ლევან გვარამაძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ლევან გვარამაძე 1969 წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ სწავლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტში ასპირანტურაში, ხოლო შემდეგ წლების განმავლობაში, მუშაობდა ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად, ჯგუფის ხელმძღვანელად, ლაბორატორიის ხელმძღვანელად, უფროს მეცნიერ თანამშრომლად, მეცნიერთა თანამშრომლად. წლების განმავლობაში მის სამეცნიერო ინტერესებს წარმოადგენდა სამეცნიერო კვლევათა ავტომატიზაციის პრობლემები, მონაცემთა ბაზების გამოყენება ინფორმაციული ნაკადების შენახვასა და მართვისთვის, ტექნიკური ავტომატური მართვის სისტემების და მათი შემადგენელი ელემენტების პროექტირება, პროგრამირების ტექნოლოგიების გამოყენება სისტემების კონსტრუირებისათვის.

მილსაგლინავი დგანის მართვის ავტომატიზირებული სისტემან.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, თ.საანიშვილი სტატიაგამომცემლობა „სანი“/საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. თბილისი. 2002/N6, გვ. 66-72.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდ მოცულობაში თბოგაცემის პროცესების კვლევის შედეგების დამუშავების პროგრამული ქვესისტემალ.გვარამაძე, თ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ნ.ბანცაძე, ი.ქასრაშვილისტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება „მეცნიერება“/საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. თბილისი.2003/ N7, გვ.103-107- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგადამცემის პროცესების კვლევის ექსპერიმენტული დანადგარის სარევის ძრავას ბრუნვათა რიცხვის მართვის არხილ.გვარამაძესტატიასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება „მეცნიერება“/საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. თბილისი. 2003/N7, გვ.108-111- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Информационная структура квазиоднородной автоматизированной системы проведения экспериментаЛ.Л.Гварамадзе. კონფერენციის კრებულიАкадемия наук Грузии, Институт сиcтем управления им А.И.Элиашвили, Сборник материалов международной конференции «Проблемы управления и энергетики», Тбилиси, 2004/N8, с.337-340.- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Ms Access და Ms Project პროგრამული პროდუქტების ერთობლივი გამოყენება სამშენებლო ფირმის რთული ინფორმაციული სისტემის აგებისასლ.გვარამაძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/ მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. თბილისი. 2005/N9, გვ.183-187 - ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემან.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, თ საანიშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული,2006/ N 10, გვ.103-106.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონტაქტური პირაპირა შედუღების დნობის სტადიის ადაპტური მართვის თავისებურებანიო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილი, ლ.გვარამაძე.სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული,2006/ N 10, გვ.107-112.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
შერეული სტრუქტურის მქონე ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემან.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, თ საანიშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2007/ N 11, გვ.87-92- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის კონტროლისა და მართვის სისტემის ქვესისტემებინ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ო.ლაბაძე, ზ.ბუაჩიძე. სტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“/სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2008/ N 12, გვ.83-87- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია სამართი ზემოქმედების შეზღუდვის პირობებშინ.ყავლაშვილი, თ.საანიშვილი, ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, გ.კიკნაძე.სტატიასსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2009/ N 13, გვ.83-88.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითაწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, თ.საანიშვილი, ლ.გვარამაძე.სტატიასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2010/#14, გვ. 118-125.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მოცულობის სათავსოებში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხებინ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ვ.ბახტაძე, ლ.გვარამაძე, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძე სტატიასსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2010/ N 14, გვ.113-117- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვაყავლაშვილი ნ., ლაბაძე ო., საანიშვილი თ., გვარამაძე ლ. კონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი/"აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები. 2010/ გვ. 89-94- ISBN 978-9941-14-942-9 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემებში გადამწოდების გამოკითხვის ოპტიმალური დროის დადგენა.ვ.ბახტაძე, ლ.გვარამაძე, გ.კიკნაძე. ო.ლაბაძე, თ.საანიშვილი, ნ.ყავლაშვილისტატიასტამბა „დამანი“/სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2011/N15, გვ.107-110- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობათ.საანიშვილი, ლ.გვარამაძე, ნ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, გ.კიკნაძე. სტატიასტამბა „დამანი“/სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული, 2011/N15, გვ.111-115- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელინ.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, თ თ.საანიშვილი, გვარამაძე ლკონფერენციის კრებულისაგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"/სტუ დაარსებიდან 90 წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, 2012 წელი/ გვ. 116-120. - ISBN 978-9941-20-097-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის სისტემების დამუშავება თანამედროვე სქემატექნიკური საშუალებების გამოყენებით ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, გ. კიკნაძე, თ. საანიშვილი. სტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012/ N16, გვ.75-78- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების მართვის კომბინირებული ადაპტური სისტემან. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძესტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013/ N17, გვ.71-74- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოპტოტირისტორებით მართადი სამფაზა გამმართველიანი დიდი მუდმივი დენის წყარონ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძესტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014/N18, გვ.161-166.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, Л.Л.Гварамадзе. О.С.Лабадзе, Т.С.Саанишвили.კონფერენციის კრებულიИзд. Технический Университет/ Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г./с.277-281- ISBN 978-9941-20-575-0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ИСКУССТВЕННОГО МИКРОКЛИМАТА МНОГОУРОВНЕГО СЕКЦОНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА. Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, Л.Л.Гварамадзе. О.С.Лабадзе, Т.С.Саанишвили.კონფერენციის კრებული Изд. Технический Университет/Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г./с.288-293.- ISBN 978-9941-20-575-0 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორში დაგვიანების ციფრული ბლოკის რეალიზაცია დისკრეტულ ელემენტებზენ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძესტატიაგამომცემლობა „უნივერსალი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015/ N19, გვ.59-63- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის წყარო დატვირთვის დენის წრფივი მახასიათებლითნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, ლ.გვარამაძე, თ. საანიშვილისტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016/N20, გვ.90-96- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მეტროპოლიტენის მატარებელში გამოყენებული დიდი დენის რელეების გაწყობისათვის განკუთვნილი მოწყობილობან. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძესტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016/ N20, გვ.97-101- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оптотиристорный калибратор тока с линейной установочной шкалойნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძესტატიასტამბა „დამანი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016/ N20, გვ.102-105- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
უკუკავშირის გამოყენება ტირისტორების მართვის ფაზოიმპულსურ მეთოდზე დაფუძნებული დიდი მუდმივი დენის წყაროშინ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, ლ.გვარამაძე, თ. საანიშვილი.სტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017/ N21, გვ.62-66.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვაკუუმურ - გამოსახდელი ავტომატიზირებული დანადგარი ეთილის სპირტის მისაღებადა. ჭირაქაძე, ზ. ბუაჩიძე, ნ. ყავლაშვილი, ა. გიგინეიშვილი, ი. ხომერიკი, ლ.გვარამაძე, კ. გორგაძე, მ. თაქთაქიშვილი.სტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული,2018/ N22 , გვ.43-46.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის აგების ახალი ტენდენციები და პრინციპები.ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, პ. სტავრიანიდი, ლ.გვარამაძე, თ. საანიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი.სტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018/ N22, გვ.47-50.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რვაფეხა მაბიჯი რობოტი.ქ.კვირიკაშვილი, თ. საანიშვილი, პ.სტავრიანიდი,ლ.გვარამაძე დ. ფურცხვანიძე, ნ. ყავლაშვილი.სტატიაშპს „პოლიგრაფია“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018/N22, გვ.84.87.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის აგება ინვერტორის გამოყენებითნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, პ. სტავრიანიდი, ლ.გვარამაძე, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძესტატიაგამომცემლობა შპს „მაცნე პრინტი“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019/N23, გვ.37-41.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის რეალიზების თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებან.ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, ლ.გვარამაძე პ.სტავრიანიდიკონფერენციის კრებული"ენერგია"/ჟურნალი ენერგია, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები". შრომების კრებული. თბილისი 2019/გვ.163-165.- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორების აგების ზოგიერთი ძირითადი ტენდენციან. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე,ლ.გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, გ. კიკნაძესტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2020/N24, გვ.47-50- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
წვეთოვანი მორწყვის სისტემების ბუფერულ რეზერვუარებში წყლის დინამიკური ცვლილების კონტროლის საშუალებები. ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ.გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძესტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული 2021/N25 . გვ.56-62.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

Международной конференции «Проблемы управления и энергетики"თბილისი, საქართველო200427/09/2004-01/10/2004Академия наук Грузии, Институт сиcтем управления им А.И.ЭлиашвилиИнформационная структура квазиоднородной автоматизированной системы проведения экспериментаსტენდური

Рассматривается информационная структура квазиднородной автоматизированной системы поддержки эксперимента, отражающая особенности информационных потоков как в основном так и адаптивных контурах системы. Предлагается сравнительная классификация для интерфейсов, соединяющих информационные блоки и центральный компьютер с учетом пропускной способности, электрического включения и особенностей программной реализации. Предложенный подход реализован на примере выбора информационной структуры двухканальной квазиоднородной автоматизированной системы поддержки теплофизического эксперимента.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/2Contents_PCPE_2004.pdf
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა"თბილისი, საქართველო20101/11/2010-4 /11/2010საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტური მართვაზეპირი

სტატიაში განხილულია ხელოვნური მიკროკლიმატის ადაპტიური მართვის ხერხი, რომლის გამოყენების შედეგად ხორციელდება მართვის ფუნქციური შესაძლებლობების გაფართოება, ენერგოდანახარჯების შემცირება და მიკროკლიმატის პარამეტრების კრიტიკული მნიშვნელობების წინასწარ დადგენილ დონეებზე შენარჩუნების სიზუსტის გაზრდა.მოყვანილია ხელოვნური მიკროკლიმატის პარამეტრების კონტროლისა და მართვის სისტემის შემადგენელი ორი ქვესისტემის (მართვის და კონტროლის) აგების პრინციპები, სტრუქტურა და ფუნქციონირების თავისებურებები. დამუშავებული სისტემის ქვესისტემა შედგება ტემპერატურისა და ტრნიანობის ДВ2ТС-IT-IП-A-III ტიპის n გარდამქმნელისაგან, 6-15 ვოლტის კვების წყაროსაგან, მაგისტრალური ჯავშირის არხისაგან, RS-232 ინტერფეისის RS-422/485 ინტერფეისში გარდამქმნელი TCC-1001 ტიპის ადაპტერისაგან და პერსონალური კომპიუტერისაგან. მართვის ქვესისტემა მოიცავს პერსონალურ კომპიუტერს, მის პარალელურ პორტზე მიერთებულ LPT ადაპტერს, D დეშიფრატორებს, მართვის ბლოკებს, ტემპერატურისა და ტენიანობის სამართ მოწყობილობებს და მართვის მაგისტრალს. სტატიში მოყვანილია მართვის ქვესისტემისათვის განკუთვნილი პროგრამული მოდულის სტრუქტურა და მოქმედების პრინციპები.

https://institutes.gtu.ge/uploads/ფრანგიშვილი 80 წ. კონფერენცია 2010.pdf
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები". თბილისი, საქართველო201219/09/2012-21 /09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიხელოვნური მიკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელიზეპირი

სტატიკური მონაცემების მიღება (ობიექტის მოცულობითი ზომები, სამართი ზემოქმედების მოწყობილობების რაოდენობა, მათი განლაგების სქემა, ტიპი და სიმ ძლავრე), როგორც წესი არ წარმოადგენს სირთულეს, მაშინ როდესაც ობიექტის ქცევა დინამიკაში ხშირად თავად დამკვეთისათვისაც გაურკვეველია. ასეთ შემთხვევაში პროექტირებისათვის აუცილებელი ინფორმაციის მიღებისათვის საუკეთესაო გამოსავალი სამართი ობიექტისა ისეთი მოდელირების ჩატარებაა, რომელიც მართვის პროცესის რეალობასთან მიახლოებულ სურათს მოგვცემს.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.phpprogram_ge.php
Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвилиთბილისი, საქართველო20153/11/2015-5/11/2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.ზეპირი

В статье рассматриваются недостатки известных устройств фазоимпульсного тиристорного управления реализованных средствами аналоговой измерительной техникию Рассматривается вопрос нелинейности регулировочной характеристикию Приведен аналитический расчет для нахождения нелинейной последовательности импульсов дискретизации, при которой формируется линейная шкала выходных уровней напряжения калибратора. Описаны функциональные и принципиальные схемы устройств калибратора.

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвилиთბილისი, საქართველო20153/11/2015-5/11/2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიАДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ИСКУССТВЕННОГО МИКРОКЛИМАТА МНОГОУРОВНЕГО СЕКЦОНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА. ზეპირი

Для построения адаптивной системы управления параметрами искуственного микроклимата следует применить способ который обеспечивает расширение функциональных возможностей, позволит уменьшить расходы электрической энергии и увеличить точность поддержаниянаперед определенных, как допустимых, так и критических значений параметров микроклимата.

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები"თბილისი, საქართველო201915/10/2019-17/10/2019საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის რეალიზების თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებაზეპირი

შეფასებულია დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორების გამოყენების სფეროები და მინიშნებულია განვითარების შესაძლო ტენდენციები. გამოკვეთილია ის უარყოფითი მხარეები, რომლებიც თან ახლავს თანამედროვე კალიბრატორების ექსპლოატაციას. შეთავაზებულია ერთერთი შესაძლო მეთოდი თუ როგორ დინამიურად გავაკომპენსიროთ ხელსაწყოს გამოსავალ მახასიათებელში არასასურველი ცვლილებები, რომლებიც განპირობებულია სისტემაზე მოქმედ გარეშე აღმშფოთ ზემოქმედებებით ( ხელასწყოს დატვირთვის წინაღობის,ძალური ქსელის ძაბვის, სიხშირის, გარემოს ტემპერატურის ცვლილებები და ა.შ.).მოყვანილია ამ მეთოდის გამოყენებით აგებული კალიბრატორის ბლოკ-სქემა.

https://gtu.ge/pdf/kon/konf_energetikis_tanamedrove.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 01/01/2021-31/12/2023ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2018-31/12/2020 ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2015-31/12/2017ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
1.  სამპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. 2. ფართო დიაპაზონში მართვადი დიდი მუდმივი დენის წყარო. სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2012-31/12/2014ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ თანამშრომელი
მიკროკლიმატის ადაპტური მართვის კომბინირებული სისტემის დამუშავება დიდი მოცულობის სათავსოებისათვის.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2010-31/01/2012ძირითადი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
დიდი მუდმივი დენის ფართო დიაპაზონში მართვადი ოპტოტირისტორული დენის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 01/01/2011-31/12/2011ძირითადი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ორპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2008-31/12/2010ძირითადი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და ადაპტური მართვის მიკროპროცესორული სისტემის დამუშავება და გამოკვლევა.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2007-31/12/2009ძირითადი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
მოცემული დროითი მახასიათებლების მქონე მაგნიტური ველების მოდელირებისათვის განკუთვნილი დანადგარების დამუშავება თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2006-31/01/2006ძირითადი შემსრულებელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
საქართველოს სათბობ ენერგეტიკული კომპლექსის მონაცემთა ბანკი ინტეგრირებული მრჩეველი სისტემით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია01/01/2004-31/12/2006 ხელმძღვანელი
თბოფიზიკური კვლევების ავტომატიზებული სისტემა. 1. თბოფიზიკური ექსპერიმენტის ავტომატიზებული სისტემის პროექტის დამუშავება. 2. თბოფიზიკური ექსპერიმენტით მიღებული კვლევის შედეგების კომპიუტერული დამუშავების პროგრამული სისტემის შექმნა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 01/01/2001–31/12/2003ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


P 2007 4072 Bინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი.” GEსაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტიკონტაქტური შედუღების დნობის პროცესის კონტროლის მოწყობილობა.პასიური3/26/2007Int. Cl. (2006) B 23 K 11/04
P 2008 4330 Bინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი.” GEსაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტიკონტაქტური პირაპირა შედუღების ადაპტიური მართვის ხერხი. პასიური3/25/2008Int. Cl. (2006) B 23 K 11/04

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში