ოთარ ლაბაძე

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილების უფროსი, საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი) 2011 წლიდან. ვმუშაობ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების დამუშავების საკითხებზე. გამოქვეყნებული მაქვს 131 სამეცნიერო სტატია, 2 მონოგრაფია, 4 სახელმძღვანელო, 1 მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად, მიღებული მაქვს 77 პატენტი. მიღებული მაქვს მონაწილეობა 55 სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო ფორუმსა და კონფერენციებში. მაქვს პედაგოგიური და სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის გამოცდილება. სამეცნიერო ინტერესები: ავტომატიკა, ტელემექანიკა; პირველადი გარდამქმნელების და გარდამსახების აგება; ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია; ადაპტური და მოთვალთვალე მართვის სისტემები

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში


ინტერ-ინდუქციური პირველადი გარდამქმნელები, 2012, გამომცემელი "IEEE".სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The work is devoted to questions of development of multi-sectional inter-inductive primary converters of a various design of the mechanical parameters of mobile parts of objects of management intended for control.

https://ieeexplore.ieee.org/document/6486389