ვილჰელმ მაისურაძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


Multicriteria optimal design problems of ecologically dangerous objects. Model Assisted Statistics and Applications, 2007, 2(4), pp. 253–266სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The basis of the safe operation of ecologically dangerous objects is formed at the design stage. Therefore, the primary goal of this stage is, whenever possible, full execution of technical and safety requirements that provide reliable safety systems and their effective maintenance. Among ecologically dangerous objects, nuclear power stations (NPSs) are especially important, since their normal operation is a basic problem. Multicriteria design problems and maintenance strategies of NPS protection systems are investigated in this paper. Using the example of an NPS, three optimization models for effective design and operation of ecologically dangerous objects are developed. In particular the model for effective maintenance of the NPS protection system is constructed. The model of constructing the NPS reliable protection system with minimal expenditures with primitive constraints and generalized ones is designed as well. We reduce these problems to multiobjective optimization (MO) problems. We have developed our method, the appropriate algorithm and the corresponding software for solving MO problems based on the gravitation centers method. Our software yields solutions for MO problems of effective design and maintenance service of a NPS, minimizing the risk of abnormal functioning and providing design of a reliable system of protection at minimal expense.

https://content.iospress.com/articles/model-assisted-statistics-and-applications/mas00064
Methods and algorithms for solving multicriteria problems - Classification approach. Model Assisted Statistics and Applications, 2007, 2(4), pp. 239–251სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Multicriteria (multiobjective) optimization is widely used for solving a variety of problems in all spheres of everyday life. This could be explained by the fact that such models make it possible to take into account goals which may be different in nature and very often quite contradictory Researchers have developed and continued to improve methods, algorithms and procedures for solving such problems. In this paper we investigate various multicriteria optimization methods and propose an approach for classification of these methods, so that a decision maker can choose from a great variety of procedures the one that best suits his/her goals. Further, we show how our gravitation centers method, developed earlier for solving single objective programs, can be implemented through the multicriteria or multiobjective case. 

https://content.iospress.com/articles/model-assisted-statistics-and-applications/mas00063

პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში