ნუგზარ დადიანი

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

1974 წ. დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატიკის და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკ-ტი, მართვის ავტომატიზირებული სისტემების სპეციალობით. ვსწავლობდი სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტის (ქ.მოსკოვი) ასპირანტურაში 1980-1983 წ. სადაც დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია. დისერტაციის შედეგები დანერგილ იქნა სსგ (НПО) ”ენერგიის” თერმოემისიური ენერგოდანადგარის სტენდურ საინფორმაციო-მმართველ სისტემაში (ИУС ЯЭУ), და გამოყენებულ იქნა 1982 – 1991 წლებში ფუნდამენტურ სამეცნიერო სამუშაოებში ”Ракушка”, ”Решетка”, ”Расплав-2”, Расплав-3”. სულ სამეცნიერო სამუშაოს ძირითადი საკითხები 1980 – 1991 წლებში, გამოქვეყნებულ იქნა 10 პუბლიკაციაში (გრიფით ”საიდუმლო”). 1983 - 1991 წლებში ვმუშაობდი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტში, ოპტიმალური მართვის პრობლემების განყოფილებაში. 2014 წლიდან დავბრუნდი მართვის სისტემების ინსტიტუტში მ.სალუქვაძის სახელობის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ოპტიმალური მართვის განყოფილებაში. ვარ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. ვმონაწილეობ განყოფილების გეგმით გათვალისწინებულ სამუშაოებში.

Region Innovative Projects Choice Using Multicriteria Optimization.დ.სიხარულიძე, ვ.გაბისონია, ნ.დადიანისტატიაშპს „საჩინო“ , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021, N 25, გვ. 16-20- ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
G-ზომათა კლასში ვიტალის კონსტრუქციის შესრულების შესახებქ. ომიაძე, ნ.დადიანი, დ.ცინცაძესტატიაშპს „საჩინო“ , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, N 25,2021წ. გვ.36-40- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური ტუმბოები გათბობის სისტემებშინ.მირიანაშვილი, ნ.ყავლაშვილი, ნ.დადიანი, ქ.კვირიკაშვილიკონფერენციის კრებულიჟურ. „ენერგია“. სერია "ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები". 2 (98)/2021 ნაწილი II გვ.141-145.- - ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არაზომადი სიმრავლეების შესახებქ. ომიაძე, ნ.დადიანი, დ.ცინცაძესტატიაშპს „საჩინო“ , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული , N 24, 2020წ. გვ.33-36- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Frequency Domain Identification of Block-oriented Nonlinear SystemsB.Shanshiashvili, N.Kavlashvili, N.Dadiani, K.Omiadze. სტატიაშპს „მაცნე პრინტი“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული ,N23,2019წ. გვ.15-23- ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
On One Problem of Plant Locationდ.სიხარულიძე, ვ.გაბისონია, ნ.დადიანისტატიაგამომცემლობა შპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019, N 23, გვ. 29-34- ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხარბი ალგორითმები სიმრავლეთა დაფარვის ზოგიერთი ამოცანისთვისდ.სიხარულიძე, ნ.დადიანისტატიაშპს „პოლიგრაფია“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 , N 22, გვ. 32-36- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ალტერნატივათა ნაწილობრივი დალაგების ორი მეთოდის შედარებად.სიხარულიძე, ნ.დადიანისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / N 21, გვ. 32-38- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლა, ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა Matlab-ის საშუალებითქ. ომიაძე, ნ.დადიანი, დ.ცინცაძესტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, N 21, 2017.გვ. 90-94.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანის პროგრამული გადაწყვეტა.ქ. ომიაძე, ნ.დადიანი, დ.ცინცაძესტატიასტამბა „დამანი“ , სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016, N 20. გვ.117-122.- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული საწარმოო რობოტის კვანძთა მოძრაობის ტრაექტორიის ფორმირება და ოპტიმიზაცია კუბური პოლინომებითნ.დადიანი, დ. ფურცხვანიძესტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016, N 20. გვ.114-116- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Model Validation at Identification of Linear Dynamical Systems with Variable Parameters ბ.შანშიაშვილი, მ.სალუქვაძე, ნ.დადიანი, ვ.გაბისონიასტატიაგამომცემლობა "უნივერსალი" , სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, N 19. 2015 გვ.14-20.- ISSN 0135-0765 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია " საერთაშორისო ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები"ქ. თბილისი , საქართველო20217-10 ივნისისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სს „თელასი“თბური ტუმბოები გათბობის სისტემებშიზეპირი

დამუშავებულია გათბობის სისტემებში თბური ტუმბოების დანადგარების მუშაობის იმიტაციური მოდელი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია განვსაზღვროთ დასახლებული პუნქტების ცალკეული ობიექტებისა და საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესების სითბო-სიცივით მომარაგების ოპტიმალური სქემები. მოხსენებაში წარმოდგენილია ჩვენს მიერ ჩატარებული თბური ტუმბოს დანადგარების ბაზაზე მოქმედი სხვადასხვა ტიპის გათბობის სისტემების ენერგოეკონომიკური ანალიზის შედეგები. კლიმატური რაიონების მიხედვით, სხვადასხვა სახის დაბალპოტენციური სითბოს წყაროსა და სათბობის სხვადასხვა ღირებულებებისათვის დადგენილია თბური ტუმბოს გამოყენების ეფექტურობის ზონები.

https://gtu.ge/pet/pdf/part%202.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


მართვის სისტემების იდენტიფიკაციისა და ვექტორული ოპტიმიზაციის პრობლემური ამოცანების კვლევა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი , "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2015-2017შემსრულებელი
რთული სისტემების მოდელირების,იდენტიფიკაციისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი , "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04)2018-2020 შემსრულებელი
მართვის არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება,რთული ფიზიკური და ეკონომიკური სისტემების მათემატიკური მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევა.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი , "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში