ნოდარ გძელიშვილი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივები ტრანსპორტშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ნ. დადიანი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაშპს საჩინო / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 /#25. გვ.80-84 0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გათბობისა და ჰაერის კონდიცირების სისტემებში ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივებინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაშპს საჩინო/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 /#24.გვ. 61-640 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოებში არსებული მეორეული ენერგორესურსების მოხმარება თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებითნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა შპს მაცნე პრინტი/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / #23, გვ.85-900 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საქართველოში განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობენერგეტიკულ კომპლექსში მათი ჩართვის პერსპექტივები.ნ. მირიანაშვილი, ზ. ლომსაძე, ნ. გძელიშვილი, ქ. კვირიკაშვილი, ვ.ხათაშვილისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია. #3(91), ტომი 2, 2019 წ0 ISSN-1512-0120 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ელ-ენერგიის გამომუშავების საშუალებების კლასიფიკაცია და სისტემატიზაცია ნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, კ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 /#22, გვ. 92-94.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგოდაზოგვა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით ლუდის წარმოებაშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი, ვ. ბახტაძე, თ. წოწონავა-დურგლიშვილისტატიაშპს პოლიგრაფია / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 /#21, გვ. 95-1000 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგიის გამოყენების ტენდენციები ევროპაშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ვ. ხათაშვილი, თ. ნოზაძე, თ. წოწონავა-დურგლიშვილისტატიასტამბა დამანი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / N 20, გვ. 123-1280 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები თბილისშიი. ჟორდანია, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ბახტაძე, ვ. ხათაშვილი, თ. ნოზაძე, თ. წოწონავა-დურგლიშვილისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია, 2016/N2(78), გვ. 42-480 ISSN-1512-0120 ქართულისახელშეკრულებო
თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს ეროვნული მეურნეობის სხვადასხვა დარგშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა უნივერსალი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 80-840 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მზის ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების პერსპექტივები კახეთის რეგიონშიი. ჟორდანია, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ბახტაძე, ვ. ხათაშვილისტატიასაგამომცემლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი/ჟურნალი ენერგია, 2015/ N1(73), გვ. 36-40. 0 ISSN-1512-0120 ქართულისახელშეკრულებო
ენერგიის ახალი წყაროების ძიების გზებიდ. ფურცხვანიძე, ნ. გძელიშვილისტატიაგამომცემლობა უნივერსალი/ სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / N 19, გვ. 68-720 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
იმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივებიი.ჟორდანია,ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე ,ნ. მირიანაშვილი,ნ. გძელიშვილი, ვ.ხათაშვილი, ვ.ბახტაძე , მ.ლორია, მ. ჯიხვაძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა/III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები-ს მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, 2015/გვ. 115-119 0 ISBN 9789941-459-67-2 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Eenergy Conservation with Heat Pump Technology in Milk IindustryK. Vezirishvili-Nozadze, N. Mirianashvili, T. Megrelidze, T. Gedevanishvili, N. Grdzelishvili, V. Bakhtadze, V. Khatashviliკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი/აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა-ის შრომები, თბილისი, 2015/გვ. 579-5830 ISBN 978-9941-20-575-0 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
თბური ტუმბოს დანადგარების პროექტირების და პრაქტიკული გამოყენების 60 წლიანი გამოცდილება საქართველოშინ. მირიანაშვილი, ო. ვეზირიშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. მეგრელიძე, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი, ვ. ბახტაძესტატიადამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / N 18, გვ. 116-1200 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ენერგიის არატრადიციული განახლებადი რესურსების ათვისების პერსპექტივები საქართველოშინ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიადამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / N 17, გვ. 89-93.0 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ავტომატიზებული დანადგარი ნედლეულის მეტალურგიული თვისებების შესწავლისათვისნ. გძელიშვილი, ქ. წერეთელი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიასტამბა დამანი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012 / N 16, გვ. 140-1420 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთშინ.მირიანაშვილი, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.გძელიშვილი, ვ.ხათაშვილი, თ.გედევანიშვილი, ვ. ბახტაძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2012/ტომი 1, გვ.157–1590 ISBN 978-9941-20-097-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოშიქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, თ.გედევანიშვილი, ნ.გძელიშვილი, ვ.ხათაშვილი, ვ.ბახტაძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2012/ტომი 1, გვ.308–3110 ISBN 978-9941-20-097-7 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს კლიმატური პირობებისა და შენობის თბური რეჟიმის გავლენა თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის ეფექტურობაზენ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიასტამბა დამანი / სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 163-1660 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონტროლისა და სტაბილიზაციის მოწყობილობა რამდენიმე პარამეტრის მქონე ობიექტებისათვისნ. გძელიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14, გვ. 160-1620 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენება თბური ტუმბოს დანადგარების გათვალისწინებით საქართველოს ცალკეულ რეგიონებშინ.მირიანაშვილი, ნ.გძელიშვილი, ვ.ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14 გვ. 156-1590 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ზედაბალი სიხშირის რხევების მაფიქსირებელი მოწყობილობის დაგეგმარებად. ფურცხვანიძე, ნ. გრძელიშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / N 14 გვ. 163-1660 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ავტომატიზებული დანადგარი მეტალურგიული კაზმების ელექტროწინააღმდეგობისა და გარბილების ტემპერატურის დასადგენადნ. გძელიშვილი, გ. ზაქარეიშვილი, ქ. წერეთელისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 132-1340 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჩაის გადამამუშავებელი საფერმენტაციო დანადგარის ავტომატიზაციაგ. ზაქარეიშვილი, ნ. მირიანაშვილი, ნ. გძელიშვილი ვ. ხათაშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი/ სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 135-1380 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დისკრეტულ ფორმაში წარმოდგენილი პროცესების სტაბილიზაციის ბლოკინ. გძელიშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / N 11. გვ. 142-1440 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადაადგილების გარდამსახინ. გძელიშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10, გვ. 146-1470 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მონიტორის კომპიუტერთან კავშირის ბლოკებინ. გძელიშვილისტატიაგამომცემლობა ინტელექტი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9, გვ. 178-1820 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ავტომატიზებული სისტემა მეტალურგიული კაზმების ექსპერტული შეფასებისათვისნ. გძელიშვილი, ქ. წერეთელი, ლ. ნოზაძეკონფერენციის კრებულიგამომცემლობა ინტელექტი/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2004 / გვ. 524-5270 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მოწყობილობა გამზომი ციფრული ინფორმაციის კონტროლისათვისნ. გძელიშვილისტატიაგამომც. სანი / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002 / N 6, გვ.118-1200 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები.ქ. თბილისი, საქართველო20197-11 ოქტომბერისსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოში განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში მათი ჩართვის პერსპექტივები ზეპირი

გაანალიზებულია საქართველოში მზის, ქარის, თერმული წყლების გამოყენების დღევანდელი მდგომარეობა და მათი ათვისების პერსპექტივები. ნაჩვენებია, რომ განახლებადი, არატრადიციული ენერგორესურსების ფართოდ გამოყენების შემთხვევაში, ქვეყანაში დაიზოგება მოხმარებული სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების 15-20 პროცენტი. ჩატარებულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულებაა ენერგოდაზოგვა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვა ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში.

https://gtu.ge/pdf/kon/konf_energetikis_tanamedrove.pdf
აკად. ლ. ჩიქავას 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი VI საერთაშ. ეკონომ. კონფ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.ქ. თბილისი, საქართველო201813-14 ოქტომბერისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტითბოსიცივით მომარაგების პრინციპული სქემები თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით ლუდის წარმოებაშიზეპირი

კვების მრეწველობის საწარმოებში ენერგომეურნეობის არარაციონალური ორგანიზაციის გამო თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომლის შემცირება შესაძლებელია სხვადასხვა ღონისძიებების, მათ შორის ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ლუდის წარმოებაში, თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენების შედეგად, მეორეული ენერგორესურსების მაქსიმალურად ათვისების შემთხვევაში, შესაძლებელია დანახარჯების შემცირება დაახლოებით 25-30%-ის ოდენობით, რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად შემცირდება წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება. ჩატარებული კვლევიდან, რომელიც მოხსენებაშია წარმოდგენილი, ჩანს, რომ ლუდის წარმოებაში თბური ენერგიის მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რომელთა შემცირება ეფექტური იქნება ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით.

https://scholar.bpengi.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98/2018/03-04/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98_2018_03-04_p283-p286.html
III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივებიქუთაისი, საქართველო201524.10-25.10ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიიმერეთის რეგიონში გეოთერმული წყლების გამოყენების პერსპექტივებიზეპირი

განხილულია გეოთერმული თბოსიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექსური სისტემების გამოყენების პერსპექტივები იმერეთის რეგიონის ეროვნული მეურნეობის სხვადასხვა დარგისათვის. ნაჩვენებია, რომ იმერეთის რეგიონის გეოთერმული წყლების თბური პოტენციალი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების, სამრეწველო საწარმოებისა და დასახლებული პუნქტებისთბომომარაგებისათვის.

https://atsu.edu.ge/images/pdf/krebulebi/3rdEnergyConference24.10.2015.pdf
აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვაქ. თბილისი, საქართველო201503.11-05.11საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიEenergy Conservation with Heat Pump Technology in Milk Iindustryზეპირი

Nowadays in industry and enterprises of agricultural products processing rldusty low temperature (≈l00"C) heat processes for heat energy supply are mainly used less economy boilers or fire fumaces where expensive organic liquid and gas firel is used. rlrterori choosing new, economically more effective methods of getting heat energy is the essential scientihc and technical probleri for development of the country energetics.'Besides,-market economy mill present severer demands to afoiesaid branches of economy in future' The main demands will be: to inculcate new technologies raising quality ofproduction, reduce losses and cost price, long-term storage ofproducts and so on' But realization of everything aforesaid will be impossible without artificial cold i.e. without using refrigerating engineering

http://ict-mc.gtu.ge/conference.pdf
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებიქ. თბილისი, საქართველო201219.09-21.09საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიარატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთშიზეპირი

მოხსენებაში შეფასებულია საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის საკურორტო – რეკრეაციული რაიონის კერძოდ კი, ბათუმი-ანაკლიის მონაკვეთის არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების პოტენციალი, მათი ათვისების სადღეისო მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმებიქ. თბილისი, საქართველო201219.09-21.09საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოშიზეპირი

შემოთავაზებულია ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოში. ქარის გავრცელების სიჩქარისა და ამ სიჩქარის წლიური ხანგრძლივობის მიხედვით საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია ხუთ ზონად. ამ ზონებისათვის მოყვანილია ქარის ნაკადის მიერ განვითარებული სიმძლავრის და წლიური გამომუშავებული ენერგიის რაოდენობანი ნაკადის პერპენდიკულარული ფართის ერთეულზე. მოყვანილია ქარის ელექტროსადგურების პირველი ობიექ¬ტების ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები და შეფასებულია ქარის ენერგიის გამოყენების მასშტაბები 15-20 წელიწადში წლიური ელექტრო¬ენერგიის გამომუშავებით 5-7 მლრდ კვტსთ ოდენობით.

http://gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90/ge/program_ge.php
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემებიქ. თბილისი, საქართველო200427.09-1.11საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკისა და მათემატიკის საერთაშორისო სკოლის (ISPM, თბილისი, საქართველო ) ფინანსური მხარდაჭერითავტომატიზაციული სისტემა მეტალურგიული კაზმების ექსპერტული შეფასებისათვისზეპირი

მითითებულია რომ განხილულია ძირითადი მეთოდები, რომლებიც გამოყენებული შეიძლება იყოს მეტალურგიულ წარმოებაში ნახშირბად აღდგენითი პროცესების შესასწავლად, რის საფუძველზეც შერჩეულია მატალურგიული კაზმების აღდგენის კინეტიკის შესწავლის მოცულობითი მეთოდი, რომელსაც უპირატესობა აქვს სხვა განხილულ მეთოდებთან შედარებით. აღნიშნული მეთოდის მიხედვით ავტომატიზირებული დანადგარის ძირითდი შემადგენელი ნაწილია გამოსავალი აირების გამზომი მოწყობილობა ვოლუმეტრი . სისტემა შედგება მახურებელი ღუმელისგან, თვით ვოლუმეტრისაგან და ე.გ.მ._ისაგან. სისტემას თანდართული აქვს ტემპერატურის კონტროლის და სტაბილიზაციის ელემენტები. მოცემულია მოწყობილობის ფუნქციონალური სქემა და აღწერილია მისი მუშაობა. აღწერილი სისტემის საშუალებით შეიძლება განსაზღვრული იქნას სხვადასხვა მადნების მეტალურგიული ღირებულება.

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


ენერგოსისტემების ეფექტურობის ამაღლება, ენერგეტიკის ფიზიკური და ეკოლოგიური პრობლემების კვლევასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2005-01.01.2006პროექტის შემსრულებელი
არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსებისა და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების როლი საქართველოს ენერგეტიკაშისსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2007-01.01.2009პროექტის შემსრულებელი
სხვადასხვა სიმძლავრის ჰესებისათვის მართვისა და დაცვის მოწყობილობების პროექტირება და აგებასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2008-01.01.2010პროექტის შემსრულებელი
თბოგადამცემი აპარატების ეფექტურობის ამაღლების ზოგიერთი პრობლემის გამოკვლევასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2010-01.01.2012პროექტის შემსრულებელი
ენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და საქართველოს ენერგორესურსების ოპტიმალურად გამოყენების პრობლემებისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01.01.2013-01.01.2014პროექტის შემსრულებელი
საქართველოს ელექტროსადგურების სტრუქტურის ოპტიმიზაციისა და ენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლების პრობლემების გამოკვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 01.01.2015-01.01.2017პროექტის შემსრულებელი
ენერგოდაზოგვა ლუდის წარმოებაში თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 01.01.2018-31.12.2018პროექტის შემსრულებელი
აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოებში თბური ტუმბოს ბაზაზე მოქმედი თბოსიცივით მომარაგების სისტემების მიერ ენერგომოხმარების ოპტიმიზაციასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04 01,01,2020-31,01,2020პროექტის შემსრულებელი
აგროსამრეწველო კომპლექსის საწარმოებისათვის ენერგოდამზოგი თბოსიცივით მომარაგების მოწყობილობათა შექმნა და გამოკვლევა თბური ტუმბოს დანადგარებისა და მეორეული ენერგორესურსების გამოყენებითსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 01.01.2021 – 31.12.2021პროექტის შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში