ქეთევან კუთხაშვილი

აკადემიური დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

დისკრეტული ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის ერთი ალგორითმის აგების მათემატიკური საფუძვლები ქ.კუთხაშვილი, ვ.გაბისონიასტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / N25, გვ. 21-27 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანის მათემატიკური მოდელი განუზღვრელობის პირობებშიქ.კუთხაშვილი, ვ.გაბისონიასტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / N24, გვ. 18-23 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დისკრეტული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანის მათემატიკური მოდელი განუზღვრელობის პირობებშიქ.კუთხაშვილი, ვ.გაბისონიასტატიაშპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / N22, გვ.37-40 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დისკრეტული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანის ალბათური მოდელი ქ.კუთხაშვილი, ვ.გაბისონიასტატიაშპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / N22, გვ.37-40 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
განრიგთა თეორიის ერთი კერძო ამოცანის შესახებქ.კუთხაშვილი, ვ.გაბისონიასტატიაშპს „პოლიგრაფია“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / N21, გვ.22-25 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
STEM სპეციალობებზე სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები და პროგრამა Math-Bridgeკ. თავზარაშვილი, ქ. კუთხაშვილი, ვ. გაბისონიასტატიაშპს „პოლიგრაფია“/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017/ N21, გვ.142-145 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
საუკეთესო ვარიანტის ძებნის ალგორითმის შესახებ ორიენტირებულ გრაფშიქ.კუთხაშვილისტატიაშპს დამანი/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2012/ N16, გვ.50-54 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინფორმატიკის სწავლების ერთი კონცეფციის შესახებქ. კუთხაშვილისტატიასტამბა "დამანი" / სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2011 / N 15, გვ. 224-226 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
მათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზირებისათვისქ.კუთხაშვილი, ვ.გაბისონია, ნ. ყავლაშვილი, ნ. კილასონიაკონფერენციის კრებულისაქართველოს ქიმიური ჟურნალი / ტომი 4, 2010, pp. 164-165 ISSN 1512-0686 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ალგორითმი განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანისათვის ორი კრიტერიუმის გათვალისწინებითქ.კუთხაშვილი, ვ.გაბისონიასტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / N 13, გვ. 61-68 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვისქ.კუთხაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / N 12, გვ. 78-82 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ჰაერის ეკოლოგიური კვლევა თბილისის მაგალითზევ.გაბისონია, ქ.კუთხაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ /სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / N 11,გვ 69-73 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გრძელვადიანი პროექტების დაგეგმვა შეზღუდული რესურსების პირობებშიქ. კუთხაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / N 10,გვ. 79-84 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ალგორითმი განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანისათვის ქ.კუთხაშვილისტატიაგამომცემლობა „ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / N 9,გვ 68-73 ISSN 0135-0765 ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის X საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო201902.09-06.09საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიერთი ეკონომიკური ამოცანის მათემატიკური მოდელის შესახებზეპირი

პროექტების დაგეგმვა არსებულ (განსაკუთრებით ფინანსურ) რესურსებზეა დამოკიდებული.რესურსების ოპტიმალური განაწილება და მართვა რთული საქმეა და ფირმისა ,თუ რაიმე დიდი ორგანიზაციის სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარებისათვის სწორი გადაწყვეტილების მიღებას ენიჭება მთავარი მნიშვნელობა.ნაშრომში განხილული იქნება ერთერთი ასეთი ამოცანა და მისი მათემატიკური მოდელი

http://gmu.ge/Batumi2019/
საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის X საერთაშორისო კონფერენციათელავი, საქართველო201927.09-29.09საქართველოს მექანიკოსთა კავშირიდაგეგმვის ერთი მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანის მათემატიკური მოდელის ესახებზეპირი

აგებული იქნება ორკრიტერიუმიანი მათემატიკური მოდელი დიდი სისტემის შესაქმნელად, რომელიც სხვადასხვა ტიპის მატერიალური და ფინანსური რესურსების შეზღუდულ რაოდენობას მოითხოვს 

www.tesau.edu.ge
XVIII საერთაშორისო კონფერენცია მათემატიკური ოპტიმიზაციის თეორია და ოპერაციათა აღრიცხვა (MOTOR 2019)ეკატერინბურგი, რუსეთის ფედერაცია201909.07-14.07მათემატიკის ინსტიტუტი СО РАН-რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის განყოფილებაОб одной вероятностной модели теории расписанияზეპირი

განრიგთა თეორიის მეთოდების საფუძველზე აგებულია იმ ამოცანების მათემატიკური მოდელი,რომელთათვისაც დავალებების შესრულება შეიძლება ერთსაფეხურიანი მრავალპროცესორიანი სისტემით.ამ სისტემის პროცესორები ნაწილობრივ ურთიერთშეცვლადია,ხოლო დამატებითი რესურსების სიმრავლე და ნაწილობრივი დალაგების სიმრავლე ცარიელია,სისტემაში დავალებების შესვლის დროები არაა ფიქსირებული და აქვთ შემთხვევითი მნიშვნელობები.

http://motor2019.uran.ru
IV საერთაშორისო კონფერენცია მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაშითბილისი, საქართველო201923.09-26.09ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიპროექტის მენეჯმენტის მათემატიკური მოდელიზეპირი

თითოეული პროექტის შესრულება თხოულობს გარკვეულ ფინანსურ დანახარჯებს.კომპანიის შემოსავალი ყოველი თვის დასაწყისში ცნობილია.პროექტების რაოდენობა იმდენად დიდია,რომ ყველა პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო დანახარჯი აღემატება კომპანიის მთლიან წლიურ შემოსავალს.საჭიროა :1.შეირჩეს პროექტების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლის შესრულებაც შეუძლია კომპანიას წლის განმავლობაში;2.შეიქმნას უწყვეტი გეგმა შერჩეული პროექტების განხორციელებისათვის მათი ფინანსური ღირებულების გათვალისწინებით.დასმული ამოცანის ამოსახსნელად ჩვენ შეგვიძლია ავაგოთ მათემატიკური მოდელი,რომელიც მოგვცემს საშუალებას შევადგინოთ საუკეთესო განრიგი პროექტების განსახორციელებლად.

http://www.viam.science.tsu.ge/aminse2019/
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო201903.09-08.09საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიინფორმატიკის ფაკულტეტზე მათემატიკის სწავლების ზოგიერთი თავისებურების შესახებზეპირი

შემოთავაზებულია ზოგიერთი მოსაზრება ინფორმატიკის ფაკულტეტზე მათემატიკური საგნების სწავლების შესახებ.მაგალითად, როგორიცაა გამოყენებითი ხასიათის მათემატიკური ამოცანების ამოხსნა კომპიუტერის გამოყენებით.მათემატიკური ამოცანების დაპროგრამება გაცილებით ზრდის მოტივაციას. კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით ისეთი ფუნდამენტური მათემატიკური საკითხების სწავლება,როგორიცაა ფუნქცია,ზღვარი,წარმოებული და სხვა,გაცილებით ამარტივებს საკითხის ათვისებას და ხდის მას უფრო საინტერესოს.

www.gmu.ge/Batumi2018
VII საერთაშორისო კონფერენცია ოპტიმიზაციის პრობლემები და მათი გამოყენება (OPTA-2018)ომსკი, რუსეთი201809.07-14.07ომსკის სამეცნიერო ცენტრი, SB RASგანრიგის თეორიის პრობლემა სასწავლო პროცესის დაგეგმვისთვისზეპირი

აგებულია ეფექტური ალგორითმი დავალებათა მიმდევრობის დალაგებისათვის. ალგორითმის ეფექტურობის ზომად განიხილება განრიგის სიგრძე და დავალებათა განხორციელების მაქსიმალური ღირებულება. აგებული ალგორითმი ითვალისწინებს დავალებათა განხორციელების განრიგის აგებას

http://euro-math-soc.eu/cmc/
ამიერკავკასიის მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენციავანი, თურქეთი201722.08-25.08ამიერკავკასიის მათემატიკოსთა კავშირიალგორითმი განრიგთა თეორიის ერთი კერძო ამოცანისათვისზეპირი

აგებულია ეფექტური ალგორითმი დავალებათა მიმდევრობის დალაგებისათვის.ალგორითმის ეფექტურობის ზომად განიხილება განრიგის სიგრძე და დავალებათა განხორციელების მაქსიმალური ღირებულება.აგებული ალგორითმი ითვალისწინებს დავალებათა განხორციელების განრიგის აგებას

https://euro-math-soc.eu/cmc/program.pdf
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო201704.09-09.09საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიგანრიგთა თეორიის კერძო ამოცანა შეზღუდული დამატებითი რესურსების პირობებშიზეპირი

სამუშაო ეძღვნება პოლინომიალური ალგორითმის აგებას და მისი ეფექტურობის დადგენას ისეთი კონკრეტული ამოცანისატის,როდესაც დავალებათა შესრულება ხდება ერთსაფეხურა პროცესორების საშუალებით.პროცესორების სისტემა ნაწილობრივ ურთიერთშეცვლადია,არც ნაწილობრივ დალაგების სიმრავლე და არც დამატებითი რესურსების სიმრავლე არ არის ცარიელი.თითოეული დავალების შესრულებას სხვადასხვა დამატებითი რესურსის პირობებშისხვადასხვა საფასური შეესაბამება,ხოლო თითოეული დავალების შესრულება ნებისმიერ პროცესორზე მუდმივი სიდიდეა.ოპტიმალობის ზომად აღებულია განრიგის სიგრძედროის თვალსაზრისით და სისტემის მაქსიმალური ღირებულება. დადგენილია ალგორითმის ეფექტურობა

www.gmu.ge/Batumi2017
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VII საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო201605.09-09.09საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიმათემატიკის სწავლების ელექტრონული პროგრამა MATH-BRIDGEზეპირი

მათემატიკის სწავლების პროცესში კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება არამარტო მრავალფეროვანს ხდის მათემატიკის სწავლების ტრადიციულ მეთოდებს,არამედ ზრდის სტუდენტებში მოტივაციას,იძლევა თვალსაჩინოების მრავალ შესაძლებლობას,სტუდენტებისთვის დიფერენცირებული დავალებების მიცემის საშუალებას,აიოლებს სტუდენტების ცოდნის მონიტორინგს.ელექტრონული საშუალებების გამოყენება მათემატიკის სწავლებას ხდის უფრო საინტერესოს,ემოციურს,ეფექტურს და მიმზიდველს.Math-Bridge არის მათემატიკის ელექტრონული სწავლების პირველი სრულად ევროპული პროგრამა.Math-Bridge პროგრამა მოსახერხებელია და მრავალ საშუალებას იძლევა როგორც სტუდენტებისთვის,აგრეთვე პედაგოგებისათვის.

www.gmu.ge/Batumi2016
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია XII Белорусская математическая конференцияმინსკი, ბელორუსია201605.09-07.09ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტიСовременные общеобразовательные технологии преподавания математики по специальностям STEMზეპირი

საინჟინრო და ტექნიკური ცოდნის და კომპეტენციის განახლების სიჩქარე სწრაფად იზრდება.მათემატიკური საგნები ქმნიან ფუნდამენტს,რომელზედაც შმდგომ აიგება მტელი რიგი დისციპლინებისა სპეციალობების მიხედვით.პროექტის მიზანია მათემატიკის სწავლების დახვეწა საინჟინრო სპეციალობებზე და მიმართულებებზე უმაღლეს სასწავლებლებში.Math-Bridge საერთოევროპული ვებ-ორიენტირებული ინტელექტუალური სისტემაა ონლაინ-კურსების შესაქმნელად მათემატიკაში და ონლაინ-რეჟიმში მათემატიკის სწავლებისათვის.მოხსენებაში მოკლედ აღვწერთ Math-Bridge სისტემის ძირითად შესაძლებლობებს : სასწავლო პროცესში ელექტრონული სისტემის დანერგვა,ახალი თვალსაჩინო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტურობა.

http://bmc.bsu.by/wp-content/uploads/BMC-XII-Program-Final5.pdf
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო201508.09-13.09საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიმათემატიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდები STEM სპეციალობებზეზეპირი

ქვეყნის ტექნოლოგიური და ეკონომიკური განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მათემატიკური განათლების ხარისხის გაუმჯობესება ისეთ სპეციალობებზე,როგორიცაა მეცნიერება, ტექნოლოგია,ინჟინერია და მათემატიკა(STEM).თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციების სპეციალისტის მომზადება ზოგად ინჟინერიაში და,კერძოდ,კომპიუტერულ მეცნიერებებში გულისხმობს სწავლების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას.მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება STEM სპეციალობებზე მათემატიკურ საგნებში თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები,მათემატიკის სწავლების პროგრამის ძირითადი სტრუქტურა და პროექტის ფარგლებში მიღწეული შედეგები.

www.gmu.ge/Batumi2015
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო201408.09-13.09საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისასწავლო პროცესების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის აგება გრაფთა თეორიის მეთოდების გამოყენებითზეპირი

 წარმოდგენილია განრიგთა თეორიის ერთი კონკრეტული ამოცანის გამოკვლევა,სახელდობრ,საქართველოს საშუალო სკოლებისათვის ცხრილების ავტომატიზირებული სისტემის შექმნა.პროექტის მიზანია ისეთი მოქნილი და ადვილად გამოყენებადი პაკეტის შექმნა,რომელშიც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა ტიპის სკოლების სპეციფიკა და რომელიც მაქსიმალურად იქნება მორგებული როგორც მრავალრიცხოვან,აგრეთვე კაბინეტური და არაკაბინეტური სისტემის მქონე სკოლებზე

www.gmu.ge/Batumi2014
სამეცნიერო კონფერენცია ინფორმატიკა, ქსელები და ავტომატიზაცია (ICINA)თბილისი, საქართველო201408.09-09.09ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიმრავალკრიტერიული ალგორითმი განრიგთა თეორიის კერძო ამოცანისათვისზეპირი

განიხილება დისკრეტული ოპტიმიზაციის ერთერთი მიმართულება-განრიგთა თეორია.როგორც ცნობილია,განრიგთა თეორიის ამოცანები არის NP-სირთულის და მხოლოდ კერძო შემთხვევებში ხერხდება პოლინომიალური სირთულის ალგორითმის აგება.ნაშრომში განიხილება ამოცანა,რომელშიც დამატებითი რესურსების სიმრავლე და ნაწილობრივ დალაგებული სიმრავლე ცარიელია.განრიგის სიგრძე და დავალებათა შესრულების მაქსიმალური ღირებულება განიხილება,როგორც ეფექტურობის საზომი.მიღებული ოპტიმალური მნიშვნელობების გამოყენებით აგებულია ალგორითმი,რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია დასმული ამოცანის პარეტო-ოპტიმალური ამოხსნების პოვნა.

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_zust_sabunebismetk/ICINA%20Program.pdf
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო201309.09-14.09საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიერთი მრავალკრიტერიული ალგორითმის შესახებ განრიგთა თეორიის კერძო ამოცანისათვის ზეპირი

რესურსების გარკვეული სიმრავლის ან მომსახურების საშუალებათა (მოწყობილობათა) მეშვეობით უნდა შესრულდეს დავალებათა მოცემული სისტემა.დავალებათა სისტემისა და რესურსების მოცემული თვისებების,აგრეთვე,მათზე დადებული გარკვეული შეზღუდვების პირობებში უნდა ავაგოთ ამ დავალებათა შესრულების თანმიმდევრობის ეფექტური ალგორითმი.ეფექტურობის ზომად განიხილება სისტემის ღირებულება და ხანგრძლივობა.

www.gmu.ge/Batumi2013
ოპერაციათა აღრიცხვის 26-ე ევროპული კონფერენცია რომი, იტალია201301.07-04.07რომის უნივერსიტეტი SapienzaOn an Algorithm for one Scheduling Theory Multicriteria Problemზეპირი

ზოგადი თეორიის მეთოდების ბაზაზე განრიგთა თეორიის ამოცანისათვის აგებულია მათემატიკური მოდელი ,რომელშიც დავალებათა შესრულება შესაძლებელია ერთსაფეხურიანი მრავალპროცესორიანი სისტემით, რომელშიც პროცესორები ნახევრად ურთიერთშეცვლადია და დამატებითი რესურსების და ნაწილობრივ დალაგებული სიმრავლეები ცარიელია.აგებულია ახალი მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის ალგორითმი(მოქმედების სიჩქარის და გარკვეული კრიტერიმების თვალსაზრისით)

http://www.euro2013.org/
მეორე საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემებითბილისი, საქართველო201318.02-20.02ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტიმრავალკრიტერიული ალგორითმები და ანალიზი დისკრეტული ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანისათვის ზეპირი

ადამიანი თავის საქმიანობაში მუდმივად ხვდება სიტუაციებს, როდესაც მას უწევს არჩევანის გაკეთება.ნაშრომში განიხილება საკითხები,დაკავშირებული არჩევანის წინაშე გადაწყვეტილების მიღებასთან გარკვეული რაოდენობის კრიტერიუმის შემთხვევაში ზოგიერთი დისკრეტული ამოცანისათვის.

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო201210.09-16.09საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიალგორითმიზაციისა და დაპროგრამების სწავლების ერთი კონცეფციის შესახებზეპირი

დაპროგრამების ნებისმიერ ენაზე პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის საფუძველი არის ალგორითმიზაციის მთავარი პრინციპები,ვინაიდან ალგორითმიზაციის საფუძვლების ცოდნა ეხმარება სპეციალისტს უფრო სისტემურად მიუდგეს დასმულ ამოცანას,ტექნიკურად სწორად მოახდინოს გადასაწყვეტი პრობლემის ფორმულირება.ამავე დროს ,მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მონაცემთა წარმოდგენას და მათი დამუშავების მთელი პროცესის გათვალისწინებას.ალგორითმიზაციის სწავლებაში იგულისხმება ისეთი ჩვევების გამომუშავება,რომლებიც პროგრამისტს დაეხმარება თავის ნააზრევის ფორმალიზებაში და გააუმჯობესებს მის ლოგიკური აზროვნების უნარს

www.gmu.ge/Batumi2012
IV საერთაშორისო კონფერენცია კიბერნეტიკის და ინფორმატიკის პრობლემები (PCI)ბაქო, აზერბაიჯანი201212.09-14.09ელექტრო და ელექტრონიკის ინჟინრების ინსტიტუტიგანრიგთა თეორიის მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის ალგორითმი ზეპირი

ვექტორული მნიშვნელობების და დამატებითი რესურსების სიმრავლეები ცარიელია,აგებულია პოლინომიალური სირთულის ალგორითმი ცალკეული კრიტერიუმებისათვის.მიღებული ამოხსნების გათვალისწინებით,ალგორითმი დიალოგურ რეჟიმში სთავაზობს გადაწყვეტილების მიმღებ პირს შესაძლო კომპრომისულ ამოხსნებს,რომლებიც ოპტიმალური ამოხსნისგან გადახრილია სასურველი ცდომილებით

https://azertag.az/en/xeber/PCI2012
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის II საერთაშორისო კონფერენციაბათუმი, საქართველო201112.09-17.09საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირიმრავალკრიტერიული დისკრეტული ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის ერთი ინტერაქტიული მეთოდის შესახებზეპირი

სამუშაო ეძღვნება განრიგთა თეორიის ერთი კერძო ამოცანის გამოკვლევას.აგებულია ახალი საოპტიმიზაციო ალგორითმი და დადგენილია ალგორითმის ეფექტურობა.გამოყენებულია კომბინატორული და გრაფთა თეორიის მეთოდები.ამოცანის მრავალკრიტერიული გადაწყვეტისათვის გამოყენებულია სპეციალურად დამუშავებული ინტერაქტიული მეთოდი

www.gmu.ge/Batumi2011
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Of Modernity Asic Ecological Problems and Caucasusთბილისი, საქართველო201004.07-06.07წმ.ანდრიას ქართული უნივერსიტეტიმათემატიკური მოდელი ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზისა და პროგნოზირებისათვისზეპირი

აგებულია მათემატიკური მოდელი,რომელიც აღწერს დამაბინძურებელი ინგრედიენტების დიფუზიას ჰაერშიდა გამოიყენება ჰაერის დაბინძურების პროგნოზისათვის.მოდელი წარმოადგენს კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებას სასაზღვრო საწყისი პირობით.ამ მოდელის მახასიათებელი დიფუზიის კოეფიციენტები გამზომ სადგურებზე აღებული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის შედეგად გამოითვლება.მოდელში აგრეთვე გათვალისწინებულია ჰაერის ტემპერატურა,ღრუბლიანობა,ქარის სიჩქარე და მიმართულება.

საერთაშორისო კონფერენცია "კიბერნეტიკა და ინფორმატიკის პრობლემები" PCI 2010ბაქო, აზერბაიჯანი201001.09-03.09ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიგანრიგთა თეორიის მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაციის ამოცანის ამოხსნის ალგორითმი ზეპირი

განხილულია განრიგთა თეორიის დისკრეტული ოპტიმიზაციის სტანდარტული ამოცანა.n დავალება უნდა შესრულდეს m პროცესორზე გარკვეული შეზღუდვებით და უნდა დაკმაყოფილდეს გარკვეული პირობები.ამოცანის მიზანია მოიძებნოს დავალების შესრულების ოპტიმალური განრიგი,ისე,რომ (1) და (2) პირობები შესრულდეს ერთდროულად,თუ ასეთი განრიგის აგება შესაძლებელია.

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


რთული სისტემების მოდელირების,იდენტიფიკაციისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2018-2020შემსრულებელი
მართვის არაწრფივი სისტემების იდენტიფიკაცია და მოდელირება,რთული ფიზიკური და ეკონომიკური სისტემების მათემატიკური მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის ამოცანათა კვლევასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04) 2021-2023შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში