე.ელიზბარაშვილიკონფერენციის კრებულისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება“, 2015 / გვ.337-340- ISSN 1512-2743 http://science.gtu.geქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სუათისის მყინვარების კვლევის შედეგები თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზეშენგელია ლარისა, კორძახია გიორგი, თვაური გენადი, ძაძამია მურმანი.სტატიაგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი / ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / ტ. 120, გვ. 52-56.- ISSN 1512-0902 doi.org/10.36073/1512-0902; https://www.ecohydmet.ge/120.pdfქართულისაგრანტო პროექტი
კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დეგრადაცია ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუშიმონოგრაფიაგამომცემლობა უნივერსალი / 2014 / 182 გვ. - -  https://rustaveli.org.ge/res/docs/a591bdbbbf185b3cfbb9e183a7f929c97e91d737.pdfქართულისაგრანტო პროექტი
Investigation of Caucasian Glaciers by Satellite Dataგ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური სტატიაPublisher− Institute of Hydrometeorology, /International Scientific-Technical Conference, Pressing problems of Hydrometeorology and Ecology, papers, 2013/vol. 119, pp. 193-196. - ISSN 1512-0902doi.org/10.36073/1512-0902; https://www.ecohydmet.ge/119.pdfინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შავი ზღვის ენერგორესურსების განვითარების და წყალბადის ენერგიის პრობლემებიმ. ალფენიძე, რ. დიასამიძე, გ. კორძახია, რ. ჯომიდავა, მ. ციცქიშვილი.სტატიაSpringer Science + Business Media Dordrecht / NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, 2013 / Vol.13, №2, pp.180–183.- - DOI 10.100/978-94-007-6152-0_1, http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-6152-0ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Use of Klinoptilolith in Agriculture ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, ნ.ტუღუში, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძესტატიაGeorgian Agrarian University / International Scientific Journal,Annals of Agrarian Science, 2013 / vol.11, №.3, pp. 28-36- ISSN E: 2667-9531 https://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-scienceინგლისურისაგრანტო პროექტი
ალაზნის ველის დამლაშებულ ნიადაგებზე არსებული ხელოვნური წყალსაცავის ქიმიური შედგენილობა ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, გ.კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ე.ბაქრაძე, ვ.თალაკვაძეკონფერენციის კრებულისტუ-ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / ტ.119, გვ.253-256- ISSN 1512-0902 http://www.ecohydmet.ge/ქართულისაგრანტო პროექტი
ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დრენაჟიანი და უდრენაჟო ნალვეთებში მატილების დამლაშება-განმლაშების პროცესების მიმდინარეობა სეზონების მიხედვით ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში, ა.გიორგიშვილისტატიათსუ / საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2013 / ტ.13, №2, გვ.180–183- ISSN 1512-0686 http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/pd3/browse.html?pft=biblio&from=18574ქართულისაგრანტო პროექტი
ალაზნის ველის ნიადაგებში ადვილად ხსნად მარილთა მიგრაცია კლიმატურ კომპონენტებთან კავშირში ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ტუღუში, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძესტატიათსუ / ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია, #5(84), 2013 / გვ.189-193 - ISSN 1512-1224https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/312456ქართულისაგრანტო პროექტი
კავკასიონის მყინვარებზე კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ზემოქმედების შესაფასებლად დისტანციური დაკვირვების ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები. ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, თ. დავითაშვილი, ნ. ბეგალიშვილი. სტატიაგამომცემლობა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, საქართველო / მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, 2012/№4-6, გვ. 25-30.- ISSN 0130-7061 Index 76127 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრისათვისკორძახია გიორგი, ლარისა შენგელია, გენადი თვაურიმონოგრაფიაგამომცემლობა უნივერსალი / თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრისათვის, 2011/102 გვ.- ISBN: 9789941173615https://www.ecohydmet.ge/Shengelia-sat-inform.pdf https://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=6021ქართულისაგრანტო პროექტი
საქართველოს მიწის რესურსების დეგრადაცია თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ფონზე ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუშისტატიასტუ-ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 2011 / ტ.#117, გვ.115-118- ISSN 1512-0902 http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/9999ქართულისაგრანტო პროექტი
Методологические основы определения температуры поверхности Черного моря с использованием спутниковых данных.ლ.შენგელია, გ.კორძახია, გ.თვაურიმონოგრაფიაИзд-во РГПУ им. А.И. Герцена /География: развитие науки и образования. Коллективная монография. Материалы ежегодной Международной научно-практической конференции LXIV Герценовские чтения, 2011/c. 154−156.- ISBN 978-5-94856-807-2 https://www.herzen.spb.ru/img/files/gdalin/konferencii/ger_chtenia_2011.pdfრუსულისაგრანტო პროექტი
Application of the Satellite Data for the Creation of Operational Numerical Forecasting Tecnological Line of the Black Sea Conditions.კორძახია გ., შენგელია ლ, თვაური გ., ჭითანავა რ.კონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, /ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 2011 /ტ. 117, გვ. 59-61 - ISSN 1512-0902 doi.org/10.36073/1512-0902 https://www.ecohydmet.ge/117.pdfინგლისურისაგრანტო პროექტი
Forecast of the Black Sea Conditions Based on the Remote Sensing.კორძახია გ., შენგელია ლ, თვაური გ., დემეტრაშვილი დ.კონფერენციის კრებულიPrinted by: Meta Basım - Izmir – Turkey/Proceding & Abstracts International Symposium on Kazdaglari (Mount Ida) and Edremit - Global Change in Mediterranean Region, May 5-7, 2011- Edremit-Balikesir, 2011/p. 222.- ISBN: 978-605-87840-0-0 https://www.academia.edu/10888509/Proceedings_I_International_Symposium_on_Kaz_Mountains_and_Edremit_Global_Change_in_Mediterranean_Region_ინგლისურისაგრანტო პროექტი
The Use of the Remote Sensing for the Determination of the Black Sea Surface Temperature.კორძახია გ., შენგელია ლ, თვაური გ.კონფერენციის კრებულიEUROPEAN COMMISSION UKRAINIAN SCIENTIFIC CENTER OF ECOLOGY OF THE SEA/3rd Bi- annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference, Odessa, Ukrine, 1-4 Novembe 2011, Abstract, 2011/ pp. 93−94.- - https://www.researchgate.net/publication/273666520_System_of_the_Hydrobiological_Monitoring_in_the_Black_Sea_Biosphere_Reserveინგლისურისაგრანტო პროექტი
Remote sensing for early warning of natural meteorological and hydrological disasters and provision of transportation safety over the Black Sea in Georgia.გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური მ.ტატიშვილი ი.მკურნალიძეკონფერენციის კრებულიProcedia Social and Behavioral Sciences, Published by Elsevier Ltd/Selection and/or peer-review under responsibility of The 2nd International Geography Symposium Mediterranean Environment, GEOMED2010, 2011/ vol.19, pp. 532–536.- - doi:10.1016/j.sbspro.2011.05.166; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281101281Xინგლისურისაგრანტო პროექტი
Reception and Processing of the Black Sea Surface Temperature Satellite Data for Georgian Water Area.გ.კორძახია, ლ.შენგელია, გ.თვაური ი.მკურნალიძესტატიაPrinted in Georgia, Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi, Georgia/Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2010/vol. 4, no. 3, pp. 54−57. - ISSN – 0132 – 1447 https://www.caucasus-mt.net/reception-and-processing-of-th.html http://science.org.ge/old/moambe/4-3/Kordzakhia.pdf ინგლისურისაგრანტო პროექტი
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. შენგელია ლ., კორძახია გ., თვაური გ.სტატიაგამომცემლობა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, /მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი, საქართველო, თბილისი 2010/#10-12, გვ. 30–35.- ISSN 0130-7061 Index 76127 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
About Determination of the Black Sea Surface Temperature on the Basis of the Satellite Monitoring.კორძახია გ.ი., შენგელია ლ.დ., თვაური გ.ა., მკურნალიძე ი.პ.კონფერენციის კრებულიPublish House Technical University, /International Scientific-Technical Conference, Sustainable Development and Protection of Environment. Transactions, Georgian Technical University, 10-12 november, 2010/ pp. 83-86.- ISBN 978-9941-14-868-2 -ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Peculiarities of the Use of Satellite Information for Early Warning of Natural Meteorological and Hydrological Disasters in Georgiaლ.შენგელია, გ.კორძახია, გ.თვაური მ.ტატიშვილი ი.მკურნალიძესტატიაPrinted in Georgia, Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi, Georgia,/Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2009/vol. 3, no. 1, pp. 79−83.- ISSN – 0132 – 1447 http://science.org.ge/old/3-1/Shengelia.pdf www.academia.edu/10973982/Peculiarities_of_the_Use_of_Satellite_Information_for_Early_Warning_of_Natural_Meteorological_and_Hydrological_Disasters_in_Georgia?from_sitemaps=true ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების პერსპექტივები.ლ. შენგელია, გ, კორძახია, გ. თვაური, მ. ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე.სტატიაგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, /ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, მეტეოროლოგიის პრობლემები. 2009 /ტ. 114, გვ. 159-162. - ISSN 1512-0902 doi.org/10.36073/1512-0902 http://openlibrary.ge/handle/123456789/9689ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვისლ. შენგელია, გ, კორძახია, გ. თვაური, მ. ტატიშვილი, ი. მკურნალიძესტატიაგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, / მეტეოროლოგიის პრობლემები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, 2009/ ტ. 114, გვ. 169-173.- ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0902 http://openlibrary.ge/handle/123456789/9687ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება.გ, კორძახია, ლ. შენგელია, გ. თვაური, მ. ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე. კონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, /ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. დედამიწის საერთაშორისო წელი, კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური მოვლენები საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2008/ ტ. 115, გვ. 250-260. - ISSN 1512 – 0902 doi.org/10.36073/1512-0902 http://openlibrary.ge/handle/123456789/9762ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მდინარეების გრძელვადიანი რადიაციული მონიტორინგი. ა. ჩხარტიშვილი, გ.კორძახია, მ.ციცქიშვილი, გ.გრებენჩუკი, ლ.ციცქიშვილი, ვ. გვახარია, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი.კონფერენციის კრებულიISTC/ ინტერნაციონალური ვორკშოფი, 6-10 ნოემბერი, 2006/ გვ.66-70.- - http://www.iaea.org.NCL.CollectionStore>public http://www.inp.uz/conf/index.htmქართულისაგრანტო პროექტი
ზოგიერთი მეთოდოლოგიური საკითხი მდ. მტკვრის წყლის ხარისხზე ბუნებრივი და ანთროპოგენური ზემოქმედების შეფასების შესახებ.გ.კორძახია, ნ.ბუაჩიძე, მ.აზარაშვილი, ნ.კეკელიძე, ტ. ჯახუტაშვილი მ.ჩხაიძე, ლ.მწარიაშვილი.სტატიათსუ / საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, საქართველოს ქიმიური საზოგადოების ჟურნალი, 2006/ტ. 6, № 4, გვ. 474-478. - ISSN 1512-0686 http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/pd3/browse.html?pft=biblio&from=18574 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ნავთობპროდუქტებით და დესტრუქტორი მიკროორგანიზმებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონის დაბინძურების დინამიკის შესწავლა.ნ. ბუაჩიძე, კ. ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გ. კორძახია, გ. კუჭავა, მ. მჭედლიშვილი, მ. ციცქიშვილიკონფერენციის კრებულიეკოლოგიური პრობლემები, 2006/ ტ. IV, გვ.155-163, 2006.- ISBN 99928-78-37-1 -ქართულისაგრანტო პროექტი
Researches of physical-chemical parametrs of quality of water in the River Kura inflows (Suramula, Lekhura and Khrami).ბუაჩიძე ნ., ცოტაძე გ., კორძახია გ., კეკელიძე ნ., ბაქრაძე ნ., მწარიაშვილი ლ., მინჯია მ.კონფერენციის კრებულიTSU / Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus, 2005/pp 206-217. - ISBN 99940-38-89-3 http://science.gtu.ge/cat/4/221/ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Researches of physical-chemical parametrs of quality of water in the River Kura.ბუაჩიძე ნ., ცოტაძე გ., კორძახია გ., წიქარიძე ა., კეკელიძე ნ., ჩხაიძე მ., მწარიაშვილი ლ., მინჯია მ.კონფერენციის კრებულიTSU / Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus, 2005 / pp. 182-193- ISBN 99940-38-89-3 http://science.gtu.ge/cat/4/221/ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Hystorical and present states of the monitoring of water resources in Georgia.ჭითანავა რ., დოლიძე ჯ., ბუაჩიძე ნ., კორძახია გ., ჩიკვულაძე მ., კეკელიძე ნ., ჯახუტაშვილი თ.კონფერენციის კრებულიTSU / Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus, 2005/pp. 146-155.- ISBN 99940-38-89-3 http://science.gtu.ge/cat/4/221/ინგლისურისაგრანტო პროექტი
The brief analysis of a condition of the norms of maximum permisible concentration of some substances in drinking water by the international standards and norms of Georgia. ბუაჩიძე ნ., აზარაშვილი მ., კორძახია გ., კეკელიძე ნ., ჯახუტაშვილი თ., თულაშვილი ი ე., ჩხაიძე მ., მინჯია მ.კონფერენციის კრებულიTSU / Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus, 2005/pp291-302. - ISBN 99940-38-89-3 http://science.gtu.ge/cat/4/221/ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Research on the contents of the main ions (Na+, K+, Ca++, Mg++, SO42-, CI-, HCO3-, CO32-) in the rivers Suramula, Lekhura and Khrami (inflows of the R.Kuraბუაჩიძე ნ., აზარაშვილი მ., კორძახია გ., კეკელიძე ნ., ჯახუტაშვილი თ., ჩხაიძე მ., გელოზია შ., მწარიაშვილი ლ.კონფერენციის კრებულიTSU / Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus, 2005/pp. 194-205, - ISBN 99940-38-89-3 http://science.gtu.ge/cat/4/221/ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Dinamics of change of main anions (SO42-, CI-, HCO3-, CO32-) in the river Kura. ბუაჩიძე ნ., აზარაშვილი მ., კორძახია გ., კეკელიძე ნ., ჯახუტაშვილი თ., ჩიკვულაძე მ., მწარიაშვილი ლ.კონფერენციის კრებულიTSU / Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus, 2005/pp. 169-181. - ISBN 99940-38-89-3 http://science.gtu.ge/cat/4/221/ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Some regularity of the contents of the main cations (Na+, K+, Ca++, Mg++) in the River Kura. ბუაჩიძე ნ., აზარაშვილი მ., კორძახია გ., კეკელიძე ნ., ჯახუტაშვილი თ., ჩიკვულაძე მ., მწარიაშვილი ლ.კონფერენციის კრებულიTSU / Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus, 2005/pp. 156-168.- ISBN 99940-38-89-3 http://science.gtu.ge/cat/4/221/ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Research of pollution by oil products and destruction dynamics of oil contamination by microorganisms in coastal zone of Black Sea of Georgiaბუაჩიძე ნ., ბილაშვილი კ., ინწკირველი ლ., კორძახია გ., კუჭავა გ., მჭედლიშვილი მ.კონფერენციის კრებული Institute of Oceanology, BAS / International Conference on scientific and policy Challenges towards an Effective Management of the Marine Environment, 2003/ - - http://www.capemalta.net/news/Event%206%20-%20varna2.htmlინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Annual International Scientific and practical Conference LXXIV Herzen Readings.სანკტ პეტერბურგი, რუსეთი202121/04/2021 - 23/04/2021Russian State pedagogical University of A.I. Herzen.THREE FACTORS CHARACTERIZING GLACIERS DEGRADATION IN GEORGIAზეპირი

მყინვარების დეგრადაცია მიმდინარე კლიმატის ცვლილების ეფექტური მაჩვენებელია. Ავტორები, ამის საფუძველზე და წინა კვლევებმა დაასკვნეს, რომ თანამედროვე კლიმატის ცვლილება მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ახდენს საქართველოს მყინვარებზე და იწვევს მათ ინტენსიურ დეგრადაციას. მყინვარების დეგრადაციის პრობლემაზე მეცნიერულად დასაბუთებული პასუხის მისაღებად ავტორებმა გამოიყენეს მაღალი გარჩევადობის სატელიტური დისტანციური ზონდირება, რადგან ეს ინოვაციური ტექნოლოგია მყინვარების დეტალური შესწავლის საშუალებას იძლევა საჭირო სიზუსტით და სივრცით-დროითი გარჩევადობით. მყინვარების დეგრადაციაზე გლობალური დათბობის ზემოქმედების დეტალური აღწერისთვის შესწავლილია კერძოდ: 

1. მცირე მყინვარების დნობის სტატისტიკა (ფართობი 0,1-დან 0,5 კმ2-მდე); 

2. მყინვარების ფართობისა და რაოდენობის ცვლილება მყინვარულ აუზებში;

3. დიდი მყინვარების უკან დახევა (ფართობი> 2 კმ2). წარმოდგენილია შესაბამისი რაოდენობრივი მონაცემები, ანალიზი და მიღებული მონაცემების განზოგადება.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46330298
საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები.თბილისი, საქართველო202119/12/2021 - 19/12/2021საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.კლიმატის ცვლილების გავლენა საქართველოს მყინვარებზე.ზეპირი

წარმოდგენილი იყო საქართველოს მყინვარებზე კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ზემოქმედების შესწავლის შედეგები მაღალი გარჩევადობის თანამგზავრული დისტანციური მონიტორინგის საფუძველზე. მყინვარებზე კლიმატის ცვლილების გავლენის კვლევისათვის გარდა მაღალი გარჩევადობის თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების ინფორმაციისა, გამოყენებულია ისტორიული მონაცემები, საველე დაკვირვებები, მყინვარების კატალოგი, ტოპოგრაფიული რუკები, გეოინფორმაციული სისტემების ტექნოლოგიები და საექსპერტო ცოდნა. მიღებულია შედეგები, რომლებიც მეტყველებენ, რომ მყინვარების დეგრადაცია არაწრფივი ხასიათისაა და მნიშვნელოვნად აჩქარებულია. ეს დასკვნა სრულ თანხვედრაშია IPCC-ის მე-6 ანგარიშის ერთ-ერთ მთავარ თეზისთან, რომ მთავარი პრობლემა არა კლიმატის ცვლილებაა, არამედ მისი სიჩქარეა.

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო სემინარი და აკადემიის ყრილობა.თბილისი, საქართველო202105/06/2021 - 06/06/2021საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია.საქართველოს ზოგიერთი დიდი მყინვარის უკანდახევა კლიმატის მიმდინარე ცვლილების გამო და მათი სრული დნობის სავარაუდო თარიღებიზეპირი

შესრულებული კვლევის საფუძველზე დადგინდა შემდეგი: 

1. კლიმატის მიმდინარე ცვლილების შედეგად საქართველოს დიდი მყინვარების უკანდახევას არაწრფივი ხასიათი აქვს;

2. განხილული დიდი მყინვარების სრული დნობის სავარაუდო თარიღების განსასაზღვრავად გამოყენებულია სცენარი, კლიმატის ცვლილება ჩვეულებრივი ბიზნესის (Business as Usual /BaU/) შესაბამისად. კვლევებით დადგინდა, რომ განხილული მყინვარების უკანდახევის აპროქსიმაცია ამ სცენარის პირობებში დიდი სიზუსტით შესაძლებელია პარაბოლის მრუდით;

3. მიღებული განტოლებების გამოყენებით გამოთვლილია ზოგიერთი დიდი მყინვარის სრული დნობის სავარაუდო თარიღები.

26th Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change.გლაზგო, შოტლანდია, დიდი ბრიტანეთი.202131/10/2021 - 12/11/2021United Nations.CURRENT CLIMATE CHANGE IMPACT ON GLACIERS DEGRADATION IN GEORGIAზეპირი

21-ე საუკუნის დასაწყისიდან საქართველოში მყინვარების შესწავლა უფრო მნიშვნელოვანია. ეს ძირითადად გამოწვეულია მყინვარების დეგრადირებით მიმდინარე კლიმატის ცვლილების პირობებში, რაც განაპირობებს რამდენიმე კატასტროფულ მოვლენას: ზღვის დონის აწევა, მყინვარული წარმოშობის ბუნებრივი კატასტროფების რისკები და კატასტროფული მოვლენები, წყლის ბალანსის ცვლილება და ა.შ. კლიმატის მიმდინარე ცვლილების გავლენა მყინვარებზე და მათი სწრაფი დეგრადაცია შესწავლილია გამყინვარებული აუზების მახასიათებლების ცვლილებების (მყინვარების რაოდენობა და ფართობი), მცირე მყინვარების დნობის სტატისტიკა (ფართობი 0,1-დან 0,5 კმ2 დიაპაზონში) და დიდი მყინვარების უკან დახევის (ფართობი > 2). კმ2), რომლებიც რეგიონული კლიმატის ცვლილების ეფექტური მაჩვენებლებია. კლიმატის მიმდინარე ცვლილების გავლენის ქვეშ მყინვარების დნობის პრობლემაზე მეცნიერულად დასაბუთებული პასუხის გასაცემად აუცილებელია მაღალი გარჩევადობის თანამგზავრის დისტანციური ზონდირების (SRS) გამოყენება, რადგან ეს შესაძლებელს ხდის მყინვარების ერთდროულად შესწავლას დიდი რეგიონებისთვის. საჭირო გარჩევადობა და სიზუსტე შეზღუდული რესურსების და დროის ფარგლებში. ეს მიიღწევა ისტორიული მონაცემების კომპლექსური გამოყენების, კატალოგიდან მყინვარების სქემების, არსებული საველე სამუშაოების მასალებისა და საექსპერტო ცოდნის გამოყენების საფუძველზე. წარმოდგენილ ნაშრომში რ. შესწავლილია მტკვრის აუზის მყინვარების დეგრადაცია მიმდინარე კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებით. გამოკვლეულია მყინვარების აუზების ცვლილებები და დნობის სტატისტიკა. ამას განაპირობებს ის ფაქტი, რომ რ. მტკვრის აუზი არის აღმოსავლეთ საქართველოს უმნიშვნელოვანესი მდინარის აუზი და ასეთი დეტალური შესწავლა ფაქტობრივად არ ჩატარებულა საქართველოს არცერთ მდინარის აუზზე.

https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021
ENVIRO 2021 Internacional scientific comference Nitra, Slovakia (on-line through Microsoft Teams).ნიტრა, სლოვაკეთი202103/06/2021 - 04/06/2021Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia.Degradation of glaciers of basin of the river Pirikiti Alazani (Georgia) due to climate changeზეპირი

მდინარე პირიქითა ალაზნის მყინვარული აუზის მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა განხილულია მიმდინარე კლიმატის ცვლილების ფონზე. ინტეგრირებული კვლევის საფუძველზე მოცემულია ამ აუზის მყინვარების მდგომარეობა საწყის (კატალოგის გაცემის მომენტში -1964), საშუალო (2006) და საბოლოო (2020) დროის წერტილებში. მყინვარების მახასიათებლები (რიცხვი, ფართობი) საშუალო და საბოლოო მომენტებში განისაზღვრება მაღალი გარჩევადობის თანამგზავრების გამოყენებით. ამ პირობების შედარებამ აჩვენა, რომ კლიმატის ცვლილება არაწრფივია, რაც მყინვარების დეგრადაციას მეორე პერიოდში უფრო ინტენსიურს ხდის, ვიდრე პირველში. თუ 60 წლის პირველი 50 წლის განმავლობაში მყინვარების რაოდენობა 28,6%-ით შემცირდა, შესაბამისად ეს შემცირება ბოლო ათწლეულის განმავლობაში 70%-ია. თუ პირველ პერიოდში მყინვარებით დაფარული ფართობი შემცირდა 56%-ით, მეორე პერიოდში შემცირდა 75,7%-ით. ეს შეიძლება აიხსნას ორი ფაქტორით: პირველი, რომ კლიმატის ცვლილების განვითარებას აქვს არაწრფივი ხასიათი და მეორე, რომ კლიმატის ცვლილების ზემოქმედება პატარა მყინვარებზე უფრო ინტენსიურია.

28th International POster Day, Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere Systemბრატისლავა, სლოვაკეთი202110/11/2021 - 10/11/2021Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences. GLACIERS DEGRADATION DYNAMICS OF GLACIAL BASINS OF RIVERS ASSA AND ARGHUNI ON THE BACKGROUND OF CURRENT CLIMATE CHANGEზეპირი

ამჟამინდელი კლიმატის ცვლილება ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს კრიოსფეროზე, კერძოდ, მყინვარებზე. ამას აქვს საშინელი შედეგები მსოფლიოსთვის, კერძოდ, იცვლება ლანდშაფტი, მცირდება მყინვარული ჩამონადენი, იზრდება ბუნებრივი გამყინვარების სიხშირე და სიდიდე. მყინვარებზე მიმდინარე კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების დასახასიათებლად ერთ-ერთი ეფექტური მიდგომაა მყინვარული აუზების ცვლილების (კლების) დინამიკის შესწავლა. ეს შესაძლებელია წარსულში არსებული ინფორმაციის (მყინვარების ტერიტორიების შესახებ მონაცემები) დღევანდელი ინფორმაციის შედარებით. ამ კვლევისთვის, როგორც საწყის მონაცემებს, ვიყენებთ კატალოგიდან არსებულ მონაცემებს. მდინარეების ასას და არგუნის მყინვარული აუზების დეგრადაციის დინამიკის დასახასიათებლად ადრე ჩავატარეთ სამუშაოები მონაცემთა სატელიტური დამუშავებით და დავადგინეთ საქართველოს მყინვარების მდგომარეობა და მახასიათებლები 2006–2015 წლებში (საშუალო მდგომარეობა). აღნიშნულ კვლევებში მონაცემთა სიზუსტისთვის (QA/QC) სატელიტური დისტანციური ზონდირების (SRS) ინფორმაციასთან ერთად გამოყენებული იქნა ისტორიული მონაცემები და საექსპერტო ცოდნა. მყინვარების დინამიკის საწყის და საშუალო მდგომარეობასთან ერთად დამახასიათებელი საბოლოო მდგომარეობისთვის ჩვენ დავამატეთ ახალი მონაცემები 2020 წლიდან (საბოლოო მონაცემები) Landsat 8 სატელიტური სურათების გამოყენებით. ამ პირობების შედარებამ აჩვენა, რომ კლიმატის ცვლილების სიჩქარე არაწრფივია, რაც მყინვარების დეგრადაციას მეორე პერიოდში უფრო ინტენსიურს ხდის, ვიდრე პირველში.

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000280-5b0475b04a/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV%20_2021new2.pdf?ph=1778df732d Password: J5uVKvR2gw
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბუნებრივი კატასტროფები 21-ე საუკუნეში: მონიტორინგი, პრევენცია, შერბილებათბილისი, საქართველო202120/12/2021 - 22/12/2021ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.River Terek Glacial Basin Degradation Dynamics on the Background of Current Climate Change.ზეპირი

საქართველოში, დიდი კავკასიონის ქედზე, კარგად განვითარებული, საკმაოდ მაღალი მყინვარებია. მყინვარების შესწავლამ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან მიმდინარე კლიმატის ცვლილების უარყოფითი გავლენის გამო, რამაც გამოიწვია მყინვარების მნიშვნელოვანი და სწრაფი დეგრადაცია, გამყინვარების წარმოშობის ბუნებრივი კატასტროფების გამწვავება. ქვეყანაში მყინვარების დეგრადაციის გამო, ადგილი უკავია წყლის ბალანსის ცვლილებას და ლანდშაფტების დეგრადაციას, შავი ზღვის დონის მატებას, სტიქიური უბედურებების სიხშირისა და მყინვარული წარმოშობის ინტენსივობის ზრდას. ეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის მდგრად განვითარებას და, შესაბამისად, მყინვარების შესწავლა პრიორიტეტულად იქცა საქართველოს კვლევით პროგრამაში. სატელიტური დისტანციური ზონდირების, GIS ტექნოლოგიების, მყინვარული კატალოგის, საველე ადგილზე დაკვირვებებისა და საექსპერტო ცოდნის გამოყენებით გამოვლინდა თანამედროვე კლიმატის ცვლილების ნეგატიური ზემოქმედება და, შედეგად, დეტალურად იქნა შესწავლილი მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა აღმოსავლეთ საქართველოს მყინვარულ აუზებში. . ამ სტატიაში მიმოხილულია მდინარე თერეკის მყინვარულ აუზებში მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა. ამ მიზნით ხდება მყინვარების მდგომარეობის (ფართობი და რაოდენობა) შედარება სამი დროის განმავლობაში. საწყის მდგომარეობად მიღებულია მყინვარების მდგომარეობა ამ აუზში მყინვარების კვლევის დასრულების დროს (1960 წ.). შეგროვებული მონაცემები გამოქვეყნდა მყინვარების კატალოგის რამდენიმე გამოცემაში. შემდგომი მდგომარეობა - საშუალო (2015) და საბოლოო (2020) განისაზღვრება მაღალი გარჩევადობის თანამგზავრების გამოყენებით. ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური კვლევა ეფექტური აღმოჩნდა მყინვარების დეგრადაციის დინამიკის შესასწავლად ინოვაციურ მაღალი გარჩევადობის სატელიტური დისტანციური ზონდირების საფუძველზე, ვინაიდან საუკეთესო პრაქტიკა გამოყენებული იქნა ავტორების მიერ შემუშავებულ მეთოდებთან ერთად. ამ პირობების შედარებამ აჩვენა, რომ კლიმატის ცვლილების გამო მყინვარების ფართობი და რაოდენობა მნიშვნელოვნად მცირდება. აღსანიშნავია, რომ მყინვარების დეგრადაციის დინამიკა არაწრფივია, რაც მეორე პერიოდში მყინვარების დნობას უფრო ინტენსიურს ხდის, ვიდრე პირველში. ეს დასკვნა ასევე ადასტურებს IPCC მე-6 მოხსენების ერთ-ერთ მთავარ თეზისს, რომ მთავარი პრობლემა არა კლიმატის ცვლილება, არამედ მისი სიჩქარეა.

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/9533
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისადმი საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე ორწლიური განახლებული ანგარიშის მომზადება, საბოლოო სხდომა.თბილისი, საქართველო202007/02/2020 - 07/02/2020UNDP/GEF-ის და საქართველოს მთავრობა.კლიმატის ცვლილების გავლენა საქართველოს მყინვარებზე. ზეპირი

1. თდზ-ით მიღებული საქართველოს მყინვარების კონტურების გასული საუკუნის 60-70 წლების ტოპოგრაფიულ რუკებზე ასახული მყინვარების კონტურებთან შედარების საფუძველზე დადგინდა, რომ დაახლოებით ბოლო 50 წლის განმავლობაში საქართველოს ყველა მყინვარის ფართობი შემცირდა;

2. კატალოგისა და თდზ-ის მონაცემებს შორის დროში დაახლოებით 50-წლიანი სხვაობა ქმნის წინაპირობას მყინვარული აუზების მახასიათებლების ცვლილების და მცირე მყინვარების დნობის შესაფასებლად;

3. მყინვარული აუზებისათვის ჩატარებულმა გამოთვლებმა აჩვენა, რომ საქართველოში გამყინვარების ფართობი და მყინვარების რაოდენობა შემცირდა და ეს შემცირება აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო ინტენსიურია, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში;

4. მცირე მყინვარების დნობის შესწავლამ აჩვენა, რომ: კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების გამო მცირე მყინვარების დნობა ინტენსიურად მიმდინარეობს; და აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე მყინვარების დნობა უფრო აქტიურია, ვიდრე ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში;

5. დიდი მყინვარების უკანდახევის დინამიკა და ტრენდები შესწავლილია რაოდენობრივად დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში 40-50 წლიანი პერიოდისათვის. ჩატარებულმა დეტალურმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს ყველა დიდი მყინვარი უკან იხევს;

6. დიდი მყინვარების თდზ-ის ინფორმაციის და საველე დაკვირვებების მიწისპირა მონაცემების საფუძველზე აგებული უკანდახევის ტრენდების ანალიზი აჩვენებს, რომ ეს მონაცემები კარგ თანხმობაშია ერთმანეთთან. ამის საფუძველზე შეგვიძლია დასაბუთებულად ვივარაუდოთ, რომ თდზ-ის საფუძველზე განსაზღვრული დიდი მყინვარების უკანდახევის რაოდენობრივი მახასიათებლები სანდოა;

7. დროის ორი პერიოდის ანალიზი, რომელიც სადამკვირვებლო პერიოდის ორად გაყოფით მიიღება, აჩვენებს, რომ: დროის ბოლო შუალედში დიდი მყინვარების უკანდახევა, როგორც აღმოსავლეთ ისე დასავლეთ საქართველოში აჩქარებულია; და დიდი მყინვარების დეგრადაციის პროცესი აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო აქტიურია, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში;

8. მყინვარების დეგრადაციის პროცესი აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო აქტიურია, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში, როგორც გამყინვარების აუზებისათვის, ასევე დიდი და მცირე მყინვარებისათვის. ეს შეიძლება აიხსნას, აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ჰავაში განსხვავებით, კერძოდ, აღმოსავლეთ საქართველოს ჰავა კონტინენტურია, ხოლო დასავლეთ საქართველოს ჰავა ზღვიური ნოტიოა და ამიტომ გაცილებით ტენიანი;

9. კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთი სცენარით განსაზღვრულია დიდი მყინვარების სრული დნობის სავარაუდო თარიღები.

https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/environment_energy/unfccc-fourth-national-communication.html
Annual International Scientific and Practical Conference LXXIII Herzen Readingsსანკტ პეტერბურგი, რუსეთი202022/04/2020 - 25/04/2020Russian State Pedagogical University of A.I. HerzenCLIMATE CHANGE IMPACT ON THE GLACIERS OF THE INGURI RIVER BASIN (GEORGIA)ზეპირი

მყინვარების დეგრადაცია მიმდინარე კლიმატის ცვლილების ეფექტური მაჩვენებელია. ავტორებმა, ამ და წინა კვლევებზე დაყრდნობით დაასკვნეს, რომ თანამედროვე კლიმატის ცვლილება მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ახდენს საქართველოს მყინვარებზე და იწვევს მათ ინტენსიურ დეგრადაციას. მყინვარების დეგრადაციის პრობლემაზე მეცნიერულად დასაბუთებული პასუხის მისაღებად ავტორებმა გამოიყენეს მაღალი გარჩევადობის სატელიტური დისტანციური ზონდირება, რადგან ეს ინოვაციური ტექნოლოგია მყინვარების დეტალური შესწავლის საშუალებას იძლევა საჭირო სიზუსტით და სივრცით-დროითი გარჩევადობით. მყინვარების დეგრადაციაზე გლობალური დათბობის ზემოქმედების დეტალური აღწერისთვის შესწავლილია კერძოდ: 1. მცირე მყინვარების დნობის სტატისტიკა (ფართობი 0,1-დან 0,5 კმ2-მდე); 2. მყინვარების ფართობისა და რაოდენობის ცვლილება მყინვარულ აუზებში; 3. დიდი მყინვარების უკანდახევა (ფართობი> 2 კმ2). წარმოდგენილია შესაბამისი რაოდენობრივი მონაცემები, ანალიზი და მიღებული მონაცემების განზოგადება.

https://www.herzen.spb.ru/uploads/gdalind/files/Чтения%20т1%202020.pdf
Annual All-Russian with the international participation, Scientific-Practical Conference LXXII Herzen readings.სანკტ პეტერბურგი, რუსეთი201918/04/2021 - 21/04/2021Russian State Pedagogical University of A.I. HerzenImpact of the Current Climate Change on the Large Glaciers of Georgiaზეპირი

მყინვარები მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსია, რადგან ისინი შეიცავს დიდი რაოდენობით მტკნარ წყალს. დადგენილია, რომ მყინვარების დეგრადაცია დაჩქარებულია კლიმატის მიმდინარე ცვლილების გავლენის ქვეშ. მაღალი გარჩევადობის სატელიტური დისტანციური ზონდირება გამოიყენება მეცნიერულად დაფუძნებული კვლევების ჩასატარებლად, რათა აღმოაჩინოს მიმდინარე კლიმატის ცვლილება საქართველოს დიდი მყინვარების მდგომარეობაზე. ეს შესაძლებელს ხდის შეზღუდული რესურსებისა და დროის პირობებში მყინვარების ერთდროულად შესწავლა საჭირო გარჩევადობითა და სიზუსტით. დადგენილია, რომ დიდი მყინვარების გერგეტისა (აღმოსავლეთ საქართველო) და ადიშის (დასავლეთ საქართველო) უკანდახევა არაწრფივი ხასიათისაა და ეს პროცესი აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო აქტიურია, ვიდრე მის დასავლეთ ნაწილში. კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთი სცენარის მიხედვით, განისაზღვრება მათი სრული დნობის სავარაუდო თარიღები.

http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/GR1-2019.pdf
High Mountains World Summitჟენევა, შვეიცარია201929/10/2019 - 31/10/2019WMOResearch Results of High Mountain Glaciers Degradation in Georgia for the Last 50 Years.სტენდური

მყინვარების დეგრადაცია კლიმატის მიმდინარე ცვლილების ეფექტური მაჩვენებელია. ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისთვის აუცილებელია მყინვართან დაკავშირებული ბუნებრივი კატასტროფებისადმი ადაპტაციის სტრატეგიის შემუშავება და ყველაზე დაუცველ მთიან რეგიონებში შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. ამისთვის მნიშვნელოვანია მყინვარების დეგრადაციის მეცნიერულად დასაბუთებული კვლევის შედეგები.

საქართველოში მყინვარების მეცნიერული შესწავლა დაიწყო 1860 წელს. ამ კვლევების შედეგები შეჯამებულია და ჩამოთვლილია ყოფილი საბჭოთა კავშირის მყინვარების კატალოგში 1960-77 წლებში.

კლიმატის მიმდინარე ცვლილების გავლენის ქვეშ მყინვარების დეგრადაციის პრობლემაზე მეცნიერულად დასაბუთებული პასუხი მოითხოვს მაღალი გარჩევადობის სატელიტური დისტანციური ზონდირების (SRS) გამოყენებას, რადგან SRS საშუალებას იძლევა მყინვარების ერთდროული შესწავლა დიდი რეგიონებისთვის შეზღუდული დეტალებითა და სიზუსტით.

მყინვარების მახასიათებლებისა და მათი დინამიკის დადგენა მიიღწევა მაღალი გარჩევადობის SRS-თან ერთად, კომპლექსური ისტორიული მონაცემების, არსებული საველე სამუშაოების და საექსპერტო ცოდნის ინტეგრირებული, ინტეგრირებული გამოყენების საფუძველზე.

მოცემულია მყინვარების რაოდენობა და მათი ტერიტორიები, რომლებიც ექვემდებარება მიმდინარე კლიმატის ცვლილებას მყინვარულ აუზებსა და მცირე მყინვარებზე. მოცემულია ზოგიერთი დიდი მყინვარების უკანდახევის დინამიკა. ამ დინამიკაზე და კლიმატის ცვლილების სცენარის მიხედვით, რომელსაც ჩვეულებრივ ბიზნესს უწოდებენ (BaU), შეფასებულია ამ მყინვარების სრული დნობის ვადები.

აღმოჩნდა, რომ საქართველოში გამყინვარების ფართობი და მყინვარების რაოდენობა შემცირდა და ეს კლება უფრო ინტენსიურია აღმოსავლეთ საქართველოში, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში. ნაჩვენებია, რომ კლიმატის ცვლილების პირობებში დიდი მყინვარების რეგრესია დაჩქარებულია და განისაზღვრება ცალკეული მყინვარების სრული დნობის სავარაუდო თარიღები და განისაზღვრება კავშირი დიდი მყინვარების რეგრესიასა და კლიმატის ცვლილებას შორის.

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარებათბილისი, საქართველო201911/11/2019 - 12/11/2019საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიCurrent Climate Change Impact on the River. Mtkvari Basin Glaciers Degradationზეპირი

21-ე საუკუნის დასაწყისიდან მყინვარების კვლევები საქართველოში მეტ მნიშვნელობას იძენს. ეს ძირითადად გამოწვეულია მყინვარების დეგრადაციის შესწავლის აუცილებლობით კლიმატის მიმდინარე ცვლილების გამო, რაც განაპირობებს მრავალი კატასტროფული მოვლენის განვითარებას: ზღვის დონის აწევას, მყინვარული წარმოშობის ბუნებრივი კატასტროფების რისკებისა და კატასტროფული მოვლენების რაოდენობრივ ზრდას, წყლის ბალანსის ცვლილებას და სხვა. კლიმატის მიმდინარე ცვლილების მყინვარებზე ზემოქმედების და მათი დეგრადაციის Current Climate Change Impact on the Mtkvari (Kura) River Basin… 89 Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol. 14, no. 1, 2020 შესწავლა ხდება მყინვარული აუზების მახასიათებლების (მყინვარების რაოდენობისა და ფართობის) ცვლილებების განსაზღვრით, მცირე მყინვარების დნობის სტატისტიკის (ფართობი 0,1-დან 0,5 კმ2 ჩათვლით) დადგენით და დიდი მყინვარების (ფართობი > 2 კმ2 ) უკანდახევის განსაზღვრით, რაც რეგიონალური კლიმატის ცვლილების ეფექტური ინდიკატორია. კლიმატის მიმდინარე ცვლილების მყინვარების დნობის პრობლემაზე მეცნიერულად დასაბუთებული პასუხის გასაცემად აუცილებელია მაღალი გარჩევადობის თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების გამოყენება, რადგან ეს შესაძლებელს ხდის ჩატარდეს მყინვარების ერთდროული შესწავლა დიდი რეგიონებისთვის საჭირო გარჩევადობითა და სიზუსტით შეზღუდული რესურსების და დროის პირობებში. ეს მიიღწევა ისტორიული მონაცემების, მყინვარების კატალოგის, არსებული საველე სამუშაოების მასალებისა და ექსპერტული ცოდნის კომპლექსური გამოყენების საფუძველზე. წარმოდგენილ ნაშრომში განსაზღვრულია მდ. მტკვრის აუზის მყინვარების დეგრადაცია კლიმატის მიმდინარე ცვლილების გამო, შესწავლილია მყინვარების ცვლილებები და დნობის სტატისტიკა. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან მდ. მტკვრის აუზი არის აღმოსავლეთ საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი აუზი. აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით საქართველოში სხვა მდინარის აუზისთვის მსგავსი დეტალური შესწავლა არ ჩატარებულა.

http://science.org.ge/bnas/t14-n1/12_Kordzakhia_Geophysics.pdf
International Scientific and Practical Conference LXXI Herzen Readings of Russian State pedagogical University of A.I. Herzen, სანკტ პეტერბურგი, რუსეთი201818/04/2018 - 21/04/2018Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen.RESULTS OF THE RESEARCH OF SMALL GLACIERS OF GEORGIA AGAINST THE BACKGROUND OF CHANGE OF THE MODERN CLIMATEზეპირი

მისი მიღებული შედეგები ასახავს კლიმატის ცვლილების გავლენას საქართველოს მცირე მყინვარების პირობებზე. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ყველა პატარა მყინვარი მცირდება ან მთლიანად ქრება და მყინვარების დნობის ეს პროცესი უფრო აქტიურია აღმოსავლეთ საქართველოში, ვიდრე მის დასავლეთ ნაწილში.

http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/GR1-2019.pdf
GEOMED 2016,The 4th International Geography Symposium, 2016, 23-26 May.ანტალია, თურქეთი201623/05/2016 - 26/05/2016Muhamed Akif University.Application of Remote Sensing and GIS Technologies for the Inventory of Small Glaciers in Eastern Georgia. ზეპირი

დედამიწის თანამგზავრული დაკვირვებები (EO) მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია დისტანციური ზონდირების ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის სხვადასხვა გარემოსდაცვით საკითხებში და განსაკუთრებით გლაციოლოგიაში. მყინვარები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ კლიმატის ფორმირებაში რეგიონალური და გლობალური მასშტაბით. მყინვარების ვარიაციები მოსალოდნელი კლიმატის ცვლილების აშკარა მაჩვენებელია. სატელიტური EO მნიშვნელოვანია მყინვარების მახასიათებლების დასადგენად. წინა კვლევებში გამოყენებული იყო ხმელეთის დაკვირვებები. შესაბამისი საველე სამუშაოების ორგანიზება რთული იყო, რამაც გამოიწვია მონაცემების დარღვევა, როგორც სივრცისა და დროის გარჩევადობის, ასევე მონაცემთა გაურკვევლობის თვალსაზრისით. Satellite EO მეტ-ნაკლებად თავისუფალია ამ შეზღუდვებისგან. სატელიტური დისტანციური ზონდირება იძლევა შესაძლებლობას გამოიკვლიოს არა მხოლოდ რეგიონში მდებარე მთავარი მყინვარები, არამედ თანამგზავრული EO არის წარმატებული ინსტრუმენტი მცირე მყინვარების შესასწავლადაც. სტატიაში მცირე მყინვარების ძირითადი მახასიათებლები: სიგრძე, ფართობი, მინიმალური და მაქსიმალური სიმაღლე, ფირნის ხაზის სიმაღლე, აბლაცია და დაგროვების არეები განისაზღვრება GIS ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სატელიტური EO დამუშავების გამოყენებით. ამიტომ ხარისხის შეფასების/ხარისხის კონტროლის (QA/QC) აუცილებლობა რჩება. რამდენიმე გამოკვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ საუკეთესო ტექნოლოგია მცირე მყინვარების დეტალური და ზუსტი შესწავლისთვის არის სატელიტური EO მიწისზედა დაკვირვებებთან და ექსპერტულ ცოდნასთან ერთად.

https://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder7387/GMED%20(2016).pdf
სამუშაო შეხვედრა ნორვეგიის წყლის რესურსების (NVE) და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს შორის ინსტიტუციური თანამშრომლობის შესახებ.სტეფანწმინდა, საქართველო201621/06/2016 - 24/06/2016გარემოს ეროვნული სააგენტოGlacier Retreat Dynamics on the Basis of Satellite Earth Observations.ზეპირი

დედამიწის თანამგზავრული დაკვირვებებისა და GIS ტექნოლოგიების საფუძველზე განხილულია აღმოსავლეთ საქართველოს მყინვარების ცვლილებები რეგიონული კლიმატის ცვლილების გავლენის ქვეშ. აღსანიშნავია, რომ წარსულში მყინვარის პარამეტრები (ფართობი, სიგრძე და მოცულობა) გაიზარდა. დადგინდა, რომ გასული საუკუნის მეორე ნახევრის განმავლობაში გლობალური დათბობის გავლენის გამო ქართული მყინვარების მახასიათებლები სტაბილურად მცირდება. M. Sylvén და სხვ. გამოიკვლია, რომ საქართველოში მყინვარების საერთო ფართობი შემცირდა 36%-ით, ხოლო მოცულობა - 48%-ით. ეს პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და დიდი ალბათობით მომავალშიც გაგრძელდება. წარსულში მყინვარების კვლევები ძირითადად ხორციელდებოდა ხმელეთის დაკვირვებების საფუძველზე, რომლებიც ხასიათდებოდა მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებებით: მაღალი სივრცით, მონაცემთა არარეგულარულობით, როგორც სივრცის, ასევე დროის გარჩევადობის თვალსაზრისით. დედამიწის თანამგზავრული დაკვირვებები (EO) პრაქტიკულად თავისუფალია ამ შეზღუდვებისგან. გამოკვლეულია თანამედროვე რეგიონალური კლიმატის ცვლილების გავლენა მცირე მყინვარების დნობაზე და დიდი მყინვარების უკანდახევაზე. დადგენილია, რომ ბოლო 50 წლის განმავლობაში აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების დაახლოებით 70% მთლიანად ან ნაწილობრივ დნება რეგიონული კლიმატის ცვლილების გავლენის ქვეშ. განსაზღვრულია დიდი მყინვარების უკანდახევის ტემპის მნიშვნელოვანი ზრდა, განსაკუთრებით ბოლო 15 წლის განმავლობაში. ეს შედეგები აშკარად მიუთითებს მყინვარების დეგრადაციაზე რეგიონული კლიმატის ცვლილების დაჩქარებული ზემოქმედების ქვეშ.

http://science.org.ge/bnas/vol-10-4.html
UNESCO-IUGS-IGCP 610 პროექტის მეოთხე პლენარული კონფერენცია და საველე ვიზიტები, კასპიიდან ხმელთაშუა ზღვამდე: გარემოს ცვლილება და ადამიანური რეაგირება მეოთხეული პერიოდის განმავლობაში (2013-2017)თბილისი, საქართველო201602/10/2016 - 09/10/2016საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.RESEARCH INTO GLACIER VARIATION DYNAMICS IN EAST GEORGIA UNDER THE IMPACT OF MODERN CLIMATE CHANGEზეპირი

შეჯამებით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს მყინვარები ინტენსიურად დნება რეგიონული კლიმატის ცვლილების გავლენის ქვეშ. საშუალო მყინვარები ხდება პატარა მყინვარები, პატარა მყინვარები იქცევა თოვლის ველებად ან მთლიანად ქრება, ხოლო დიდი მყინვარები დეგრადაციას განიცდის და უკან იხევს. აღმოსავლეთ საქართველოში გამოვლენილი მცირე მყინვარების სულ მცირე 70% ახლა თოვლის ველებია ან სრულად დნება. დიდი მყინვარების ანალიზი აჩვენებს, რომ მათი უკანდახევის მაჩვენებელი გაიზარდა. მეორე და პირველ პერიოდებს შორის უკანდახევის ტემპების ანალიზი და შედარება აჩვენებს, რომ მყინვარული უკანდახევის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ჩვენ ვასკვნით, რომ ბოლო 15 წლის განმავლობაში, უკან დახევა არსებითად გაიზარდა პირველ პერიოდთან შედარებით. ეს კვლევა ავლენს რეგიონალური კლიმატის ცვლილების დაჩქარებას.

http://eprints.iliauni.edu.ge/8151/1/IUNESCO%20Pr.%20%20IUGP%23610%20Proceed.2016.pdf
EUMETSAT სემინარი – საინფორმაციო დღე აღმოსავლეთისთვის ევროპისა და კავკასიის ქვეყნებითბილისი, საქართველო201616/05/2016 - 20/05/2016EUMETSAT, National Enviromental Agency.EUMETCast current status and future plans in NMHS of Georgiaზეპირი

საქართველოს NMHS მჭიდროდ თანამშრომლობს ევროპის მეტეოროლოგიურ თანამგზავრთან (EUMETSAT) ორგანიზაციასთან, რაც აისახება EUMETSAT-ის მიერ ორგანიზებულ სემინარებში რეგულარულ მონაწილეობაში, როგორც საქართველოში (2015–2016), ისე მის ფარგლებს გარეთ (მაკედონია 2013). ბუნებრივია, ეს მჭიდრო თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება.

https://www.eumetsat.int/international-cooperation/eastern-european-caucasus-and-central-asia-countries
International Scientific-Practical Conference, Geography: Development of Science and Еducation, LXIХ Herzen reading.სანკტ პეტერბურგი, რუსეთი201621/04/2016 - 23/04/2016Russian State Pedagogical University of A.I. HerzenDetermination of the firn line of moumtain glaciers according to satellite remote sensing.ზეპირი

წარმოგიდგენთ მთის მყინვარების ფირნის ხაზის განსაზღვრის პირდაპირ და ირიბ მეთოდებს მიწისზედა დაკვირვების მიხედვით. დადგენილია მთის მყინვარების ხაზის განსაზღვრის მეთოდოლოგია თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების მიხედვით. მათემატიკური ფორმულა ფირნის ხაზის სიმაღლის დასადგენად მყინვარების კატალოგის რთული მონაცემებისა და თანამგზავრული დაკვირვებების გამოყენებით. ამ კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ წარმოდგენილი მეთოდოლოგია ეფექტურია.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26157977
ICAE2015–საერთაშორისო კონფერენცია, გამოყენებითი ეკოლოგია: პრობლემები, ინოვაციებითბილისი - ბათუმი, საქართველო201507/05/2015 - 10/05/2015ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.Research of Devdoraki Glacier Based on Satellite Remote Sensing Data and Devdoraki Glacier Falls in Historical Context.ზეპირი

იმოხილულია მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ტრანსპორტის უსაფრთხოების პრობლემა. კავკასიაში მყინვარების მეცნიერული შესწავლა მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში დაიწყო. ამ დროიდან ტარდებოდა ხმელეთის დაკვირვებები მყინვარებზე. მიღებული მონაცემები შეიცავს გაურკვევლობას და არ გააჩნია საკმარისი გარჩევადობა დროში და სივრცეში. დედამიწის თანამგზავრების გამოგონებით დადგინდა, რომ სატელიტური დისტანციური ზონდირება არის საუკეთესო ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მონაცემები საჭირო კანონზომიერებით, როგორც დროის, ასევე სივრცის გარჩევადობის თვალსაზრისით. სხვადასხვა კვლევების შედეგები აჩვენებს, რომ ზოგჯერ სატელიტური დისტანციური ზონდირების მონაცემების ინტერპრეტაცია რთულია. ასეთ შემთხვევებში ხმელეთის დაკვირვების მონაცემები გამოიყენება მყინვარების მახასიათებლების დასადასტურებლად შესაბამისი მყინვარების საექსპერტო ცოდნასთან ერთად. დღეისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს სამხედრო გზის უსაფრთხოების უმთავრესს წარმოადგენს მყინვარული და ჰიდროლოგიური კატასტროფები, როგორიცაა ყაზბეგის გამყინვარებიდან ყინულის ბლოკები, რომელსაც თან ახლავს ნამსხვრევები, რასაც მოჰყვება მდინარის კალაპოტის ბლოკირება და ბუნებრივი კაშხლის წარმოქმნა. კატასტროფული ღვარცოფების რღვევა და გავლა. საქართველოს ტერიტორიაზე მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საგზაო უსაფრთხოებაზე დიდ გავლენას ახდენს ყაზბეგის მყინვარების: დევდორაკის, მნას, გერგეთის, აბანოსა და ჭაჭის მყინვარული კატასტროფები. საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი კატასტროფები მოხდა 1776, 1778, 1785, 1808, 1817, 1832 წლებში დაცემული დევდორაკის მყინვარის გამო. ამ წლებში ჩამოთვლილი მყინვარის ჩამოვარდნა მყინვარების პულსაციასთან და მათ მატებასთან იყო დაკავშირებული. ყაზბეგის გამყინვარებაში ეკოლოგიური კატასტროფები მოხდა 2002, 2007 და 2014 წლებში (ორჯერ). ეს იყო ყინულის ფენების მოძრაობის შედეგი. ანალიზის საფუძველზე დადგინდა, რომ 2014 წლის 17 მაისის და 20 აგვისტოს კატასტროფული ღვარცოფების შექმნა მყინვარის პულსაციას არ უკავშირდებოდა.

https://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=163&doi=10.11648/j.ajep.s.2015040301.13
International Scientific-Practical Conference, Geography: Development of Science and Еducation, LVIII Herzen reading devoted to the 70 anniversary of UNESKO. სანკტ პეტერბურგი, რუსეთი201522/04/2015 - 25/04/2015Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen.Methodology and outputs of some Georgian glaciers research based on remote sensin.ზეპირი

კვლევის მიზანია საქართველოს მყინვარების შესწავლის მეთოდოლოგიის დანერგვა დისტანციური ზონდირების საფუძველზე მაღალი სივრცითი გარჩევადობის თანამგზავრული მონაცემების გამოყენებით. წარმოდგენილია თანამგზავრების მახასიათებლების რიცხვითი განსაზღვრის შედეგები. ამ კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ წარმოდგენილი მეთოდოლოგია ეფექტურია.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46358361
EUMETSAT Workshop – Information day.თბილისი, საქართველო201522/04/2015 - 23/04/2015EUMETSAT, National Enviromental Agency.EUMETCast current status and future plans in NMHS of Georgia.ზეპირი

საქართველოს NMHS მჭიდროდ თანამშრომლობს ევროპის მეტეოროლოგიურ თანამგზავრთან (EUMETSAT) ორგანიზაციასთან, რაც გამოიხატება EUMETSAT-ის მიერ ორგანიზებულ სემინარებში რეგულარულ მონაწილეობაში როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ბუნებრივია, ეს მჭიდრო თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება.

https://www.eumetsat.int/international-cooperation/eastern-european-caucasus-and-central-asia-countries
International Conference on Research and Innovation for Sustainable Soil Managementჰურგადა, ეგვიპტე.201427/11/2014 - 29/11/2014NARSS (National Authority for Remote Sensing & Space Sciences), Egypt.Satellite remote sensing outputs of certain glaciers in the territory of East Georgia.ზეპირი

მყინვარების ცვალებადობა რეგიონული კლიმატის ცვლილების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. მყინვარები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ წყლის ბალანსის რეგულირებაში. გლობალური დათბობის პირობებში ისინი იკლებს და იშლება, რაც გამოიხატება მყინვარების ჩამონადენის ცვლილებებში. მყინვარების დნობის კვლევა მნიშვნელოვანია ზღვის/ოკეანის დონის ცვლილებების შესასწავლად. კავკასიის გამყინვარების ზომები (ფართობი, მოცულობა, სიგრძე) საუკუნეების განმავლობაში იცვლებოდა.

კავკასიაში მყინვარების მეცნიერული შესწავლა მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში დაიწყო. გასულ საუკუნეში ჩატარდა ხმელეთის დაკვირვებები მყინვარებზე. საველე სამუშაოების ორგანიზებისა და გამოკვლევის სირთულეებიდან გამომდინარე, მიღებული დაკვირვების მონაცემთა ნაკრები შედგება მყინვარების სხვადასხვა სერიების დროებითი ხანგრძლივობის მახასიათებლებისგან. მიღებული მონაცემები შეიცავს გაურკვევლობას. სხვა მხრივ, ასეთი საველე სამუშაოების ჩატარება ძვირია.

დედამიწის თანამგზავრების გაშვებით დადგინდა, რომ სატელიტური დისტანციური ზონდირება არის საუკეთესო ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მონაცემები საჭირო კანონზომიერებით როგორც დროის, ასევე სივრცის გარჩევადობის თვალსაზრისით. გარკვეული გაურკვევლობა რჩება მონაცემებში, რადგან დაკვირვების ინსტრუმენტი ძალიან შორს არის დედამიწის ზედაპირიდან. ასე რომ, რჩება ხარისხის ძლიერი შეფასების/ხარისხის კონტროლის (QA/QC) აუცილებლობა. უამრავმა კვლევამ აჩვენა, რომ მყინვარების გამოკვლევის საუკეთესო მეთოდია სატელიტური დისტანციური ზონდირების გამოყენება მიწისზედა დაკვირვებებთან და ცალკეული მყინვარების საექსპერტო ცოდნასთან ერთად.

https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2015.06.003 https://www.sciencedirect.com/journal/the-egyptian-journal-of-remote-sensing-and-space-science/vol/18/issue/1/suppl/S1
International Conference MARINE RESEARCH – HORIZON 2020 MARES2020, in Varna, Bulgaria dedicated to 40th anniversary of the Bulgarian Institute of Oceanology (IO-BAS) co-organised by PERSEUS.ვარნა, ბულგარეთი.201317/09/2013 - 19/09/2013PERSEUS.Application of Argo Drifter Data for Quality Control of SST received from Remote sensing.ზეპირი

შავი ზღვის (BS) ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის (SST) განმარტება ეფექტურია თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით. საპროგნოზო პროდუქტის ხარისხი ძალიან არის დამოკიდებული საწყისი მონაცემების რაოდენობასა და ხარისხზე. დისტანციური ზონდირების გამოყენება ხელს უწყობს საწყისი მონაცემების საჭირო რაოდენობას, მაგრამ თანამგზავრული ინფორმაციის ხარისხის პრობლემა რჩება, რომელიც მოგვარებულია ხარისხის უზრუნველყოფისა და ხარისხის კონტროლის პროცედურებით (QA/QC). სატელიტური ინფორმაციის ანომალიები სტატისტიკურად გაანალიზებულია პიქსელისა და ქსელის დონეზე. განხორციელებული სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე შემუშავებულია სატელიტური მონაცემების QA/QC მეთოდოლოგია. ამისთვის ყველაზე ეფექტური წყარო - გამოიყენება დრიფტერები, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ მონაცემთა კარგ სივრცულ გარჩევადობას. ამ კვლევაში გამოყენებული იქნა NOAA CLASS სატელიტური მონაცემთა არქივი და ARGO დრიფტერის მონაცემები. SST რეალური მნიშვნელობების განსაზღვრა იძლევა შავი ზღვის აუზის საზღვაო დინამიკის მათემატიკური მოდელის ოპერატიულ რეჟიმში გაშვების შესაძლებლობას. მიღებული შედეგების ანალიზმა გამოავლინა: სატელიტური ინფორმაციის გამოყენება დრიფტერული ინფორმაციით ეფექტურია BS SST მნიშვნელობების დასადგენად; შექმნილი საზღვაო პროგნოზირების სისტემა იძლევა საიმედო შედეგებს, რომლებიც კარგად შეესაბამება რეალობას.

http://www.perseus-net.eu/assets/media/PDF/Press%20Releases/Newsletters/564.pdf
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემებითბილისი, საქართველო201328/05/2013 - 30/05/2013საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიStudy of the Area of Separate Claciers of the Caucasus Using Satellite date on the Background of Contemporary Climate Change.ზეპირი

პროექტის მიზანი იყო კავკასიის მთების ცალკეული მყინვარების აუზების თვისებების გამოკვლევა TERRA Aster DEM და GLIMS მონაცემთა ბაზის მონაცემების გამოყენებით. ყაზბეგის მასიური მყინვარის კონტურების კორექტირება განხორციელდა Aster DEM-ისა და მაღალი სივრცითი რეზოლუციის (0,6-1 მ) თანამგზავრის დისტანციური ზონდირების სურათების საფუძველზე. მყინვარის მახასიათებლები განისაზღვრა და შედარება მსოფლიო მყინვარების ინვენტარიზაციის მონაცემებთან კონტურის კორექტირების შემდეგ. ვარაუდობენ, რომ მყინვარების მახასიათებლების დაფიქსირებული განსხვავება დაკავშირებულია კლიმატის ცვლილებასთან.

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემებითბილისი, საქართველო201328/05/2013 - 30/05/2013საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიInvestigation of Caucasian Glaciers by Satellite Data.ზეპირი

წინამდებარე სამუშაოს მთავარი მიზანია მყინვარების დნობის გამოკვლევა, მათ შორის მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური რისკები, განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილების საკითხებთან დაკავშირებით. კლიმატის მიმართ გრძელვადიანი სატელიტური მონიტორინგის მიზნებია: კლიმატისა და მყინვარების ურთიერთქმედების პროცესების განსაზღვრა; მყინვარების ცვლილებებით გამოწვეული კლიმატისა და გარემოს ცვლილებების გამოვლენა; გლობალური და რეგიონალური კლიმატის მოდელების ვალიდაცია, მგრძნობელობის კვლევები, კლიმატის ცვლილების სცენარების სპეციფიკაცია და ა.შ. მყინვარების სატელიტურ მონიტორინგს აქვს კარგად გამოხატული პოტენციალი, ხელი შეუწყოს გაზომვებს, რომლებიც ტრადიციულად ხორციელდებოდა საველე ტექნიკის ან მიწისზედა დაკვირვებების გამოყენებით ერთ ან რამდენიმე ადგილზე. მაღალი გარჩევადობის სივრცეში მიღებული მონაცემები საშუალებას იძლევა მყინვარის სიგრძის ცვლილების გაზომვები მყინვარის მთელ ენაზე და ამ გზით შეავსებს ან თუნდაც შეცვლის მიწისზე დაფუძნებულ გაზომვებს. დისტანციური ზონდირების მონაცემების გამოყენებით შეიძლება განისაზღვროს: ყინულის თოვლის საზღვარი; მყინვარის მოძრაობის სიჩქარე; მყინვარის სიმაღლის მოდელი და კონტურების ფართობი. დისტანციური ზონდირების, ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელისა და გლაციოლოგიური დაკვირვების მონაცემებზე დაფუძნებული საბოლოო ამოცანებია: მყინვარების მონიტორინგის ტექნოლოგიური ხაზის გაუმჯობესება და მყინვარების თვისებების განსაზღვრა; მდ. ენგურის საპილოტე აუზის მყინვარის ჩამონადენის გამოკვლევა განსაზღვრულ მნიშვნელობებზე: კავკასიური მყინვარის მოდელების შექმნა მყინვარის დამახასიათებელი მონაცემების გამოყენებით და მყინვარების განვითარების პროგნოზი ამ მოდელების გამოყენებით.

https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/83556
3rd Bi- annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference.ოდესა, უკრაინა.201101/11/2011 - 04/11/2011JOINTLY ORGANIZED BY THE COMMISSION ON THE PROTECTION OF THE BLACK SEA AGAINST POLLUTION (Black Sea Commission)The Use of the Remote Sensing for the Determination of the Black Sea Surface Temperature.ზეპირი

შავი ზღვის (BS) ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა (SST) თანამედროვე ოკეანოგრაფიის მნიშვნელოვანი პრობლემაა სხვადასხვა გამოყენებითი საკითხების გადასაჭრელად. SST-ის იდენტიფიკაცია მძიმე პრობლემაა, რადგან სახმელეთო მონიტორინგის საშუალებების მსგავსად სადამკვირვებლო ქსელის შექმნა ძვირია და ასეთი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. თანამგზავრების დაარსებით მოიძებნა ზემოაღნიშნული პრობლემის გადაჭრის გზები. შექმნილია საჭირო ინფრასტრუქტურა, კერძოდ, აშშ-ისა და ევროპის თანამგზავრების ქსელი. რაც იძლევა იმპულსს ოკეანეებსა და ზღვებში პლატფორმების, ბუიების, დრიფტერების დამონტაჟებისთვის, რადგან ერთის მხრივ მაღალი ხარისხის ინფორმაციის მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია, მეორე მხრივ კი დაკვირვების მონაცემების შეგროვება და გადაცემა გამარტივებულია თანამგზავრების საფუძველზე. წარმოდგენილ ნაშრომში დეტალურად არის შესწავლილი BS SST-ის განსაზღვრის ყველაზე ეფექტური მონიტორინგის საშუალება - თანამგზავრებზე დაფუძნებული დისტანციური ზონდირება. სატელიტური BS SST მონაცემების ხარისხის შეფასების და ხარისხის კონტროლის (QA/QC) სესიის პროცედურები იქმნება პიქსელისა და ქსელის დონეზე. სპეციალური რიცხვითი ექსპერიმენტები ჩატარდა საქართველოს გეოფიზიკის ინსტიტუტში დამკვიდრებული საზღვაო BS მასშტაბის მოდელის საფუძველზე. ამავდროულად, ძალზე მნიშვნელოვანია BS SST-ის შესახებ თანამგზავრების მონაცემების გამოყენების შესაძლებლობების შეფასება საზღვაო პირობების ოპერატიული პროგნოზირებისას. მოდელის გამომავალი - საპროგნოზო მონაცემების მნიშვნელობები BS-ის რეგულარული ქსელის კვანძებში შედარებული იყო BS SST-ის რეალურ მონაცემებთან საოპერაციო პრაქტიკაში მიღებული სტატისტიკური მეთოდოლოგიის საფუძველზე. დადგენილია, რომ მოდელირებაში დისტანციური ზონდირებით განსაზღვრული BS SST-ის გამოყენება მნიშვნელოვნად აძლიერებს შავი ზღვის პირობების პროგნოზს. წინამდებარე კვლევაში შემუშავებული მეთოდოლოგია ეფექტურია პრობლემის გადასაჭრელად - კერძოდ, რეალური BS SST მნიშვნელობების დასადგენად.

https://www.researchgate.net/publication/273666520_System_of_the_Hydrobiological_Monitoring_in_the_Black_Sea_Biosphere_Reserve
International Conference, Pressing Problems In Hydrometeorology, Dedicated to the 90 th Anniversary of Academician Givi Svanidze.თბილისი, საქართველო201127/09/2011 - 29/09/2011საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.Application of the Satellite Data for the Creation of Operational Numerical Forecasting Tecnological Line of the Black Sea Conditions.ზეპირი

განიხილება შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის სატელიტური ინფორმაციის გამოყენება შავი ზღვის მდგომარეობის საოპერაციო პროგნოზის ტექნოლოგიური ხაზის შექმნის მიზნით.

https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/83525
Geography: problems of science and education. The annual International Scientific and Practical Conference LXIV Herzen Readings. სანკტ პეტერბურგი, რუსეთი201121/04/2011 - 23/04/2011Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen. METHODOLOGICAL BASIS OF THE DETERMINATION OF THE BLACK SEA SURFACE TEMPERATURE BY APPLICATION OF THE SATELLITE DATA.ზეპირი

წარმოდგენილია შავი ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრის მეთოდოლოგია სატელიტური ინფორმაციის გამოყენებით. დისტანციური ზონდირების მონაცემების ხარისხის კონტროლი და ხარისხის შეფასება (QC/QA) გამოკვლეულია დრიფტერების ინფორმაციის საფუძველზე. მიღებული შედეგები მიუთითებს კვლევაში მოცემული მიდგომების ეფექტურობაზე.

International Symposium on Kazdaglari (Mount Ida) and Edremit - Global Change in Mediterranean Region.ედრემიტ-ბალიკესირი, თურქეთი.201105/05/2011 - 07/05/2011ბალიკესირის უნივერსიტეტიForecast of the Black Sea Conditions Based on the Remote Sensing.ზეპირი

შავი ზღვის მდგომარეობის დიაგნოსტიკა და მისი ევოლუციის პროგნოზი ოკეანოგრაფიისა და გარემოს დაცვის მთავარი პრობლემაა. ეს პრობლემა ასევე მნიშვნელოვანია კლიმატის ცვლილების სცენარების დაზუსტებისთვის, რაც იძლევა ადაპტაციისა და შემარბილებელი ღონისძიებების სტრატეგიის სწორად განსაზღვრის შესაძლებლობას. საზღვაო პირობების პროგნოზირების სისტემა შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან: მაღალი საიმედოობის პროგნოზირების საზღვაო მოდელი; ატმოსფეროს მაღალი ეფექტურობის პროგნოზირების მოდელი; საზღვაო დინამიკის მოდელის გაშვების საწყისი ველები. საზღვაო დინამიკის მათემატიკური მოდელი შემუშავებულია ქართველი მეცნიერების მიერ ოკეანის ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სრული სისტემის საფუძველზე ჰიდროსტატიკური მიახლოებით. ეს მოდელი წარმატებით განხორციელდა ევროპის საბჭოს FP პროექტების ARENA და ECOOP-ის ფარგლებში. საზღვაო დინამიკის მოდელის გასაშვებად, ატმოსფეროს კომპონენტების საწყისი ველები მოცემულია ამინდის პროგნოზის რიცხვითი შეზღუდული არეალის მოდელის - NOAA (აშშ) WFR მოდელის გამოთვლებით. საჭირო ოკეანოგრაფიული მონაცემები მოცემულია დისტანციური ზონდირების მონიტორინგის საფუძველზე. T პროდუქტის საპროგნოზო ხარისხი ძალიან არის დამოკიდებული საწყისი მონაცემების რაოდენობასა და ხარისხზე. დისტანციური ზონდირების გამოყენება ხელს უწყობს საწყისი მონაცემების საჭირო რაოდენობას, მაგრამ თანამგზავრული ინფორმაციის ხარისხის პრობლემა რჩება, რომელიც მოგვარებულია ხარისხის უზრუნველყოფისა და ხარისხის კონტროლის პროცედურებით (QA/QC). სატელიტური ინფორმაციის ანომალიები სტატისტიკურად გაანალიზებულია პიქსელისა და ქსელის დონეზე. ამისთვის ყველაზე ეფექტური წყარო - გამოიყენება დრიფტერები, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ მონაცემთა კარგ სივრცულ გარჩევადობას. ამ კვლევაში გამოყენებული იქნა NOAA CLASS სატელიტური მონაცემთა არქივი და ARGO დრიფტერის მონაცემები. SST რეალური მნიშვნელობების განსაზღვრა იძლევა შავი ზღვის აუზის საზღვაო დინამიკის მათემატიკური მოდელის ოპერატიულ რეჟიმში გაშვების შესაძლებლობას.

https://www.academia.edu/10888509/Proceedings_I_International_Symposium_on_Kaz_Mountains_and_Edremit_Global_Change_in_Mediterranean_Region_
2nd International Geography Symposium Mediterranean Environment, GEOMED2010.ანტალია, თურქეთი.201002/06/2010 - 05/06/2010დოკუზ ეილულის უნივერსიტეტი, თურქეთი.Remote sensing for early warning of natural meteorological and hydrological disasters and provision of transportation safety over the Black Sea in Georgia.ზეპირი

გამოკვლეული იქნა სატელიტური ინფორმაციის გამოყენების ეფექტურობა მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური კატასტროფების ადრეული გაფრთხილებისა და შავ ზღვაზე ტრანსპორტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოში. განხორციელდა ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრის კვლევა სატელიტური ინფორმაციის საშუალებით, მიღებული შედეგების გადამოწმება ხარისხის კონტროლის/ხარისხის შეფასების პროცედურებზე დაყრდნობით.

https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-social-and-behavioral-sciences/vol/19/suppl/C
International Scientific-Technical Conference, Sustainable Development and Protection of Environmentთბილისი, საქართველო201010/11/2010 - 12/11/2010საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიAbout Determination of the Black Sea Surface Temperature on the Basis of the Satellite Monitoring.ზეპირი

განხილულია ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა თანამგზავრული მონიტორინგის საფუძველზე. დისტანციური ზონდირების მონაცემების ხარისხის კონტროლი და ხარისხის შეფასება გამოკვლეულია დრიფტერის ინფორმაციის საფუძველზე. წარმოდგენილია სპეციალური BEAM პროგრამული პაკეტი, რომელიც არჩეულია თანამგზავრული მონაცემების დასამუშავებლად და საჭირო მონაცემთა ნაკრების შესაქმნელად.

http://www.gtu.ge/publishinghouse/

Web of Science: ციტირების ინდექსი-5; h-ინდექსი 1
Scopus: ციტირების ინდექსი-5; h-ინდექსი 1
Google Scholar: ციტირების ინდექსი-262; h-ინდექსი 10

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


გლობალური დათბობით გამოწვეული ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესების ცვლილებაზე საქართველოში კლიმატის რეაგირების შეფასება ქვეყნის ეკონომიკის ცალკეულ დარგებში საადაპტაციო ღონისძიებათა შესამუშავებლად, IHM-11-03 2420.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი08/01/2007 - 25/12/2011მკვლევარი
თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის, გრანტი, GNSF/ST/5-432შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.01/03/2009 - 11/03/2011პროექტის ხელმძღვანელი
კლიმატის თანამედროვე ცვლილებების ფონზე კავკასიონის ცალკეული მყინვარების არეალის შესწავლა თანამგზავრული მონაცემების საფუძველზე, გრანტი SC/3/9-101/12შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი20/01/2013 - 20/04/2013ხელმძღვანელი
კავკასიონის მყინვარებზე კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შეფასება დისტანციური დაკვირვების ტექნოლოგიების გამოყენებით, IHM-14-20 2437.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი08/01/2012 - 25/12/2014ხელმძღვანელი
თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე საქართველოს მყინვარების კვლევა, გრანტი FR/586/9-110/13შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი31/03/2014 - 31/03/2017ხელმძღვანელი
საქართველოს მყინვარების ევოლუციის კვლევა თანამგზავრული დისტანციური მეთოდოლოგიების და მიწისპირა დაკვირვებების მონაცემების საფუძველზე კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე, IHM-17-35-CO-3692საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი04/01/2015 - 24/12/2017ხელმძღვანელი
საქართველოს მყინვარების დეგრადაციის შესწავლა და მათი დნობის პროგნოზირება კლიმატის თანამედროვე ცვლილების გამო.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი08/01/2018 - 24/12/2020ხელმძღვანელი
ბოლო ათწლეულების განმავლობაში საქართველოს მყინვარების დეგრადაციის კვლევა და საქართველოს მყინვარების ელექტრონული ატლასის შექმნა, გრანტი FR-21-1996. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი20/03/2022 - 20/03/2025კოორდინატორი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


ღირსების მედალი23/09/2001
ღირსების მედალი20/05/2013

საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში