ირმა არჩვაძე

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

"ჭკვიანი" ქსელები და მაგენერირებელი ელექტროსადგურების სტრუქტურათ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩვაძესტატიაგამომცემლობა შპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2021 წ. №25. გვ. 74-79- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგიით მომარაგებისა და ეკოლოგიის ზოგიერთი პრობლემის შესახებთ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე, ლ. მაკრახიძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 წ. / №24, გვ. 56-60- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მომავალ ათწლეულებში საქართველოს ელექტროენერგიით დაკმაყოფილების ზოგიერთი საკითხის შესახებხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 წ. / №23, გვ. 53-59- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ზოგიერთი საკითხის შესახებთ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძეკონფერენციის კრებულისამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია, სერია: ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები, N 3, 2019., გვ. 190-193- ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფასა და სამომხმარებლო ტარიფებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 წ. / №22, გვ. 54-59- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ა. მიქაშავიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 წ. / №21, გვ. 53-61- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცირე მდინარეზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურის სიმძლავრის დადგენის საკითხისათვისხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩუაძესტატიაგამომცემლობა სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 წ. / №20, გვ. 109-113- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებითთ. მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძეკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებების კრებული, 2015 / გვ. 26-31- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტროსადგურის ოპტიმალური სიმძლავრის დადგენა მდინარის ჩამონადენის სეზონური ცვლილების გათვალისწინებითთ.მაგრაქველიძე, ვ.ჭიჭინაძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩუაძესტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 წ. / №19, გვ. 44-48- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგეტიკაში მიმდინარე ტენდენციებისა და საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებმაგრაქველიძე თ., ჭიჭინაძე ვ., ლომიძე ხ., არჩუაძე ი., ჯანიკაშვილი მსტატიაგამომცემლობა - სტამბა "დამანი" /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 წ. / №18, გვ. 74-82- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტროენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგო-რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემებიმაგრაქველიძე თ., ჭიჭინაძე ვ., ლომიძე ხ.,ბანცაძე ნ., მიქაშავიძე ა. არჩუაძე ი., ჯანიკაშვილი მ.სტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 წ. / №17, გვ. 75-80- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების აუცილებლობისა და მასთან დაკავშირებული სოციალური და ეკოლოგიური პრობლემების შესახებთ.მაგრაქველიძე, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, ი.არჩუაძე, მ.ჯანიკაშვილისტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 წ. / №16, გვ. 105-111- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი აქტუალური საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძ, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა „სტამბა დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 წ. / №15, გვ. 134-139- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებისა და ენერგეტიკული  უსაფრთხოების პრობლემების შესახებთ.მაგრაქველიძე, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძე, ნ.კურკუმულისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 წ. / №14. გვ. 131-136- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩვაძე, ნ.კურკუმულისტატიაქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებების კრებული. 2010 წელი. გვ.29-34- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების რაციონალურად გამოყენების ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძე, ჯ.რუსიშვილითსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 წ. / №13, გვ. 113-117- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰიდროენერგორესურსების როლი საქართველოს ენერგეტიკაშივ.ჭიჭინაძე, თ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ნ.ბანცაძე, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 წ. / №12, გვ. 118-123- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის დადგენა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილებისა და მდინარეთა ჩამონადენის სეზონური ცვლილებების გათვალისწინებითვ.ჭიჭინაძე, თ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 წ. / №11, გვ. 111-118- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკაში მცირე ჰესების როლის დადგენა მათემატიკური მოდელირების მეთოდის გამოყენებითთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ი.არჩუაძეკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 2007/ გვ. 125-130- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცირე ჰესების როლი საქართველოს ენერგეტიკაშით.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 წ. / №9, გვ. 96-101- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ჰიდროენერგორესურსების რაციონალურად გამოყენების გზების შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა სანი /საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002 წ. №6. გვ. 72-75- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“თბილისი, საქართველო201907/10/2019 - 11/10/2019საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ზოგიერთი საკითხის შესახებზეპირი

ნაჩვენებია, რომ ელექტროენერგიის გამომუშავებისა და მოხმარების არსებული დონე სრულიად არასაკმარისია ქვეყნის ნორმალური განვითარებისათვის. გამოთქმულია მოსაზრებები ელექტროენერგიის გამომუშავების მკვეთრი ზრდის აუცილებლობაზე და ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობისადმი არსებული წინააღმდეგობების დაძლევის ზოგიერთ საკითხზე. 

https://gtu.ge/pdf/kon/konf_energetikis_tanamedrove.pdf
ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"ქუთაისი, საქართველო201524/10/2015 - 25/10/2015აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებითზეპირი

სტატიაში განხილულია მსოფლიოში ელექტროენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები. მოყვანილია და გაანალიზებულია სათანადო მონაცემები. ნაჩვენებია, რომ საქართველოს ეკონომიკურად მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელია უახლოეს ათწლეულებში მიღწეულ იქნეს ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავების დონე 40-45 მლრდ.კვტ.სთ-მდე.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/3rdEnergyConference24.10.2015.pdf
ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა. რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"ქუთაისი, საქართველო201021/05/2010 - 22/05/2010აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხის შესახებზეპირი

სტატიაში მოყვანილია მონაცემები საქართველოს როგორც ტრადიციული, ისე ე.წ. არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების სესახებ. განხილულია ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. ჩამოყალიბებულია ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი.ჩამოყალიბებულია საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მათემატიკური მოდელი, რის საფუძველზეც ამოხსნილია სათანადო ოპტიმიზაციის ამოცანა. ამოხსნის საფუძველზე ნაჩვენებია, რომ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილება წლიური მოხმარებით 45 მლრდ.კვტ.სთ საქართველოს შეუძლია საკუთარ ენერგეტიკულ რესურსებზე დაყრდნობით.

https://atsu.edu.ge/index.php/collections-geo
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"თბილისი, საქართველო200710/10/2007 - 12/10/2007საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ენერგეტიკაში მცირე ჰესების როლის დადგენა მათემატიკური მოდელირების მეთოდის გამოყენებითზეპირი

გაანალიზებულია საქართველოს ძირითადი მდინარეების თეორიული, ტექნიკური და ეკონომიკური პოტენციალების უახლესი მონაცემები. ნაჩვენებია, რომ ორგანული სათბობების გაძვირებასთან დაკავშირებით იზრდება საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის და მათ შორის, მცირე ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ათვისებისა და გამოყენების აქტუალურობა. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მათემატიკური მოდელის შესაბამისი ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის შედეგად ნაჩვენებია, რომ მცირე ჰესების როლი ორგანულ სათბობზე ფასების ზრდის პირობებში შეიძლება საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახდეს.

https://gtu.ge/Science/Conference/

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში