ქეთევან კვირიკაშვილი

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

მობილური რობოტინ. ყავლაშვილივ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, , ქ. კვირიკაშვილი, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილი. სტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25 გვ.88-92 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივები ტრანსპორტშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ნ. დადიანი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25. გვ.80-84 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გველის ნაკბენიდან შხამის გამომწოვი მოწყობილობავ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, გ. კიკნაძე, პ. სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, თ. ხუციშვილისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25. გვ.85-87 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური ტუმბოები გათბობის სისტემებშინ. მირიანაშვილი, ნ. ყავლაშვილი, ნ. დადიანი, ქ. კვირიკაშვილი.სტატიასტუ-ს საგამომცემლო სახლი./ჟურნალი „ენერგია“, N2 (98), 2021 წ. ტ. 2 ISSN 1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენება და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ევროპული გამოცდილება საქართველოშინ. მირიანაშვილი, ზ. ლომსაძე, დ. გამეზარდაშვილი, ა. დვალაძე, ქ. კვირიკაშვილი.სტატიასაგამომცემლო სახლი ``ტექნიკური უნივერსიტეტი“/ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. #2(734), 2020, გვ.47-54. ISSN 0130-7061 ქართულისახელშეკრულებო
გათბობისა და ჰაერის კონდიცირების სისტემებში ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივებინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24.გვ. 61-64 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი კუთხური მმართველი კოორდინატითდ. ფურცხვანიძე, მ. ცერცვაძე, პ. სტავრიანიდი, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, თ. ხუციშვილი, ქ. კვირიკაშვილი,მ. გეგეჭკორისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24.გვ. 65-68 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტი ადაპტური მართვის სისტემითდ. ფურცხვანიძე, ო. ლაბაძე, ვ. ბახტაძე, ქ. კვირიკაშვილი, მ. გეგეჭკორისტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ. 68-74 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოებში არსებული მეორეული ენერგორესურსების მოხმარება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებითნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა შპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ.85-90 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობენერგეტიკულ კომპლექსში მათი ჩართვის პერსპექტივები.ნ. მირიანაშვილი, ზ. ლომსაძე, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიასაგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“/ჟურნალი „ენერგია“. #3(91), ტომი 2, 2019 წ ISSN-1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რვაფეხა მაბიჯი რობოტი ლ. გვარამაძე, ქ.კვირიკაშვილი, თ. საანიშვილი, პ.სტავრიანიდი, დ. ფურცხვანიძე, ნ. ყავლაშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ. 84-87 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დიდი მუდმივი დენის კალიბრატორის აგების ახალი ტენდენციები და პრინციპებიო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, პ. სტავრიანიდი, თ. საანიშვილი, ქ. კვირიკაშვილისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ.47-50. ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები"ქ. თბილისი, საქართველო20217/06-10/06სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტითბური ტუმბოები გათბობის სისტემებშიზეპირი

დამუშავებულია გათბობის სისტემებში თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის იმიტაციური მოდელი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია განვსაზღვროთ დასახლებული პუნქტების ცალკეული ობიექტებისა და საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესების სითბო-სიცივით მომარაგების ოპტიმალური სქემები. მოსხენებაში წარმოდგენილია ჩვენს მიერ ჩატარებული თბური ტუმბოს დანადგარების ბაზაზე მოქმედი სხვადასხვა ტიპის გათბობის სისტემების ენერგოეკონომიკური ანალიზის შედეგები. კლიმატური რაიონების მიხედვით, სხვადასხვა სახის დაბალპოტენციური სითბოს წყაროსა და სათბობის სხვადასხვა ღირებულებისათვის დადგენილია თბური ტუმბოების გამოყენების ეფქტურობის ზონები

https://gtu.ge/pet/pdf/part%202.pdf
მე-2 საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“ქ. თბილისი, საქართველო20207/12-10/12სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტითბური ტუმბოები ლუდის წარმოებაში.ზეპირი

აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოები წარმოადგენენ სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების მსხვილ მომხმარებლებს, სადაც როგორც სათბობის, ასევე ენერგიის ეკონომიის პრობლემა მწვავედ დგას. მოხსენებაში წარმოდგენილი ჩატარებული კვლევიდან ნათლად ჩანს, რომ ლუდის წარმოებაში თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომელთა შემცირება ეფექტური იქნება ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით.ლუდის წარმოებაში, თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების შედეგად, მეორეული ენერგორესურსების მაქსიმალურად ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია დანახარჯების შემცირება დაახლოებით 25-30%- ის ოდენობით. ამის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდება წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება.

ENERGY_MPPE2020_4_96_2020_2.pdf (energyonline.ge)
I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“.ქ. თბილისი, საქართველო20197/102019-10/10/2019სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოში განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში მათი ჩართვის პერსპექტივები ზეპირი

გაანალიზებულია საქართველოში მზის, ქარის, თერმული წყლების გამოყენების დღევანდელი მდგომარეობა და მათი ათვისების პერსპექტივები. ნაჩვენებია, რომ განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების ფართოდ გამოყენების შემთხვევაში, ქვეყანაში დაიზოგება მოხმარებული სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების 15-20 პროცენტი. ჩატარებულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულებაა ენერგოდაზოგვა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვა ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში.

https://gtu.ge/pdf/kon/konf_energetikis_tanamedrove.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ამოცანა 1. მრავალსახსრული რობოტის მართვის თანამედროვე სისტემების აგების პრინციპების დამუშავება.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020შემსრულებელი
ინფორმაციის გარდაქმნის მოწყობილობების და სისტემების დამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ამოცანა 2. მრავალფუნქციური რობოტი და მისი მართვის სისტემის აგების პრინციპების დამუშავებასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / 2021-2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში