დიმიტრი რაძიევსკი

მეცნიერებათა დოქტორი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

დაასკანერე

სამკურნალო პრეპარატების არჩევა "იდეალურ პრეპარატთან" მათი სიახლოვის საფუძველზევადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2023 წ. №27, თბილისი, გვ. 166 – 169არა ISSN 0135 - 0765DOI: https://doi.org/10.36073/0135 - 0765ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო მხარდამჭერი ინტელექტუალური სისტემის შექმნა მკურნალობის ამოცანთა გადასაწყვეტადვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2023 წ. №27, თბილისი, გვ. 160 – 165არა ISSN 0135 - 0765DOI: https://doi.org/10.36073/0135 - 0765ქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების სისტემათა ევოლუცია და ცოდნაზე დაფუძნებული დიაგნოსტირების ინტელექტუალური სისტემებივადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2022 წ. №26, თბილისი, გვ. 182 – 189არა ISSN 0135 - 0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცოდნის წარმოდგენის მიზეზ-შედეგობრივი ქსელი სამმედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანთა გადასაწყვეტადვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ილია ოკონიანი, დიმიტრი რაძიევსკისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2022 წ. №26, თბილისი, გვ. 177 – 181არა ISSN 0135 - 0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტიკური მხარდამჭერი სისტემის შემუშავება იშვიათი დაავადებების დიაგნოსტირების ამოცანის გადასაწყვეტადმაია მიქელაძე, ვადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკი, ყარამან ფაღავასტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2022 წ. №26, თბილისი, გვ. 172 – 176არა ISSN 0135 - 0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Компьютерная визуализация и анализ типичных ошибок пилотирования при грубых посадках самолётовНодар Киладзе, Феликс Коган, Димитрий Радзиевскийსტატია„სანი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002/ №6, გვ. 135 - 141არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Использование трёхмерных графических функций библиотеки OpenGL в Windows программахДимитрий Радзиевский სტატია„სანი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2002/ №6, გვ. 247 - 251არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Программа просмотра и озвучения введённых с клавиатуры компьютера текстов и текстовых файловНодар Киладзе, Феликс Коган, Димитрий Радзиевскийსტატია„მეცნიერება“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2003/ №7, გვ. 214 - 222არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Использование пакета DirectDraw для оперативного управления режимами формирования графических изображенийДимитрий Радзиевский სტატია„ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003 წ. №7, თბილისი, გვ. 223 - 225არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Компьютерная программа визуализации и анализа аварийных ситуаций полётов самолётовНодар Киладзе, Феликс Коган, Дмитрий Радзиевскийკონფერენციის კრებული"ინტელექტი"/საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები", მოხსენებათა კრებული, №8, 2004/ გვ. 93 - 97არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Программа синхронного озвучивания введённых с клавиатуры компьютера или текстовыми файлами грузинских текстовНодар Киладзе, Феликс Коган, Димитрий Радзиевский სტატია„ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / № 9, გვ. 312 - 317არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Компьютерные модели распознавания и модель знаний в задачах управления сложными системамиВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / № 9, გვ. 318 - 324.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Методы и алгоритмы распознавания состояния эритроцитов на основе анализа их электронных микрофотографийВадим Радзиевский, Нора Джалябова, Манана Хачидзе, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2005 / № 9, გვ. 307 - 311.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Решение задачи ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа и распознавания состояния эритроцитов по их электронным микрофотографиямВадим Радзиевский, Нора Джалябова, Манана Хачидзе, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / № 10, გვ. 260 - 265.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинная диагностика и прогнозирование состояния сложных систем и ситуаций в неформализованных задачах принятия решений и управленияВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2006 / № 10, გვ. 266 - 271.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Модель интеллектуальной системы анализа и оценки экологического состояния окружающей среды с целью управления её качествомВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / № 11, გვ. 228 - 234.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Компьютерная обработка изображений в задачах распознавания зрительных образовДмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2007 / № 11, გვ. 235 - 238.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Распознавание и оценка экологического состояния атмосферного воздуха на основе данных экомониторингаВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" /საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", მოხსენებათა კრებული, 2007/ გვ. 270 - 274.არა ISBN 978-9941-14-855-2 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа электронных изображений эритроцитовВадим Радзиевский, Нора Джалябова, Манана Хачидзе, Дмитрий Радзиевский, Игорь Гуревич, Овидео Салветти კონფერენციის კრებულიტექნიკური უნივერსიტეტი /საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში", მოხსენებათა კრებული, 2007/გვ.265-269არა ISBN 978-9941-14-855-2 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Моделирование пространственного положения воздушных судов на основе данных магнитных регистраторов параметров полётаФеликс Коган, Нодар Киладзе, Дмитрий Радзиевскийსტატიასაერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საჰაერო ტრანსპორტი", 2008 / №1 (1), გვ. 74 - 81არა ISSN 1512-4916 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Вербальные описания изображений и сцен в диалоговой информационной системеВадим Радзиевский, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевский კონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" /ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2008/გვ .183-186არა ISBN978-9941-14-161-4 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Алгоритмическая модель распознавания и оценки экологического состояния неживых компонентов окружающей среды и её програмная реализацияДмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / № 12, გვ. 219 - 224.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Обучающиеся интеллектуальные системы в задачах прогнозирования и оценки экологического состояния окружающей средыВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2008 / № 12, გვ. 225 - 230.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Модель оболочки интеллектуальной системы экологического мониторинга неживых компонентов окружающей средыВадим Радзиевский, Манана Хачидзе, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / № 13, გვ. 221 - 226.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинный анализ негативных экологических состояний окружающей средыВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2009 / № 13, გვ. 227 - 231.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოცნობის, პროგნოზირების და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელივადიმ რაძიევსკი, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული"უნივერსალი"/I საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია", საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2010/ გვ. 160 - 162.არა ISSN1512-0686 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს არაცოცხალი კომპონენტების ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზისა და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელივადიმ რაძიევსკი, მანანა ხაჩიძე, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" / აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა", შრომები, 2010 / გვ. 287 – 290.არა ISBN 978-9941-14-855-2 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система оценки участка окружающей среды по заданным критериям с целью принятия решений Вадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" / აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა", შრომები, 2010 / გვ. 275 – 278.არა ISBN 978-9941-14-855-2 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Вербальные модели знаний в задачах управления сложными системамиВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийკონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი" /ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010/ გვ. 63 - 68არა ISBN 978-9941-14-854-5 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Логико-лингвистические модели знаний в неформализованных задачах принятия решений и управленияВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / № 14, გვ. 236 - 240არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Оценка и выбор участка окружающей среды по заданным критериямВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატია„ინტელექტი“ / სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2010 / № 14, გვ. 229 - 235.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Использование баз данных в программах распознаванияДмитрий Радзиевскийსტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011 / №15, გვ. 268 – 271.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კულტურული მცენარეებისატვის საჭირო პირობების შერჩევის ექსპერტული სისტემავადიმ რაძიევსკი, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011 / №15, გვ. 278 – 283.არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური ინტელექტის მეთოდები და ეკოლოგიური სისტემის მდგრადობის დიაგნოსტირებავადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა „დამანი“ / სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2011 / №15, გვ. 262 – 267.არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Программа распознавания степени загрязнения окружающей среды по отдельным её компонентам – воздуху, воде и почвеДмитрий Радзиевскийსტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / №16, გვ. 233 – 238.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ეკოლოგიური სისტემის დიაგნოსტირება წონასწორობის თვალსაზრისით და მისი შესაძლო დარღვევების მიზეზობრივი ანალიზივადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / №16, გვ. 226 – 232.არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальнaя система медицинской диагностики и выбора леченияВадим Радзиевский, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевскийსტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, 2012 / №16, გვ. 212 - 218. არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება რთული სისტემების არაფორმალიზებული დიაგნოსტირების ამოცანების ამოსახსნელად, მედიცინის მაგალითზემაია მიქელაძე, ვადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული"ტექნკური უნივერსიტეტი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”, შრომები, 2012 / გვ. 403-406არა ISBN 978-9941-14-855-2 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემავადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, მანანა ხაჩიძე, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული "მერიდიანი" / ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული, 2013 / გვ. 226 - 235.არა ISBN 978-9941-0-5933-9 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Система причинного анализа состояния наблюдаемого объекта на примере анализа экологической информацииДмитрий Радзиевскийსტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / №17, გვ. 175 - 179.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Продукционные модели знаний в задачах медицинской диагностики и прогнозированияВадим Радзиевский, Дмитрий Радзиевскийსტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / №17, გვ. 169 - 174.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
"სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანის გადაწყვეტა კუჭის გასტრიტის კლასის დაავადებათა მაგალითზე"ვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2013 / №17, გვ. 157 – 162.არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Метод причинно-следственного анализа в экспертной системе медицинской диагностикиДмитрий Радзиевскийსტატიასტამბა "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / №18, გვ. 258 - 262.არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტელექტუალური საინფორმაციო ტექნოლოგიები რთული ჰუმანისტური სისტემების მართვის ამოცანებშივადიმ რაძიევსკი, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული"მერიდიანი" / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”, შრომათა კრებული, 2014 / გვ. 449 - 453არა ISBN 978-9941-37-1 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებშიმაია მიქელაძე, ვადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული"მერიდიანი" / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”, შრომათა კრებული, 2014 / გვ. 429-434. არა ISBN 978-9941-37-0 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
ცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისასმაია მიქელაძე, ვადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკიკონფერენციის კრებული "დამანი" / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2014 / №18, გვ. 50 – 56არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Программа для ввода данных в экспертную систему диагностики первичных головных болейДмитрий Радзиевский სტატია"უნივერსალი"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2015 / №19, გვ. 153 – 158არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальный анализ данных в задачах медицинской диагностики. Майя Микеладзе, Вадим Радзиевский, Нора Джалябова, Папуна Карчава, Гела Бесиашвили, Дмитрий Радзиевский კონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი"/საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, შრომები, 2015 / გვ.116 - 122არა ISBN 978-9941-20-575-0 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Задачи, методы и системы интеллектуального анализа данных в медицинеМайя Микеладзе, Вадим Радзиевский, Гела Бесиашвили, Нора Джалябова, Папуна Карчава, Дмитрий Радзиевскийკონფერენციის კრებულისტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 45 – 52არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинно-следственная модель знаний в интеллектуальной системе медицинской диагностикиВадим Радзиевский, Майя Микеладзе, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевскийსტატიასტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20,გვ. 163 – 168არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
კონკრეტული ავადმყოფისთვის სამკურნალო პრეპარატების არჩევის ინტელექტუალური სისტემავადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, გელა ბესიაშვილი, პაპუნა ქარჩავა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიასტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 169 – 174არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Программа интеллектуальной системы диагностики первичных головных болейДмитрий Радзиевскийსტატიასტამბა „დამანი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2016 / №20, გვ. 175 – 180არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადაწყვეტილების მიღების მოდელები სამედიცინო დიაგნოსტირების სწავლებად ინტელექტუალურ სისტემაშივადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / №21, გვ. 190 – 195არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტიკის ინტელექტუალურ სისტემასთან ურთიერთობა შეზღუდულ ბუნებრივ ენაზევადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / №21, გვ. 184 – 189არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Автоматизация расчёта весовых коэффициентов признаков заболевания для интеллектуальной системы диагностики первичных головных болейДмитрий Радзиевскийსტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2017 / №21, გვ. 196 – 200არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
გადაწყვეტილების ბინარული ხის გამოყენება სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანაშივადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკისტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / №22, გვ. 151 – 156არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Причинно-следственные сети представления знаний в задаче создания интеллектуальной системы медицинской диагностикиВадим Радзиевский, Майя Микеладзе, Дмитрий Радзиевскийსტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / №22, გვ. 157 – 162არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Медицинская информационная система выбора лекарственных препаратов для лечения первичных головных болейМайя Микеладзе, Дмитрий Радзиевский, Вадим Радзиевский, Нора Джалябоваსტატიაშპს „პოლიგრაფია“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2018 / №22, გვ. 163 – 167არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение методов Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия решений.Майя Микеладзе, Вадим Радзиевский, Нора Джалябова, Гела Бесиашвили, Папуна Карчава, Дмитрий Радзиевский.კონფერენციის კრებული"ტექნიკური უნივერსიტეტი"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები", 2018 / №2(26), გვ. 222-228.არა ISSN 0512-3979 EISSN 1512-2174 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემის შემუშავება ასოციაციების ძიების საფუძველზემაია მიქელაძე, ვადიმ რაძიევსკი, ნორა ჯალიაბოვა, ნათელა ანანიაშვილი, დიმიტრი რაძიევსკი სტატია შპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 136 – 141არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო ცოდნის ბაზაში ახალი კანონზომიერებების გამოვლენა და მათი გამოყენება დიაგნოსტირების და პროგნოზირების ამოცანების ამოხსნისას ვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატია შპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 142 – 147არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანები და მათი ამოხსნის მეთოდები ვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატია შპს „მაცნე პრინტი“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2019 / №23, გვ. 148 – 151არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная диагностическая подсистема поддержки принятия врачебного решенияДмитрий Радзиевскийსტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 139 – 143არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
დაავადების გამოვლინების ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით სამკურნალო პრეპარატების შერჩევის ინტელექტუალური სისტემავადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 144-149არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Метод сокращения перебора при поиске информации в базе знаний и его использование в задачах медицинской диагностикиВадим Радзиевский, Майя Микеладзе, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевский, Илья Оконянსტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2020 / №24, გვ. 150-155არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
"Оценка ценности информации на модельной системе искусственного интеллекта"Вадим Радзиевский, Майя Микеладзе, Дмитрий Радзиевский, Илья Оконянსტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 140-144არა ISSN 0135-0765 არარუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სამედიცინო დიაგნოსტირების ინტელექტუალურ სისტემასთან ბუნებრივ ენაზე ურთიერთობის ამოცანავადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „საჩინო“ / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 145-150არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
სასწავლო ნეირონული ქსელების გამოყენება დიაგნოსტირების ინტელექტუალური სისტემების შექმნისასვადიმ რაძიევსკი, მაია მიქელაძე, ნორა ჯალიაბოვა, დიმიტრი რაძიევსკი, ილია ოკონიანისტატიაშპს „საჩინო“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2021 / №25, გვ. 151-156არა ISSN 0135-0765 არაქართულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Применение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностикиВадим Радзиевский, Майя Микеладзе, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевскийკონფერენციის კრებული"ტექნნიკური უნივერსიტეტი"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები", 2021 / №1(32), ტ.1.1, გვ. 76 - 80არა ISSN 0512-3979 EISSN 1512-2174 DOI.org/10.36073/1512-3979რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Интеллектуальная система медицинской диагностики, использующая знания и способная к обучениюВадим Радзиевский, Майя Микеладзе, Нора Джалябова, Дмитрий Радзиевский, Илья Оконянკონფერენციის კრებული"ტექნნიკური. უნივერსიტეტი"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები", 2021 / №1(32), ტ.1.1, გვ. 81-85.არა ISSN 0512-3979 EISSN 1512-2174 DOI.org/10.36073/1512-3979რუსულისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვა და ენერგეტიკის პრობლემები" - PCPE-2004თბილისი, საქართველო200427/09/2004 - 01/10/2004საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტიКомпьютерная программа визуализации и анализа аварийных ситуаций полётов самолётовზეპირი

Приведено описание программы для расследования и анализа аварийных полётов самолётов по записям бортовых регистрирующих систем, т.н. "чёрных ящиков". Программа обеспечивает визуализацию на экране и озвучение внутрикабинных ситуаций полёта - приборной информации значений всех параметров в виде изображений реальных приборов, состояний и сигналов самолётных контрольных систем, переговоров с диспетчерскими пунктами, а также, реальное изображение пространственного положения трёхмерной фигуры самолёта. 

https://gtu.ge/msi/Pages/Conferences_2022.php
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"თბილისი, საქართველო200710/10/2007 - 12/10/2007საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიРаспознавание и оценка экологического состояния атмосферного воздуха на основе данных экомониторингаზეპირი

Рассматривается задача компьютерного распознавания и оценки экологического состояния атмосферного воздуха с использованием методов искусственного интеллекта. Распознавание и оценка осуществляется на основе данных экомониторинга. Решение этой задачи позволит выявлять изменения в составе атмосферного воздуха в реальном масштабе времени, выделять антропогенную составляющую этих изменений на фоне природных процессов и осуществлять регулирующие и управляющие воздействия, направленные на улучшение его качества.

https://institutes.gtu.ge/uploads/ITC-2007.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"თბილისი, საქართველო200710/10/2007 - 12/10/2007საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальная система ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа электронных изображений эритроцитовზეპირი

Рассматривается задача ранней диагностики заболеваний на основе компьютерного анализа и распознавания формы изображения эритроцитов. Проведена обработка изображения эритроцитов и выделены признаки, на основе которых осуществляется их распознавание, а, следовательно, и диагностика заболеваний. Разработаны алгоритмы обработки и распознавания изображения эритроцитов.

ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები თბილისი, საქართველო200816/10/2008 - 19/10/2008საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიВербальное описание изображений и сцен в диалоговой информационной системе.ზეპირი

Рассматривается информационная система анализа плоских сцен, которая даёт возмоность вербального  описания структуры конкретной сцены. Такое символьное описание создаёт основу для значительного  сокращения информации при сохранении существенных данных. Вербальное описание даёт основание более экономно использовать память компьютера а также сократить время передачи информации по каналам связи. Вербальное описание изображений и сцен подразумевает интерактивное общение с системой на ограниченном естественном языке с использованием ключевых слов. Это даёт возможность уточнения некоторых деталей сцены для более обоснованного принятия решений. 

https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/193303?locale=ka
I საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია. ეკო - 2010 - კავკასიათბილისი, საქართველო201004/07/2010 - 06/07/2010საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტიგარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოცნობის, პროგნოზირების და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელიზეპირი

განიხილება ინტელექტუალური სისტემის მოდელი, რომელიც ახორციელებს გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის ამოცნობას და შეფასებას. ამოცნობის მიზნით გამოიყენება ლოგიკური ფუნქციები. ნაჩვენებია, რომ გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასებისთვის საჭიროა ინფორმაცია მიზეზებზე, რომლებიც იწვევენ მიმდინარე მდგომარეობას და აგრეთვე ინფორმაცია გარემოს მომავალი მდგომარეობის შესახებ. მიზეზის გამოვლინების მიზნით გამოიყენება მიზეზ-შედეგობრივი სემანტიკური ქსელი. პროგნოზირების ამოცანის ამოსახსნელად გამოიყენება ანალოგია, რომელიც არსებობს სახეთა ამოცნობის და პროგნოზირების ამოცანებს შორის. ამ ანალოგიაზე დაყრდნობით შესაძლებელია გამოვიყენოთ სახეთა ამოცნობის მეთოდები. კერძოდ, მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია ლოგიკური ფუნქციის აგებაზე (კონცეპტუალური მიდგომა)

www.sangu.ge
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” თბილისი, საქართველო201001/11/2010 - 04/11/2010საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიგარემოს არაცოცხალი კომპონენტების ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზისა და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელიზეპირი

განიხილება გარმოს არაცოცხალი კომპონენტების ეკოლოგიური მდგომარეობის ინტეგრალური შეფაესბის ამოცანა. ამოცანა შეიცავს ისეთ ქვეამოცანებს, როგორიც არის ამოცნობა,პროგნოზირება და სიტუაციის მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზი. ამოცანის გადასაწყვეტად აგებულია ეკოლოგიური მონიტორინგის სწავლებადი პროგრამული მოდელი. სისტემაში ხორციელდება არაცოცხალი კომპონენტების სხვადასხვა მდგომარეობათა კლასების აღწერა (ცნებათა მოდელი). ცნებათა მოდელი ყალიბდება დასწავლის პროცესში და წარმადგენს სისტემის ცოდნას. სისტემა ახორციელებს მიზეზ-შედეგობრივ ანალიზს, რომლის მეშვეობით ხდება მიზეზთა გამოვლენა, რომლებიც იწვევენ ნეგატიურ ცვლილებებს გარემოში. მიღებული ინფორმაცია აყალიბებს სიტუაციას, რომლის საფუძველზეც მიიღება გადაწყვეტილება დაკავშირებული გარემოს ხარისხის მართვასთან.

https://institutes.gtu.ge/uploads/გარემოს არაცოცხალი კომპონენტების ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზისა და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელი.pdf
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” თბილისი, საქართველო201001/11/2010 - 04/11/2010საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальная система оценки участка окружающей среды по заданным критериям с целью принятия решенийზეპირი

Рассматривается задача оценки участка окружающей среды с точки зрения её использования для конкретных целей. Такая оценка учитывает экологические, климатические, физические, биотические и многие другие факторы. Она осуществляется на основе многих критериев и может быть решена, например, методом многокритериальной оценки, базирующейся на теории нечётких множеств, и решаемой с участием экспертов.

https://institutes.gtu.ge/uploads/Интеллектуальная система оценки участка окружающей среды по заданным критериям с целью принятия решений.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -2” თბილისი, საქართველო201021/10/2010 - 22/10/2010საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიВербальные модели знаний в задачах управления сложными системамиზეპირი

Рассматривается вопрос использования знаний в задачах управления сложными системами. Знания представлены в виде соотношений между вербальным описанием объекта управления и решениями. С целью получения инвариантного описания относительно перестановки слов предложений,  предложено использование ключевых слов. Решается задача разбиения описаний ситуаций на классы по числу принимаемых решений. Каждому классу ставится в соответствие обобщённое описание, которое даёт возможность, опознать новые предложения не входящие в обучающую выборку.

https://institutes.gtu.ge/uploads/Вербальные коммуникативные технологии - 2 - 2010.pdf
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები” თბილისი, საქართველო201219/09/2012 - 21/09/2012საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება რთული სისტემების არაფორმალიზებული დიაგნოსტირების ამოცანების ამოსახსნელად, მედიცინის მაგალითზეზეპირი

შეთავაზებულია რთული სისტემების დიაგნოსტირების არაფორმალიზებულ ამოცანათა გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები კონცეპტუალური მიდგომის საფუძველზე. სისტემის მდგომარეობის დიაგნოსტირება განიხილება როგორც კლასიფიცირების და გამოცნობის ამოცანა. ობიქეტთა კლასების განზოგადებული აღწერის აგება ხორციელდება მაგალითებზე დასწავლის გზით. შეთავაზებული მეთოდები უზრუნველყოფენ ახალი მდგომარეობის მიკუთვნებას განსაზღვრული კლასისადმი, როგორც რაოდენობრივი ასევე თვისობრივი ნიშნების მნიშვნელობისათვის. ამ მეთოდების საფუძველზე იყო ამოხსნილი შაკიკის და დაძაბულობის თავის ტკივილის არაფორმალიზებული დიფერენციალური დიაგნოსტირების ამოცანა. 

www.gesj.internet-academy.org.ge/conf_gtu90
ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი, საქართველო201324/09/2013 - 25/09/2013გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტიგარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების, პროგნოზირების და ანალიზის ინტელექტუალური სისტემაზეპირი

განიხილება გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასების ამოცანა. ნაჩვენებია, რომ გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის დიაგნოსტირების შედეგად მიღებული ინფორმაცია არ არის საკმარისი მისი ადეკვატური შეფასებისათვის. ამოცანის გადასაწყვეტად საჭიროა გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის პროგნოზირების და მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზის შედეგად მიღებული ინფორმაცია. შემოთავაზებულია ინტელექტუალური სისტემის მოდელი, რომელიც იყენებს მათემატიკური ლოგიკის, ბულის ალგებრის და დისკრიმინანტული ანალიზის მეთოდებს. 

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/22269/1/Nikoladze_Niko.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ” თბილისი, საქართველო201412/07/2014 - 12/07/2014გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტიინტელექტუალური საინფორმაციო ტექნოლოგიები რთული ჰუმანისტური სისტემების მართვის ამოცანებშიზეპირი

ნაშრომში განხილულია გადაწყვეტილების მიღების ამოცანა რთული ჰუმანისტური სისტემების მართვისას. ნაჩვენებია, რომ ამ ამოცანის ამოხსნა ვერ ხერხდება ზუსტი მათემატიკური ან გადარჩევის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით, ამიტომ ამ ამოცანის გადასაწყვეტად გამოიყენება სახეთა გამოცნობის და ცოდნის პროდუქციული მოდელები. ნაშრომში აგრეთვე განიხილება მართვის ობიექტის მდგომარეობათა სიმრავლესა და მართვის სისტემის მეშვეობით წარმოქმნილი შესაძლო გადაწყვეტილებათა სიმრავლეებს შორის თანაფარდობა. ნაჩვენებია, რომ თანაფარდობა ამ ორ სიმრავლეს შორის შესაბამისობაში უნდა იყოს ეშბის აუცილებელი სხვადასხვაობის კანონთან. შემოთავაზებულია ამ ამოცანის გადაწყვეტის მეთოდები და შესაბამის რეკომენდაციები.

http://gttu.edu.ge/ge/sametsniero-kvlevebi/kvleviti-tsentrebi/publikatsiebi/saertashoriso-sametsniero-konferentsiis-shromata-krebuli/gza-evrointegratsiisaken-2014
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ” თბილისი, საქართველო201412/07/2014 - 12/07/2014გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტიინტელექტუალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამედიცინო დიაგნოსტირების ამოცანებშიზეპირი

ნაშრომში კონცეპტუალური მიდგომის საფუძველზე, შეთავაზებულია რთული სისტემების დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანის ამოხსნის მეთოდები. რთული სისტემის დიაგნოსტირება განიხილება როგორც კლასიფიცირების და სახეთა გამოცდნობის ამოცანა, ხოლო კლასების განზოგადებული აღწერის აგება ხორციელდება მაგალითებზე დასწავლის გზით. შეთავაზებული მეთოდები უზრუნველყოფენ გარკვეული კლასისადმი (ექსტრაპოლიაციას) ახალი მდგომარეობების მიკუთვნებას როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი ნიშნებისთვის. ამ მეთოდების გამოყენებით გადაწყვეტილია შაკიკის და დაძაბულობის ტიპის თავის ტკივილის დიფერენციალური დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანა.

http://gttu.edu.ge/ge/sametsniero-kvlevebi/kvleviti-tsentrebi/publikatsiebi/saertashoriso-sametsniero-konferentsiis-shromata-krebuli/gza-evrointegratsiisaken-2014
ვახტანგ გომელაურისა და არჩილ ელიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია “ენერგეტიკა და მართვის პროცესები” თბილისი, საქართველო201417/11/2014 - 18/11/2014საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტიცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას.ზეპირი

განიხილება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში ცოდნის ორგანიზების საკითხი დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას. შემოთავაზებულია რთული სისტემების მდგომარეობათა დიაგნოსტირების მეთოდი, რომელიც მუშაობს როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი მონაცემების შემთხვევაში. მდგომარეობათა კლასის აღმწერი ფუნქციის სახით მიიღება მაღალინფორმატიული პრედიკატი - კონიუნქციების დიზიუნქცია, რომელთაგან თითოეული ხასიათდება სარწმუნოების კოეფიციენტით. ყოველივე ეს საშუალებას იძლევა წარმოვადგინოთ მიღებული ევრისტიული ცოდნა პროდუქციული მოდელით სარწმუნოების კოეფიციენტების გამოყენებით, რომელიც ეფექტურად მუშაობს მონაცემების და ცოდნის არამკაფიობის, გაურკვევლობის და არასრულობის პირობებში.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/jurnali_2014.pdf
აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ თბილისი, საქართველო201503/11/2015 - 05/11/2015საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальный анализ данных в задачах медицинской диагностикиზეპირი

Рассматривается проблема обработки данных в задачах медицинской диагностики как одна из задач интеллектуального анализа данных (Data Mining). В качестве метода интеллектуального анализа данных предлагается логический метод распознавания на основе концептуального подхода, а также алгоритм бинаризации количественных признаков, обеспечивающие эффективность правила–классификатора с точки зрения как диагностирующей, так и дифференцирующей способностей.

www.ict-mc.gtu.ge
სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია თბილისი, საქართველო201616/12/2016 - 16/12/2016საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიЗадачи, методы и системы интеллектуального анализа данных в медицинеზეპირი

Огромное количество разнородных данных, генерируемых в современной медицине,

требуют развития новых технологий по анализу данных с целью выявления определенных

закономерностей и скрытых знаний. Именно методы интеллектуального анализа данных

(Data Mining) предоставляют новые возможности для решения этой актуальной задачи.

В статье рассмотрены особенности медицинских данных и основные задачи,

связанные с их анализом и обработкой. Дан краткий обзор методов и алгоритмов

интеллектуального анализа данных, наиболее часто используемых в сфере медицины;

рассмотрены их преимущества и недостатки; приведены примеры их практического

применения для решения различных задач медицинской диагностики и прогнозирования, а

также наиболее актуальные направления развития технологий интеллектуального анализа

медицинских данных.

https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/jurnali_2016.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია“საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’18) თბილისი, საქართველო201828/09/2018 - 29/09/2018საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიПрименение методов Machine Learning и Data Mining в задачах анализа медицинских данных и построения систем поддержки принятия решений.ზეპირი

Рассматривается задача анализа медицинских данных как одна из задач интеллектуального анализа данных (Data Mining). В качестве методов ее решения  предлагаются методы машинного обучения - логический метод классификации на основе концептуального подхода и нейронные сети прямого распространения. Для обучения сети используется алгоритм обучения с исправлением ошибок. На основе результатов, полученных при применении этих методов, построена интеллектуальная система диагностики и прогнозирования первичных головных болей, используемая для поддержки принятия решений врачом.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/N26_conf_unesco_2018_2_26.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21) თბილისი, საქართველო202120/05/2021 - 22/05/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიПрименение метода поиска ассоциаций в задаче медицинской диагностикиზეპირი

Рассматривается задача анализа медицинских данных с целью выявления часто встречающихся симптомов и наборов симптомов для данного заболевания. Для анализа данных используется метод поиска ассоциаций, который позволяет оценить специфичность найденных симптомов и достоверность диагностических правил, построенных на основе выявленных ассоциаций. Предложенный метод был применен для обработки клинических данных ряда эндокринологических заболеваний. Полученные ассоциативные правила были использованы для формирования базы знаний медицинской интеллектуальной системы, предназначенной для диагностирования эндокринологических заболеваний.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2021(1_32)/ASU-2021(1_32)1.1.pdf
II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია“საინფორმაციო საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის ტექნოლოგიები“ (ISITE’21) თბილისი, საქართველო202120/05/2021 - 22/05/2021საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიИнтеллектуальная система медицинской диагностики, использующая знания и способная к обучениюზეპირი

Рассматривается интеллектуальная система диагностики заболеваний, использующая медицинские знания и способная к обучению. В качестве модели знаний используется семантическая сеть, представленная в виде матрицы отношений. И сеть, и матрица задают отношения между симптомами и вызывающими их причинами. Дугам сети и соответствующей матрице приписаны весовые коэффициенты. Эти коэффициенты формируются в процессе обучения. Для принятия решения по установлению диагноза используется линейное преобразование вектора, определяющего наличие симптомов с помощью матрицы заболеваний. Для принятия решения также используется метод, базирующийся на теории нечётких множеств. Эти методы были использованы на примере решения задачи диагностики первичных головных болей.

https://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2021(1_32)/ASU-2021(1_32)1.1.pdf

დისერტაციის რეცენზირება


სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა


სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება


რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა


სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა


რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა


საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა


სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა


სამკურნალო დიაგნოსტიკური მხარდამჭერი სისტემის შექმნა იშვიათი დაავადებების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ამოცანის გადასაწყვეტადსტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04)01/01/2021 - 31/12/2023ძირითადი შემსრულებელი
სამედიცინო ინტელექტუალური მხარდამჭერი სისტემის შექმნა მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზის ტექნოლოგიების საფუძველზე.სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04)01/01/2018 - 31/12/2020ძირითადი შემსრულებელი
სხვადასხვა დაავადებათა დიაგნოსტირების, პროგნოზირე-ბისა და მკურნალობის შერჩევის ამოცანათა გადასაწყვეტად განკუთვნილი ინტელექტუალური სისტემის შექმნასტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი / "სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის" პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 05 04)01/01/2015 - 31/12/2017ძირითადი შემსრულებელი
გარკვეული კლასის დაავადებათა დიაგნოსტირების, პროგნოზირებისა და მკურნალობის შერჩევის ამოცანათა გადასაწყვეტად განკუთვნილი ინტელექტუალური სისტემის შექმნასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი01/01/2013 - 31/12/2014ძირითადი შემსრულებელი
მანქანური ინტელექტის მეთოდების გამოყენებით რეგიონალური და გლობალური ეკოსისტემების მდგრადობის შესანარჩუნებლად ობიექტების მდგომარეობის შესწავლა, დიაგნოსტირება და რეკომენდაციების შემუშავებასსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2010 - 31/12/2012ძირითადი შემსრულებელი
ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება ეკოლოგიური მონიტორინგის თეორიული მოდელის შექმნისა და ექსტრემალური ეკოლოგიური სიტუაციების პროგნოზირებისათვის სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2008 - 31/12/2009ძირითადი შემსრულებელი
ცოდნის კომპონენტების ინტეგრაცია მონადა სინდრომთა შედგენით კონცეპტთა გამოსათვლელად სხვადასხვა დარგისათვის (ეკოლოგია, მედიცინა, ეკონომეტრიკა)საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2006 - 31/12/2007ძირითადი შემსრულებელი
სამოქალაქო ავიაციის თანამედროვე თვითმფრინავების საბორტო საპილოტაჟო-ნავიგაციური და სისტემების მდგომარეობის ინფორმაციის კომპიუტერის ეკრანზე ასახვის და გახმოვანების პროგრამების დამუშავებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2004 - 31/12/2005ძირითადი შემსრულებელი
მფრინავების მიწაზე მომზადების კომპიუტერული ტრენაჟორის ოპერატიული მართვის და სინქრონული გახმოვანების პროგრამული პაკეტის დამუშავებასაქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 01/01/2002 - 31/12/2003ძირითადი შემსრულებელი

პატენტის ავტორობა


უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა


საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა


კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა


ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.


საპატიო წოდება


მონოგრაფია


სახელმძღვანელო


სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში