ნოდარი ჭითანავა

მეცნიერებათა დოქტორი

სტუ ი. ჟორდანიას სახ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა დაბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

დაასკანერე

აქტიურად ვმონაწილეობ საზოგადოებრივ საქმიანობაში. არჩეული ვარ რამდენიმე დარგობრივი აკადემიის წევრად. ვმონაწილეობ რამდენიმე სამეცნიერო გამოცემაში. ვკითხულობ საჯარო ლექციებს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე პრობლემებზე. ვმონაწილეობ სამეცნიერო კადრების მომზადებაში. სამეცნიერო საქმიანობის სფეროა: გარდამავალ პერიოდში სახელმწიფოსა და ეკონომიკის ურთიერთდამოკიდებულების მაკრო- და ეკონომიკური განვითარების აგრარული სფეროს მოდერნიზაციის პრობლემები.

მიწათმოწყობა - მიწის რესურსების გამოყენებისა და მართვის ინსტრუმენტინ.ჭითანავა, რ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი „მოამბე“, თბილისი, 2022 წელი, გვ.7-18- ISSN 2233-3606 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის რესურსების რაციონალურად გამოყენების პროგნოზირების, სტრატეგიული დაგეგმვის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტებინ.ჭითანავა, რ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", N1 იანვარი-ივნისი, გვ.6-16- ISSN 1987-6041 info@iverioni.com.ge WWW.b-k.geქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ადგილობრივი მმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური ფუნქციები გარდამავალი პერიოდის თავისებურებებისა და მაკროეკონომიკური გარემოს თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინებით (კონცეფტუალურ-მეთოდოლოგიური მიდგომა)ნ.ჭითანავასტატიაგარდამავალი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები, კრებული, ტომი VI, თბ., 2002 წ., 8 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის რეგიონული თავისებურებები გარდამავალ პერიოდში (კონცეფტუალურ-მეთოდოლოგიური მიდგომა)ნ.ჭითანავასტატიასაქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები 3. თბ., 2002 წ., 14 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკის ტრანსფორმაციის თანამედროვე ტენდენციები (კონცეფტუალურ-მეთოდოლოგიური მიდგომა)ნ.ჭითანავასტატიასაბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. ტომი VI. თბ., 2002 წ., 24 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფცია - ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ეკონომიკური იდეოლოგიის ფორმირების საფუძველინ.ჭითანავასტატიასაბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. VII ტომი. თბ., 2003 წ., 28 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები და ორიენტირებინ.ჭითანავასტატიასაქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები 4. თბ., 2004., 17 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკონომიკური რეფორმების კონცეპტუალურ-მეთოდოლოგიური ასპექტები და კვაზი საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებან.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", N7, 2004 წ., 9 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დიაგნოსტიკის შუქ-ჩრდილებინ.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". N8, 2004 წელი., 10 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესებშინ.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", N9, 2004 წელი., 10 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკონომიკა -სახელმწიფო-გლობალიზაციან.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". N10. 2004 წელი., 18 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოებან.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". N11-12. 2004 წელი., 7 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სახელმწიფოს რეგიონული პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებებინ.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". N2. 2005 წელი., 8 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოციალური ეკონომიკა: ფორმირება და განვითარება. I ნაწილინ.ჭითანავა, ლ. თაკალაძემონოგრაფიათბლისი, 2008., 595 გვერდი- ISBN 978-9941-9029-3-2 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სოციალური ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპებინ.ჭითანავასტატიასაქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები. ტომი 6. თბ. 2008 წ., 20 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების სტრატეგიის ფორმირების საკითხისათვისნ.ჭითანავასტატიასაქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები 7 თბილისი 2009 წ., 18 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკის გარდაქმნების კონცეპტუალურ-მეთოდოლოგიური ანალიზი (1990-2007 წწ.)ნ.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", N3 მარტი, 2009., 12 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის ეგზოგენური (გარე) ფაქტორების ისტორიული წარმომავლობა და ზემოქმედების ლოგიკან.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", N4, აპრილი, 2009., 6 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკონომიკის ტრანსფორმაციულ პროცესებზე ზემოქმედების ენდოგენური (შიდა) ფაქტორებინ.ჭითანავასტატიაჟურნ. "ბიზნესი და კანონმდებლობა", ივლისი-აგვისტო, 2009., 6 გვ.- ISSN 1987-6041 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საგანგებო-ისტორიული ამოცანან.ჭითანავასტატიაჟურნალი "აგრარული საქართველო". N1 ივნისი. 2009., 4 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებანინ.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ივნისი. 2010. ივლისი-აგვისტო, 2010., 8 გვ., 6 გვ.- -- ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გლობალიზაცია და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემებინ.ჭითანავასტატიასაქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები ტ. 8, 2010., 37 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მოსაზრებები საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების შესახებნ.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". ოქტომბერ-ნოემბერი. 2011 წ., 8გვ.- ISSN 1987-6041 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის თავისებურებები და განვითარების ახალი სტრატეგიის ფორმირების ლოგიკან.ჭითანავასტატიაჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", N4 (22) 2012., 18 გვ.- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკის მეტამორფოზები და პერსპექტივებინ.ჭითანავამონოგრაფიათბილისი. 2012, 215 გვ.- ISBN 978-9941-9029-3-2- ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწათმოწყობა - მიწის რესურსების გამოყენებისა და მართვის ინსტრუმენტინ.ჭითანავა, რ.ფირცხალავასტატიაჟურნალი "მოამბე" XL III, თბილისი 2022, გვ. 7-18 - ISSN 2233-3606 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს აგრარული მეურნეობის განვითარების ახალი სტრატეგიან.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", N1. აპრილი 2013 წელი, 7 გვერდი- ISSN 1987-6041 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივებინ.ჭითანავასტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", N2. მაისი 2013 წელი 12 გვერდი და N3 ივნისი 2013 წელი 10 გვერდი- ISSN 1987-6041 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის კადასტრის ფორმირების კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტებინ.ჭითანავა, გ.მუსერიძესტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", N6. ოქტომბერი 2013 წელი, 9 გვერდი- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მიწის რესურსების გამოყენების აქტუალური პრობლემები საქართველოშინ.ჭითანავა, გ.მუსერიძესტატიაჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", N6. ოქტომბერი 2013 წელი, 9 გვერდი- ISSN 1987-6041 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის თავისებურებები და პერსპექტივებინ.ჭითანავასტატიასაქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია, შრომები XI. თბილისი 2013 წელი, 66 გვერდი- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აგრარული სექტორი ახალი გამოწვევების წინაშე ნ.ჭითანავასტატია ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა", მარტი 2014 წელი, 16 გვერდი- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა და სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემებინ.ჭითანავასტატიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 31 გვერდი- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკის ტრანსფორმაციის გეოეკონომიკური ასპექტებინ.ჭითანავასტატიასაქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. შრომები, ტომი 12, გამომცემლობა - - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სოფლის მეურნეობა: ტრანსფორმაცია, პრობლემები, პერსპექტივები ნ.ჭითანავამონოგრაფიათბილისი, 2015 წელი, 160 გვერდი- ISBN 978-9941-0-7968-6 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Agriculture of Georgia Facing of New Challengesნ.ჭითანავასტატიაAnnals of Agrarian science. Vol.13, N3., 2015 წელი, 4 გვერდი- -- ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს მიწის რესურსები, მონოგრაფიაში "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები", ორტომეული, ტომი 1, თავი 2ნ.ჭითანავა, თ.ურუშაძე, ჯ.მაჭავარიანი, რ.ფირცხალავამონოგრაფიასაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი, 2015, გვ. 47-176სამსახურებრივი მოხმარებისათვის ISBN -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რატომ არ იქმნება საშუალო ფენა საქართველოშინ.ჭითანავასტატიასამეცნიერო, ანალიტიკურ-პრაქტიკული ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, N3, ივლისი-აგვისტო, 2017 წელი, გვ.5-11- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
როცა ქვეყანაში მომხმარებლური ინსტიქტი მძლავრობსნ.ჭითანავასტატიასამეცნიერო, ანალიტიკურ-პრაქტიკული ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, N3, ივლისი-აგვისტო, 2017 წელი, გვ. 16-19- - -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკა ახალი გამოწვევების პირისპირნ.ჭითანავასტატიაwww.b-k.ge, www.iverioni.com.ge, 2 მარტი, 2017 წელი, 14 გვერდი- ISSN 1987-6041-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკონომიკური ზიგზაგები და პასუხგაუცემელი კითხვებინ.ჭითანავასტატიაwww.b-k.ge, www.iverioni.com.ge, 6 მარტი, 2017 წელი, 14 გვერდი- ISSN 1987-6041-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რატომ დაეცა მკვეთრად ცხოვრების დონე საქართველოშინ.ჭითანავასტატიაwww.b-k.ge, www.iverioni.com.ge, 10 მარტი, 2017 წელი, 17 გვერდი- ISSN 1987-6041-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკონომიკურ გარდაქმნებში ათქვეფილი ზნეობრიობან.ჭითანავასტატიაwww.b-k.ge, www.iverioni.com.ge, 21 მარტი, 2017 წელი, 12 გვერდი- ISSN 1987-6041-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ახალი ტიპის ნომენკლატურა და ეკონომიკური რეფორმებინ.ჭითანავასტატიაwww.b-k.ge, www.iverioni.com.ge, 24 მარტი, 2017 წელი, 9 გვერდი- ISSN 1987-6041-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
რა მოგვცა გარდაქმნებმან.ჭითანავასტატიაwww.b-k.ge, www.iverioni.com.ge, 28 მარტი, 2017 წელი, 9 გვერდი- ISSN 1987-6041-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია - დროის მოთხოვნან.ჭითანავასტატიაwww.b-k.ge, www.iverioni.com.ge, 4 აპრილი, 2017 წელი, 14 გვერდი- www.b-k.ge, www.iverioni.com.ge www.b-k.ge, www.iverioni.com.geქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პროგრამა ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიის (სტრატეგიის) რეალიზაციის მთავარი ინსტრუმენტინ.ჭითანავასტატიაwww.b-k.ge, www.iverioni.com.ge, 8 აპრილი, 2017 წელი, 8 გვერდი- ISSN 1987-6041 www.b-k.ge, www.iverioni.com.geქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები და სტრატეგია ნ.ჭითანავამონოგრაფიათბილისი, 2018 წელი, 376 გვერდი- ISBN 978-9941-27-860-0 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Land Reform in the Post-Soviet Space (on the Example of Georgia)ნ.ჭითანავა, თ.ურუშაძე, მ.ბაქრაძემონოგრაფიაLambert Academic Publishing, 2019, 66 pp- ISBN 978-613-9-47498-1 -ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გამოყენების პრობლემებინ.ჭითანავასტატიაჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, აგვისტო 2019 წ. 16 გვერდი- ISSN 1987-6041 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გლობალური გამოწვევები ერთპოლუსიან მსოფლიოშინ.ჭითანავასტატიასაერთო გაზეთი N10, თბილისი, 25.03.2020 წელი, 1 მთლიანი გაზეთის ფურცელი- ISSN 2233-3983 ISBN 977-22333-9800-1-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარღვევის სტრატეტიან.ჭითანავასტატიასაერთო გაზეთი N12, თბილისი 08.04.2020 წელი, 1 მთლიანი გაზეთის ფურცელი- ISSN 2233-3983 ISBN 977-22333-9800-1-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში არ არის ზუსტად აღრიცხული მიწის რა ფართობს ვლობთნ.ჭითანავასტატიასაერთო გაზეთი N13, თბ.ილისი 22.04.2020 წელი, 1 მთლიანი გაზეთის ფურცელი- ISSN 2233-3983 ISBN 977-22333-9800-1-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გვჭირდება გარღვევის სტრატეგია - მობილიზაციური (ინოვაციური) განვითარებან.ჭითანავასტატიასაერთო გაზეთი N16, თბილისი, 03.06.2020 წელი, 1 მთლიანი გაზეთის ფურცელი- ISSN 2233-3983 ISBN 977-22333-9800-1-ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გლობალური გამოწვევები ერთპოლუსიან მსოფლიოში... გარღვევის სტრატეგიის კონცეპტუალური წახნაგებინ.ჭითანავასტატიაჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, თბ., N1, იანვარი-ივნისი, 2020 წელი, გვ. 6-10- ISSN 1987-6041 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გლობალური პროცესები ერთპოლუსიან მსოფლიოში - საქართველოს ეკონომიკის ხილული და უხილავი პრობლემებინ.ჭითანავამონოგრაფიათბილისი, 2021 წ., 360 გვერდი- ISBN 978-9941-8-3566-7 -ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

„საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და საწარმოო ძალების მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“თბილისი, საქართველო202117/11/2021 - 17/11/2021სტუმიწათმოწყობა - მიწის რესურსების გამოყენებისა და მართვის ინსტრუმენტიზეპირი

მიწა, როგორც ბუნებრივი რესურსი და წარმოების ფაქტორი მრავალ ფუნქციას ასრულებს. ტერმინი „მიწა“ - გულისხმობს ბუნებრივი გარემოს მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც წარმოდგენილია ისეთი ცნებებით, როგორიცაა სივრცე, რელიეფი, კლიმატი, ნიადაგის საფარი, მემცენარეობა, წიაღისეული, წყალი. იგი წარმოადგენს წარმოების მთავარ საშუალებას სოფლის მეურნეობასა და სატყეო მეურნეობაში, ასევე სივრცობრივი ბაზისია ეკონომიკის და სოციალური სფეროს საწარმოებისა და ორგანიზაციებისათვის.

           საქართველოში მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან საბაზრო ურთიერთობების პრინციპებზე გარდამავალ ეტაპზე წარმოიქმნა ახალი ტიპის მიწათმოწყობის აუცილებლობა.

           საბჭოთა პერიოდის საქართველოში მიწათმოწყობის ერთიანი სისტემა მიწაზე სახელმწიფო საკუთრების საფუძველზე იყო ჩამოყალიბებული. მიწის რეფორმების განხორციელების პროცესში ბუნებრივია მიწათმოწყობის არსებული სისტემის განახლების ამოცანა დადგა. რეფორმების შესაბამისი სამართლებრივი ბაზისა და ორგანიზაციულ-მმართველობითი მექანიზმების გარეშე განხორციელების შედეგად ახალი პრობლემები წარმოჩნდა (მესაკუთრეთა რაოდენობის ზრდა, მიწის ნაკვეთების ფრაგმენტაცია, წვრილი ოჯახური მეურნეობების (მცირე მიწიანი) დომინირებადი მდგომარეობა და სხვ.). ფაქტობრივად მიწათმოწყობის არსებული სისტემა მოიშალა, ახალი სისტემა კი შექმნილიც არ არის. ასეთი მდგომარეობა მიწის რესურსების მართვას ხელს უშლის. ამიტომ, ახალ გამოწვევებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მიწათმოწყობის, როგორც სისტემის ჩამოყალიბება. ის პირველ რიგში კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური მიდგომების განსაზღვრას საჭიროებს.


https://gtu.ge/cspfnr/News/?ELEMENT_ID=18329

Web of Science: 1
Scopus: 0
Google Scholar: 31

დისერტაციის რეცენზირება


კოოპერაციისა და აგროსამრეწველო ინტეგრაციის როლი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
საქართველოს ტრადიციული მეღვინეობის პოტენციალის ოპტიმალურად გამოყენების გზებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


მიწის ფონდის ტრანსფორმაციის საკითხები საქართველოშისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
შინა მეურნეობების როლი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების განვითარებაში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე)შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ქუთაისის უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
საქართველოში სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის მაკროეკონომიკური ანალიზი და თეორიულ-ორგანიზაციული საკითხებისაქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
მუნიციპალური განვითარების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები გარდამავალ პერიოდშისაქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
ტურიზმის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოშიივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს ეროვნული პარკების სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობაივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თანამედროვე ეტაპზე საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების ძირითადი მიმართულებები (საქართველოს მაგალითზე)ვ. მელქაძის სახელობის სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
საქართველოში მეურნეობრიობის ფორმების ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების თავისებურებები და პერსპექტივები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში (სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მაგალითზე) საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. პ.ჟღენტის სახელობის საქართველოს აგრო-სამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტიტი
საქართველოში ტურიზმის განვითარების მაკროეკონომიკური რეგულირების მექანიზმი (სიღარიბის დაძლევის კონტექსტში)საქართველოს ეროვნული აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


ჟურნალი '"ეკონომიკასაქართველო01/01/2002
ჟურნალი "მოამბე"საქართველო01/01/2002

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი01/06/2022 - 01/06/2022

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


შრომის წითელი დროშის ორდენი05/03/1975
შრომის წითელი დროშის ორდენი23/05/1973
იუნესკოს საპატიო სიგელი22/09/2020

საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში