თენგიზ მაგრაქველიძე

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ენერგეტიკის ფაკულტეტი; სპეციალობა - ინჟინერ-თბოენერგეტიკოსი. სამეცნიერო ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1980); ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (1999). თანამდებობა: განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა: საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (2005), საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი) (2007). სამეცნიერო კვლევითი სფერო: ენერგეტიკა, ჰიდროდინამიკა და თბოგადაცემა.

Intensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical PipeT. Magrakvelidze, G.Gigineishvili, A.Mikashavidze, T.Koberidze, Kh.Lomidzeკონფერენციის კრებულიProceedings of the 9th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’22), Paper No. 160 / DOI: 10.11159/ffhmt22.160 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Интенсификация теплоотдачи при стекании водяной пленки по вертикальной трубеТ. Маграквелидзе, Г. Гигинеишвили, А. Микашавидзе, Т. Коберидзе, Х. Ломидзеკონფერენციის კრებულიТруды XVI Минского международного форума по тепломассообмену, 2022 / ст. 169-171 რუსულისაგრანტო პროექტი
ზედაპირის ხორკლიანობის ტიპის გავლენა თბოგაცემის ინტენსიფიკაციაზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს საჩინო /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. / 2021 წ. / №25 / გვ. 67 - 73 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
„ჭკვიანი“ ქსელები და მაგენერირებელი ელექტროსადგურების სტრუქტურათ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა შპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 წ. / №25 / გვ. 74-79 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია და ტაქტიკა მსოფლიოში არსებული პროგნოზული მონაცემების გათვალისწინებითთ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძეკონფერენციის კრებულისამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია. 4(96), 2020 / გვ. 191-196 ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ვერტიკალური ზედაპირის ხორკლიანობის გავლენა თბოგაცემაზე წყლის აფსკის ჩამოდინების პირობებშით. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 წ. / №24, გვ. 51-55 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგიით მომარაგებისა და ეკოლოგიის ზოგიერთი პრობლემის შესახებთ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძე, ლ. მაკრახიძესტატიაგამომცემლობა შპს "მაცნე პრინტი" /სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 წ. / №24, გვ. 56-60 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგამცემი ზედაპირის ხორკლიანობის შვერილების სიმაღლის გავლენა თბოგაცემის ინტენსიფიკაციაზე ვერტიკალურ მილზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 წ. / №23, გვ. 60-64 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ზოგიერთი საკითხის შესახებთ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძეკონფერენციის კრებულისამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია", 2019 /N3, გვ. 190-193 ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგაცემა ვერტიკალური მილის გლუვ და ხორკლიან ზედაპირებზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, გ. გიგინეიშვილი, ა. მიქაშავიძე, ტ. კობერიძე, ხ. ლომიძესტატიასამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია, 2(90) / 2019 / გვ. 35-40 ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფასა და სამომხმარებლო ტარიფებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 წ. / №22, გვ. 54-59 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კომბინირებული ხორკლიანობის გავლენა თბოგაცემაზე ვერტიკალურ ზედაპირზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, ა. მიქაშავიძე, ხ. ლომიძე, გ. გიგინეიშვილი, ტ. კობერიძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 წ. / №22, გვ. 60-64 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია ვერტიკალურ ზედაპირზე წყლის აფსკის ჩამოდინების დროსთ. მაგრაქველიძე, ა. მიქაშავიძე, ხ. ლომიძე, ნ. ბანცაძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 წ. / №21, გვ. 47-52 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ა. მიქაშავიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩვაძესტატიაგამომცემლობა პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 წ. / №21, გვ. 53-61 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური ხაოიანობის გავლენა ვერტიკალურ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემაზეთ. მაგრაქველიძე, ა. მიქაშავიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ნ. ლეკვეიშვილისტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 წ. / №20, გვ. 39-44 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Влияние шероховатости стенки на интенсивность теплообмена   и коэффициент мощности в аппарате с мешалкойТ.Ш.Маграквелидзе, А.Н.Микашавидзе, Н.О.Банцадзе, Х.Н.Ломидзе, Ц.С.Шенгелия, И.Г.Мантидзеკონფერენციის კრებულიТруды XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2016г / CD (Sn7-11) / pp.164-166. რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლებათ. მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ა.მიქაშავიძე, ხ. ლომიძე, ც.შენგელია, ი.მანთიძეკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა -2015, მოხსენებების კრებული, 2015 / გვ. 573-578 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებითთ. მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძეკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებების კრებული, 2015 / გვ. 26-31 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტროსადგურის ოპტიმალური სიმძლავრის დადგენა მდინარის ჩამონადენის სეზონური ცვლილების გათვალისწინებითთ.მაგრაქველიძე, ვ.ჭიჭინაძე, ხ. ლომიძე, მ. ჯანიკაშვილი, ი. არჩუაძესტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 წ. / №19, გვ. 44-48 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კედლის ზედაპირის ხაოიანობის გავლენა ცილინდრულ ჭურჭელში სითხის არევისათვის საჭირო სიმძლავრეზეთ. მაგრაქველიძე, ა. მიქაშავიძე, ნ. ბანცაძე, ხ. ლომიძე, ც. შენგელაია, ი. მანთიძესტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 წ. / №19, გვ. 49-54 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურბულენტური ნაკადის ჰიდროდინამიკა და თბოგაცემა ხაოიანი ზედაპირების გარსდენის დროსმაგრაქველიძე თ., ბანცაძე ნ., მიქაშავიძე ა. ლომიძე ხ., ლეკვეიშვილი ნ.სტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 წ. / №18, გვ. 67-73 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგეტიკაში მიმდინარე ტენდენციებისა და საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებ მაგრაქველიძე თ., ჭიჭინაძე ვ., ლომიძე ხ., არჩუაძე ი., ჯანიკაშვილი მსტატიაგამომცემლობა - სტამბა "დამანი" /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 წ. / №18, გვ. 74-82 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელექტროენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგო-რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემებიმაგრაქველიძე თ., ჭიჭინაძე ვ., ლომიძე ხ.,ბანცაძე ნ., მიქაშავიძე ა. არჩუაძე ი., ჯანიკაშვილი მ.სტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 წ. / №17, გვ. 75-80 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კედლისპირა ზონაში ტურბულენტური დინების ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძესტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 წ. / №17, გვ. 81-88 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მდინარე ენგურის ენერგეტიკული პოტენციალის ათვისების აუცილებლობისა და მასთან დაკავშირებული სოციალური და ეკოლოგიური პრობლემების შესახებთ.მაგრაქველიძე, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, ი.არჩუაძე, მ.ჯანიკაშვილი სტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 წ. / №16, გვ. 105-111 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კარმანის მუდმივას შესახებ ტურბულენტურ ნაკადში სიჩქარეთა განაწილების ლოგარითმულ ფორმულაშით.მაგრაქველიძესტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 წ. / №16, გვ. 112-115 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
პრანდტლის რიცხვის გავლენა თბოგაცემაზე სარევიან აპარტშით.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, ჯ.რუსიშვილისტატიაგამომცემლობა - სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. / 2012 წ. / №16 / გვ. 116-120 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გლუვი და ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემა სარევიან აპარატშიმაგრაქველიძე თ., ბანცაძე ნ., ლეკვეიშვილი ნ., ლომიძე ხ., მიქაშავიძე ა., რუსიშვილი ჯ.კონფერენციის კრებულისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2012 / გვ.48-52 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Локальные характеристики образования отложений на гладкой и шероховатой поверхностияхТ.Маграквелидзе, Н.Леквейшвили, Н.Банцадзе, A.Микашавидзе, X.Ломидзеკონფერენციის კრებულიТруды XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2012г. / Тезисы T2, ст.183-186 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Об определяющих размерах критериев подобия при перемешивании жидкости в большом объемеТ.Маграквелидзеკონფერენციის კრებულიТруды XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2012 / Тезисы T2, ст.180-183 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Influence of Artificial Roughness on Convective and Boiling Heat Transfer in the Rotating FlowMagrakvelidze T., Bantsadze N., Lekveishvili N., Mikashavidze A., Rusishvili J., Lomidze Khკონფერენციის კრებულიProceedings of the 9th WSEAS International Conference on Heat and Mass Transfer (HMT’12). Harvard. USA. 2012. Pp.53-58 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
თბოგადაცემის ინტენსიფიკაცია. მეთოდები და მოწყობილობებიი.შეყრილაძე, ჯ.რუსიშვილი, თ.მაგრაქველიძემონოგრაფიატექნიკური უნივერსიტეტის გამოცემა. 2011 წ. გვ.132 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ზოგიერთი აქტუალური საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძ, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძე სტატიაგამომცემლობა „სტამბა დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 წ. / №15, გვ. 134-139 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სარევიანი აპარატის კრიტერიუმების მსაზღვრელი ზომების დადგენის საკითხისათვისთ.მაგრაქველიძესტატიაგამომცემლობა სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 წ. / №15, გვ. 140-144- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგაცემა დიდ მოცულობაში სითხის არევის პირობებში დუღილის დროსთ.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ა.მიქაშავიძე, ნ.ლეკვეიშვილი, ჯ.რუსიშვილი, ხ.ლომიძესტატიაგამომცემლობა სტამბა დამანი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 წ. / №15, გვ. 145-150 ISSN 0135-0765 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Influence of Artificial Roughness on Heat Transfer in the Rotating FlowMagrakvelidze T., Bantsadze N., Lekveishvili N., Lomidze Khკონფერენციის კრებულიWorld Academy of Science, Engineering and Technology. International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics.  Dubai, United Arab Emirates. 2011, pp. 162-165 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებისა და ენერგეტიკული  უსაფრთხოების პრობლემების შესახებთ.მაგრაქველიძე, ვ.ჭიჭინაძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძე, ნ.კურკუმულისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 წ. / №14. გვ. 131-136- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ტურბულენტურ ნაკადში ბლანტი ქვეშრის სისქის დადგენის საკითხისათვისთ.მაგრაქველიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 წ. / №14, გვ. 137-140- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სარევიან აპარატში სითბოსა და მასის გადაცემის ექსპერიმენტული მონაცემების ანზოგადების საკითხისათვისთ.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი, ჯ.რუსიშვილი, ხ.ლომიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 წ. / №14, გვ. 141-144 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Heat transfer intensification in stirred tanks using artificial roughness methodMagrakvelidze T., Bantsadze N., Lekveishvili N., Lomidze Kh.კონფერენციის კრებული7-th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Antalya, Turkey, 2010, pp.895-899 ინგლისურისაგრანტო პროექტი
Влияние шероховатости на интенсивность образования отложенийТ.Ш.Маграквелидзе,  Н.Н.Леквейшвили,  Н.О.Банцадзе, А.Н.Микашавидзе,  Х.Н.Ломидзеკონფერენციის კრებულიМеждународная конференция Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики. Современная наука, Сборник научных статей, 2010, Алушта. N2(4), ст.180-183 რუსულისაგრანტო პროექტი
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩვაძე, ნ.კურკუმულიკონფერენციის კრებული  ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებების კრებული. 2010 წელი. გვ.29-34 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სარევიან აპარატში რეინოლდსის კრიტერიუმის მსაზღვრელი ზომის შესახებთ.მაგრაქველიძესტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი" /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 წ. / №13, გვ. 107-109- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
К вопросу гидравлического сопротивления трубы при очень больших числах РейнольдсаТ.Маграквелидзе, Х.Ломидзеსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 წ. / №13, გვ. 110-112- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების რაციონალურად გამოყენების ზოგიერთი საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძე, ჯ.რუსიშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 წ. / №13, გვ. 113-117 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდ მოცულობაში მიმდინარე თბოგაცემის პროცესების საკვლევი დანადგარის ავტომატიზაციის სქემაგ.ზაქარეიშვილი, ნ.ლეკვეიშვილი, თ.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ხ.ლომიძე, ჯ.რუსიშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 წ. / №13, გვ. 118-123- ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Актуальные проблемы интенсификации теплообмена методом искусственной шероховатостиТ.Маграквелидзеსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 წ. / №12, გვ. 104-114- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
К вопросу распределения скоростей в пограничном слое при турбулентном движении жидкости в гладкой трубе თ.მაგრაქველიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 წ. / №12, გვ. 115-117- ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰიდროენერგორესურსების როლი საქართველოს ენერგეტიკაშივ.ჭიჭინაძე, თ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ნ.ბანცაძე, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 წ. / №12, გვ. 118-123 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Влияние искусственной шероховатости на процесс пузырькового кипения в условиях перемешивания жидкости в большом объемеТ.Маграквелидзе, Х.Ломидзе კონფერენციის კრებულიТруды 6-го Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2008 / CD (8-20), Тезисы T2, ст.67-69 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Некоторые особенности образования отложений на шероховатых поверхностях Т.Ш.Маграквелидзе, Н.Н.Леквеишвили, Н.О.Банцадзе , А.Н.Микашавидзе , Х.Н.Ломидзе კონფერენციის კრებულიТруды 6-го Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2008 / CD (8-20), Тезисы T2, ст.272-274 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интенсификация теплообмена методом искусственной шероховатости -  достижения и нерешенные проблемыТ.Маграквелидзеკონფერენციის კრებულიТруды 6-го Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2008 / CD (8-20), Тезисы T2, ст.270-272 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის დადგენა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილებისა და მდინარეთა ჩამონადენის სეზონური ცვლილებების გათვალისწინებითვ.ჭიჭინაძე, თ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 წ. / №11, გვ. 111-118 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
О некоторых вопросах турбулентного движения в гладкой трубеТ.Маграквелидзеსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 წ. / №11, გვ. 119-121 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Теплоотдача гладкой и шероховатой кольцеобразных труб при кипении в большом объеме в условиях перемешивания кипящей жидкостиТ.Маграквелидзе, Х.Ломидзе, Н.Банцадзеსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 წ. / №11, გვ. 122-125 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემის პროცესის ფიზიკური მოდელის დაზუსტებისათვისთ.მაგრაქველიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 წ. / №11, გვ. 126-131 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკაში მცირე ჰესების როლის დადგენა მათემატიკური მოდელირების მეთოდის გამოყენებითთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ი.არჩუაძეკონფერენციის კრებულისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში მოხსენებათა კრებული, ტომი 1, 2007/ გვ. 125-130 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში ატომური ელექტროსადგურის აშენების საკითხის შესახებთ.მაგრაქველიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 წ. / №10, გვ. 117-121 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბოგაცემის ინტენსიფიკაცია და თბოგადამცემი აპარატების ეფექტურობის ამაღლების პრობლემებით.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი, ხ.ლომიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 წ. / №10, გვ. 122-129 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მცირე ჰესების როლი საქართველოს ენერგეტიკაშით.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 წ. / №9, გვ. 96-101 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
К вопросу распределения скоростей при турбулентном течении жидкости в круглой трубеТ.Маграквелидзеსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 წ. / №9, გვ. 96-101 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Теплоотдача к турбулентному потоку в гладкой трубеТ.Маграквелидзе, Х.Ломидзеსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 წ. / №9, გვ. 102-105 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის შესახებ ორგანულ სათბობებზე ფასების ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებითთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძესტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 წ. / №9, გვ. 106-110 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интенсификация теплообмена в аппарате с мешалкой методом искусственной шероховатостиТ.Маграквелидзе, Н.Банцадзе, Н.Леквеишвилиსტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 წ. / №9, გვ. 111-117 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Процесс образования отложений на гладких и шероховатых поверхностяхТ.Маграквелидзе,  Н.Леквеишвили, Н.Банцадзе, Х.Ломидзеკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული / 2004 წ. / №8 / გვ. 291-295 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდ მოცულობაში თბოგაცემის პროცესების კვლევის შედეგების დამუშავების პროგრამული ქვესისტემალ.გვარამაძე, თ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ნ.ბანცაძე, ი.ქასრაშვილისტატიაგამომცემლობა - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება მეცნიერება /საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003 წ. №7. გვ. 80-83 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სარევიან აპარატში განთავსებული რგოლის ფორმის მქონე მილის თბოგაცემის პროცესის მოდელით.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე სტატიაგამომცემლობა - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება მეცნიერება /არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003 წ. / №7, გვ. 125-130 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხაოიანობის გეომეტრიული პარამეტრების გავლენა თბოგაცემაზე სარევიან აპარატში სარევისა და თბოგამცემი ზედაპირის სხვადასხვა დონეზე განთავსების შემთხვევაშით.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი, ხ.ლომიძესტატიაგამომცემლობა - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საწარმოო-საგამომცემლო გაერთიანება მეცნიერება /საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003 წ. №7. გვ. 120-124 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გლუვი და ხაოიანი რგოლისებური მილების თბოგაცემა სარევიან აპარატში სითხის არევის ნორმალური და  კავიტაციური რეჟიმების დროსთ.მაგრაქველიძე, ნ.ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილისტატიაგამომცემლობა სანი /საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002 წ. №6. გვ. 86-88 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ჰიდროენერგორესურსების რაციონალურად გამოყენების გზების შესახებთ.მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძესტატიაგამომცემლობა სანი /საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002 წ. /№6, გვ. 72-75 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Моделирование процесса теплоотдачи при турбулентном течении расплавленных металловТ.Маграквелидзе სტატიაგამომცემლობა სანი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002 წ. /№6, გვ.76-85 ISSN 0135-0765 რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

9th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT’22)Niagara Falls, Canada202208/06/2022 - 10/06/2022International ASET IncIntensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical Pipeზეპირი

The article presents the results of an experimental study to determine the effect of two-dimensional, pyramidal and combined roughness on heat transfer when a water film flows down the outer surface of a vertical pipe. A two-dimensional roughness was created by winding a wire around a pipe. The pyramidal roughness was created by cutting the left and right screws on the pipe, as a result of which the pipe surface was covered with densely spaced truncated pyramids of height - k. The combined roughness was created by a combination of the above two types with different heights - h and relative step - s/h of two-dimensional roughness. Three regimes of manifestation of the effect of roughness on the intensity of heat transfer were identified: 1. Regime without manifestation of the effect, 2. Regime with partial manifestation of the effect and 3. Regime of full manifestation of the effect of roughness on heat transfer. It was experimentally established that the maximum increase in the heat transfer intensity (more than 3.5-times) is achieved in the case of using a combined roughness with geometric parameters: k=0.25mm, h =0.7mm, s/h =10. It was also found that the effect of the combined roughness (pyramidal + spiral) on heat transfer in the entire range of the Reynolds number investigated by us is higher than the effect of both two-dimensional and pyramidal roughness.

https://institutes.gtu.ge/uploads/FFHMT_160 Edited.pdf
XVI Минский международный форум по тепломассообменуМинск, Беларусь202216/05/2022 - 19/05/2022Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Интенсификация теплоотдачи при стекании водяной пленки по вертикальной трубеზეპირი

Экспериментально установлено, что создание на теплоотдающей поверхности двумерной шероховатости обусловливает существенное увеличение интенсивности теплоотдачи в стекающую по поверхности вертикальной трубы пленку. Наивысший эффект достигается при отношении шага между элементами шероховатости к их высоте s/h=10

http://mif16.itmo.by/doc/Full_program_.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“თბილისი, საქართველო202007/12/2020 - 10/12/2020საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი „ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი“; საქართველოს ენერგეტიკის აკადემია; სს „თელასი“; სს „ენერგო პრო ჯორჯია“; სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; შპს „მონტაჟ ჯორჯია“; შპს „ელ ინდასტრი ჯორჯია“საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია და ტაქტიკა მსოფლიოში არსებული პროგნოზული მონაცემების გათვალისწინებითზეპირი

სტატიაში აღნიშნულია საქართველოში ელექტროენერგიის გამომუშავების მკვეთრი ზრდის აუცილებლობა. მსოფლიოში ელექტროენერგეტიკის განვითარების ტენდენციების, ტექნოლოგიური მიღწევებისა და კაპიტალური დანახარჯების მოსალოდნელი დინამიკის გათვალისწინებით ამოხსნილი ოპტიმიზაციის ამოცანის საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნა, რომ პირველ ეტაპზე ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს ე.წ. ტრადიციულ ენერგორესურსებზე, ხოლო შემდგომ - მზისა და ქარის ენერგორესურსებზე

https://energyonline.ge/2020/ENERGY_MPPE2020_4_96_2020_2.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია - „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“თბილისი, საქართველო201907/10/2019 - 11/10/2019საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ზოგიერთი საკითხის შესახებზეპირი

ნაჩვენებია, რომ ელექტროენერგიის გამომუშავებისა და მოხმარების არსებული დონე სრულიად არასაკმარისია ქვეყნის ნორმალური განვითარებისათვის. გამოთქმულია მოსაზრებები ელექტროენერგიის გამომუშავების მკვეთრი ზრდის აუცილებლობაზე და ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობისადმი არსებული წინააღმდეგობების დაძლევის ზოგიერთ საკითხზე. 

https://gtu.ge/pdf/kon/konf_energetikis_tanamedrove.pdf
XV Минский международный форум по тепломассообменуМинск, Беларусь201623/05/2016 - 26/05/2016Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Влияние шероховатости стенки на интенсивность теплообмена   и коэффициент мощности в аппарате с мешалкойზეპირი

В статье представлены результаты экспериментального исследования влияния искусственной шероховатости на теплообмен в аппарате с мешалкой. Установлено, что создание шероховатости на одной ветви тепловыделяющего змеевика (кольцевой трубы), погруженной в аппарат с мешалкой, в случае дистиллированной воды вызывает увеличение интенсивности теплообмена примерно в два раза. Также установлено, что шероховатость поверхности сосуда вызывает увеличение крутящего момента (М) и, соответственно, коэффициента мощности (КН) менее чем в два раза. Наряду с этим показано, что установка в сосуде перегородок шириной 20 мм приводит к увеличению М и КН более чем в три раза.

http://www.itmo.by/doc/mif_15/Tom3.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა -2015თბილისი, საქართველო201503/11/2015 - 05/11/2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლებაზეპირი

სტატიაში გაანალიზებულია ნაშრომები, რომლებიც მიძღვნილია ხაოიანი ზედაპირების ტურბულენტური ნაკადით გარსდენის ჰიდროდინამიკისა და თბოგაცემის საკითხებისადმი როგორც არხებში, ისე სარევიან აპარატებში. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ქართველ მეცნიერთა მიერ მიღებულ მნიშვნელოვან შედეგებზე. კერძოდ, ი.ნიკურაძის კლასიკურ ექსპერიმენტებზე და ვ.გომელაურისა და მისი მოწაფეების მიერ მიღებულ რეზულტატებზე. წარმოდგენილია, აგრეთვე, ავტორთა მიერ მიღებული დღემდე გამოუქვეყნებელი შედეგები

http://ict-mc.gtu.ge/ge.html
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივებიქუთაისი, საქართველო201524/10/2015 - 25/10/2015აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებითზეპირი

სტატიაში განხილულია მსოფლიოში ელექტროენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები. მოყვანილია და გაანალიზებულია სათანადო მონაცემები. ნაჩვენებია, რომ საქართველოს ეკონომიკურად მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელია უახლოეს ათწლეულებში მიღწეულ იქნეს ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავების დონე 40-45 მლრდ.კვტ.სთ-მდე.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/3rdEnergyConference24.10.2015.pdf
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებითბილისი, საქართველო201219/09/2012 - 21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიგლუვი და ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემა სარევიან აპარატშიზეპირი

წარმოდგენილია სარევიან აპარატში რგოლის ფორმის მქონე გლუვი და ხაოიანი მილების თბოგაცემის ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგები. ექსპერიმენტებში თბოგადამტანად გამოყენებული იყო დისტილირებული წყალი და ტრანსფორმატორის ზეთი. დადგენილია, რომ სარევიან აპარატებში თბოგამცემ ზედაპირზე ხორკლიანობის შექმნა განაპირობებს თბოგაცემის ინტენსიურობის მნიშვნელოვან ზრდას ხაოიანობის ეფექტის სრული გამოვლინების რეჟიმში

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
XIV Минский международный форум по тепло- и массообменуМинск, Беларусь201210/09/2012 - 13/09/2012Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Локальные характеристики образования отложений на гладкой и шероховатой поверхностияхზეპირი

В статье приведены результаты экспериментов по определению локальных коэффициентов теплоотдачи гладкой и шероховатых поверхностей в условиях образования отложений. Опытный участок установки представлял собой вертикально расположенный кольцевой канал, с внутренней обогреваемой трубой. Шероховатость создавалась наматыванием тонкой проволоки на внутренней трубе. В качестве теплоносителя использовалась водопроводная вода жесткостью 3,6 мг-эк/л. Вода в кольцевом канале двигалась снизу вверх. Локальный коэффициент теплоотдачи определялся в трех местах теплоотдающей трубы: в начале, в середине и в конце. Интенсивность образования отложений определялась по снижению коэффициента теплоотдачи во времени. Установлено, что создание на поверхности нагрева двумерной шероховатости обуславливает значительное снижение интенсивности образования отложеный. При этом, в случае гладкой теплоотдающей трубы толщина отложенный, как и следовало ожидать, увеличивается вниз по потоку, а в случае шероховатой поверхности с оптимальними геометрическими параметрами наблюдается обратная картина. Для качественного объяснения этого явления предложена физическая модель процесса

http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/13-02-12/cont02f2.ssi
XIV Минский международный форум по тепло- и массообменуМинск, Беларусь201210/09/2012 - 13/09/2012Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Об определяющих размерах критериев подобия при перемешивании жидкости в большом объемеზეპირი

В статье отмечено, что, при обработки опытних данных выбор в качестве определяющего размера диаметра мешалки – d не дает возможность обобщения экспериментальных данных при различных значениях высоты и числа лопастей, а также отклонении лопастей от вертикального положения. Предложено, что в качестве определяющего размера можно принять эквивалетный диаметр мешалки. Обработка экспериментальных данных с использованием эквивалетного диаметра мешалки дает удовлетворительные результаты

http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/13-02-12/cont02f2.ssi
9th WSEAS International Conference on Heat and Mass Transfer (HMT’12Harvard. USA201225/01/2012 - 27/01/2012WSEASInfluence of Artificial Roughness on Convective and Boiling Heat Transfer in the Rotating Flowზეპირი

The results of an experimental study of the process of convective and boiling heat transfer in the vessel with stirrer for smooth and rough ring-shaped pipes are presented. Experimentally was found three regimes of the influence of artificial roughness on the convective heat transfer: 1. regime, where roughness has no influence on heat transfer; 2. regime of partial influence of roughness on heat transfer; 3. fully developed roughness effect regime. It was established that creation of two-dimensional artificial roughness on the heated surface causes the essential (~90%) intensification of convective heat transfer in case of fully developed roughness effect regime. The similitude equation for calculating convective heat transfer coefficient, which generalizes well experimental data both for the smooth and the rough surfaces is proposed. In case of boiling the influence of roughness appears on the initial stage of boiling and in case of fully developed nucleate boiling there was no intensification of heat transfer

http://www.wseas.us/conferences/2012/harvard/ProgramHarvard.pdf
World Academy of Science, Engineering and Technology. International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and ThermodynamicsDubai, United Arab Emirates201125/01/2011 - 27/01/2011world academy of science engineering and technologyInfluence of Artificial Roughness on Heat Transfer in the Rotating Liquid Flowზეპირი

The results of an experimental study of the process of convective and boiling heat transfer in the vessel with stirrer for smooth and rough ring-shaped pipes are presented. It is established that creation of two-dimensional artificial roughness on the heated surface causes the essential (~100%) intensification of convective heat transfer. In case of boiling the influence of roughness appears on the initial stage of boiling and in case of fully developed nucleate boiling there was no intensification of heat transfer. The similitude equation for calculating convective heat transfer coefficient, which generalizes well experimental data both for the smooth and the rough surfaces is proposed

https://conference.researchbib.com/view/event/3026
7-th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and ThermodynamicsAntalya, Turkey201019/07/2010 - 21/07/2010HEFAT2010Heat transfer intensification in stirred tanks using artificial roughness methodზეპირი

The results of an experimental study of the process of convective heat transfer in the apparatus with mixer for the smooth and rough ring-shaped pipes are presented. It is established that the creation of two-dimensional artificial roughness on the heated surface causes the essential (~100%) intensification of heat transfer for both the normal and crisis regimes of mixing. The similitude equation for calculating heat transfer coefficient, which generalizes well experimental data both for the smooth and the rough surfaces, is proposed. Considerations, satisfactorily explaining some special features of the process of the heat transfer of rough surfaces in the apparatus with mixer are given.

http://hdl.handle.net/2263/45720
VIII Международная конференция - Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамикиАлушта, Украина201020/09/2010 - 26/09/2010Института технической теплофизики НАН УкраиниВлияние шероховатости на интенсивность образования отложенийზეპირი

Приведены результаты экспериментального исследования по определению интенсивности образования отложений на гладкой и шероховатых теплоотдающих поверхностях. В экспериментах в качестве теплоносителя использовалась сетевая вода жесткостью 3.5 мг.эк./л. Было установлено, что двумерная шероховатость с отношением шага между элементами шероховатости –s к их высоте –h равном 12.5, обусловливает существенное снижение интенсивности образования отложений. При других значениях s/h эффект шероховатости снижается. Менее эффективной оказалась также поверхность с лунками. В случае гладкой поверхности толщина отложений увеличивается вниз по потоку, а в случае шероховатой поверхности (s/h=12.5) имеет место обратная картина

https://www.triacon.org/events.htm
ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა. რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"ქუთაისი, საქართველო201021/05/2010 - 22/05/2010აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხის შესახებზეპირი

სტატიაში მოყვანილია მონაცემები საქართველოს როგორც ტრადიციული, ისე ე.წ. არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების სესახებ. განხილულია ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. ჩამოყალიბებულია ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი.ჩამოყალიბებულია საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მათემატიკური მოდელი, რის საფუძველზეც ამოხსნილია სათანადო ოპტიმიზაციის ამოცანა. ამოხსნის საფუძველზე ნაჩვენებია, რომ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილება წლიური მოხმარებით 45 მლრდ.კვტ.სთ საქართველოს შეუძლია საკუთარ ენერგეტიკულ რესურსებზე დაყრდნობით.

https://atsu.edu.ge/index.php/collections-geo
6-й Минский Международный Форум по ТепломассообменуМинск, Беларусь200819/05/2008 - 23/05/2008Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Интенсификация теплообмена методом искусственной шероховатости -  достижения и нерешенные проблемыზეპირი

В докладе проведен аналитический обзор исследований, посвященных проблемам гидродинамики и теплообмена при турбулентном обтекании шероховатых поверхностей. Наряду с исследованиями, проведенными в мире, более подробно проанализированы работы грузинских ученых, в которых, по мнению автора, получены важные, в том числе и еще неопубликованные результаты, заслуживающие интерес научной обшественности. Заострено внимание на проблемах, не нашедших к настояшему времени удовлетворительного решения

http://www.itmo.by/conferences/abstracts/?ELEMENT_ID=4833
6-й Минский Международный Форум по ТепломассообменуМинск, Беларусь200819/05/2008 - 23/05/2008Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Некоторые особенности образования отложений на шероховатых поверхностяхზეპირი

Установлено, что шероховатость поверхности нагрева обусловливает существенное снижение интенсивности образования отложений. Показано, что среди исследованных поверхностей найболее еффективным является поверхность с двухмерной шероховатостью отношением шага между элементами шероховатости-s к их высоте-h, равным 12,5.

http://www.itmo.by/conferences/abstracts/?ELEMENT_ID=4833
6-й Минский Международный Форум по ТепломассообменуМинск, Беларусь200819/05/2008 - 23/05/2008Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Институт тепло-и массообмена имени. А.В. Лыкова НАН Беларуси.Влияние искусственной шероховатости на процесс пузырькового кипения в условиях перемешивания жидкости в большом объемеზეპირი

В докладе представлены результаты экспериментального исследования теплоотдачи гладкой и шероховатой кольцеобразных труб при пузырьковом кипении в аппарате с мешалкой в условиях размещения мешалки на различных уровнях от теплоотдающей трубы.

http://www.itmo.by/conferences/abstracts/?ELEMENT_ID=4833
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"თბილისი, საქართველო200710/10/2007 - 12/10/2007საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ენერგეტიკაში მცირე ჰესების როლის დადგენა მათემატიკური მოდელირების მეთოდის გამოყენებითზეპირი

გაანალიზებულია საქართველოს ძირითადი მდინარეების თეორიული, ტექნიკური და ეკონომიკური პოტენციალების უახლესი მონაცემები. ნაჩვენებია, რომ ორგანული სათბობების გაძვირებასთან დაკავშირებით იზრდება საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის და მათ შორის, მცირე ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ათვისებისა და გამოყენების აქტუალურობა. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მათემატიკური მოდელის შესაბამისი ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის შედეგად ნაჩვენებია, რომ მცირე ჰესების როლი ორგანულ სათბობზე ფასების ზრდის პირობებში შეიძლება საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახდეს.

https://gtu.ge/Science/Conference/
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემებითბილისი, საქართველო200427/09/2004 - 01/10/2004არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტიПроцесс образования отложений на гладких и шероховатых поверхностяхზეპირი

Представлены данные экспериментального исследования, согласно которым создание на теплоотдающей поверхности двухмерной шероховатости обуславливает существенное снижение интенсивности образования отложений. Установлены оптимальные геометрические параметры двухмерное шероховатости. Показано, что теплоотдающая поверхность с лунками с точки зрения снижения интенсивности образования отложений менее эффективно чем поверхность с двухмерной шероховатостью. Установлено также что на поверхностях с двухмерной шероховатостью в отличие от гладкий поверхностей процесс образования отложений наиболее интенсивный на начальном участке теплоотдающей трубы и снижается вниз по течению потока

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php

Web of Science: Web of Science: ციტირების ინდექსი - 1, H - ინდექსი - 1
Scopus: Scopus: ციტირების ინდექსი - 3, H - ინდექსი - 1
Google Scholar: Google Scholar: Sციტირების ინდექსი - 32, H - ინდექსი - 3

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ელექტროენერგიაზე საქართველოს მოთხოვნილების ადგილობრივი ენერგორესურსებით დაკმაყოფილების შესაძლებლობისა და ოპტიმალურობის დონეების დადგენასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 2002-2003ხელმძღვანელი
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმალური სტრუქტურის დადგენასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 2004-2005ხელმძღვანელი
არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსებისა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების როლი საქართველოს ენერგეტიკაშისსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2007-2009ხელმძღვანელი
ვერტიკალურ თბოგამცემ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემის ინტენსიურობაზე ხელოვნური ხაოიანობის გავლენის გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 01.01.2011-31.12.2011ხელმძღვანელი
ტურბულენტურ ნაკადში თბოგაცემის ინტენსიფიკაციისა და თბოგადამცემი აპარატების ოპტიმიზაციის პრობლემების გამოკვლევაშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2009-2012პროექტის ხელმძღვანელი
თბოგადამცემი აპარატების ეფექტურობის ამაღლების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2010-2012ხელმძღვანელი
ენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგორესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემებისტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 2013-2014ხელმძღვანელი
საქართველოს ელექტროსადგურების სტრუქტურის ოპტიმიზაციისა და ენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლების პრობლემების გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / 2015-5017ხელმძღვანელი
საქართველოს ენერგეტიკის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020ხელმძღვანელი
ვერტიკალური მილის გარე ზედაპირზე ჩამომდინარე წყლის აფსკში თბოგაცემაზე ხელოვნური ხორკლიანობის გავლენის ექსპერიმენტული გამოკვლევაშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 09.03. 2020-09.03. 2023 პროექტის ხელმძღვანელი
ელექტროენერგეტიკისა და ენერგოდანადგარების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023ხელმძღვანელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


Influence of Artificial Roughness on Heat Transfer in the Rotating Flow. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The results of an experimental study of the process of convective and boiling heat transfer in the vessel with stirrer for smooth and rough ring-shaped pipes are presented. It is established that creation of two-dimensional artificial roughness on the heated surface causes the essential (~100%) intensification of convective heat transfer. In case of boiling the influence of roughness appears on the initial stage of boiling and in case of fully developed nucleate boiling there was no intensification of heat transfer. The similitude equation for calculating convective heat transfer coefficient, which generalizes well experimental data both for the smooth and the rough surfaces is proposed.

https://institutes.gtu.ge/uploads/20/Influence of Artificial Roughness....pdf

პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში


Intensification of Heat Transfer by the Method of Artificial Roughness at a Water Film Flows down on Vertical Pipeსახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

The article presents the results of an experimental study to determine the effect of two-dimensional, pyramidal and combined roughness on heat transfer when a water film flows down the outer surface of a vertical pipe. A two-dimensional roughness was created by winding a wire around a pipe. The pyramidal roughness was created by cutting the left and right screws on the pipe, as a result of which the pipe surface was covered with densely spaced truncated pyramids of height  k. The combined roughness was created by a combination of the above two types with different heights  h and relative step  s/h of two-dimensional roughness. Three regimes of manifestation of the effect of roughness on the intensity of heat transfer were identified: 1. Regime without manifestation of the effect, 2. Regime with partial manifestation of the effect and 3. Regime of full manifestation of the effect of roughness on heat transfer. It was experimentally established that the maximum increase in the heat transfer intensity (more than 3.5-times) is achieved in the case of using a combined roughness with geometric parameters: k=0.25mm, h =0.7mm, s/h =10. It was also found that the effect of the combined roughness (pyramidal + spiral) on heat transfer in the entire range of the Reynolds number investigated by us is higher than the effect of both two-dimensional and pyramidal roughness

https://institutes.gtu.ge/uploads/20/Intensification....pdf